अनोखे सरप्राईज भाग : ११

“ताई माझा विश्वासच बसत नाही की आता मी तुला झवणार आहे. कल्पना तर खूपदा केली पण प्रत्यक्षात मा‍झ्या बहि‍णीला मला झवायला मिळेल असे कधी वाटले नव्हते. मी स्वप्नात तर नाही ना ताई?”

“नाही रे, तू स्वप्नात नाहीस तर प्रत्यक्षात आपल्या बहि‍णीला झवत आहेस. आणि तुझ्या या बहि‍णीला आपल्या भावाचा लंड लवकरात लवकर पुच्चीत घालून घ्यायचा आहे. तेव्हा बडबड बंद कर आणि घुसव तुझा पूर्ण लंड बहि‍णीच्या पुच्चीत!”

नेहाताईच्या बिनधास्त बोलण्याने मला चेव आला. हळूहळू मी माझा लंड अजून आत घालत गेलो. कामसलीलने तिची पुच्ची ओली झालेली होती त्यामुळे माझा लंड सहज आत घुसत होता तरीही एक प्रकारचे तिच्या पुच्चीत एक वेगळ्याच प्रकारचा घट्टपणा होता.

असे वाटत होते की तिच्या पुच्चीने माझा लंड जखडला आहे. शेवटी एकदाचा माझा पूर्ण लंड मा‍झ्या बहि‍णीच्या पुच्चीत मुळापर्यंत गेला. तिच्या पुच्चीवरील केस मला मा‍झ्या लंडाच्या वरच्या भागावर जाणवत होते.

मा‍झ्या गोट्या तिच्या पुच्ची खालील नितंबाच्या भागावर पडलेल्या मला जाणवत होत्या. थोडा वेळ आम्ही बहीण भाऊ तसेच स्थिर पडून राहलो, एकमेकांना घट्ट पकडून. आम्ही एकमेकांकडे पाहिले. आम्हा दोघांच्याही चेहर्‍यावर वेगळ्याच सुखाची भावना होती.

“बंटी तुझा पूर्ण लंड मा‍झ्या पुच्चीत आहे.”

“हो ताई! मला किती सुख वाटत आहे, तुझ्यात पूर्णपणे सामावून, मा‍झ्या लाडक्या बहि‍णीच्या पुच्चीत सामवून!”

“मलापण वेगळेच सुख वाटत आहे, मा‍झ्या लाडक्या लहान भावाचा लंड घालून घेऊन, असे वाटते खरं तर मी खूप आधीच तुझा लंड घालून घ्यायला पाहिजे होता.”

“ओह ताई, तुझी पुच्ची किती घट्ट आणि गरम आहे! असे वाटते कुठल्या तरी भट्टीत माझा लंड टाकला आहे. तरीही एकदम लोण्यासारखा मऊ मऊ स्पर्श आहे तुझ्या पुच्चीचा!”

थोडा वेळ मा‍झ्या बहि‍णीच्या पुच्चीचे सुख मा‍झ्या लंडाभोवती घेतल्यानंतर मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत आत बाहेर करत हळुवार धक्के मारू लागलो. साधारण अर्धा लंड बाहेर काढून मी पुन्हा आत ढकलत होतो पण ढकलल्यावर जेवढे जमेल तितके तिच्या पुच्चीत खोल जाण्याचा मी प्रयत्न करत असे.

जेव्हा मी धक्का देत तिच्यात खोलवर पोहचे तेव्हा ती माझे नितंब धरून मला वर खेचत होती, ज्याने मा‍झ्या लंडाच्या वरचा भाग तिच्या पुच्चीदाण्यावर घासला जात होता. माझ्यासाठी नेहाताईला झवणे म्हणजे एक अतिशय उत्तेजित करणारा प्रकार होता. पहिली वेळ मी कोणाला तरी झवत होतो आणि तेही मा‍झ्या बहि‍णीला त्यामुळे क्षणोक्षणी मला स्खलित होईल असे वाटायचे.

जेव्हा जेव्हा मला फिनिश होईल असे वाटायचे तेव्हा तेव्हा मी धक्के मारायचे थांबवायचो व भावना कंट्रोल झाल्यानंतर पुन्हा तिला धक्के देत झवायला सुरुवात करायचो. कधी मी माझे पूर्ण शरीर वर उचलत असे आणि मा‍झ्या शरीराचा भार फक्त मा‍झ्या दोन्ही हातावर ठेवत असे. या पोझीशनमुळे आम्हा दोघांचा शारीरिक स्पर्श म्हणजे फक्त माझा लंड नेहाताईच्या पुच्चीत आत बाहेर होत होता, एवढाच असे!

कधी मी ताईच्या अंगावर पडत असे व तिच्या ओठांचे चुंबन घेत असे, तर कधी ती माझे तोंड तिच्या छातीवर ढकलत मला तिचा निप्पल चोखायला लावत असे. अशावेळी मी तिला झवायचे थांबवत असे ज्याने मला मा‍झ्या भावना कंट्रोल करायला मिळत असे. मी थांबलो की नेहाताईही थांबायची आणि मला भावना कंट्रोल करायला साथ द्यायची.

आम्हा दोघांनाही आमचे हे पहिले झवणे जमेल तितके लांबवायचे होते तेव्हा आम्ही झवत होतो, थांबत होतो व पुन्हा झवत होतो. जरी मी मा‍झ्या भावना कंट्रोल करत होतो तरी साधारण दहा मिनिटात मा‍झ्या स्खलनाच्या भावना तीव्र झाल्या आणि मा‍झ्या लक्षात आले की आता मी स्खलित होणार. तेव्हा मी कसेबसे म्हणालो,

“ताईऽऽ! ताईऽऽ! मी फिनिश होतोयऽऽ! माझे वीर्य तुझ्या पुच्चीत गळणारऽऽ!”

“सोडऽऽ! बंटी सोडऽऽ! तुझे वीर्यऽऽ मा‍झ्या पुच्चीतऽऽ बिनधास्तऽऽ सोडऽऽ!”

माझी झवण्याची गती वाढली. आम्ही दोघे बहीण भाऊ त्वेषाने झवत होतो व एकाच वेळी स्खलित होऊ लागलो. नेहाताईच्या तोंडातून अस्फुट किंचाळी बाहेर पाडली व मा‍झ्या तोंडातून स्पष्ट चित्कार बाहेर पडला आणि आम्ही दोघांनी एकमेकांना घट्ट मिठीत पकडून धरले.

माझे गरम वीर्य नेहाताईच्या पुच्चीत सुटत असलेले मला स्पष्ट जाणवू लागले तसेच माझा पूर्ण लंड ओला करत ते तिच्या पुच्चीतून बाहेर पडू लागले. त्या क्षणाला मी अति सुख आणि संपूर्ण समाधान अनुभवत होतो की माझी सख्खी मोठी बहीण मा‍झ्या खाली पूर्ण नागडी पडलेली होती आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीत पूर्ण आणि खोलवर होता व माझे गरम वीर्य तिच्यात खोलवर सोडत होता.

शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्‍या ते कामसुख आम्हा दोघांसाठी इतके तीव्र होते की आम्हा दोघांनाही त्याने ग्लानी आली व आमचे डोळे आपोआप मिटले. मी पूर्ण झडून गेलो होतो व नेहाताईच्या अंगावर पडलेलो होतो. आता ती अंगाने थोडी आडदांड होती म्हणून माझे वजन पेलू शकली नाहीतर तिने मला नक्कीच अंगावरून ढकलून दिले असते.

साधारण पंधरा मिनिटानंतर मी भानावर आलो. क्षणभर मला आठवेना की मी कुठे आहे आणि काय घडत आहे ते. पण नंतर मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्या नागड्या बहि‍णीच्या अंगावर पडलो आहे आणि थोड्या वेळापूर्वी मी तिला पहिली वेळ झवलो होतो. ते आठवून आपोआप माझा लंड कडक व्हायला लागला.

आधीच्या झवण्याने माझा लंड लुळा पडलेला होता पण तरीही थोडासा नेहाताईच्या पुच्चीतच होता कारण नंतर तिने किंवा मी हालचाल केलेली नव्हती. आता जसा माझा लंड पुन्हा कडक होऊ लागला तसा तो तिच्या पुच्चीत वाव शोधू लागला. मी डोके वर उचलले आणि नेहाताईकडे पाहिले.

ती अजूनही डोळे मिटून पडलेली होती. तिच्या लालचुटुक ओठांकडे पाहल्यावर मला राहवले नाही आणि मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो. त्याने नेहाताई भानावर आली आणि तीही मला चुंबनात साथ देऊ लागली. आमच्या जि‍भा एकमेकांच्या तोंडात नाच करू लागल्या आणि आपोआप माझी कंबर खाली हलू लागली.

माझा लंड कडक झालाच होता आणि नेहाताईच्या पुच्चीत थोडा घुसलेला होताच तेव्हा तिने थोडीशी हालचाल करून मा‍झ्या पूर्ण लंडाला आपल्या पुच्चीत पुन्हा सामावून घेतले. आता मी जोरजोराने धक्के देत पुन्हा मा‍झ्या बहि‍णीला झवू लागलो. माझे धक्के आपल्या पुच्चीत खोलवर घेण्यासाठी ती पण आपले नितंब उचलून वर धक्के देत मला साथ देऊ लागली.

काही मिनिटानंतर तिने आपले पाय मा‍झ्या कंबरेभोवती लपेटले आणि मला अजून जवळ ओढले. पण तिच्या लक्षात आले की तिच्या पायाच्या घट्ट विळख्याने मला लंड आत बाहेर करायला जमत नव्हते, तेव्हा तिने पायाचा विळखा थोडा ढिल्ला केला ज्याने पुन्हा मी लंड आत बाहेर करत तिला त्वेषाने झवू लागलो.

आता ती माझा लंड तिच्या पुच्चीत किती आत बाहेर व्हावा हे आपल्या पायाच्या विळख्याने कंट्रोल करू लागली. गेल्या तासभरात मी दोनदा स्खलित झालेलो होतो तेव्हा मला आता लवकर झडण्याची भीती नव्हती तेव्हा मी जोरजोराने नेहाताईला झवत होतो. त्याने तिलाही मजा वाटत होती आणि कामोत्तेजनेने ती बडबडू लागली,

“जोरातऽऽ बंटीऽऽ! जोरातऽऽ! अजून जोरातऽऽ झवऽऽ! बरेच दिवस झालेत तुझे जिजू असे मला जोरातऽऽ झवलेच नाही आहेतऽऽ! मला आवडते असे जोरजोरात झवणेऽऽ तुझे जिजूऽऽ नसले की मी तडफडत असते अश्या झवण्यासाठीऽऽ!

“आता मला तू मिळाला आहेस झवायलाऽऽ माझाऽऽ लाडका भाऊऽऽ! झवऽऽ! झवऽऽ! आपल्या बहि‍णीलाऽऽ! चांगलीऽऽ फाडून टाक माझी पुच्चीऽऽ! मला माहीत आहे, तुला आवडले आहेऽऽ मला झवणेऽऽ! तुझे ते स्वप्न होतेऽऽ मला झवण्याचेऽऽ! बहि‍णीला झवण्याचेऽऽ! हो की नाही? बोल नाऽऽ! सांग ना मलाऽऽ!”

“होऽऽ ताईऽऽ! माझे स्वप्न होते तुला झवण्याचेऽऽ! जेव्हा मी तुला पहिली वेळ कपडे बदलताना ब्रा, पॅन्टीवर पाहिले, तेव्हा पासून मी तुला झवायची स्वप्न बघत होतोऽऽ. तुला झवतोयऽऽ, अशी कल्पना करत दिवसातून तीन चार वेळा मूठ मारून पाणी गाळायचोऽऽ. तुझी ब्रा, पॅन्टी घेऊन त्यांना चोखायचोऽऽ त्यात मूठ मारून पाणी गाळायचोऽऽ तुला झवतोयऽऽ अशी कल्पना करतऽऽ

“आता ते स्वप्न पूर्ण झाले आहेऽऽ! आता मी तुला प्रत्यक्षात झवत आहेऽऽ! मा‍झ्या बहि‍णीलाऽऽ मी झवतऽऽ आहेऽऽ! तुझ्या पुच्चीत माझा लंड आहेऽऽ ताईऽऽ आणि तुलापण आवडले माझे झवणेऽऽ! हो नाऽऽ ताईऽऽ? भावाकडून झवून घ्यायलाऽऽ तुलाही मजा वाटते नाऽऽ ताईऽऽ?”

“हो रेऽऽ मा‍झ्या राजाऽऽ फार मजा वाटतेऽऽ तुझ्याकडून झवून घेण्यातऽऽ! चांगले झवून घे मलाऽऽ पाहिजे तशी वापर या बहि‍णीलाऽऽ! पुढचे दोन तीन दिवस आहेत आपल्याकडेऽऽ तुझ्या असतील नसतील त्याऽऽ सगळ्याऽऽ कामेच्छा पूर्ण करून घेऽऽ मा‍झ्याकडूनऽऽ!”

“खरंचऽऽ ताईऽऽ? तश्या तर बऱ्यात कामेच्छा आहेत. ज्या तुझ्या बरोबर करण्याची स्वप्ने मी पाहिली आहेतऽऽ! त्यातील एक़ सांगू का आत्ता? करशील का माझी ती इच्छा पुरी आत्ता? बोल ना ताईऽऽ!”

“अरे आनंदाने करेल तुझी इच्छा पूर्णऽऽ! मा‍झ्या लाडक्या भावाची प्रत्येक इच्छा मी पूर्ण करेनऽऽ! सांगऽऽ! लवकर सांग बंटीऽऽ!”

“ताईऽऽ ताईऽऽ मला नाऽऽ तुझ्याऽऽ चेहर्‍यावर माझे वीर्य उडवायचे आहेऽऽ! मला तुझा चेहरा मा‍झ्या वीर्याने भरलेला पहायचा आहेऽऽ! मा‍झ्या बहि‍णीच्या चेहर्‍यावर मला माझे वीर्य ओघळताना पहायचे आहेऽऽ! करशील का माझी ही इच्छा पूर्ण? बोल ना ताईऽऽ करशील काऽऽ?”

“ओहऽऽ बंटीऽऽ हसत हसत करते रेऽऽ तुझी इच्छा पूर्णऽऽ! मलापण मजा वाटेलऽऽ मा‍झ्या लाडक्या भावाचे वीर्य चेहर्‍यावर उडवून घ्यायला. तुला झडल्यासारखे वाटायला लागले की काढ तुझा लंड मा‍झ्या पुच्चीतून बाहेर आणि धर मा‍झ्या चेहर्‍यावरऽऽ! उडव तुझे वीर्य मा‍झ्या चेहर्‍यावरऽऽ आणि भरून टाक बहि‍णीचा चेहराऽऽ तुझ्या पाण्यानेऽऽ!”

“खरंचऽऽ ताईऽऽ खरंच करूऽऽ मी तसेऽऽ? ओहऽऽ ताईऽऽ आता नाही धीर धरवतऽऽ तुझी परवानगी ऐकून मी वेडा झालो गंऽऽ! ताईऽऽ आले बाहेरऽऽ आता माझे वीर्यऽऽ! घेऽऽ! हे घेऽऽ! आहऽऽ आहऽऽ आहऽऽ आहऽऽ ताईऽऽ ताईऽऽ!”

“उडवऽऽ! उडवऽऽ! उडवऽऽ रेऽऽ मा‍झ्या लाडक्याऽऽ! उडव मा‍झ्या चेहर्‍यावरऽऽ तुझे वीर्यऽऽ!”

नेहाताई आणि मा‍झ्या त्या कामोत्तेजनापूर्ण संवादाने मला टोकावर नेले. मा‍झ्या स्खलनाच्या भावना चालू झाल्यावर मी माझा लंड तिच्या पुच्चीतून बाहेर काढला आणि मी उठलो. तिच्या बघलेत गुडघे टेकवून मी बसलो आणि माझा लंड तिच्या चेहर्‍यावर धरला.

उत्तेजनेने बडबडत मी माझा लंड हातात धरून तिच्या चेहर्‍यावर हलवू लागलो. पुढच्याच क्षणी मा‍झ्या लंडातून वीर्याची पहिली पिचकारी बाहेर पडली व ती सरळ मा‍झ्या बहि‍णीच्या नाक आणि ओठांवर पडली. पुढची पिचकारी तिच्या डाव्या डोळ्यावर उडाली. त्याच्या पुढची तिच्या गालावर, पुढची कपाळावर!

आता मा‍झ्या वीर्याच्या थेंबांनी मा‍झ्या बहि‍णीचा चेहरा बऱ्यापैकी भरला होता. ती किलकिल्या डोळ्यांनी मा‍झ्या लंडाकडे पहात होती व पुढची पिचकारी कुठे उडेल याचा अंदाज करत होती. हळूहळू मा‍झ्या लंडातून वीर्याच्या पिचकाऱ्या उडणे बंद झाले.

शेवटचे दोन तीन थेंब मी लंड दाबून दाबून तिच्या तोंडावर पाडले आणि तिनेही तोंड उघडून ते डायरेक्ट तोंडात घ्यायचा प्रयत्न केला. जेव्हा मी माझा लंड तिच्या ओठावर टेकवला, तेव्हा तिने तोंड उघडून माझा लंड तोंडात घेतला आणि व्यवस्थित चाटून पुसून घेतला.

तिच्या अंगावरून उठत मी बाजूला झालो व तिच्या डोक्याजवळ बसलो व तिच्या चेहऱ्याकडे पाहू लागलो. माझी बहीण, नेहाताई चमकत्या डोळ्याने माझ्याकडे पहात हसत होती आणि तिच्या चेहर्‍यावर मा‍झ्या सफेद गाढ्या वीर्याचे थेंब सांडले होते व एक दोन ठिकाणी हळुवारपणे वाहू लागले होते.

तिचा तसा चेहरा पाहून मला समाधान वाटत होते आणि पुढच्या दोन तीन दिवसात मा‍झ्या अशा कितीतरी इच्छा पूर्ण होणार या कल्पनेने मला आनंदाच्या उकळ्या फुटू लागल्या.

अनोखे सरप्राईज

आमचे कुटुंब मुंबईतल्या चाळीत राहत आहे. या चाळीत आमचे दोन खोल्यांचे घर आहे. पुढची रूम आम्ही बैठक रूम व झोपण्याची रूम म्हणून वापरतो व मागच्या रूममध्ये आमचे स्वयंपाक घर व एका कोपऱ्यात संडास, बाथरूम आहे. तीन मजल्याच्या या चाळीत आमची रूम शेवटच्या मजल्यावर कोपऱ्यात आहे. वर...

अनोखे सरप्राईज भाग : २

आधी आधी मी नेहाताईच्या पायामध्ये पाय टाकून पडून राहत असे पण नंतर नंतर मी जास्तच धीट होत गेलो. आता मी हळुवारपणे तिचा गाऊन वर सरकवू लागलो. जर तिचे पाय सरळ असतील व गाऊन जास्त वर सरकत नसेल तर मी हळूच तिचा पाय वर करत असे. सावधपणे तिच्या हालचालीचा पूर्णपणे कानोसा घेत मी...

अनोखे सरप्राईज भाग : ३

एका रविवारी बाराच्या दरम्यान, मी आणि नेहाताई खिडकीत उभे राहून बोलत होतो. आई आतल्या खोलीत स्वयंपाकात मग्न होती. नेहमीसारखीच नेहाताई मला चिटकून उभी होती व मी माझा हात खिडकीच्या सीलवर ठेवून तिच्या मांड्यांमधील भागाचे स्पर्शसुख घेत होतो. बोलताना मध्ये मध्ये आम्ही...

अनोखे सरप्राईज भाग : ४

नेहमीसारखे रात्री सगळे झोपी गेले. तसे तर मी अंगावर चादर घेऊन झोपत नसे पण नेहाताईने सांगितले होते तेव्हा मी अंगावर चादर घेऊन झोपलो होतो. मध्यरा‍त्री नंतर नेहाताई हळूच माझ्या जवळ सरकली. मला आमंत्रण द्यायची गरजच नव्हती तेव्हा जसे ती माझ्या जवळ आली तसे मी माझा हात तिने...

अनोखे सरप्राईज भाग : ५

रात्री झोपताना नेहाताईने सांगितले त्याप्रमाणे बोलून मी उलटा झोपलो. मला खरे तर तसे उलटे झोपणे आवडले नव्हते कारण आता मला तिच्या छातीचे उभार दाबता येणार नव्हते. हो! पण या पोझीशनचा एक फायदा होता. मी उलटा झोपलो असल्यामुळे मला दिवाणावर घोरत पडलेले बाबा दिसत होते आणि...

अनोखे सरप्राईज भाग : ६

त्या नंतर नेहाताई आणि माझी ही रात्रीची मजा पुढचे एक दोन महिने चालू होती. तिचे मिस्टर जेव्हा जेव्हा बाहेर गावी जायचे तेव्हा तेव्हा ती नेहमीसारखी आमच्याकडे येऊन रहायची आणि मग आम्ही आमचे लैंगिक सुख उपभोगायचो. मा‍झ्या आई वडीलांना आमच्या या संबंधाबद्दल कधी कल्पना आली नाही...

अनोखे सरप्राईज भाग : ७

नेहाताईच्या ब्रेसीयरचा हूक उघडला! पण मला ब्राच्या घट्टपणाची कल्पना नव्हती त्यामुळे जसा हूक उघडला तसे तिच्या ब्राच्या दोन्ही बाजू पटकन उडाल्या आणि तिची छाती नग्न करत तिच्या बगलेत लोंबकाळू लागल्या. मी तिच्या नग्न छातीचे निरीक्षण करू लागलो. ताई किंचित जरी हलली तरी तिची...

अनोखे सरप्राईज भाग : ८

मला त्याचे आश्चर्य वाटले पण तिने आपले तोंड आ वासून होईल तितके उघडले होते तेव्हा मी पटकन माझा लंड वर उचलून मा‍झ्या गोट्या तिच्या तोंडात सारल्या. तिने गपकन त्या ओठात पकडल्या व आतून आपल्या जि‍भेने ती मा‍झ्या गोट्यांची कातडी चघळू लागली. ती मा‍झ्या गोट्या चोखत होती, चघळत...

अनोखे सरप्राईज भाग : ९

"हो रे मा‍झ्या राजा! तू मला विचारले की मी नाही म्हणत असे पण गेले कित्येक दिवस मलापण तसे वाटू लागले होते. मला कळत होते की आता तुला जास्त तरसवत ठेवण्यात काही अर्थ नव्हता कारण तुला तरसवताना मीही तरसत होते. “आपल्याला बऱ्याच वेळा अशी संधी मिळत होती की जेव्हा आपण झटपट करू...

अनोखे सरप्राईज भाग : १०

मी थरथरत्या हाताने नेहाताईच्या पाठीवरील ब्रेसीयरचा हूक उघडला. मला वाटले ब्रेसीयरचा हूक उघडल्यावर तिची ब्रेसीयर खाली घसरेल पण ती घसरली नाही. ती पुन्हा माझ्याकडे वळली तेव्हा मला कळले की ब्रेसीयर का घसरली नाही ते. तिने हातांनी ब्रेसीयर तिच्या छातीवर धरली होती. अगदी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!