बहिणीचे दुध भाग : १०

माझा लवडा ताईच्या फाकल्या गेलेल्या पुदीमुखावर ठेवला. पाझरलेला लवडा तिच्या ओल्याचिंब पाझरलेल्या व कमळासारख्या फुलुन उमललेल्या पुदीत गुपचूपपणे घुसवला. ताईने पायाने माझ्या कमरेला वेढा घालुन लवड्याला तसेच हळुवारपणे पुढे जाऊ दिले. लगेच मी लवडा आत-बाहेर करून ताईला झवू लागलो. ताई माझ्या हिसक्याचे धक्के ताई मस्तपणे हसत-खेळत झेलत होती. ताईच्या तोंडातुन आनंदाचे चित्कार बाहेर पडत होते.

’ताई, तुला झवतांना मला खूप मजा येत आहे.’ मी तिला उत्साहीत होवुन म्हणालो.

’हो रे राजा… मला पण… तुझ्या भाउजीने कधी मला असे हनिमूनला आणले नाही. तू येथे आणून माझ्याशी लग्न केले व आता नव्या नवरीला तिचा नवरा मनसोक्तपणे हेपतो आहे. मला फार खुषी वाटत आहे.’ वात्सल्याने माझ्या गालाचा मुका घेऊन ताई म्हणाली.

असं संभाषण सुरु असतांना मी तिच्या पुदीतून लवडा काठापर्यंत बाहेर काढून पुन्हा आतमध्ये घुसवत होतो. हाताने तिच्या दोन्ही स्तनाला दाबत होतो. निपल्स तोंडात धरुन चोखत होतो. तिच्या तोंडात तोंड घालुन तिच्या जिभेला माझ्या जिभेने चाटत होतो.

‘राजा…मजा येते न…!’

’हो. ताई, खुप मजा येते. तुला पाहिलं की मी खूप उत्तेजित होतो. तुला खूप खूप हेपावसं वाटते. तुझ्या पुदीत लवडा, हातात तुझे स्तन व तुझ्या तोंडात तोंड घालण्यात किती मजा येते काय सांगु!’ असं बोलता बोलता मी ताईच्या चेहर्यातवरील बदलते रंग निरखत होतो. तेव्हा मला ताईच्या चेहर्याझवर तृप्तिचे भाव दिसत होते.

बराच वेळ आम्ही बोलत बोलत माझे विर्य तिच्या पुदीत पडेपर्यंत हेपत होतो. आमच्या हेपण्याचे सारे दृश्य त्या आरशात दिसत होते. आम्ही त्यात पाहत पाहातच हेपत होतो. त्यामुळे आणखी मजा येत होती. मग आम्हाला झोप यायला लागली. ताईने कुस बदलविली. मी त्याच कुशिवर होवून पाठीमागुन हातात तिचे स्तन धरुन व लवडा तिच्या गांडीला टेकवून शांतपणे झोपलो. सकाळ कधी झाली ते कळलेच नाही. मला जाग आली तेव्हा माझा लवडा ताठ झाला होता. म्हणून त्याला पुन्हा तिच्या गांडीच्या जवळून तिच्या पुदीत घालण्याचा प्रयत्न करीत होतो..

ताईने डोळे उघडले. पाठीमागे हात करुन तिने लवड्याला धरुन म्हणाली, ’किती हेपतोस रे… माझ्या राजा…!’ताई मला म्हणाली.

’हो… ग… ताई मला थोडं हेपु दे ना… तो मोठा झालेला आहे. त्याला थोडं शांत कर ना…!’ मी तिचे स्तन रगडत तिला म्हणालो.

’बरं घाल थोडसं आपल्याला परत तयार होवून फिरायला जायचे आहे.’

‘हो ना आज उशिर झाला तरी चालेल. दिवसभर मार्केटींग करू. रात्रीच्या गाडीने परत गावला जाऊ.’

‘ठीक आहे. हेप मग पोटभर…!

मग मी तसेच त्या कडावर असतांना खाली सरकुन तिच्या गांडीच्या मागुनच पुदित लवडा घातला व तिचे स्तन दाबत हिसके मारायला लागलो. हिसक्याचा जोर वाढविला. थोड्यावेळाने स्फोट होवून लवड्यातून वीर्य ताईच्या पुदीत भकाभक पडू लागलं. मग मी शांत झालो. थोडावेळ पुदीत लवडा तसाच ठेऊन आम्ही दोघेही त्याच अवस्थेत झोपून राहिलो. आज काही उठायची घाई नव्हतीच.

यथावकाश दोघेही उठलो. रोजच्याप्रमाणे दोघांनीही एकमेकांची आंघोळ केली. त्याही वेळी मी चान्स घेतलाच. कपडे घालीपर्यंत तिच्या स्तनाशी खेळत राहिलो.

आम्ही मार्केटमध्ये जावून बराच वेळ फिरलो. ताईसाठी सुंदर अशी साडी घेतली. माझ्यासाठी रेडीमेड ड्रेस घेतला. दुपारचे जेवण एका समुद्रकिनार्याघवर घेतले. रात्रीला बाहेरच जेवण करून हॉटेलवर आलो. चेक आउट करून आम्ही बस पकडून दुसर्या् दिवशी सकाळी सकाळी ताईच्या गावला परत आलो.

अशा रोतोने आमची गोव्याची ट्रीप खूप खूप छान झाली.

माझी सुट्टी अजूनही संपायची असल्याने मी त्या दिवशी ताईच्या घरी थांबलो. दुपारचं जेवण झाल्यावर आराम करण्यासाठी आम्ही दोघेही बेडवर झोपलो. तेव्हा आमचा मस्त संभोग झाला हे काय सांगायला नकोच. रात्र पण मस्त मस्तीत घालविली. माझा लवडा आता तेलकट आणि गुळगुळीत झाला होता. त्याची आता मजाच मजा होती.

दुसर्याग दिवशी शाळेवर गेलो. आता राहून राहून मी ताईच्या गावला आलो की ती रात्र आम्ही मस्त सजवीत होतो.

आता उरली ताईच्या पोरीच्या लग्नाची गोष्ट. ताईने एक दिवस हा विषय काढलाच. मी म्हटले, ‘ताई, मी कधीही तयार आहे लग्न करायला. तू म्हणशील त्या दिवशी!’

मी लग्नाला तयार झाल्याने आई-बाबा पण खुष होते. ताईने मायाला बोलावून आमचा साखरपुडा उरकून टाकला व एक महिन्याने आमचे लग्न पण झाले.

माझी बहीण आता माझी सासू झाली होती. मला मामा म्हणणारी माझी भाची आता मी तिचा नवरा झालो होतो. कसं हे नातं ते मलाही कळत नव्हतं. पण समाजात असं चालत होतं. त्यामुळे या गोष्टीला काही इलाज नव्हता.

आता मला दोन बायका झाल्या होत्या. एक गुपचुपपणे हेपन्यासाठी म्हणजे ताई व दुसरी राजरोसपणे हेपन्यासाठी तिचीच पोरगी माया! आहे की नाही गंमत!

लग्न झाल्यावर एकांतात ताई हळूच माझ्या कानात म्हणाली, ‘माझ्या पोरीला जास्त घोळू नको. कोवळ्या काकडीसारखी आहे ती! पहिल्या रात्री तिच्या कौमार्याचं उदघाटन करशील तेव्हा सावकाश कर. तिला वेदना होऊ देऊ नको. बाकी कसर मी भरून टाकीन.’

‘हो ताई… तू निश्चिंत रहा. मी तुझ्या पोरीला नाही जास्त त्रास देत. बाकी त्रास द्यायला तू आहेस ना…! तुझ्या दुधाची आठवण मी नाही विसरलो.’

‘कसा विसरशील? त्यातूनच तर तू स्वर्ग गाठलास…! बहिणीला बायको करून…! ताई असे म्हणून खळखळून हसली. मी तिच्या हसनाऱ्या चेहऱ्याकडे पाहातच राहिलो.

बहिणीचे दुध भाग : ९

‘ताई, आपणही तसेच केले तर? आपणही प्रेमुयुगुलच आहोत ना...!’ ‘पण कसं... रे... राजा...! बहीण-भाऊ...कधी एकमेकाशी लग्न करतात का?’ ‘नाही करत. पण आपलं वेगळं आहे. तुझ्याशी बायकोचं नातं असल्याशियाय मी तुझ्याशी शरीरसंबंध ठेऊ शकत नाही. बहीण-भावाच्या नात्यात एकमेकाच्या बाहुपाशात...

बहिणीचे दुध भाग : ८

ताईने छान मला आवडणारा स्वयंपाक करून ठेवला होता. ती माझीच वाट पाहत होती. गेल्या गेल्या आम्ही दोघेही जेवायला बसलो. जेवण झाल्यावर ताईला म्हटले, ‘तयारी कर. कारण बस मिळायला पाहिजे. “ताई तू सणावाराला घालतेस न तशी ठेवणीतली साडी, अन् नाकातली नथ पण सोबत घे.. त्यात तू खूप छान...

बहिणीचे दुध भाग : ७

ताईही मला तशीच साथ देत होती...मध्येच आम्ही एकमेकांच्या ओठांना ओठ भिडवत होतो...मध्येच मी तिच्या हातातल्या पाचही बोटात माझे बोटं गुंतवत होतो. त्यामुळे माझा लवडा तिच्या पुदीत घट्ट रोवत होता. त्यानंतर ताई मला चिपकून असतांनाच मला उताणा करून ती माझ्या अंगावर झोपली. माझा...

बहिणीचे दुध भाग : ६

मी हळूच तिचा वरचा खांदा दाबल्याबरोबर ती उताणी झाली. मग मी तिच्या उताण्या शरीरावर माझ्या ताठरलेल्या लवड्याची टपोरी लालभडक टोपी तिच्या पुदीवर ठेवून दोन्ही हात गादीला टेकवून ओणवा झालो. तिने त्या लवड्याला हातात धरून पुदीवर घासायला लागली. मी मग एका हाताच्या ढोपराने गादीवर...

बहिणीचे दुध भाग : ५

“अरे थांब. इतकी घाई... ब्लाउज व ब्रेसियर तर काढू दे...” “ताई मला राहवत नाही. तुझे स्तन किती चांगले आहेत म्हणून सांगू? मी आतापर्यंत तुझे झाकलेले स्तन पाहत होतो. आता प्रत्यक्ष उघडे स्तन पाहत आहे. मी फार भाग्यवान आहे.” ताईने मग हात वर करुन खांद्यातून ब्लाउज व ब्रेसियर...

बहिणीचे दुध भाग : ४

ती घराच्या छ्ताकडे शून्यात पाहिल्यासारखे पाहत होती. आम्ही दोघेही क्षणभर स्तब्ध झालो. खोलीत आणि बाहेर निरव शांतता पसरली होती. रात्र कणाकणाने वाढत होती. मग मी शांतता भंग करून तिला म्हणालो. ‘माझी ताई खूप छान आहे. मी तुला खूप खूप सुख देईन. तुला नेहमी आनंदात पाहायला मला...

बहिणीचे दुध भाग : ३

‘ताई, तुझ्यावर ना पाप-पुण्य, नीती-अनीतीचा पगडा बसला आहे. तुझा नवरा माणूस होता, मी पण माणूस आहे. तू स्त्री आहेस. मग स्त्री-पुरुषात असे संबंध निर्माण होणे काहीच वाईट नाही. आभाळात उडणाऱ्या पाखरासारखे आनंदी जीवन जगावे. कैदी असल्यासारखे निरुत्साही जीवन जगू नये. तू तरुण...

बहिणीचे दुध भाग : २

ताईचे यौवन खुलून दिसत होते. ती खरंच स्मार्ट होती यात काही वादच नव्हता. तिचा उंच चेहरा आणि शरीर, लालबुंद ओठ, नारळाप्रमाणे गच्च व गोलगोल स्तन, मासल नितंब व भरदार मांड्या आणि दुधावरल्या सायीसारखी नितळ गोरीपान त्वचा हे सारे पाहून मी अक्षरशः तिच्यावर मोहित झालो होतो....

बहिणीचे दुध

माझे आई-बाबा, मी व माझी मोठी बहीण असे आमचे मोजकेच कुटुब होते. आम्ही एका खेड्यात राहत होतो. आमच्याकडे बर्याोपैकी शेती होती. त्यामुळे आमची आर्थिक परिस्थिती तशी काही वाईट नव्हती. माझ्या बहिणीचे लग्न अगदी लहान वयात झाले होते. तिचे नाव जया. तिला एका शेतकरी कुटुंबात जवळच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!