बहिणीचे दुध भाग : ७

ताईही मला तशीच साथ देत होती…मध्येच आम्ही एकमेकांच्या ओठांना ओठ भिडवत होतो…मध्येच मी तिच्या हातातल्या पाचही बोटात माझे बोटं गुंतवत होतो. त्यामुळे माझा लवडा तिच्या पुदीत घट्ट रोवत होता. त्यानंतर ताई मला चिपकून असतांनाच मला उताणा करून ती माझ्या अंगावर झोपली. माझा लवडा तिच्या पुदीतून बाहेर पडला. ताई आता नवीन कोणता खेळ करते म्हणून उत्सुकतेने मी तिच्याकडे पाहत होतो. तिने तिचे नितंब वर उचलले त्याचवेळेस मी मान वर करून तिच्या पुदिकडे सहज पाहिले. तिची पुदी आतुर होवून चांगलीच फुललेली व पुदीचे मुख आपोआप उघडलेले दिसले. तिच्या पुदीतुन पाझरणारा स्त्राव चमकत असल्याचे वाटत होते.

मग तिने आणखी वेळ न दवडता माझ्या सरळ उभा असलेल्या लवड्यावर तिची पुदी अलगदपणे टेकवली. त्याचक्षणी माझा लवडा आतमध्ये हळूहळू पुदीत खोलवर सरकत गेला.. मग ती लवड्यातून पुदी हळूच वर उचलून पुन्हा लवड्यावर दाबत होती. मी पण माझी कंबर वर उचलून आणखी आणखी तिच्या पुदित लवडा घट्ट दाबत होतो.

मध्येच ती आपली कंबर घोड्यावर बसल्यासारखी वरखाली करीत हिसके मारायला लागली. माझा लवडा आता पुर्णपणे तिच्या पुदीत फिट्ट बसला होता. मी सुध्दा माझी कंबर वर करुन खालून तिच्या सारखेच दणके मारू लागलो. हा अनुभव मला अगदी स्वर्गीय वाटत होता. ती आनंदातीरेकाने चीत्कारीत होती.

मी ताईचे स्तन दाबत म्हटले, ताई, मजा वाटते न…!’

‘हो रे राजा…खूप मजा वाटते. मग हिसके मारता मारता ताई थोडी थांबली. माझी कंबर तिने खालून दोन्ही हाताने ताठपणे वर उचलली.. ती आपला पुदीदाणा माझ्या लवड्यावर घासत असल्याचे माझ्या लक्षात आले. या कृतीने मी अक्षरशः मनमुरादपणे सुखावलो. मी तिचे नितंब दोन्ही हाताने धरून घट्ट पकडले होते. वर तिच्या छातीवरील गरगरीत मोठ्मोठे स्तन आळीपाळीने तोंड वर करून चोखायला लागलो. मग मी तिच्या उत्तेजीत झालेल्या स्तनाग्रांना माझ्या बोटांच्या चिमटीत धरले आणि त्या स्पर्शाने ती मादकपणे विव्हळली.

ती मध्ये मध्ये माझी कंबर धरून तिच्या पुदिवर आणखी आणखी दाबत. होती. माझा हात धरून स्तनावर ठेवत होती. तिचे स्तन एका हातात मावत नव्हते. मग मी दोन्ही हाताने तिचे स्तन दाबत होतो. कुरवाळत होतो. दोन्ही हाताने तिचे स्तन पिरगाळून तोंड वर करुन दुघ पिल्यासारखे तिचे निप्पल चोखत होतो. मग एकएक करून दोन्हीही स्तनाचे निप्पल आलटून पालटून चोखत होतो. त्यातील कोरडे दुघ उगीगच पीत होतो. खालून तिला हिसके मारण्याच्या माझ्या उत्साहाला आता मोठे उधाण चढले होते.

तिने पण हिसक्याचा वेग वाढविला. माझा लवडा मुळापर्यंत तिच्या पुदीत गेला होता.

आता ताई कितीतरी हिसके, दणके मारत होती, तरीही वीर्य पडत नव्हते. पडणार तरी कसे? कारण आधी वीर्य पडल्याने कोटा रिकामा झाला असावा.

ताईच्या हेपन्याला आता काही धरबंधच उरला नव्हता. मध्येच तिचा माझ्या लवड्यावर पुदी घासण्याचा वेगपण वाढला होता. हेपतांना तिच्या तोंडून लयबध्द हुंकार बाहेर पडत होते. माझ्या सोबतच्या संभोगाने तिची कामतृप्ती झाल्याचे तिच्या चेहर्यालवर झळकत होते. कधी ती हेपता हेपता थांबली की, तिच्या घट्ट पुदीची माझ्या लवड्यावरील पकड जाणवत होती. मग मी तिचे नितंब धरून खालून कंबर वर करून तिच्या पुदीला धक्के मारत होतो. त्याने तिला कळायचे की, माझे अजुनही विर्य स्खलन व्हायचे आहे. मग ती पुन्हा तिची कंबर वर-खाली करून साथ द्यायची असा आमचा प्रणयाचा खेळ चांगला रंगत आला.

कितीतरी वेळ आम्ही या खेळात रमून गेलो होतो. मी तिचे दोन्ही नितंब माझ्या दोन्ही हाताने धरून तिला थोडे वर स्थिर पकडले व खालून फटाफट तिच्या पुदीला फटके मारत झवू लागलो.

हेपन्यात किती वेळ गेला ते काही कळले नाही. बाहेर लोकं आता ढाराढूर झोपले असतील. पण आम्ही बहीण-भाऊ मात्र प्रणयक्रीडेमध्ये मस्तपणे रमलो होतो. ताई खूप दिवसाची कसर भरून काढत होती की काय ती आता मला क्षणभरही सोडत नव्हती. तीच मला तिचे स्तन दाबण्यास प्रवूत्त करीत होती. सुरुवातीला नाही नाही म्हणणारी माझी ताई आता मात्र खूप इंटरेस्ट घ्यायला लागली याचे मला नवल वाटत होते.

मी तर हावरटपणे तिच्या सौन्द्रयाचा भरपूर आस्वाद घेत होतो.

आता मला हेपण्याच्या नशेने गुंगी आल्यासारखी वाटत होती. माझ्या डोळ्यावर झोप यायला लागली होती. हे पाहून ताई म्हणाली, ‘राजा झोपतो का रे…’

‘हो ग ताई, डुलकी येत आहे. तू पण झोप न अशीच माझ्या अंगावर.’

‘बरं…!’ असे म्हणून ताईने तिच्या पुदीत तसाच लवडा ठेवून माझ्या अंगावर झोपली.

जेव्हा जाग आला तेव्हा दिवस चांगलाच उजाडला होता. ताईच्या पुदीतला लवडा कधी बाहेर पडला व ताई दुसर्या् कुशीवर कधी झोपली ते कळलेच नाही. तिचा पृष्ठभाग माझ्या लवड्याला लागत होता. मी हाताचा विळखा तिच्या छातीवर टाकून तिचे स्तन दाबायला सुरुवात केली. त्याच क्षणी माझा लवडा ताठरला. लवडा आता परत जाम पेटला होता तिचीही पुदी पुन्हा एकदा फडफडू लागली होती. तिचे हेंदकाळणारे स्तन हाताने पकडत.. कुस्करत मी तिला आणखी उत्तेजित करत होतो..मग मी तिच्या पृष्ठभागाच्या चीरेतून लवडा तिच्या पुदीत घालून हिसके मारायला लागलो.. पण लवडा पूर्णपणे तिच्या पुदीत काही घुसत नव्हता, म्हणून ताईने कड फिरवून उताणी झाली. मी तिच्या अंगावर लगेच स्वार होउन लवडा तिच्या ओलसर पुदीत घातला. आता तो सरळच आतमध्ये पूर्णपणे गेला. ताईची पुदी घर्षणामुळे गुळगुळीत झाली होती..माझाही लवडा गुळगुळीत झाला होता.

‘आता उठ रे राजा… सोड मला तुला शाळेवर जायचं आहे.’

‘अरे हो… मी विसरलो होतोच.’

मी उठलो. ताईकडे पाहिले. मी हसून तिला म्हणालो, ‘ताई तू स्वर्गातले परी दिसत आहेस. तुझा पूवी मलूल दिसणारा चेहरा आता फुलला आहे. रात्रीच्या सेक्समुळे गुलाबाच्या फुलासारखी तू टवटवीत दिसत आहेस. तुझ्या गालावर लाली चढली आहे. नियमित सेक्स केल्याने शरीरातील रक्तसंचार वाढून चेहर्यागवर व कांतीवर नैसर्गिक तेज येते..तसेच जीवनातील ताणतणाव कमी होऊन अनेक रोगांना अटकाव होते असे मी वाचले होते. म्हणून ताई, प्रत्येक स्त्री-पुरुषाला सेक्सची फारच आवश्यकता आहे.’

‘होरे राजा… आता पटले मला सारे काही. तुझ्या सहवासात मी निश्तितच खुष राहीन. मला कुठेतरी फिरायला घेऊन चल न…’
‘हो ताई, तुझी आयडीया छान आहे. आपण न गोव्याला जायचं का? गोव्याला जवळच्या शहरातून रात्री नऊ. वाजता बस निघते. त्या बसने जाऊ. सकाळी ती गोव्याला पोहचते.’

‘चालेल ना… जाऊ या. गोव्याला जाऊ. मी गोवा अजूनही पाहिला नाही. खूप चांगला आहे म्हणतात. नाही का?’ ताई खुषीत येवून म्हणाली.
‘मी मग आता शाळेवर जातो व चार दिवसाची सुट्टी काढून संध्याकाळ पर्यंत परत येतो.’ मी तिच्या पुदीतून तसाच लवडा हळूहळू बाहेर काढला. हातात ताईचे स्तन घेऊन तिच्या गालाचा मुका घेतला व उठलो. ताईला हेपल्याने अंगातला सारा शिनभाग निघून गेला होता. अगदी मोकळे वाटत होते.

बाथरूममध्ये फ्रेश होवून बाहेर आलो. ताईने तोपर्यंत नास्ता व जेवण बनविले. आम्ही दोघांनीही नास्ता केला व जेवणाचा डब्बा घेऊन बाईकवर टांग मारून मी शाळेवर गेलो. चार दिवसाच्या सुट्ट्या काढल्या. संध्याकाळी लवकरच मी घरी गेलो. चार दिवसाचे गोव्याला माझे ट्रेनींग असल्याचे आईला मी खोटेच सांगितले. मला ताबडतोब जायला पाहिजे कारण रात्रीला बस आहे. जेवण मी तिकडेच करीन असे सांगून मी बाईकवर ताईच्या गावाकडे निघालो.

बहिणीचे दुध भाग : १०

माझा लवडा ताईच्या फाकल्या गेलेल्या पुदीमुखावर ठेवला. पाझरलेला लवडा तिच्या ओल्याचिंब पाझरलेल्या व कमळासारख्या फुलुन उमललेल्या पुदीत गुपचूपपणे घुसवला. ताईने पायाने माझ्या कमरेला वेढा घालुन लवड्याला तसेच हळुवारपणे पुढे जाऊ दिले. लगेच मी लवडा आत-बाहेर करून ताईला झवू...

बहिणीचे दुध भाग : ९

‘ताई, आपणही तसेच केले तर? आपणही प्रेमुयुगुलच आहोत ना...!’ ‘पण कसं... रे... राजा...! बहीण-भाऊ...कधी एकमेकाशी लग्न करतात का?’ ‘नाही करत. पण आपलं वेगळं आहे. तुझ्याशी बायकोचं नातं असल्याशियाय मी तुझ्याशी शरीरसंबंध ठेऊ शकत नाही. बहीण-भावाच्या नात्यात एकमेकाच्या बाहुपाशात...

बहिणीचे दुध भाग : ८

ताईने छान मला आवडणारा स्वयंपाक करून ठेवला होता. ती माझीच वाट पाहत होती. गेल्या गेल्या आम्ही दोघेही जेवायला बसलो. जेवण झाल्यावर ताईला म्हटले, ‘तयारी कर. कारण बस मिळायला पाहिजे. “ताई तू सणावाराला घालतेस न तशी ठेवणीतली साडी, अन् नाकातली नथ पण सोबत घे.. त्यात तू खूप छान...

बहिणीचे दुध भाग : ६

मी हळूच तिचा वरचा खांदा दाबल्याबरोबर ती उताणी झाली. मग मी तिच्या उताण्या शरीरावर माझ्या ताठरलेल्या लवड्याची टपोरी लालभडक टोपी तिच्या पुदीवर ठेवून दोन्ही हात गादीला टेकवून ओणवा झालो. तिने त्या लवड्याला हातात धरून पुदीवर घासायला लागली. मी मग एका हाताच्या ढोपराने गादीवर...

बहिणीचे दुध भाग : ५

“अरे थांब. इतकी घाई... ब्लाउज व ब्रेसियर तर काढू दे...” “ताई मला राहवत नाही. तुझे स्तन किती चांगले आहेत म्हणून सांगू? मी आतापर्यंत तुझे झाकलेले स्तन पाहत होतो. आता प्रत्यक्ष उघडे स्तन पाहत आहे. मी फार भाग्यवान आहे.” ताईने मग हात वर करुन खांद्यातून ब्लाउज व ब्रेसियर...

बहिणीचे दुध भाग : ४

ती घराच्या छ्ताकडे शून्यात पाहिल्यासारखे पाहत होती. आम्ही दोघेही क्षणभर स्तब्ध झालो. खोलीत आणि बाहेर निरव शांतता पसरली होती. रात्र कणाकणाने वाढत होती. मग मी शांतता भंग करून तिला म्हणालो. ‘माझी ताई खूप छान आहे. मी तुला खूप खूप सुख देईन. तुला नेहमी आनंदात पाहायला मला...

बहिणीचे दुध भाग : ३

‘ताई, तुझ्यावर ना पाप-पुण्य, नीती-अनीतीचा पगडा बसला आहे. तुझा नवरा माणूस होता, मी पण माणूस आहे. तू स्त्री आहेस. मग स्त्री-पुरुषात असे संबंध निर्माण होणे काहीच वाईट नाही. आभाळात उडणाऱ्या पाखरासारखे आनंदी जीवन जगावे. कैदी असल्यासारखे निरुत्साही जीवन जगू नये. तू तरुण...

बहिणीचे दुध भाग : २

ताईचे यौवन खुलून दिसत होते. ती खरंच स्मार्ट होती यात काही वादच नव्हता. तिचा उंच चेहरा आणि शरीर, लालबुंद ओठ, नारळाप्रमाणे गच्च व गोलगोल स्तन, मासल नितंब व भरदार मांड्या आणि दुधावरल्या सायीसारखी नितळ गोरीपान त्वचा हे सारे पाहून मी अक्षरशः तिच्यावर मोहित झालो होतो....

बहिणीचे दुध

माझे आई-बाबा, मी व माझी मोठी बहीण असे आमचे मोजकेच कुटुब होते. आम्ही एका खेड्यात राहत होतो. आमच्याकडे बर्याोपैकी शेती होती. त्यामुळे आमची आर्थिक परिस्थिती तशी काही वाईट नव्हती. माझ्या बहिणीचे लग्न अगदी लहान वयात झाले होते. तिचे नाव जया. तिला एका शेतकरी कुटुंबात जवळच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!