अतिथी इन हाउस भाग : ७

रूपाने खसाखसा त्याच्या लिंगावर तोंड चालवले. काही वेळ तिने दिपकचे लिंग चोखल्यानंतर बाहेर काढले. दिपकचे लिंग पूर्णपणे लाळेने बरबटलेले होते. लाळेची एक तार अजूनही तिच्या ओठापासून ते लिंगाच्या अग्रभागापर्यंत लटकत होती. रूपाच्या लक्षात आल्यावर तिने परत तिचे ओठ उघडत जीभ बाहेर काढून ती लाळेची तार तोडली व जि‍भेवर घोळवून गिळून घेतली.

दिपक रूपाच्या पायाजवळ येऊन उभा राहिला. त्याने रूपाचे दोन्ही पाय गुडघ्यात मुडपून तिच्या छातीवर दाबले आणि एका हाताने स्वत:चे लिंग असे हलवले की जसे त्याला ते लिंग मला दाखवायचे होते. त्याने त्याचे लिंग रूपाच्या योनिवर टेकवताच माझे हृदय जोरजोराने धडकू लागले. रूपाचे पाय गुडघ्यात दुमडल्याने तिची केसाळ योनी साफ नजरेत भरत होती. आणि थोडीशी फाकलेली सुध्दा होती. तरी ती दिपकच्या लिंगाच्या मानाने छोटीच होती.

मनात आले की जेव्हा दिपक रूपाच्या योनित त्याचे लिंग घालेल तेव्हा ती त्याचा आकार सहन करेल की नाही? ती ओरडेल की नाही? तिला त्रास झाला तरीही ती त्याला करू देईल का?

दिपकने त्याचे लिंग अजूनही दिपाच्या योनिवर टेकवून ठेवलेले होते. त्याची नजर अचानक खिडकीवर पडली जिथे मी उभी होती. तो अशा अवस्थेत होता की त्याने खिडकीकडे पाहील असे वाटले नव्हते त्यामुळे मी खिडकीच्या एकदम समोर उभे राहून त्यांचा घाणेरडा खेळ पाहत होती.

एका क्षणासाठी दिपकची व माझी नजर भिडली व त्याने माझ्याकडे पाहत नेहमीप्रमाणे विचित्र स्माईल दिली. दिपकचे डोळे माझ्यावर पाहून माझी हालत तर बघण्या लायक झाली. माझे मन भीतीने थरथर कापू लागले. समजत नव्हते की आता काय करावे? माझी नजर खाली झालेली होती. अजून मी काही विचार करण्याच्या परिस्थितीत आले नव्हते तो पर्यंत रूपाच्या कण्हण्याने माझी नजर वर झाली.

“आहहह… आहहहहहहह… बाहेर काढ… मेले…. आईग… ग्ग्ग्ग…”

रूपा होणार्‍या त्रासाने तळमळत होती. तिने दोन्ही हाताने बेडशीट घट्ट पकडून ठेवलेली होती. तिने डोळे घट्ट बंद केलेले होते. माझे लक्ष जेव्हा रूपावरून बाजूला होऊन दिपककडे गेले तर तो माझ्याकडेच पाहून हसत होता. माझ्याकडे पाहतच तो थोडासा मागे झाला आणि परत पुढे धक्का मारला. रूपा परत होणार्‍या त्रासाने कण्हली. तो धक्के रूपाच्या योनित मारत होता पण एकटक पाहत मात्र माझ्याकडे होता.

त्या वेळेस मला काय झाले माहीत नाही पण मी त्या जागेवरून हटत नव्हती. थोड्याच वेळात रूपाचे ओरडणे, कण्हणे कमी झाले व तिच्या तोंडातून मिळणाऱ्या मजेचे सुस्कारे बाहेर पडू लागले. रूपाच्या तोंडातून निघणाऱ्या मादक सुस्कार्‍यामुळे माझी योनी मनाविरूद्ध ओली होऊन सुकलेल्या मांड्या परत भिजवू लागली. माझ्याकडून त्यांचा तो रानटी पण मनमोहक सेक्स पाहणे शक्य होत नव्हते त्यामुळे त्यांना सोडून मी मा‍झ्या बेडरूममध्ये निघून आले व दरवाजा आतून बंद केला.

बेडवर जाऊन मी थकल्यासारखी पडली आणि डोळे बंद करून घेतले. माझे हृदय खूप जोरजोरात धडकत होते. माझे कपाळ घामाने डबडबले होते. योनितून नुसता कामरसाचा झरा फुटला होता. आज जे पण मा‍झ्या घरात मा‍झ्या नजरेसमोर घडले ते पहिल्यांदा घडले होते.

अजयने बराच वेळा ब्लू-फिल्म दाखवल्या होत्या इनफॅक्ट तो लावायचा म्हणून मी पहायचे. तसे मला ब्लू-फिल्म पाहण्याचा बिलकुल इंटरेस्ट नव्हता. अजयच्या हट्टापायी मी ते पहायचे. पण आज जे मी पाहिले होते ते पाहून माझी अवस्था खूपच वाईट झाली होती. दोन्ही पायाच्या मधून निघणारा योनिरस आता मला जास्त उत्तेजित करत होता.

थोड्या वेळाने मी उठले तशी माझी नजर समोर ठेवलेल्या ड्रेसींग टेबलच्या आरशावर गेली. बेडरूममध्ये सफेद सीएफएलची लाईट पसरलेली होती आणि लाल रंगाच्या साडीत माझे रूप असे दिसत होते की जसे लाल गुलाबाच्या पाकळ्यांवर दवबिंदु पडले आहे.

मी बेडवरून उठले आणि आरशासमोर जाऊन उभी राहिली व स्वत:ला आरशात पाहू लागली. आरशासमोर उभी राहून माझा हात खांद्यावर ठेवला व साडीचा पदर खाली टाकला. पण पुढच्याच क्षणाला मी स्वत:चे रूप आरशात पाहून माझे डोळे लज्जेने आपोआप झुकले.

आज पहिल्यांदा मी स्वत:ला आरशातून अशा नजरेने पाहिले होते. कारण त्या वेळेस मा‍झ्या डोक्यात दिपकचे शब्द फिरत होते. निशा वहिनी काय सेक्सी दिसते, हे सगळे विचार करता करता मी स्वत:ला आरशात न्याहाळू लागली.

अजयचे काही शब्द मा‍झ्या डोक्यात होते, मी आरशासमोर स्वत:चे आवरताना अजय कायम हिंदीत बोलायचा, निशा आज तुम बहोत ही कयामत लग रही हो. लाल रंगाच्या ब्लाउजमध्ये बंदिस्त असलेले माझे दोन्ही उरोज, त्याखाली गोऱ्या रंगाची नाभी त्यांना पाहून तर आपोआप मा‍झ्या चेहर्‍यावर स्माईल आली.

मी परत एकदा आरशात स्वत:चे स्तन निरखून पाहिले, माझे दोन्ही स्तन गर्वाने ताठ उभे होते. त्यात जास्त सँग आलेला नव्हता. जेवढा होता तो मा‍झ्या वयाप्रमाणे कमी होता. स्वत:चे स्तन पाहताच मा‍झ्या डोळ्यासमोर रूपाचे नग्न स्तन आले व तिच्या स्तनाबरोबर मा‍झ्या स्तनांची तुलना करू लागली. ज्यात मी स्वत:लाच रूपापेक्षा वरचढ ठरवले.

माझे दोन्ही स्तन रूपाच्या स्तनापेक्षा मोठे होते व मा‍झ्या स्तनांचा उन्नत आकार पाहून मा‍झ्या चेहर्‍यावर खुशीची लहर झळकली. मी माझा एक हात नग्न पोटावर फिरवत मा‍झ्या एका स्तनावर ठेवला तसे माझे डोळे आपोआप बंद झाले व मा‍झ्या हाताने स्तन दाबने सुरू केले.

त्या दिवशी पहिल्यांदा मी मा‍झ्या शरीराला ह्याप्रकारे हात लावला होता आणि त्यांना स्पर्श केल्याने जी उत्तेजना मा‍झ्या शरीरात निर्माण झाली ती अजयच्या स्पर्शाने, त्याने स्तन दाबल्यावर किंवा स्तन चोखल्यावर सुध्दा उत्पन्न झाली नव्हती. त्या वेळेस मी कोणत्या दुनियेत होते की नशेत होते, माझा हात मा‍झ्या स्तनावर हळूहळू दाब वाढवत होता. त्या नशेच्या माझ्यावर इतका परिणाम झाला की माझा दुसरा हात आपोआप मा‍झ्या ब्लाउजची बटणे उघडू लागला.

लग्नाला इतके वर्ष झाल्यानंतर सुध्दा सेक्सची इतकी नशा माझ्यावर चढली नव्हती, जितकी आज चढली होती. एक एक करत मी मा‍झ्या ब्लाउजची सगळी बटणे उघडली व ब्लाउज काढून त्याला बेडवर फेकले. ब्लाउजला मॅचींग रंगाच्या लाल ब्राच्या आतील दोन्ही मोठे उरोज मलाच गरम करत होते. ब्रा मा‍झ्या छातीवर घट्ट बसलेली असल्याने माझे दोन्ही उरोज फुगून वरच्या बाजुने अर्धवट बाहेर आलेले आरशात दिसत होते.

आरशात स्वत:ला अर्धनग्न बघून मा‍झ्या चेहर्‍यावर खुशी उमटली. रूपाचे स्तन माझ्यापेक्षा छोटे व जवळपास काळे होते पण माझे एकदम मोठे आणि दुधासारखे गोरे होते. मी मा‍झ्या हाताने माझे दोन्ही स्तन एकदा कचकन दाबले, थोडीशी कळ उमटली पण त्यापेक्षा जास्त बरे वाटले.

मग मी माझे दोन्ही हात मागे नेऊन ब्राचा हुक खोलला. माझ्याच हाताच स्पर्श माझ्याच पाठीवर होताच मा‍झ्या पूर्ण शरीरात एक रोमांचकारी लहर वरून खालपर्यंत दौडत गेली. पाठीवरची लव ताठ झाली. मा‍झ्या दोन्ही गुडघ्यात कंपन जाणवले.

ब्राचा हुक काढताच माझे स्तन मोकळे झाले व मा‍झ्या डोळ्यासमोर दिसू लागले. मा‍झ्या स्तनांना असे नग्न पाहून एकीकडे मला लाज वाटत होती तर दुसरीकडे माझे स्तन रूपापेक्षा मोठे आणि सुंदर आहेत याचा गर्व सुध्दा वाटत होता. मी माझे दोन्ही नग्न उरोज मा‍झ्या हातात पकडले व त्यांना हळूहळू दाबू लागले. स्तनांना दाबण्याने मा‍झ्या तोंडातून सुस्कारे बाहेर पडू लागले आणि त्यामुळे मा‍झ्या दोन्ही पायातून माझी योनी ओथंबून वाहू लागली.

दोन्ही पायात ओलाव्याची जाण होताच माझे लक्ष मा‍झ्या कमरे खालच्या शरीरावर गेले. योनिचे कायम वाहण्याने मा‍झ्या दोन्ही मांड्या एकमेकांना चिपकल्या होत्या. दोन्ही मांड्या अशा चिकटल्या होत्या की जसे त्यांना मा‍झ्या योनितून निघणाऱ्या काम भावना थोपवून धरायच्या होत्या. अशा विचारानेच स्तनांवर मा‍झ्या हातांचा दाब वाढत चालला होता.

मी माझी साडी काढली व ती सुध्दा बेडवर फेकून दिली. साडी काढल्यानंतर पेटीकोट काढताना मला असे वाटत होते की जगातले सर्वात अवघड काम मी करत होते. हळुवारपणे पेटीकोट काढत तो सुध्दा साडीच्या बाजूला जाऊन पडला.

आता मा‍झ्या शरीरावर फक्त एक गुलाबी रंगाची पॅन्टी उरलेली होती. मी जेव्हा परत एकदा स्वत:चे शरीर फक्त पॅन्टी अंगावर असताना आरशात पाहिले तर आपोआप शरमेने मा‍झ्या हाताने माझा चेहरा लपवला. पॅन्टीने तर माझी पूर्ण योनी झाकलेली होती पण खूप दिवसापासून योनिवरचे केस काढले नसल्याने त्यातून थोडेसे बाहेर लटकत होते.

काही क्षणातच मी डोळे उघडून मा‍झ्या शरीराला पूर्ण एकदा डोळे भरून पाहिले. माझी पॅन्टी योनिच्या ठिकाणी चांगलीच ओली झालेली होती. पूर्ण नितंब झाकणारी पॅन्टी थोडीशी लूज होती. त्यामुळे योनितून गळणारा रस मा‍झ्या मांड्यावर येऊन चमकत होता. योनिरस पाहून मी परत उत्तेजनेच्या एका वेगळ्याच पातळीवर पोहचले आणि त्याच अवस्थेमुळे माझी पॅन्टी सुध्दा मा‍झ्या शरीरापासून वेगळी झाली.

अतिथी इन हाउस भाग : १५

दिवसामागून दिवस जात होते. डोक्यातून दिपकची आठवण जात नव्हती आणि तोही जवळपास अदृश्यच झाला होता. आमचा संभोग जो मध्ये तीन महीने थांबला होता तो परत जोमाने सुरू झाला होता. आज सकाळी उठताना रात्रीच्या संभोगाचा थकवा जाणवत होता. थोडेसे डोके सुध्दा जड वाटत होते. अजय सुध्दा...

अतिथी इन हाउस भाग : १४

दिपकचे लिंग गर्भाशयावर धडका मारत होते तर अजयचे थोडेसे छोटे असल्याने गर्भाशयावर धडका मारू शकत नव्हते. एवढ्या जबरदस्त चुदाईमध्ये सुध्दा मा‍झ्या डोक्यातून मा‍झ्या नवऱ्याचा विचार जात नव्हता. मनातल्या मनात देवाला प्रार्थना केली की अजयचे सुध्दा दिपकप्रमाणे मोठे व जाड हवे...

अतिथी इन हाउस भाग : १३

अचानक माझे एक बोट मी मा‍झ्या योनित टाकले आणि कंबरेची हालचाल, दिपकचे बोट आणि माझे बोट यांचा ताळमेळ बसवत वासनामय वातावरण निर्माण झाले. काही क्षणातच मी माझी कंबर दिपकच्या बोटावर दाबून धरली आणि माझे बोट योनित खोलवर टाकले, तसे तोंडातून एक दीर्घ "आह…" निघाले आणि मा‍झ्या...

अतिथी इन हाउस भाग : १२

त्याने दुसर्‍या हाताने माझा दुसरा स्तन पकडला व त्यावर हात फिरवू लागला. तो मिनिटभर नुसता दोन्ही स्तनांवर हात फिरवायचा आणि अचानक फक्त निप्पलला पकडून दाबायचा. पण प्रत्येक वेळी त्याचे निप्पलला दाबणे मागच्या वेळेपेक्षा तीव्र होते. निप्पलवर दाब पडताच मा‍झ्या तोंडातून...

अतिथी इन हाउस भाग : ११

कपडे घातल्यानंतर मी घाबरलेल्या आवाजात बोलली, "तू इथे काय करतोस?" "वहिनी, तुमच्यामुळे झोप येत नव्हती. आणि इथे तुम्ही बोटे घालून घेत आहात? तुम्ही बोटांना कशाला बिनाकामाचे त्रास देतात? बोटांनी कधी पुच्चीची तहान भागली आहे का? पुच्चीची तहान तर फक्त लंडच भागवू शकतो. आणि मला...

अतिथी इन हाउस भाग : १०

तो मा‍झ्या पाठीवर बसून होता. मी त्याच्या मिठीपासून वाचण्यासाठी खूप धडपड करत होते. पण त्याचे वजन मा‍झ्या कंबरेवर असल्याने मला हलता येत नव्हते. काही वेळ असेच धडपड केल्यानंतर मी थकले आणि शांत झाले. तसे तो बाजूला झाला आणि माझे नितंब घोसळू लागला. त्याचे घोसळणे तनाला आवडत...

अतिथी इन हाउस भाग : ९

हे देवा!! किती निगरगट्ट मुलगा आहे! माझे तोंड उघडेच्या उघडेच राहिले. बस माझ्याकडे आता बोलण्यासारखे काहीच नव्हते. मी त्याच्या चेहऱ्यावरून माझे डोळे बाजूला केले आणि मा‍झ्या बेडरूममध्ये निघून आली. आजपर्यंत मी स्वत:ला इतके लाचार कधीच जाणवले नव्हते जेवढे त्या वेळेस वाटत...

अतिथी इन हाउस भाग : ८

आज पहिल्यांदा पूर्ण नग्न आरशासमोर उभी राहून मला मा‍झ्या सौंदर्याची जाणीव झाली. माझे स्वत:चे रूप पाहून मा‍झ्या तोंडातून सुस्कारा बाहेर पडला आणि आज प्रथमच मला कळले की लोक मला असे टकामका का पहातात? आणि मा‍झ्या मनात असेही आले की दिपकचे माझ्याकडे पाहून असे वागणे काही...

अतिथी इन हाउस भाग : ६

हे देवा!! हे काय चालले आहे मा‍झ्या घरात? हा गावंढळ मुलगा माझ्याबद्दल सगळं विचारतोय आणि ही हरामखोर रूपा सुध्दा माझ्याबद्दल सगळे सांगत सुटलीय. त्या दोघांचे बोलणे ऐकून तर माझे रक्त खवळत होते. एक काम करते, अजयला दाखवण्यासाठी मोबाईलवर शुटींग करते आणि त्याला सांगते बघ हा...

अतिथी इन हाउस भाग : ५

"तू? तू इथे काय करतोस?" मी लगेच बेडवरून उठले व माझे कपडे व्यवस्थित केले. "वहिनी, भूक लागली आहे." त्याचा हात वारंवार त्याच्या लिंगावर फिरत होता. मा‍झ्या मनात आले की एक लाथ त्याच्या सेटवर मारावी, पण असे करू शकले नाही. "ठीक आहे, तू बाहेर चल मी आलेच." थोड्या वेळातच मी...

अतिथी इन हाउस भाग : ४

खूप दिवसांनी अजय असे काही करत होता. पण अचानक मा‍झ्या मनात त्या गावंढळचा विचार आला. "सोडा नां, असे काय करताय तुम्ही?" मी मा‍झ्या मादक आवाजात बोलले. "कोणी मूर्खच असेल, जो एवढ्या सुंदर आणि सेक्सी बायकोला असेच सोडेल." अजयने मा‍झ्या उजव्या स्तनाबरोबर मा‍झ्या डाव्या स्तनाला...

अतिथी इन हाउस भाग : ३

बऱ्याच दिवसानंतर स्वारी मुडमध्ये दिसत होती. मी सुध्दा त्याला समरस होऊन साथ देत होते. त्याचा एक हात कधीच मा‍झ्या गाऊनचे दोन बटण काढून मा‍झ्या स्तनावर पोहचला होता. तो आलटून पालटून माझे स्तन दाबत होता आणि वर जोरजोराने माझे ओठ चोखत होता. त्याच्या दुसऱ्या हाताने माझा गाऊन...

अतिथी इन हाउस भाग : २

एक आठवड्यापूर्वीची घटना आहे, त्या दिवशी रविवार होता. अजयला सुट्टी होती. आम्ही दोघे आरामात बिछान्यात एकमेकांच्या मिठीत पडलेलो होतो. तेव्हा दरवाज्याची बेल वाजली. मी विचारात पडली की एवढ्या सकाळी सकाळी कोण आले असेल? अजय एकदम रोमॅन्टीक मुडमध्ये होता, माझ्याशी एकदम...

अतिथी इन हाउस

आज सकाळपासूनच माझा मुड खराब होता, वारंवार मा‍झ्या डोळ्यांसमोर तो प्रसंग तरळत होता. किती प्रयत्न करून देखील मा‍झ्या मनातून, स्मृतीतून तो प्रसंग जात नव्हता. माझ्याबरोबर असे काही घडेल मला स्वप्नात देखील वाटले नव्हते. कसे काय मी त्या सगळ्यात पडले? छी!! विचार करूनच मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!