बहिणीचे दुध भाग : ९

‘ताई, आपणही तसेच केले तर? आपणही प्रेमुयुगुलच आहोत ना…!’

‘पण कसं… रे… राजा…! बहीण-भाऊ…कधी एकमेकाशी लग्न करतात का?’

‘नाही करत. पण आपलं वेगळं आहे. तुझ्याशी बायकोचं नातं असल्याशियाय मी तुझ्याशी शरीरसंबंध ठेऊ शकत नाही. बहीण-भावाच्या नात्यात एकमेकाच्या बाहुपाशात असणे तुला आवडेल काय? त्यासाठी आपल्याला नवरा-बायकोचं नवीन नातं तयार करावे लागेल ना…!’
‘बरोबर आहे तुझं. जा… राजा… हार घेऊन ये.’

मी जवळच्या एका दुकानातून दोन हार घेऊन आलो. वर टेकडीवरच्या त्या देवळात जाऊन आम्ही दोघांनी एकमेकाच्या गळ्यात हार घातला.

‘ताई, आपले आता रीतसर देवाच्या समोर लग्न झाले. आता आपण रात्रीला मस्तपणे मधुचंद्र साजरा करू.. येथे सारे जोडपे मधुचंद्र साजरा करायला येतात. तसे आपणही करू.’

ताईच्या चेहर्याकवरचा ताण नाहीसा होऊन आता हास्य उमटल्याचं मी पाहिले.

बसच्या ड्रायव्हरने रात्रीच्या जेवणासाठी मध्येच एका हॉटेलमध्ये बस थांबविली होती. तेथेच जेवण करून आंम्ही लॉजवर आलो.

बाथरूममध्ये जाऊन दोघेही फ्रेश झालो. बेडवर आंग टाकण्यापूर्वीच आम्ही दोघांनी कपडे काढून टाकले होते. आमचे देवळात लग्न झाल्याने खर्या अर्थाने आता आमचा हनिमून सुरु होणार होता. मी ताईला म्हणालो, ‘ताई, लग्नानंतरची ही पहिली रात्र म्हणजे आपली सुहागरात…! ही सुहागरात आपण आता खर्या अर्थाने साजरी करू.’

‘हो ना…! लग्न झाल्याने आपण आता नवरा-बायको झालो. असंच ना…!’

‘आता ताई, तू माझी बायको झाल्याने तुला राजरोसपणे हेपता येईल.’

‘हो रे राजा…! हेप… चांगले पोटभर हेपून घे…आपल्या बायकोला…!‘

आता नवरा-बायकोच्या नात्याने आम्हाला अश्लील शब्द, भाषेचा उच्चार करायला काहीच संकोच वाटत नव्हता. बिनदिक्कतपणे हेपन्याची भाषा वापरायला लागलो.

बेडसमोरच्या आरशात आमचे नग्न शरीरे दिसत होते. ताईच्या अंगावर मी ओणवा झालो. तिचे स्तन धरले. हे सारे त्या आरशात दिसत होते.

ताईची पुदी अगदी परफेक्ट असल्याचे मला दिसले. कामरसाने ती पाझरून ओतप्रोत भरलेली दिसत होती. मी मग बोटांनी थोडी उघडझाप करून तिच्या दोन्ही बाजूला हळूच रगडले. त्या मर्दनाने ताईची पुदी आणखी पाझरू लागली. इकडे माझा लवडा पण झोके घेत पाझरत होता. त्यामुळे मी पुरता उतावीळ झालो होतो. लवडा कधी तिच्या पुदीत घालतो असे मला झाले होते.

लवकरच तिने लोण्यासारख्या गोर्यातपान मांड्या व त्यात असलेली ती लुसलुशीत पुदी माझ्या स्वाधिन केली. पुदीच्या पाकळ्या थोड्या रुंदावल्या. माझ्या गरमागरम कडक लवड्याचे लालबुंद टोक तिच्या पुदीवर अलगद टेकविले.. ताईने जोराचा हुंकार भरला. मी हलकाच लवड्यावर दाब दिला. त्यासरशी तटतटून थरारणारा माझा लवडा ताईच्या पुदीत अगदी सहजपणे सळसळत गेला. ताई थोडी शहारल्यासारखी वाटली. तिच्या उन्नत स्तनाला करकचून धरून मी लवडा थोडा बाहेर काढून पुन्हा दमदारपणे आत घुसवला.

ताईच्या मऊमऊ उबदार पुदीत माझा जाडजूड लवडा आत-बाहेर करीत होता. मला अजून चेव चढला. मी वेग वाढवत तिचा गरगरीत स्तन आणखी रगडू लागलो. माझे दणदणीत हिसके झेलत ताई बेधुंद होऊन प्रतिसाद देत होती. कमर उचलून वरखाली करू लागली. माझा लवडा जास्तीत जास्त खोलात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. आमचा प्रणय अगदी रंगात आला होता. आता तिचे ताठरलेले निप्पल तोंडात घेतले व उजवा हात तिच्या मांडीखाली धरून मी जोरजोराने हेपू लागलो. माझा लवडा पूर्णपणे तिच्या पुदीत आत जाऊन बाहेर येत होता. तिची पुदी चांगलीच फुलली होती. चांगली रसाळ होऊन गळू लागली होती. त्या रसाने तिच्या मांडीवर ओघळ येत होते. माझ्या जोरकस दणक्याने तिच्या नाजूक पुदीतून बेधुंद करणारा एक वेगळाच नाद निर्माण होत होता. ती गदा गदा हलत होती. प्रत्येक हिसक्यापायी तिचे गरगरीत, गोलगोल स्तन मस्तपणे हिंदकळत होते. तिच्या पुदीचा मदनमणी माझ्या जाडजूड लवड्याने चांगला रगडून निघत होता.

पाहता पाहता झवन्याचा आणखी वेग वाढवला. मला आता चांगलाच जोर चढला होता. मी तिला हमसून हमसून हॉटेलच्या त्या उबदार बेडवर झवू लागलो. दोघांच्या हुंकाराने व झवण्याच्या आवाजाने ती रुम भरून गेली होती. आमचे शरीर एकरूप होवून गेले होते. आता आमच्यात बहीण-भावाचं नातं उरलच नव्हतं. आम्ही आता केवळ प्रेमीयुगुलच नव्हे तर नवरा-बायको झालो होतो.

काही क्षणातच सुखाच्या परमोच्च बिंदुला पोहचून मी तिच्या पुदीत अगदी खोलवर एक जोराचा धक्का देवून. माझ्या गरम गरम वीर्याचे फवारे सोडले. तिची पुदी माझ्या गरम गरम चिकट वीर्याने काठोकाठ भरून गेली.. तिचे चुंबन घेत व तिच्या स्तनांशी थोडा वेळ खेळत मग माझा ढिला झालेला लवडा तिच्या पुदीतून बाहेर काढला. तिची तृप्त पुदी आता माझ्या वीर्याने माखली होती. माझा लवडा पुदीतील रसाने न्हाऊन चमकत होता. मग आम्ही शांतपणे झोपलो. कधी उजाडलं ते कळलच नाही.

आम्ही मग बाथरुम मध्ये जाऊन कालच्या प्रमाणे एकमेकांची आंघोळ घालून तयारी केली. हॉटेलमध्ये नास्ता घेऊन आम्ही बाहेर पडलो.
आता उरलेले समुद्र किनारे पाहून रात्रीचे जेवण घेऊन लॉजवर परतलो.

कपडे काढून दुसर्याक दिवसाचा मधुचंद्र साजरा करण्याच्या घाईने बेडवर आडवा झालो. ताई पण नागडी होवून माझ्याजवळ येऊन झोपली. तिच्या मांड्यांतील मधल्या भागाने माझे लक्ष वेधुन घेतले होते. तो मधाळ भाग मी भान हरपून पाहत होतो. बारीक लव आणि त्याखाली तपकिरी रंगाचे जाड ओलसर पुदीद्वार लपले होते. दोन तांबूस पाकळ्यांमध्ये रसाने भरलेली चिर दिसत होती. त्या पाकळ्या मी दोन्ही बोटांनी फाकवल्या आणि आतली लाल गुलाबी पुदी पाहतच राहिलो.

ताईचे स्तन मर्दन करण्यासाठीच केवळ माझ्या आणि माझ्यासाठीच आहेत याचा मला सार्थ अभिमान वाटत होता. तिचे दोन्ही निप्पल्स चांगलेच ताठ झालेले पाहत होतो. मी त्याला धरुन किती वेळ चोखू नी किती नाही असे मला झाले होते.

बहिणीचे दुध भाग : १०

माझा लवडा ताईच्या फाकल्या गेलेल्या पुदीमुखावर ठेवला. पाझरलेला लवडा तिच्या ओल्याचिंब पाझरलेल्या व कमळासारख्या फुलुन उमललेल्या पुदीत गुपचूपपणे घुसवला. ताईने पायाने माझ्या कमरेला वेढा घालुन लवड्याला तसेच हळुवारपणे पुढे जाऊ दिले. लगेच मी लवडा आत-बाहेर करून ताईला झवू...

बहिणीचे दुध भाग : ८

ताईने छान मला आवडणारा स्वयंपाक करून ठेवला होता. ती माझीच वाट पाहत होती. गेल्या गेल्या आम्ही दोघेही जेवायला बसलो. जेवण झाल्यावर ताईला म्हटले, ‘तयारी कर. कारण बस मिळायला पाहिजे. “ताई तू सणावाराला घालतेस न तशी ठेवणीतली साडी, अन् नाकातली नथ पण सोबत घे.. त्यात तू खूप छान...

बहिणीचे दुध भाग : ७

ताईही मला तशीच साथ देत होती...मध्येच आम्ही एकमेकांच्या ओठांना ओठ भिडवत होतो...मध्येच मी तिच्या हातातल्या पाचही बोटात माझे बोटं गुंतवत होतो. त्यामुळे माझा लवडा तिच्या पुदीत घट्ट रोवत होता. त्यानंतर ताई मला चिपकून असतांनाच मला उताणा करून ती माझ्या अंगावर झोपली. माझा...

बहिणीचे दुध भाग : ६

मी हळूच तिचा वरचा खांदा दाबल्याबरोबर ती उताणी झाली. मग मी तिच्या उताण्या शरीरावर माझ्या ताठरलेल्या लवड्याची टपोरी लालभडक टोपी तिच्या पुदीवर ठेवून दोन्ही हात गादीला टेकवून ओणवा झालो. तिने त्या लवड्याला हातात धरून पुदीवर घासायला लागली. मी मग एका हाताच्या ढोपराने गादीवर...

बहिणीचे दुध भाग : ५

“अरे थांब. इतकी घाई... ब्लाउज व ब्रेसियर तर काढू दे...” “ताई मला राहवत नाही. तुझे स्तन किती चांगले आहेत म्हणून सांगू? मी आतापर्यंत तुझे झाकलेले स्तन पाहत होतो. आता प्रत्यक्ष उघडे स्तन पाहत आहे. मी फार भाग्यवान आहे.” ताईने मग हात वर करुन खांद्यातून ब्लाउज व ब्रेसियर...

बहिणीचे दुध भाग : ४

ती घराच्या छ्ताकडे शून्यात पाहिल्यासारखे पाहत होती. आम्ही दोघेही क्षणभर स्तब्ध झालो. खोलीत आणि बाहेर निरव शांतता पसरली होती. रात्र कणाकणाने वाढत होती. मग मी शांतता भंग करून तिला म्हणालो. ‘माझी ताई खूप छान आहे. मी तुला खूप खूप सुख देईन. तुला नेहमी आनंदात पाहायला मला...

बहिणीचे दुध भाग : ३

‘ताई, तुझ्यावर ना पाप-पुण्य, नीती-अनीतीचा पगडा बसला आहे. तुझा नवरा माणूस होता, मी पण माणूस आहे. तू स्त्री आहेस. मग स्त्री-पुरुषात असे संबंध निर्माण होणे काहीच वाईट नाही. आभाळात उडणाऱ्या पाखरासारखे आनंदी जीवन जगावे. कैदी असल्यासारखे निरुत्साही जीवन जगू नये. तू तरुण...

बहिणीचे दुध भाग : २

ताईचे यौवन खुलून दिसत होते. ती खरंच स्मार्ट होती यात काही वादच नव्हता. तिचा उंच चेहरा आणि शरीर, लालबुंद ओठ, नारळाप्रमाणे गच्च व गोलगोल स्तन, मासल नितंब व भरदार मांड्या आणि दुधावरल्या सायीसारखी नितळ गोरीपान त्वचा हे सारे पाहून मी अक्षरशः तिच्यावर मोहित झालो होतो....

बहिणीचे दुध

माझे आई-बाबा, मी व माझी मोठी बहीण असे आमचे मोजकेच कुटुब होते. आम्ही एका खेड्यात राहत होतो. आमच्याकडे बर्याोपैकी शेती होती. त्यामुळे आमची आर्थिक परिस्थिती तशी काही वाईट नव्हती. माझ्या बहिणीचे लग्न अगदी लहान वयात झाले होते. तिचे नाव जया. तिला एका शेतकरी कुटुंबात जवळच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!