बहिणीचे दुध

माझे आई-बाबा, मी व माझी मोठी बहीण असे आमचे मोजकेच कुटुब होते. आम्ही एका खेड्यात राहत होतो. आमच्याकडे बर्याोपैकी शेती होती. त्यामुळे आमची आर्थिक परिस्थिती तशी काही वाईट नव्हती. माझ्या बहिणीचे लग्न अगदी लहान वयात झाले होते. तिचे नाव जया. तिला एका शेतकरी कुटुंबात जवळच्या खेड्यात दिले होते.

मी त्यावेळी अगदी लहान म्हणजे असेल पाच-सहा वर्षाचा…! पण समजायला लागले होते… ताईच्या लग्नानंतर एका वर्षात तिला मुलगी झाली. मुलगी अगदी सुंदर आणि गोंडस होती. तशी ताई पण दिसायला अत्यंत सुंदर होती. आमच्याकडे पहिलं बाळंतपण आई-वडिलांकडे करण्याची प्रथा आहे. म्हणून ताई आमच्या घरी आली होती. ताई मुलीला दुध पाजताना ती स्तन कधी झाकून ठेवत नव्हती. खेड्यात तशी प्रथा नाही. कुणाही समोर स्तन उघडे करून बाळाला दुघ पाजण्यात स्त्रीला संकोच वाटत नाही. कारण तशा लैगिक भावना कुणामध्येही नसतात. शहरात मात्र सुशिक्षित बाया लेकरांना दुध पाजताना आपले स्तन आणि बाळाचे डोकं झाकून ठेवतात.

ताईच दुर्दैव्य असं की तिची मुलगी आठ दिवसांतच कोणत्या आजाराने मरण पावली, ते काही कळले नाही. त्यामुळे आम्ही फार दु:खी झालो होतो. माझी ताई सारखी रडत राहायची. ताई त्यानंतर काही दिवस आमच्याच घरी राहत होती.

एक दिवस मी तिच्याजवळ आलो. तेव्हा ती तिच्या स्तनामधील दुध काढून फेकत असतांना मला दिसली. मी ते दृश्य दुरूनच पाहिल्यावर तिने जवळ बोलाविले. जवळ घेत मला म्हणाली, ‘तू हे दुध पेशील का?’

मी मानेनच हो म्हणालो. मग तिने माझे तोंड तिच्या उघड्या असलेल्या एका स्तनाजवळ नेऊन बोंडशी तोंडात घातली. व त्याला जीभ लाऊन दुध ओढू लागलो. दुधाची चव गुळचट जरी असली तरी चवदार वाटत होती. तिचे स्तन माझ्या तोंडात मावत नव्हते इतके मोठे होते.

ताई म्हणाली, ‘माझे दुध वाया जाऊ देण्यापेक्षा तू तरी पीत जा राजा…’ माझा दुसरा हात रिकामा होता. म्हणून तिने तो हात ब्लाऊज वर सरकवून तिच्या दुसर्या स्तनावर ठेवला. मग मी एका स्तनाचे दुध पिता पिता दुसर्यात स्तनाशी खेळत होतो. बाळ पण असेच करीत असल्याचे मी पाहिले होते. नंतर पहिला स्तन तोंडातून काढून दुसर्या स्तनाला लावून दुध प्यायला लागलो. काही वेळाने दुध कमी झाल्यावर मी थांबलो.

‘आता खूप मोकळं वाटते रे… राजा…!’

मग काय तेव्हापासून ती गुपचूपपणे मला रोजच दिवसातून दोन-तीन वेळा तरी दुध पाजीत होती. मला पण दुध प्यायला खूप मजा येत होती. त्या वयात मला लैंगिक भावना उत्तेजित झाल्या नव्हत्या म्हणा! असं जवळपास दीड-दोन महिने चालले असेल. मग ताई तिच्या घरी गेल्यानंतरही आई-बाबासोबत तिच्या घरी गेलो की मला लपूनछपून दुध पाजायची.

या दरम्यान पुन्हा ताई गरोदर राहिली. आता याही.बाळंतपणासाठी ती आमच्याच घरी आली होती. कारण तिच्या घरी भाउजीशिवाय दुसरं कोणी नव्हतं. आताही तिला मुलगीच झाली. ही पण मुलगी खूप सुंदर होती. ताई ह्या मुलीला दुध पाजताना मी तिच्या जवळ जात होतो. मी आसुसलेल्या नजरेने तिच्याकडे पाहत होतो. तेव्हा ती मुलीला दुध पाजून झाल्यावर मला पण एक-दोन घोट पाजत होती. मला आता तिचे दुध पिण्याचे व्यसनच जडले होते. चांगली चटक लागली होती. म्हणून ती तिच्या घरी परत जाईपर्यंत ती रोज मला थोडंफार तरी दुध पाजत होती.

ताई तिच्या घरी गेली की तिच्याशिवाय मला करमत नसे. पण ईलाज नव्हता. तरिही अधेमधे मी तिच्या गावला जात होतो; तेव्हा मला ताईचे दुध प्यायला मिळेल या कल्पनेने हुरळून जात होतो. मग संधी पाहून ती मला दुध पाजित असे. अशा तर्हेाने ती माझी दुध पिण्याची इच्छा पुर्ण करीत असे. तिचं दुध आटेपर्यंत तिने माझी ही दुधाची हौस भागविली.

त्यानंतर ताई कधी गरोदर राहिली नाही. तिला मुलगा पाहिजे होता. पण झाला नाही. तिने दवाखाने व गावठी इलाज करून पाहिले. साधू-बुवा-भगताकडे जावून पाहिले. पण काही उपयोग झाला नाही.

भाउजीला या दरम्यान दारूचे व्यसन जडले. त्यामुळे ताईची परिस्थिती डबघाईला आली. शिवाय नवरा-बायकोचे सतत भांडणे होत होते. पण भाउजीनी काही दारू सोडली नाही. शेवटी दारूतच ते मरण पावले.

तिची मुलगी आता दिवसोदिवस मोठमोठी होत चालली होती. मी पण आता मोठा होत चाललो होतो. मी दहावी पास केल्यावर डी.एड ला प्रवेश घेतला. त्यावेळी दहावीलाच प्रवेश मिळायचा. आता मात्र बारावी पास पाहिजे. मी डी.एड पास झाल्यावर लगेच माझ्या गावाजवळ शिक्षकाची नोकरी मिळाली. मी घरूनच बाईकवर जाणे-येणे करीत होतो.

ताई आता एकटीच घरी राहायची. मुलीला तिने शहरात शिक्षणासाठी होस्टेलमध्ये टाकले होते. एक दिवस ताईला पैसे देण्यासाठी आईने मला तिच्या घरी पाठविले होते. तिचे गाव माझ्या गावापासून एक तासाच्या अंतरावर होतं. तिच्या घरी पोहचलायाला मला रात्र झाली होती. म्हणून मी तिच्याकडेच थांबलो होतो.

रात्रीचे जेवण झाल्यावर ताईने तिच्या मुलीच्या लग्नाचा विषय काढला. ताई म्हणाली, ‘माया आता वयात आली आहे. तिचे लग्न करायचे आहे.’ तिच्या मुलीचे नाव माया होते.

ती पुढे म्हणाली, ‘मी विचार करते की तूच माझ्या मुलीला माग. म्हणजे घरातच माझी पोरगी सुखात राहील. आपली आईच तिची सासू झाली म्हणजे तिला सासुरवास पण होणार नाही. अन तू पण तुझी भाची असल्याने त्रास देणार नाहीस.’

आमच्या समाजात भाचीसोबत मामाने लग्न करण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे या संबंधात काही तसं वावगं नव्हत. शिवाय माझी भाची ही माया पण बहिणीसारखी सुंदर होती. ती शिकलेली पण होती. त्यामुळे मी या संबंधाला सुखाऊन गेलो. पण तसे ताईला भासू दिले नाही.

हा विषय तिने माझ्या आई-बाबाकडे पण काढला होता. पण त्यांनी म्हटले की तूच त्याला सांग. असं मला नंतर कळले.

ताई पुढे म्हणाली, ‘माझी मुलगी एकटीच आहे. तिचे लग्न झाल्यावर माझे शेत व इस्टेट तिला आणि तिच्या नवर्या‘ची होईल. मग तुम्हा दोघांनाच ही इस्टेट का मिळू नये असे मला वाटते. पण त्यासाठी तुला माझ्या मुलीशी लग्न करावे लागेल. तुला आता नोकरी आहे. तुझा स्वभाव पण चांगला आहे. त्यामुळे मला काही काळजी नाही. सांग मग तुझी काय इच्छा आहे?’ मलाही तिचा प्रस्ताव मनोमन आवडला होता. पण मी विचारात पडल्याचे मुद्दामच तिला दाखवीत होतो.

मी लहानपणी तिच्या स्तनाचे दुघ पीत होतो याची एकाएकी मला आठवण झाली. मी जेव्हापासून वयात आलो तेव्हापासून मला या प्रसंगाची सारखी आठवण येत राहायची. त्यामुळे तिच्याबद्दलचे सुप्त आकर्षण माझ्या मनात येत होते. ही आठवण आली की मी लैंगिक दृष्टया उत्तेजित होत होतो. परंतु बहिणीचं नातं असल्याने मी लज्जित होवून हा विचार झटकून टाकत होतो व मनाला समजावीत होतो की बहिणीच्या बाबतीत अशी भावना ठेवणं बरं नाही. पण आता संधी चालून आली होती. म्हणून परत हा विचार माझ्या मनात उफाळून आला होता.

बहिणीचे दुध भाग : १०

माझा लवडा ताईच्या फाकल्या गेलेल्या पुदीमुखावर ठेवला. पाझरलेला लवडा तिच्या ओल्याचिंब पाझरलेल्या व कमळासारख्या फुलुन उमललेल्या पुदीत गुपचूपपणे घुसवला. ताईने पायाने माझ्या कमरेला वेढा घालुन लवड्याला तसेच हळुवारपणे पुढे जाऊ दिले. लगेच मी लवडा आत-बाहेर करून ताईला झवू...

बहिणीचे दुध भाग : ९

‘ताई, आपणही तसेच केले तर? आपणही प्रेमुयुगुलच आहोत ना...!’ ‘पण कसं... रे... राजा...! बहीण-भाऊ...कधी एकमेकाशी लग्न करतात का?’ ‘नाही करत. पण आपलं वेगळं आहे. तुझ्याशी बायकोचं नातं असल्याशियाय मी तुझ्याशी शरीरसंबंध ठेऊ शकत नाही. बहीण-भावाच्या नात्यात एकमेकाच्या बाहुपाशात...

बहिणीचे दुध भाग : ८

ताईने छान मला आवडणारा स्वयंपाक करून ठेवला होता. ती माझीच वाट पाहत होती. गेल्या गेल्या आम्ही दोघेही जेवायला बसलो. जेवण झाल्यावर ताईला म्हटले, ‘तयारी कर. कारण बस मिळायला पाहिजे. “ताई तू सणावाराला घालतेस न तशी ठेवणीतली साडी, अन् नाकातली नथ पण सोबत घे.. त्यात तू खूप छान...

बहिणीचे दुध भाग : ७

ताईही मला तशीच साथ देत होती...मध्येच आम्ही एकमेकांच्या ओठांना ओठ भिडवत होतो...मध्येच मी तिच्या हातातल्या पाचही बोटात माझे बोटं गुंतवत होतो. त्यामुळे माझा लवडा तिच्या पुदीत घट्ट रोवत होता. त्यानंतर ताई मला चिपकून असतांनाच मला उताणा करून ती माझ्या अंगावर झोपली. माझा...

बहिणीचे दुध भाग : ६

मी हळूच तिचा वरचा खांदा दाबल्याबरोबर ती उताणी झाली. मग मी तिच्या उताण्या शरीरावर माझ्या ताठरलेल्या लवड्याची टपोरी लालभडक टोपी तिच्या पुदीवर ठेवून दोन्ही हात गादीला टेकवून ओणवा झालो. तिने त्या लवड्याला हातात धरून पुदीवर घासायला लागली. मी मग एका हाताच्या ढोपराने गादीवर...

बहिणीचे दुध भाग : ५

“अरे थांब. इतकी घाई... ब्लाउज व ब्रेसियर तर काढू दे...” “ताई मला राहवत नाही. तुझे स्तन किती चांगले आहेत म्हणून सांगू? मी आतापर्यंत तुझे झाकलेले स्तन पाहत होतो. आता प्रत्यक्ष उघडे स्तन पाहत आहे. मी फार भाग्यवान आहे.” ताईने मग हात वर करुन खांद्यातून ब्लाउज व ब्रेसियर...

बहिणीचे दुध भाग : ४

ती घराच्या छ्ताकडे शून्यात पाहिल्यासारखे पाहत होती. आम्ही दोघेही क्षणभर स्तब्ध झालो. खोलीत आणि बाहेर निरव शांतता पसरली होती. रात्र कणाकणाने वाढत होती. मग मी शांतता भंग करून तिला म्हणालो. ‘माझी ताई खूप छान आहे. मी तुला खूप खूप सुख देईन. तुला नेहमी आनंदात पाहायला मला...

बहिणीचे दुध भाग : ३

‘ताई, तुझ्यावर ना पाप-पुण्य, नीती-अनीतीचा पगडा बसला आहे. तुझा नवरा माणूस होता, मी पण माणूस आहे. तू स्त्री आहेस. मग स्त्री-पुरुषात असे संबंध निर्माण होणे काहीच वाईट नाही. आभाळात उडणाऱ्या पाखरासारखे आनंदी जीवन जगावे. कैदी असल्यासारखे निरुत्साही जीवन जगू नये. तू तरुण...

बहिणीचे दुध भाग : २

ताईचे यौवन खुलून दिसत होते. ती खरंच स्मार्ट होती यात काही वादच नव्हता. तिचा उंच चेहरा आणि शरीर, लालबुंद ओठ, नारळाप्रमाणे गच्च व गोलगोल स्तन, मासल नितंब व भरदार मांड्या आणि दुधावरल्या सायीसारखी नितळ गोरीपान त्वचा हे सारे पाहून मी अक्षरशः तिच्यावर मोहित झालो होतो....

error: नका ना दाजी असं छळू!!