बहिणीचे दुध भाग : ३

‘ताई, तुझ्यावर ना पाप-पुण्य, नीती-अनीतीचा पगडा बसला आहे. तुझा नवरा माणूस होता, मी पण माणूस आहे. तू स्त्री आहेस. मग स्त्री-पुरुषात असे संबंध निर्माण होणे काहीच वाईट नाही. आभाळात उडणाऱ्या पाखरासारखे आनंदी जीवन जगावे. कैदी असल्यासारखे निरुत्साही जीवन जगू नये. तू तरुण आहेस. तुझ्यासमोर आणखी खूप आयुष्य पडलं आहे. तुला खूप जगायचं आहे. आनंदी व सुखाचं जीवन जग. पाप-पुण्य, नीती-अनीतीच्या बेड्या तोडून टाक. मग पहा तुझ्या जीवनात कसा आनंद खेळतो. तुला आनंदी ठेवण्यासाठी मी आहे तू कधी दु:खात, निराशेत जीवन जगावं असं मला कधीच वाटत नाही..’

’पण… राजा. नवरा तो नवरा असतो. भाऊ तो भाऊच असतो.’

‘पण आता तुझा नवरा जिवंत नाही ना… मग मला तुझ्या नवरयाच्या रुपात का नाही पाहत? तू तुझी जवानी अशी वाया घालवू नको. पुन्हा असं जीवन कधी मिळत नाही. जगायचं तर आनंदाने जगायचं, ऐवढे मला कळते.’

ऐवढे बोलून मी तिचे दोन्हीही स्तन हातात धरून हळूच वर सरकू लागलो.

‘आता काय करतो?’ ताई म्हणाली.

’थांब थोडी.’ असे म्हणत मी तिच्या ओठावर माझा ओठ टेकवायला लागलो.

‘हे काय?’ अशी ती म्हाणाली.

मी म्हणालो, ‘ याला कीस घेणे म्हणतात ताई…! प्रिय माणसाचाच कीस घेत असतात. तू माझी प्रिय ताई आहेस ना…म्हणून तुझा कीस घेतो. पहा याने किती मजा येते ती…! बोलायला काढलेला माझा ओठ परत तिच्या ओठावर टेकवला.

या क्रियेमध्ये एव्हाना माझा लवडा उठून मोठा व ताठ झाला होता. पैजाम्यात लवडा चुळबुळ करत टनटन उड्या मारत होता. मी आता कामविकाराने पुरता पेटत चाललो होतो. माझ्यातला नर आता जागा होत असल्याची जाणीव मला होऊ लागली. मला माझ्यासोबत झोपलेली माझी बहीण दिसत नव्हती तर ती एक मादी दिसत होती. आम्ही दोघेही समोरासमोर एकमेकांना चिकटून झोपेलेलो असल्याने माझा पैजाम्यातील लवडा आता तिच्या दोन्ही मांड्याला स्पर्श करीत होता. मी त्याला तिच्या मांडीत दाबत होतो. कदाचित याची जाणीव ताईला होत असावी. मी माझा ओठ तिच्या ओठावर हळुवार फिरवीत होतो. कधी या गालावर तर कधी दुसर्याक गालावर तर कधी तिच्या कपाळावर फिरवीत होतो. त्याचवेळी तिचे दोन्ही स्तन आलटून पालटून दाबत होतो.

कदाचित तिच्याही अंगात आता कामवासना भिनत चालली असावी. या बाह्य रतीक्रिडेत तिला खूप आनंद मिळत असावा. त्यामुळे ती मला काहीच विरोध करीत नव्हती. याचा फायदा मी घ्यायचा ठरविला. आता मी माझी जीभ तिच्या दोन्ही ओठाच्या चिरेत यासाठी फिरवीत होतो की तिने तिचे ओठ उघडले पाहिजे. शेवटी तिने तोंड उघडले अन् त्याच क्षणी मी माझ्या तोंडातली जीभ तिच्या तोंडात घातली. तिच्या जिभेला माझी जीभ लाऊन रसपान करू लागलो. माझ्या अंगातली नस न नस रोमांचित झालं होतं. मग मी माझी छाती तिच्या छातीला आणखी भीडविली. तिचे दोन्ही स्तन माझ्या छातीला भिडवून जोरात दाब दिला अन् तिच्या तोंडात पुन्हा मी माझी जीभ खुपसली. इकडे तिच्या दोन्ही पायाच्या मध्ये तिच्या साडीवर पुदीच्या उभार भागावर माझ्या पैजाम्यातला लवडा दाब देऊन घासत होतो. हे करता करता मी तिचे दोन्ही स्तन आलटून पालटून धरून दाबत होतो. तिचे तरारून आलेले स्तन काही वेळा तोंडात घेऊन चोखत होतो. अशा या प्रणय क्रीडेत खूप मजा येत होती. मी पहिल्यांदा कुण्या बाईला अशा पद्धतीने अगदी जवळून स्पर्श करीत होतो.

मग मी माझा एक हात तिच्या साडीवरून पायाच्या पोटरीपासून ते मांडीपर्यंत फिरवू लागलो. कधी हात तिच्या साडीतल्या पुदीच्या उभार भागावर स्थिरावत होता. मी या खेळात आता पुढेपुढे जात होतो. जशी एक म्हण आहे की, ‘भटाला दिली ओसरी अन् भट बुदुबुदू पाय पसरी’ तसचं एक एक टप्पा मी पार करीत होतो. मग मी हाताने ताईची साडी हळूच वर सरकवायचा प्रयत्न करु लागलो. तेव्हा ताई एकदम दचकल्यासारखी झाली आणि उसळून माझ्यावर जाम भडकली. तिचा राग अनावर झाला होता. तिने मला ढकलून देत स्वत: उताणी झाली. तिने तिच्या उघड्या छातीवर पटकन पदर झाकून घेतला व मला म्हणाली. ‘राजा, तुला काही लाज-शरम वाटते की नाही रे…? तू आता मर्यादा सोडत आहेस. तुला दुध प्यायचे होते. मी दुध पाजले. तुला माझे स्तन दाबायला मजा वाटत होती. ते पण करू दिले. आता तु माझ्या साडीला हात घातलास. हे बरं नाही. मी तुझी बहीण आहे. बहिणीसोबत असं वागणं पाप आहे. आता फार झाले. बंद कर हे चाळे.’

तिच्या साडीला हात लावल्याने ती अशी भडकेल असे वाटत नव्हते. तिचा भडकलेला राग पाहून थोडावेळ मी शांत राहिलो.

‘मी तिला म्हणालो. ‘ताई, तू खूप सुंदर आहेस. जवान आहेस. सेक्सी आहेस. तुझं आकर्षक रूप व शरीर पाहून तुझ्यावर कोणीही फिदा होईल. मी तुझ्यावर खूप मनापासून प्रेम करतो. मग मी तुझ्या शरीराला स्पर्श केला म्हणून काय बिघडले?’ जो प्रेम करतो त्यालाच हा अधिकार असतो ना…! मग मी काय वाईट करीत आहे. पाप- पुण्य, नैतिक-अनैतिक हे माणसांनीच आपल्या मनाने ठरविले ना…! निसर्गात असं कुठे आहे? एकाच पाखराचे दोन पिल्ले आपसात शरीरसंबंध ठेवतातच ना…! एकाच गाईने जन्म दिलेलं वासरू व तिच्याच गो‍र्ह्यांत शरिरसंबंध होतातच ना…! कुत्र्यांची पिल्ले पण मोठी झाल्यावर शरिरसंबंध करतातच ना…! निसर्गात सार्यांच प्राण्य़ांना शरिर संबंधाची गरज असते. त्यात खूप खूप सुख सामावले आहे. त्यात खूप आनंद मिळतो. आता मी तुझ्या पोरीसोबत शरीरसंबंध ठेऊ शकतो. त्याला तुझी संमती आहे. मग तुझ्यासोबत का नाही? आपण आता बहिण-भावाचं नातं विसरुन जाऊ व नर-मादीचे नाते समोर ठेऊ म्हणजे काय पाप न काय अनैतिक ह्या गोष्टी पुसल्या जातील. कल्पना कर की या क्षणी तु आग आहेस व मी तुप आहे. मग आगीजवळ तुप असेल तर ते वितळणारच…! तशी माझी आता गत झाली आहे. मी कामविकाराने पुरता पेटलो आहे. तु माझी ही भुक भागव. ऎवढीच माझी ईच्छा आहे. ’ ऎवढं बोलून मी क्षणभर थांबलो.

मी पुन्हा थोडं थांबून तिला म्हणालो, ’मला माहित आहे की तुला पण त्याची गरज आहे. भाऊजी जाऊन आता दोन महिन्याच्या वर होत आहे. ते होते तेव्हाही ते दारु पित असल्यामुळे तुझी लैंगिक भुक भागवायला समर्थ होते असे मला वाटत नाही. म्हणजे तु कित्येक दिवसापासुन उपाशी असशील. आता तु दुसरा नवरा करणार नाहीस याची मला कल्पना आहे. मग तु जीवनभर अशीच तुझी जवानी जाळत राहशील का? किती दिवस अशी कामवासनेने कुढत राहशील? त्यामुळे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बिघडत असते. आता तुला माझ्या रुपाने चांगली संधी मिळाली आहे भुक भागवण्यासाठी…!.मी जवान झालो. तू पण जवान आहेस. तेव्हा. तु आपली भुक भागवून घे व मलाही भागवू दे. मी तुझाच भाऊ आहे. परका नाही. दुसर्याच कोणी परक्याने तुझ्या शरिराला हात लावला तर ते मला खरेच आवडणार नाही. इतकं मी तुझ्यावर मनापासून प्रेम करतो. पुन्हा एक सांगतो ताई, मायाच्या जन्मानंतर तुला वंध्यत्व आल्याने तू गरोदर राहण्याची भीती राहिली नाही. त्यामुळे तू आता निर्धास्त रहा.’ एवढं मी पुन्हा एकादमात तिला बोलून गेलो.

बहिणीचे दुध भाग : १०

माझा लवडा ताईच्या फाकल्या गेलेल्या पुदीमुखावर ठेवला. पाझरलेला लवडा तिच्या ओल्याचिंब पाझरलेल्या व कमळासारख्या फुलुन उमललेल्या पुदीत गुपचूपपणे घुसवला. ताईने पायाने माझ्या कमरेला वेढा घालुन लवड्याला तसेच हळुवारपणे पुढे जाऊ दिले. लगेच मी लवडा आत-बाहेर करून ताईला झवू...

बहिणीचे दुध भाग : ९

‘ताई, आपणही तसेच केले तर? आपणही प्रेमुयुगुलच आहोत ना...!’ ‘पण कसं... रे... राजा...! बहीण-भाऊ...कधी एकमेकाशी लग्न करतात का?’ ‘नाही करत. पण आपलं वेगळं आहे. तुझ्याशी बायकोचं नातं असल्याशियाय मी तुझ्याशी शरीरसंबंध ठेऊ शकत नाही. बहीण-भावाच्या नात्यात एकमेकाच्या बाहुपाशात...

बहिणीचे दुध भाग : ८

ताईने छान मला आवडणारा स्वयंपाक करून ठेवला होता. ती माझीच वाट पाहत होती. गेल्या गेल्या आम्ही दोघेही जेवायला बसलो. जेवण झाल्यावर ताईला म्हटले, ‘तयारी कर. कारण बस मिळायला पाहिजे. “ताई तू सणावाराला घालतेस न तशी ठेवणीतली साडी, अन् नाकातली नथ पण सोबत घे.. त्यात तू खूप छान...

बहिणीचे दुध भाग : ७

ताईही मला तशीच साथ देत होती...मध्येच आम्ही एकमेकांच्या ओठांना ओठ भिडवत होतो...मध्येच मी तिच्या हातातल्या पाचही बोटात माझे बोटं गुंतवत होतो. त्यामुळे माझा लवडा तिच्या पुदीत घट्ट रोवत होता. त्यानंतर ताई मला चिपकून असतांनाच मला उताणा करून ती माझ्या अंगावर झोपली. माझा...

बहिणीचे दुध भाग : ६

मी हळूच तिचा वरचा खांदा दाबल्याबरोबर ती उताणी झाली. मग मी तिच्या उताण्या शरीरावर माझ्या ताठरलेल्या लवड्याची टपोरी लालभडक टोपी तिच्या पुदीवर ठेवून दोन्ही हात गादीला टेकवून ओणवा झालो. तिने त्या लवड्याला हातात धरून पुदीवर घासायला लागली. मी मग एका हाताच्या ढोपराने गादीवर...

बहिणीचे दुध भाग : ५

“अरे थांब. इतकी घाई... ब्लाउज व ब्रेसियर तर काढू दे...” “ताई मला राहवत नाही. तुझे स्तन किती चांगले आहेत म्हणून सांगू? मी आतापर्यंत तुझे झाकलेले स्तन पाहत होतो. आता प्रत्यक्ष उघडे स्तन पाहत आहे. मी फार भाग्यवान आहे.” ताईने मग हात वर करुन खांद्यातून ब्लाउज व ब्रेसियर...

बहिणीचे दुध भाग : ४

ती घराच्या छ्ताकडे शून्यात पाहिल्यासारखे पाहत होती. आम्ही दोघेही क्षणभर स्तब्ध झालो. खोलीत आणि बाहेर निरव शांतता पसरली होती. रात्र कणाकणाने वाढत होती. मग मी शांतता भंग करून तिला म्हणालो. ‘माझी ताई खूप छान आहे. मी तुला खूप खूप सुख देईन. तुला नेहमी आनंदात पाहायला मला...

बहिणीचे दुध भाग : २

ताईचे यौवन खुलून दिसत होते. ती खरंच स्मार्ट होती यात काही वादच नव्हता. तिचा उंच चेहरा आणि शरीर, लालबुंद ओठ, नारळाप्रमाणे गच्च व गोलगोल स्तन, मासल नितंब व भरदार मांड्या आणि दुधावरल्या सायीसारखी नितळ गोरीपान त्वचा हे सारे पाहून मी अक्षरशः तिच्यावर मोहित झालो होतो....

बहिणीचे दुध

माझे आई-बाबा, मी व माझी मोठी बहीण असे आमचे मोजकेच कुटुब होते. आम्ही एका खेड्यात राहत होतो. आमच्याकडे बर्याोपैकी शेती होती. त्यामुळे आमची आर्थिक परिस्थिती तशी काही वाईट नव्हती. माझ्या बहिणीचे लग्न अगदी लहान वयात झाले होते. तिचे नाव जया. तिला एका शेतकरी कुटुंबात जवळच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!