बहिणीचे दुध भाग : ४

ती घराच्या छ्ताकडे शून्यात पाहिल्यासारखे पाहत होती. आम्ही दोघेही क्षणभर स्तब्ध झालो. खोलीत आणि बाहेर निरव शांतता पसरली होती. रात्र कणाकणाने वाढत होती.

मग मी शांतता भंग करून तिला म्हणालो. ‘माझी ताई खूप छान आहे. मी तुला खूप खूप सुख देईन. तुला नेहमी आनंदात पाहायला मला आवडते. मी तुझ्या मनाविरुध्द वागणार नाही. तू म्हणशील तसं मी वागेन.” असं म्हणून थोडं तिच्यापासून दूर झालो. पुन्हा दोघेही शांत झालो. रात्र सारखी वाढत होती. अर्धी रात्र तरी होवून गेली असेल. आम्ही दोघे बहिण-भाऊ गूढ विचारात गढून गेलो होतो.

शेवटी मलाच राहवलं नाही. मी तिच्याकडे हळूच सरकून तिच्या पदर झाकलेल्या पोटावर हात टाकला. पण तिने तो झटकून दिला. ताईचा राग अजूनही मावळलेला दिसत नव्हता.

एक मात्र खरं की तिचा राग, तिचा नकार मला लटका वाटला. खोटा खोटा वाटला. ती मला वरून रागावाल्यासारखे दिसत होते. पण आतून तिला माझा सहवास हवाहवासा वाटत असावा. मी तिला कामवासनेने चेतवत होतो. पेटवत होतो.त्यामुळे तिच्यातली सुप्त कामवासना जागी होत होती. हे मला जाणवत होतं. तिला जर खरेच माझे चाळे आवडले नसते तर ती उठून गेली असती. पण ती गेली नाही. ती तशीच माझ्या मिठीत पडून होती. याचा अर्थ तिला कामज्वराने पुरते घेरले होते. पण ते तिला बोलून दाखवता येत नव्हते. म्हणून ती नकारार्थी बोलून सकारात्मक होत होती.

ह्या तिच्या कृतीमुळे मला खूप दिलासा मिळाला. आता पुढेच जायचे माघार घायची नाही. तिला कोणत्याही परिस्थितीत पटवून शरण आणायचे असे मी पण मनोमन ठरविले.

काही वेळ थांबून परत मला उमाळा आला. मला स्वस्थ राहता येत नव्हतं ही माझी कमजोरी होती. आता मी तिचा मुलायम हात हातात घेऊन हातातल्या बांगड्या वर खाली सरकउ लागलो. कधी हात तिच्या चेहर्यालवर नेऊन गाल कुरवाळत होतो, कधी तिचे लांबसडक व काळेभोर केसावरून हात फिरवीत होतो. कधी नाकाताली ती बारीकशी नथ बोटात धरून न्याहाळीत होतो. कधी तिच्या गळ्यातली ती बारीक मण्याची एकदाणी हातात घेऊन पाहत होतो. कधी कपाळावर हात फिरवीत होतो. कधी कानातले सोन्याचे रिंग्ज बोटाने फिरवीत होतो. ताईला दागिन्याची भारी हौस होती. ती गळाभर दागीणे घालत होती. असे करतांना हळूच हात तिच्या झाकलेल्या स्तनावर नेऊन स्तन कुरवाळत होतो. हा सर्व प्रकार करीत असतांना तिने मात्र आता काहिच विरोध केला नाही. ती पुरेपूर शरण येत असल्याचे चिन्ह दिसत होते. पण ती एखाद्या पुतळ्याप्रमाणे आताही स्तब्ध होती. मला सर्व काही करू देत होती. पण ती मात्र हालत नव्हती की काही बोलत नव्हती. ती खोलवर विचारात गढून गेल्यासारखी दिसत होती.

माझा हात तिच्या झाकलेल्या स्तनावर अजूनही स्थिरावला होता. मग हळूहळू दाबायला सुरुवात केली. ती मला बिनदिक्कतपणे दाबू देत होती. मला खूप मजा वाटत होती.

आता चमत्कार असा झाला की ती माझ्या बाजूच्या कडावर झाली व माझ्याकडे पाहून खुद्कन हसली. मी पण हसलो. ती काही बोलली नाही पण तिचा वेगाने होणारा श्वास व उरांची हालचाल पाहता ती आता पाघळत चालली होती असे मला वाटले.

तिने माझ्या अंगावर हात ठेवला. ताई म्हणाली,” रागावलास कारे माझ्या राजा..”

मला कल्पना होती की ताई मला कधीच नाराज करणार नाही. लहानपणापासून ती मला काय पाहिजे ते देत होती. ती मला कधीच दुखावत नव्हती. मी तिच्या फारच लाडाचा होतो. पण आताचं माझं वागणं हे जरा जगावेगळं होतं. एक भाऊ बहिणीशी लैगिक चाळे करतो हे तिला कसं आवडणार? मी हट्टालाच पोहचल्याने तिचा नाईलाज झाला असावा. आता तिने प्रेमाने माझ्या अंगावर हात ठेवला. तेव्हा ताई विरघळली याची मला तीव्रपणे जाणीव झाली.

खरं म्हणजे ह्या अनैतिक खुळचट कल्पना मला मान्य नवत्या. स्त्री-पुरुषांनी मग ते बहीण-भाऊ का असेना एकमेकांशी रतीक्रीडेत रंगून खरं सुख, आनंद मिळवावे हे माझ्या जीवनाचे तत्त्वज्ञान होते. म्हणून मी माझ्या ताईला दु:खात जीवन व्यतीत करावे असे मला कधीच वाटत नव्हते. तिची जी लैंगिक उपासमार होत आहे, ती होऊ नये व ती नेहमी खुश राहावी, आनंदित राहावी असेच मला वाटत होते. म्हणूनच मी तिच्याशी जवळीक करत होतो.

मी पण तिच्याकडे सरकलो. ताई म्हणाली. “ये… जवळ ये. तुला नाराज करावे असे मला कधीच वाटत नाही रे राजा… हे तुला माहीतच आहे. कर तुला काय करायचे ते कर. तुला माझ्याकडून आता मोकळीक आहे.”

मी मग परत तिच्या पदर झाकलेल्या अंगावर हात ठेवला. तिने माझा हात हातात घेऊन तिच्या ब्लाउजच्या उभार भागावर नेला.
“तुला हेच पाहिजे होते ना… कर… तुझी इच्छा पूर्ण कर.. तुला माझे हे स्तन धरायला, तोंडात घालायला खूप आवडते ना… धर आता… तुला मी नाही अडवणार…!.

तिची संमती मिळाल्याबरोबर मला स्वर्ग दोन बोटावर उरल्यासारखे वाटले. हीच संधी साधून मी हळूवारपणे तिच्या स्तनाचा उभार भाग कुरवाळू लागलो. ती पण माझ्या पाठीवर प्रेमाने हात फिरवीत होती. मी तिच्या स्तनावरचा हात काढून तिच्या चेहर्या वर नेऊन दोन्हीही गालाचे पटापट मुका घ्यायला लागलो. आता मी खूप खुश झालो होतो.

‘ताई, तू मला खूप खूप आवडतेस. तू लहान असतांना तुझ्या गुबगुबीत गालाचा सारेच मुका घेत असतील. आता माझ्याशिवाय तुझ्या गालाचा कोण मुका घेऊ शकतो? आहे की नाही गंमत!’

‘घे… तू माझ्या गालाचा मुका घे. मी तुझ्या गालाचा मुका घेतो’ असे म्हणून तिने माझे तोंड धरून गालाचा मुका घेतला. मला तर आता स्वर्गात जाऊन अमृत पिल्यासारखे वाटत होते.

ताई आता खुशीत आली होती. ती आता मानसिकदृष्ट्या संभोगाला तयार झाली होती, एवढे खरं! आता शेवटच्या परमोच्च सुखाच्या पायरीजवळ ती येऊन ठेपली होती, हे स्पष्ट झाले होते.

मी तिच्या पाठीवर हात टाकून तिला ओढले. तिनेही मला घट्टपणे ओढले. मी तिच्या तोंडात माझे तोंड खुपसून तिच्या जिभेशी खेळू लागलो. त्याचक्षणी मी पदराच्या आतून हात टाकून ब्लाउज व ब्रेसियरच्या वरून हात फिरवू लागलो. मग तिने पदर बाजूला सारला. मी तिच्या ब्लाउजचे समोर असलेले हूक्स काढायला लागलो. मग ब्लाउज वर सरकवून ब्रेसियरचे पाठीमागे असलेले हूक्स काढतांना हाताला होणारा स्पर्श मोहून टाकत होता. आता तिचे दोन्ही स्तन उघडे पडले होते. लाईटच्या प्रकाशात मला हे मला स्पष्टपणे दिसत होते. तिचे ते गरगरीत, गोलगोल स्तन पाहताच मी कमालीचा कासाविस झालो. एखाद्या बाईचे असे उघडे स्तन मी पहिल्यांदाच डोळाभर पाहत होतो. मी ते माझ्या डोळ्यात सामाऊन घेत होतो. त्यांना मी आता दोन्हीही हाताने धरून हळुवारपणे दाबायला उतावीळ झालो. एकानंतर एक तिचे स्तन दाबण्यात मी गर्क झालो.

 

बहिणीचे दुध भाग : १०

माझा लवडा ताईच्या फाकल्या गेलेल्या पुदीमुखावर ठेवला. पाझरलेला लवडा तिच्या ओल्याचिंब पाझरलेल्या व कमळासारख्या फुलुन उमललेल्या पुदीत गुपचूपपणे घुसवला. ताईने पायाने माझ्या कमरेला वेढा घालुन लवड्याला तसेच हळुवारपणे पुढे जाऊ दिले. लगेच मी लवडा आत-बाहेर करून ताईला झवू...

बहिणीचे दुध भाग : ९

‘ताई, आपणही तसेच केले तर? आपणही प्रेमुयुगुलच आहोत ना...!’ ‘पण कसं... रे... राजा...! बहीण-भाऊ...कधी एकमेकाशी लग्न करतात का?’ ‘नाही करत. पण आपलं वेगळं आहे. तुझ्याशी बायकोचं नातं असल्याशियाय मी तुझ्याशी शरीरसंबंध ठेऊ शकत नाही. बहीण-भावाच्या नात्यात एकमेकाच्या बाहुपाशात...

बहिणीचे दुध भाग : ८

ताईने छान मला आवडणारा स्वयंपाक करून ठेवला होता. ती माझीच वाट पाहत होती. गेल्या गेल्या आम्ही दोघेही जेवायला बसलो. जेवण झाल्यावर ताईला म्हटले, ‘तयारी कर. कारण बस मिळायला पाहिजे. “ताई तू सणावाराला घालतेस न तशी ठेवणीतली साडी, अन् नाकातली नथ पण सोबत घे.. त्यात तू खूप छान...

बहिणीचे दुध भाग : ७

ताईही मला तशीच साथ देत होती...मध्येच आम्ही एकमेकांच्या ओठांना ओठ भिडवत होतो...मध्येच मी तिच्या हातातल्या पाचही बोटात माझे बोटं गुंतवत होतो. त्यामुळे माझा लवडा तिच्या पुदीत घट्ट रोवत होता. त्यानंतर ताई मला चिपकून असतांनाच मला उताणा करून ती माझ्या अंगावर झोपली. माझा...

बहिणीचे दुध भाग : ६

मी हळूच तिचा वरचा खांदा दाबल्याबरोबर ती उताणी झाली. मग मी तिच्या उताण्या शरीरावर माझ्या ताठरलेल्या लवड्याची टपोरी लालभडक टोपी तिच्या पुदीवर ठेवून दोन्ही हात गादीला टेकवून ओणवा झालो. तिने त्या लवड्याला हातात धरून पुदीवर घासायला लागली. मी मग एका हाताच्या ढोपराने गादीवर...

बहिणीचे दुध भाग : ५

“अरे थांब. इतकी घाई... ब्लाउज व ब्रेसियर तर काढू दे...” “ताई मला राहवत नाही. तुझे स्तन किती चांगले आहेत म्हणून सांगू? मी आतापर्यंत तुझे झाकलेले स्तन पाहत होतो. आता प्रत्यक्ष उघडे स्तन पाहत आहे. मी फार भाग्यवान आहे.” ताईने मग हात वर करुन खांद्यातून ब्लाउज व ब्रेसियर...

बहिणीचे दुध भाग : ३

‘ताई, तुझ्यावर ना पाप-पुण्य, नीती-अनीतीचा पगडा बसला आहे. तुझा नवरा माणूस होता, मी पण माणूस आहे. तू स्त्री आहेस. मग स्त्री-पुरुषात असे संबंध निर्माण होणे काहीच वाईट नाही. आभाळात उडणाऱ्या पाखरासारखे आनंदी जीवन जगावे. कैदी असल्यासारखे निरुत्साही जीवन जगू नये. तू तरुण...

बहिणीचे दुध भाग : २

ताईचे यौवन खुलून दिसत होते. ती खरंच स्मार्ट होती यात काही वादच नव्हता. तिचा उंच चेहरा आणि शरीर, लालबुंद ओठ, नारळाप्रमाणे गच्च व गोलगोल स्तन, मासल नितंब व भरदार मांड्या आणि दुधावरल्या सायीसारखी नितळ गोरीपान त्वचा हे सारे पाहून मी अक्षरशः तिच्यावर मोहित झालो होतो....

बहिणीचे दुध

माझे आई-बाबा, मी व माझी मोठी बहीण असे आमचे मोजकेच कुटुब होते. आम्ही एका खेड्यात राहत होतो. आमच्याकडे बर्याोपैकी शेती होती. त्यामुळे आमची आर्थिक परिस्थिती तशी काही वाईट नव्हती. माझ्या बहिणीचे लग्न अगदी लहान वयात झाले होते. तिचे नाव जया. तिला एका शेतकरी कुटुंबात जवळच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!