बहिणीचे दुध भाग : ५

“अरे थांब. इतकी घाई… ब्लाउज व ब्रेसियर तर काढू दे…”

“ताई मला राहवत नाही. तुझे स्तन किती चांगले आहेत म्हणून सांगू? मी आतापर्यंत तुझे झाकलेले स्तन पाहत होतो. आता प्रत्यक्ष उघडे स्तन पाहत आहे. मी फार भाग्यवान आहे.”

ताईने मग हात वर करुन खांद्यातून ब्लाउज व ब्रेसियर काढून घेतला. तेव्हा तर तिची छाती व पाठ पुर्णपणे उघडी पडली होती. तिचे दोन्हीही स्तन निरखून पाहत तिला म्हणालो,’ ताई मी तुझे दुध पीत होतो, त्यावेळी जसे तुझे स्तन मोठे आणि भरदार होते तसेच स्तन अजूनही आहेत. तू तुझे स्तन चांगले जपलेले दिसते.’

‘अरे… मी तुझ्यासाठी जपून ठेवले. धर आता मनसोकपणे… माझ्या प्रिय भावाला धरण्यात मजा येते ना यातच मी खुश आहे…” तिचे हे शद्ब ऐकून मी गदगदीत झालो. आनंदाचे अश्रू डोळ्यात तराळले. मी अक्षरशः भाराऊन गेलो.

“ताई, आता मी खूप खुश आहे.”

तिच्या मुलायम छातीवर हात फिरवितांना मी वेगळ्याच जगात वावरत असल्याचा भास होत होता. आता तिच्या अंगावर फक्त साडी व आतील पेटीकोट व निकर होती. माझा आवेश वाढत चालला होता. कारण माझा लवडा केव्हाच मोठा झाला होता. तो ताठ होऊन पैजाम्यात उड्या मारु लागला होता.

मग मी तिची कंबर पकडून तिला परत घट्ट ओढू लागलो. माझा लवडा तिच्या साडीतल्या मांड्यात ढुशा मारु लागला. मी पैजाम्याचा नाडा सोडून लवडा बाहेर काढला. तिचा हात पकडून मी माझा लवडा तिच्या हातात दिला. तिच्या मुलायम हातात माझा लवडा आल्याबरोबर मला विजेचा जोरात धक्का बसल्यासारखे झाले. मग मी तिची साडी पायापासून वर सरकवू लागलो. तिची पुदी निकरने झाकून होती. मग मी निकरवरुन त्या भागावर बोटं फिरवू लागलो. तिची नीकर माझ्या बोटाला ओलसर वाटत होती. कदाचित तिच्या पुदीतून पुदिरस वाहत असावा. म्हणजे ती हेपून घेण्यासाठी पूर्णपणे आतुर झाली होती. इकडे माझा एक हात तिच्या स्तनाला दाबत होता. दुसरा तिची नीकर खाली ओढत होता. शेवटी ताईने निकर खाली ओढून पायातून काढून घेतली. आता आमच्या रोमान्सची गाडी भराभर पुढे जात होती. काही अडथळा राहिला नव्हता.

मी तिच्या कमरेत खोचलेली साडी ढिली केली. परकरचा नाडा सोडला. आता हे सारे मी बिनधोकपणे करीत होतो. मग ताईने साडी व परकर पायातून काढून घेतला. आता माझी ताई पुर्णपणे उघडी झाली होती. मी मात्र अजून उघडा व्हायचा होतो. मग मी अंगातली बनियन, पैजामा व आतमधील चड्डी काढून मी पण पुर्णपणे नग्न झालो. आता आम्ही दोघेही नैसर्गिक अवस्थेत आलो. हे करीत असतांना दोघांचिही भिड-मुर्वत चेपून गेली होती. आता लाज-शरम कुठल्या कुठे पळून गेली होती. दोघेही बहिण-भावाचे नाते विसरुन गेलो होतो. दोघेही एकमेकांचे प्रियकर-प्रेयसी झालो होतो. ताई मला साक्षात रती आणि कामदेवी वाटली. ताईच्या मदनमस्त जवानीचा व सौन्द्रयाचा रसरशीत खजिना लुटायला मिळणार म्हणून मी सुखाऊन गेलो होतो.

आम्ही तसेच थोडावेळ एकमेकांना बिलगून झोपलो होतो. माझा लवडा बिचारा ताईच्या दोन्ही मांड्यात निमूटपणे विसावला होता. जास्त घाई केली तर काम बिधडेल याची मला धास्ती वाटत होती. म्हणून ताईच्या कला कलाने घ्यावे असा मी विचार केला. मी खुषित येऊन तिला म्हणालो, ‘ताई तू लाखात एक देखणी आहेस. निसर्गाने तुला भरभरुन सौन्दर्य दिलं. म्हणून मी पण तुझ्यावर भाळलो. तुझं दुध पिणं हा तर बहाणा होता. सुतावरुन स्वर्ग गाठण्यासाठी मी त्याचा उपयोग केला. त्याशिवाय तू मला तुझ्या शरिराला स्पर्ष करु दिला नसता.’
’हो कारे लबाडा…! बहिणीला तू असं जाळ्यात अडकवलं.’

’मी खरं सांगतो ताई, तुझं हे सौन्दर्य वाया जाऊ नये. भ्रमर जसं फुलाच्या सुंदरतेचा, गंधाचा, मधाचा आस्वाद घेते. फुलाचं सौंदर्य वाया जाऊ देत नाही. तसेच तुझ्याही सौंदर्याचा मनमुरादपणे आस्वाद घ्यावा असे मला मनोमन वाटत होतं. तू खरेच टवटवीत उमलेलं फुल आहेस. या फुलाचा मोहक वास घ्यावा, तुझ्या सोबत शय्यासुख घ्यावे. म्हणून मला मोह आवरता आला नाही. ताई, तू पण त्यात मजा घे. खूप मजा येईल. जीवनात सुख मिळवून आनंदित राहायचे असते. जीवन पुन्हा मिळत नाही. म्हणून ते आयुष्याच्या शेवटपर्यंत भरभरुन भोगायचे असते. त्याला वेदना द्यायच्या नसतात.’

’तुझं जीवनाचे तत्वज्ञान पटते रे राजा…! पण मनाला समजाविणे कठिन झालं होत! येथपर्यंत तुला साथ दिली आता पुढे कशी साथ देऊ ते कळत नाही. मनात विचाराचे काहूर माजले होते. द्वंदाने सारखे हेलखावे खात होते. काय करू न काय नाही ते कळत नव्हतं. माझं डोकं सुन्न झाल्यासारखे वाटत होतं.’

’ताई तु थोडी शांत रहा. डोक्यात कोणतेही विचार आणू नको. मी तुझा अगदी जवळचा जिवाभावाचा जिवलग भाऊ आहे. माझ्यावर विश्वास ठेव. मी तुला दु:खी झाल्याचे पाहू इच्छित नाही, मी तुझ्या सुखाचा विचार करतो. तुला कधीही दु:खी होऊ देणार नाही. तू नेहमी आनंदात राहावे असेच मला वाटते.’

रात्र सारखी वाढत होती. बाहेर सारं सामसूम झालं होतं. या चार भिंतीच्या आत आम्ही दोघे बहीण-भाऊ नग्न अवस्थेत एकमेकांशी बिलगून झोपलो होतो. अजूनही प्रणयक्रीडा रंगात यायचा होता. सुरुवात झाली होती म्हणा! परंतु मध्येच संवादामुळे थांबला होता. पण सर्व बाजूंनी मी तिला वासनेचा विळखा घातला होता एवढे मात्र नक्की!

आता तोच खेळ परत सुरु करण्यासाठी वाट पाहत होतो. मी ताईच्या हातावर, मांड्यावर, नितंबावर, गालावर, पाठीवर, छातीवर, स्तनावर सर्वीकडे हळुवारपणे हात फिरवीत होतो. ताईची माझ्या हाताला स्पर्शून गेलेली मांसल पाठ फारच मादक वाटत होती. तिच्या भरीव व घट्ट मांड्या मी हळुवारपणे कुरवाळत होतो. तिच्या रेखीव मांड्याने माझे लक्ष वेधून घेतले होते. ताईच्या गालाचा मुका घेत होतो. तिच्या लालसर ओठांवर ओठ ठेवत होतो. ताईने तोंड उघडले की तिच्या तोंडात तोंड घालत होतो. ताईच्या उघड्या बेंबीत बोट घालून उगीचच फिरवीत होतो. तिच्या स्तनाचे राहून राहून मर्दन करीत होतो. ह्यामुळे ताई पूर्णपणे पेटून गेली पाहिजे म्हणजे

तिला हेपण्याचा मार्ग मोकळा होईल असं मला वाटत होतं.

ताईचे स्तन खरोखरच भरदार, सुडौल व आकर्षक आणि भरगच्च असे होते. ताई म्हणजे असली मादक मादी वाटत होती! तिला पाहताच कोणत्याही माणसाला तिला हेपण्याची इच्छा झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी तिची शरीरयष्टी आकर्षक होतं. मग मी कसा मागे राहू शकतो?

ताईच्या मांड्यात घुसलेला माझा लवडा आत-बाहेर करण्याचा प्रयत्न करीत होता. माझी अशी दयनीय अवस्था पाहून तिला दया आली असावी. तिने मग माझा लवडा हातात घेऊन तिच्या पुदीवर टेकवून घासू लागली. यावरून ती पण आता पेटत चालल्याचे लक्षणे दिसत होते. कामवासनेची नशा आता तिच्या शरीरात भिनत चालल्याचे दिसत होते. तिच्या पुदिरसाचा सुवासिक गंध माझ्या नाकात घुमत होता. याचा अर्थ तिची पुदी पाझरून लडबडून गेली असावी. आता ती रोमांटिक मूडमध्ये नक्कीच आली होतो. तिचे आनंदाचे सुस्कारे सुरू झाले होते. आता मला रतीक्रीडेचा पुढला प्रवास करायला काही हरकत नाही असे वाटायला लागले. मी मनोमन सुखाऊन गेलो.

बहिणीचे दुध भाग : १०

माझा लवडा ताईच्या फाकल्या गेलेल्या पुदीमुखावर ठेवला. पाझरलेला लवडा तिच्या ओल्याचिंब पाझरलेल्या व कमळासारख्या फुलुन उमललेल्या पुदीत गुपचूपपणे घुसवला. ताईने पायाने माझ्या कमरेला वेढा घालुन लवड्याला तसेच हळुवारपणे पुढे जाऊ दिले. लगेच मी लवडा आत-बाहेर करून ताईला झवू...

बहिणीचे दुध भाग : ९

‘ताई, आपणही तसेच केले तर? आपणही प्रेमुयुगुलच आहोत ना...!’ ‘पण कसं... रे... राजा...! बहीण-भाऊ...कधी एकमेकाशी लग्न करतात का?’ ‘नाही करत. पण आपलं वेगळं आहे. तुझ्याशी बायकोचं नातं असल्याशियाय मी तुझ्याशी शरीरसंबंध ठेऊ शकत नाही. बहीण-भावाच्या नात्यात एकमेकाच्या बाहुपाशात...

बहिणीचे दुध भाग : ८

ताईने छान मला आवडणारा स्वयंपाक करून ठेवला होता. ती माझीच वाट पाहत होती. गेल्या गेल्या आम्ही दोघेही जेवायला बसलो. जेवण झाल्यावर ताईला म्हटले, ‘तयारी कर. कारण बस मिळायला पाहिजे. “ताई तू सणावाराला घालतेस न तशी ठेवणीतली साडी, अन् नाकातली नथ पण सोबत घे.. त्यात तू खूप छान...

बहिणीचे दुध भाग : ७

ताईही मला तशीच साथ देत होती...मध्येच आम्ही एकमेकांच्या ओठांना ओठ भिडवत होतो...मध्येच मी तिच्या हातातल्या पाचही बोटात माझे बोटं गुंतवत होतो. त्यामुळे माझा लवडा तिच्या पुदीत घट्ट रोवत होता. त्यानंतर ताई मला चिपकून असतांनाच मला उताणा करून ती माझ्या अंगावर झोपली. माझा...

बहिणीचे दुध भाग : ६

मी हळूच तिचा वरचा खांदा दाबल्याबरोबर ती उताणी झाली. मग मी तिच्या उताण्या शरीरावर माझ्या ताठरलेल्या लवड्याची टपोरी लालभडक टोपी तिच्या पुदीवर ठेवून दोन्ही हात गादीला टेकवून ओणवा झालो. तिने त्या लवड्याला हातात धरून पुदीवर घासायला लागली. मी मग एका हाताच्या ढोपराने गादीवर...

बहिणीचे दुध भाग : ४

ती घराच्या छ्ताकडे शून्यात पाहिल्यासारखे पाहत होती. आम्ही दोघेही क्षणभर स्तब्ध झालो. खोलीत आणि बाहेर निरव शांतता पसरली होती. रात्र कणाकणाने वाढत होती. मग मी शांतता भंग करून तिला म्हणालो. ‘माझी ताई खूप छान आहे. मी तुला खूप खूप सुख देईन. तुला नेहमी आनंदात पाहायला मला...

बहिणीचे दुध भाग : ३

‘ताई, तुझ्यावर ना पाप-पुण्य, नीती-अनीतीचा पगडा बसला आहे. तुझा नवरा माणूस होता, मी पण माणूस आहे. तू स्त्री आहेस. मग स्त्री-पुरुषात असे संबंध निर्माण होणे काहीच वाईट नाही. आभाळात उडणाऱ्या पाखरासारखे आनंदी जीवन जगावे. कैदी असल्यासारखे निरुत्साही जीवन जगू नये. तू तरुण...

बहिणीचे दुध भाग : २

ताईचे यौवन खुलून दिसत होते. ती खरंच स्मार्ट होती यात काही वादच नव्हता. तिचा उंच चेहरा आणि शरीर, लालबुंद ओठ, नारळाप्रमाणे गच्च व गोलगोल स्तन, मासल नितंब व भरदार मांड्या आणि दुधावरल्या सायीसारखी नितळ गोरीपान त्वचा हे सारे पाहून मी अक्षरशः तिच्यावर मोहित झालो होतो....

बहिणीचे दुध

माझे आई-बाबा, मी व माझी मोठी बहीण असे आमचे मोजकेच कुटुब होते. आम्ही एका खेड्यात राहत होतो. आमच्याकडे बर्याोपैकी शेती होती. त्यामुळे आमची आर्थिक परिस्थिती तशी काही वाईट नव्हती. माझ्या बहिणीचे लग्न अगदी लहान वयात झाले होते. तिचे नाव जया. तिला एका शेतकरी कुटुंबात जवळच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!