बहिणीचे दुध भाग : २

ताईचे यौवन खुलून दिसत होते. ती खरंच स्मार्ट होती यात काही वादच नव्हता. तिचा उंच चेहरा आणि शरीर, लालबुंद ओठ, नारळाप्रमाणे गच्च व गोलगोल स्तन, मासल नितंब व भरदार मांड्या आणि दुधावरल्या सायीसारखी नितळ गोरीपान त्वचा हे सारे पाहून मी अक्षरशः तिच्यावर मोहित झालो होतो.

त्यामुळे तिच्या बाबतीतल्या भावना आता मला अनावर होऊ लागल्या होत्या. माझी वासना उफाळत चालली होती. मी स्वत:ला आवरु शकत नाही अशी माझी अवस्था झाली होती.

मी विचार करता करता ताईकडे एकटक पाहू लागलो. तेव्हा ही गोष्ट तिच्याही लक्षात आली. ती मला म्हणाली, ‘असा काय पाहतो माझ्याकडे? तू लग्नाबाबत काय ठरविलं ते सांग न…’

मी आढेवेढे घेत तिला म्हणालो, ‘काही नाही, ताई…! सहजच…!’

‘नाही…नाही…! काहीतरी आहे तुझा मनात. सांग न काय ते…!’

शेवटी हिम्मत करून ताईला म्हणालो, ‘ताई मी लहान असतांना तू मला दुध पाजीत होती ना. त्याची मला आठवण आली.’

‘हो रे… राजा… मला आठवते ना… चांगलं आठवते.’

‘मग ताई आता पण मला दुधाची तल्लफ आली. तुझं दुध पिलो की मला फार बरे वाटते. मग मला आता पण दुध पाज न… मला तुझं दुध फार आवडते.’

‘आता कुठे आहे दुध…? संपलं आता सारं.’ ताई पटकन म्हणाली

‘संपलं तर संपलं… मला दुधाची तेवढी जागा नुसती तोंडात तरी धरू दे… त्यानेही माझे समाधान होईल.’ असे मी म्हणालो.

‘अरे मी तुझी बहीण आहे, हे तू विसरला का? त्यावेळी तू लहान होतास. आता मोठा झालास. वयात आलास. असं काही आग्रह धरू नकोस. भानावर ये. मी तुझी बहीण आहे हे लक्षात ठेव. तू लग्नाचे काय ठरविले ते सांग पहिले.’ असं ती म्हणाली.

मी मग लटक्या रागात तिला म्हणालो, ‘जाऽऽ… मी नाही तुझ्या पोरीसोबत लग्न करत. मला तोंडात धरू दे मग मी लग्न करतो.’

‘तू कसा रे…? तुला काही कळत नाही…? बहिणीचं दुध कुणी भाऊ पितं का…?’ ‘मग तू मला आधी पाजलं नाहीस का? तसे आताही पाज.’ मी हट्टाला येवून ताईला म्हणालो.

‘काय करू…? काही कळत नाही. मी तुला लहाणपणी दुध पाजले. ती माझी चूक झाली. आता ती चूक मला भोवली आहे असे वाटते.’ असे काकुळतीला येवून ताई म्हणाली.

‘मी तुझ्या मुलीला मागत नाही. तू कोणालाही देऊन टाक.’ असे म्हणून मी तानातानाने आतमधल्या खोलीतल्या पलंगावर जावून झोपलो.

थोडावेळ शांतता पसरली. मला माहित होते की माझ्यापेक्षा नोकरीवाला चांगला नवरा तिच्या मुलीला मिळू शकणार नाही. उलट तिला आमच्या समाजातल्या प्रथेप्रमाणे गडगंज हुंडा द्यावा लागेल.

तिने भराभर जेवणाचे भांडे-कुंडे आटोपले. ती येणार याची मला खात्री होती. ती माझ्या खोलीत येत असल्याची चाहुल लागली. प्रथम पावलांचा आवाज ऐकू आला…मग बांगड्यांची किणकिण आणि खोलीच्या कडीला हात घातल्याचा आवाज आला. मी रोमांचित झालो.
तसा मी कुशीवर होत तिच्याकडे पाहू लागलो. आता ती काय करते याची मला उत्सुकता लागली. ती पलंगावर माझ्याजवळ येऊन बसली व फणकारत माझ्या अंगावर हात ठेऊन मला ओढले व रागातच म्हणाली, ‘बरं राजा… आताही तू लहान आहेस असे समजून मी तुला दुध पाजते… कोरडे दुध…! ये… पी…! माझीच चूक झाली तुला लहानपणी दुध पाजून! नाहीतर अशी पाळी माझ्यावर आली नसती! एवढा मोठा ठोंब्या झालास तरी बाईचं दुध प्यायला पाहिजे तुला…! बायकोचं पण असाच दुध पेशील काय?’

‘आता तुझी पोरगीच माझी बायको होणार आहे, मग तिचंही दुध पिलो तर त्यात काय नवल? तुनेच मला ही दुध प्यायची गोडी लावली ना…!’

‘म्हणजे तू माझ्या पोरीसोबत लग्न करशील तर…?’

‘हो ना… करीन न…!.’

‘खरंच…!’

‘हो…! तुझी शपथ…! खरंच लग्न करतो. पण तू मला तुझे दुध पिऊ देशील तेव्हा ना…’

‘बरं… राजा…पाजतो दुध… मग झालं ना…!’ असं म्हणून ती माझ्या बाजूला अगदी मला स्पर्श करून कडावर झोपली. तिची छाती माझ्या तोंडासमोर येईल अशा पद्धतीने मी तिच्या जवळ सरकलो. तिने तिच्या ब्लौउजच्या खालच्या दोन हुक काढून ब्लौउज व ब्रेसियर वर सरकवून खालच्या बाजूचा एक स्तन माझ्या तोंडासमोर धरला व एक हात माझ्या पाठीवर ठेऊन मला म्हणाली, ‘घे दुध प्यायचं आहे ना… पी… मस्त पोटभर पी…

’ मी तिच्या एका गोल गरगरीत स्तनाला धरले अन् पटकन तोंडात घातला. तिच्या स्तनाच्या बोंडशीला जीभ लाऊन आवेगाने चोखू लागली. मी हळूच तिचा दुसरा स्तनावरील ब्लौउज व ब्रेसियर वर सरकवून तिचा भरदार दुसरा स्तन दुसर्या हातात घेतला व त्याला कुरवाळू लागलो. पिकलेला आंबा पिळून त्याचा रस पितात तसे मी तोंडात असलेल्या स्तनाला हाताने सभोवताल पिळल्यासारखे दाबत पुन्हा पुन्हा तोंडात घालत होतो. इकडे त्याच क्षणी माझ्या लवड्यात चांगलीच खळबळ माजली होती.

ताईचे स्तन चोखत असतांना ताई उपरोधिकपणे म्हणाली, ‘निघते का रे दुध? जेव्हा दुध होतं तेव्हा पाजले ना तुला… आता त्यात दूधच नाही तर कुठून पाजू?’

मी काहीच न बोलता हळूच तिच्या मनाचा अंदाज घेत घेत तिच्या साडीचा पदर छातीवरून काढून खाली घसरवला. तिने याला काहीच विरोध केला नाही. उलट तिने माझ्या डोक्याला धरून तिच्या स्तनावर जोरात दाबला. तिच्या भरदार स्तनावरची बोंडशी ताठ झाली होती. यावरून ती पण आता या दुध पिण्याच्या क्रियेत मजा घेत असल्याचे मला जाणवले. तिला यात भौतिक व मानसिक सुख मिळत असावे. बाळ पण दुध पितांना आईच्या स्तनाशी खेळत असते. त्यामुळे मातेला मानसिक सुख मिळत असते असे म्हणतात. या प्रक्रियेत मला मनातून आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या.

मग मी शांतपणे तिला नाराज न करता तिच्या ब्लौउजच्या बाकीच्या हुक काढू लागलो. ब्लौउजच्या हुक काढल्यावर तिच्या ब्रेसियरचा पाठीमागे असलेले हुक काढण्यासाठी मी हात मागे घेतला. तेव्हा ताई म्हणाली, ‘अरे काय करीत आहेस?’

‘ताई, तुझ्या ब्लौउज व ब्रेसियरचा अडथळा होऊ लागला. मला दुध पिता येऊन राहिले नाही. म्हणून मी काढत आहे.’

मग ताई काही म्हणाली नाही. आता तिची छाती उघडी पडली होती. आता मी तोंडातून तिचा स्तन काढून तिचे दोन्हीही स्तन दोन्हीही हातात घेऊन हळूच चोळू लागलो.

‘हे काय करून राहिला? तुझे झाले का दुध पिऊन? झाले असेल तर सोड मला.’ ताई म्हणाली.

‘थांब ना थोडी’ असं म्हणून मी तिचे दोन्ही स्तन माझ्या दोन्ही हाताने चोळता चोळता दाबायला लागलो. हे तिचे लक्षात येताच ती मला रागावली. ‘झालं नं आता. बंद कर नं. दाबनं. मी तुझी बहिण आहे. तुला शोभत नाही हे.’

‘मी लाडिवाळपणे तिला म्हणालो, ‘माझी ताई… खूप छान…अशी रागावू नको ना…’

पुन्हा मी तिला म्हणालो, ‘ताई, तुझ्या कुशीत मला खूप मजा येत आहे. खूप दिवसापासून असं झोपलो नाही ना… पूर्वी लहान असतांना झोपत होतो. तेव्हापासून आता संधी मिळाली.

‘हो…रे राजा…! पूर्वी तू लहान होतास म्हणून तुला माझ्याजवळ झोपवत होतो. आता तू ना… मोठा झालास. तू बहिणीसोबत एखाद्या नवरयासारखे चाळे करतो. हे चांगले आहे का? तूच सांग.’

बहिणीचे दुध भाग : १०

माझा लवडा ताईच्या फाकल्या गेलेल्या पुदीमुखावर ठेवला. पाझरलेला लवडा तिच्या ओल्याचिंब पाझरलेल्या व कमळासारख्या फुलुन उमललेल्या पुदीत गुपचूपपणे घुसवला. ताईने पायाने माझ्या कमरेला वेढा घालुन लवड्याला तसेच हळुवारपणे पुढे जाऊ दिले. लगेच मी लवडा आत-बाहेर करून ताईला झवू...

बहिणीचे दुध भाग : ९

‘ताई, आपणही तसेच केले तर? आपणही प्रेमुयुगुलच आहोत ना...!’ ‘पण कसं... रे... राजा...! बहीण-भाऊ...कधी एकमेकाशी लग्न करतात का?’ ‘नाही करत. पण आपलं वेगळं आहे. तुझ्याशी बायकोचं नातं असल्याशियाय मी तुझ्याशी शरीरसंबंध ठेऊ शकत नाही. बहीण-भावाच्या नात्यात एकमेकाच्या बाहुपाशात...

बहिणीचे दुध भाग : ८

ताईने छान मला आवडणारा स्वयंपाक करून ठेवला होता. ती माझीच वाट पाहत होती. गेल्या गेल्या आम्ही दोघेही जेवायला बसलो. जेवण झाल्यावर ताईला म्हटले, ‘तयारी कर. कारण बस मिळायला पाहिजे. “ताई तू सणावाराला घालतेस न तशी ठेवणीतली साडी, अन् नाकातली नथ पण सोबत घे.. त्यात तू खूप छान...

बहिणीचे दुध भाग : ७

ताईही मला तशीच साथ देत होती...मध्येच आम्ही एकमेकांच्या ओठांना ओठ भिडवत होतो...मध्येच मी तिच्या हातातल्या पाचही बोटात माझे बोटं गुंतवत होतो. त्यामुळे माझा लवडा तिच्या पुदीत घट्ट रोवत होता. त्यानंतर ताई मला चिपकून असतांनाच मला उताणा करून ती माझ्या अंगावर झोपली. माझा...

बहिणीचे दुध भाग : ६

मी हळूच तिचा वरचा खांदा दाबल्याबरोबर ती उताणी झाली. मग मी तिच्या उताण्या शरीरावर माझ्या ताठरलेल्या लवड्याची टपोरी लालभडक टोपी तिच्या पुदीवर ठेवून दोन्ही हात गादीला टेकवून ओणवा झालो. तिने त्या लवड्याला हातात धरून पुदीवर घासायला लागली. मी मग एका हाताच्या ढोपराने गादीवर...

बहिणीचे दुध भाग : ५

“अरे थांब. इतकी घाई... ब्लाउज व ब्रेसियर तर काढू दे...” “ताई मला राहवत नाही. तुझे स्तन किती चांगले आहेत म्हणून सांगू? मी आतापर्यंत तुझे झाकलेले स्तन पाहत होतो. आता प्रत्यक्ष उघडे स्तन पाहत आहे. मी फार भाग्यवान आहे.” ताईने मग हात वर करुन खांद्यातून ब्लाउज व ब्रेसियर...

बहिणीचे दुध भाग : ४

ती घराच्या छ्ताकडे शून्यात पाहिल्यासारखे पाहत होती. आम्ही दोघेही क्षणभर स्तब्ध झालो. खोलीत आणि बाहेर निरव शांतता पसरली होती. रात्र कणाकणाने वाढत होती. मग मी शांतता भंग करून तिला म्हणालो. ‘माझी ताई खूप छान आहे. मी तुला खूप खूप सुख देईन. तुला नेहमी आनंदात पाहायला मला...

बहिणीचे दुध भाग : ३

‘ताई, तुझ्यावर ना पाप-पुण्य, नीती-अनीतीचा पगडा बसला आहे. तुझा नवरा माणूस होता, मी पण माणूस आहे. तू स्त्री आहेस. मग स्त्री-पुरुषात असे संबंध निर्माण होणे काहीच वाईट नाही. आभाळात उडणाऱ्या पाखरासारखे आनंदी जीवन जगावे. कैदी असल्यासारखे निरुत्साही जीवन जगू नये. तू तरुण...

बहिणीचे दुध

माझे आई-बाबा, मी व माझी मोठी बहीण असे आमचे मोजकेच कुटुब होते. आम्ही एका खेड्यात राहत होतो. आमच्याकडे बर्याोपैकी शेती होती. त्यामुळे आमची आर्थिक परिस्थिती तशी काही वाईट नव्हती. माझ्या बहिणीचे लग्न अगदी लहान वयात झाले होते. तिचे नाव जया. तिला एका शेतकरी कुटुंबात जवळच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!