बहि‍णीचे दूध भाग : ११

संदीपने एक क्षण कर नजर करत माझ्याकडे पाहिले. त्याच्या नजरेला नजर देत मी माझा हात उचलला आणि त्याच्या डोक्याच्या मागे ठेवला. मग मी हळूहळू त्याचे डोके खाली दाबले आणि माझ्या उजव्या गोळ्याच्या बोंडावर ठेवले.

संदीपने पटकन तोंडाचा आ वासला आणि माझा जमेल तितका गोळा तोंडात घेतला. आपल्या हाताने माझे दोन्ही गोळे धरत तो माझा एक गोळा चोखायला लागला. माझ्या बोंडामधून दुधाचा स्त्राव त्याच्या तोंडात पडायला लागला आणि संदीप पुन्हा एकदा माझे दूध प्यायला लागला.

पुन्हा एकदा मी उत्तेजनेने उसासा सोडला आणि माझे फाकलेले पाय संदीपच्या अंगाभोवती आवळून घेतले. मघाशी ओट्यावर बसून त्याला आवळत होते त्यापेक्षा आता असे बेडवर झोपून आवळताना मला जास्त कंफर्टेबल वाटत होते.

माझ्या दाण्याचा भाग त्याच्या पोटावर बरोबर घासला जात होता आणि त्याने माझ्या योनित एक वेगळीच उत्तेजनेची लहर उठत होती. एक तर तो उत्कटपणे माझा बोंडूस चोखत माझे दूध पित होता. त्यात आणि त्याच्या अंगाचा भाग माझ्या जांघेवर म्हणजेच पर्यायाने माझ्या दाण्यावर पडत असल्याने माझा दाणाही घासला जात होता.

ह्या डबल मजेने माझी कामोत्तेजना भडकायला लागली. नकळत मी अस्वस्थ हालचाल करू लागले आणि त्या हालचालीला एक ताल मिळाली. किंचित वरखाली होत मी गुपचूप माझा योनिदाणा घासला जाईल अशी हालचाल करू लागले.

संदीपच्या पाठीवर हाताचा विळखा घालून मी त्याला आवळत होते आणि माझ्या हाताचा पंजा वर त्याच्या केसात फिरवून त्याला गोंजारत होते. तो सुद्धा माझ्या कंबरेच्या दोन्ही बाजूला रोवलेल्या कोपराने माझे अंग आवळत होता आणि वरून त्याच्या अंगाचा भार माझ्या अंगावर टाकत मला जास्तच चिकटत होता.

माझा एक गोळा चोखून त्यातील दूध पिऊन झाले की संदीप दुसर्‍या गोळ्याकडे वळायचा. त्या गोळ्यातले दूध मनसोक्त पिऊन झाले की पुन्हा तो पहिल्या गोळ्याकडे वळायचा. आळीपाळीने तो माझे दोन्ही गोळे चोखत त्यातले दूध पित होता आणि दोन्ही गोळे चांगले तिंबत होता.

अचानक माझ्या लक्षात आले की संदीपपण एका तालात आपले अंग हलवत होता आणि किंचित वरखाली होत होता. विचार केल्यावर माझ्या लक्षात आले की त्याच्या जांघेचा भाग खाली बेडवर घासत होता.

पटकन मला स्ट्राईक झाले की संदीप आपला कडक झालेला लंड खाली बेडवर घासत होता! मी माझी योनी त्याच्या पोटावर घासत होते आणि तो आपला लंड बेडवर घासत होता. आम्ही दोघंही आपापल्या परीने आपली जननेंद्रिय घासून सुख मिळवायचा प्रयत्न करत होतो.

त्याची जाणीव झाली आणि मी अजूनच उत्तेजित झाले. माझ्या योनितून कामवासनेचा लाव्हा बाहेर पडू लागला आणि मी अजून माझा दाणा त्याच्या अंगावर घासू लागले. एक तर मी असे कधी केले नव्हते. माझ्या नवऱ्याच्या अंगावर किंवा त्याच्या समोर पण मी असा कधी माझा दाणा घासला नव्हता. त्यामुळे मला एक वेगळीच उत्तेजना वाटत होती.

माझी कामवासना मला सहन होत नव्हती. संदीप, माझा सख्खा भाऊ माझे गोळे चोखत माझे दूध पितोय. माझ्या अंगावर पडून त्याचा कडक लंड खाली घासतोय. आणि त्याच्या अंगावर मी माझी योनी घासत होते. ह्या तिन्ही गोष्टी माझा उद्रेक व्हायला कारणीभूत ठरल्या आणि एक चित्कार सोडत मी झडायला लागले.

कामतृप्तीच्या डोहात मी डुंबायला लागले आणि माझे भान हरपले. त्याच वेळी संदीपच्या पण तोंडातून एक सुस्कारा बाहेर पडला आणि त्याचे अंगही शिथिल होत गेले. काय होतेय, घडतेय हे कळण्याच्या पलीकडे आम्ही दोघे पोहचलो होतो आणि आम्ही दोघे फक्त मिळणारे अनामिक सुख अनुभवत होतो.

दोघांच्याही हालचाली हळूहळू कमी कमी होत गेल्या आणि आम्ही दोघंही स्तब्ध झालो. संदीप आपले अंग ढिल्ले सोडून माझ्या अंगावर पडून राहला आणि माझा बोंडूस नुसताच हळुवारपणे चोखत राहला.

थोडा वेळ तसे शांत पडून राहिल्यानंतर मी संदीपच्या केसांमध्ये बोटे फिरवत प्रेमाने त्याला म्हटले,

“संदीप उठतोस का आता? माझ्या अंगाला रग लागली आहे तुझ्या वजनाने.”

“हं? हो. सॉरी ताई.”

ओशाळून असे म्हणत संदीप पटकन उठला आणि बाजूला झाला. तो उठून माझ्याकडे पाठ करून बेडच्या कडेला बसला जेणे करून मला त्याच्या पॅन्टचा जांघेचा भाग दिसू नये. पण तरीही मला तो दिसलाच आणि तो भाग ओला झालेला मला ओझरता दिसला!

संदीप आपल्या पॅन्टमध्येच मोकळा झाला होता! मीपण माझ्या पॅन्टीमध्ये झडले होते आणि माझी पॅन्टीपण चिकचिकीत झाली होती. पण त्यावर माझा परकर आणि साडी असल्याने ओलावा बाहेर दिसत नव्हता. संदीपला फ्रेश व्हायला सांगावे म्हणून मी त्याला म्हणाले,

“चल संदीप, मी फ्रेश होऊन येते, तूपण फ्रेश हो.”

असे बोलून मी बेडवरून उठायची ॲक्शन केली पण मी उठले नाही. संदीप तसाच माझ्याकडे पाठ करून ‘ठीक आहे ताई’ म्हणाला आणि तसाच पाठमोरा दरवाज्याकडे चालायला लागला. तो रूमच्या बाहेर पडला तेव्हाच मी बेडवरून उठले.

संदीपची पुढे ओली झालेली पॅन्ट त्याला मला दाखवायची नव्हती म्हणून मी त्याला रूमच्या बाहेर पडू दिले जेणे करून त्याला माझ्यासमोर लाज वाटायला नको म्हणून. मग मी टॉयलेटमध्ये गेले आणि माझी रसाने ओली झालेली पॅन्टी मी काढली. सू करून मी माझी योनी स्वच्छ धुतली आणि फ्रेश होऊन बाहेर आले.

सात वाजून गेले होते आणि अंधार पडला होता. संदीप नंतर फ्रेश होऊन आला आणि तो बाळाला सांभाळत बसला. मी किचनमध्ये जाऊन रात्रीच्या जेवणाला लागले. भूक लागली की बाळ मध्ये मध्ये रडत होते म्हणून संदीप बाळाला घेऊन किचनमध्येच आला. आणि मग जेवण करता करता मी मध्ये मध्ये बाळाला दूध पाजून शांत करत होते.

संदीपसमोर आता मी खूपच बिनधास्तपणे माझ्या छातीचा गोळा बाहेर काढत होते आणि बाळाला पाजत होते. आता त्याच्या बघण्याने मला काहीही स्ट्रेंज वाटत नव्हते तर उलट मला वेगळी उत्तेजना वाटत होती. मध्ये मध्ये आम्ही इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारत होतो पण आमच्या बोलण्यात त्याचा दूध पिण्याचा किंवा आम्ही जे केले त्याचा जराही विषय नव्हता.

जेवण करून झाल्यावर आम्ही दोघे एकत्रच जेवण जेवलो. बाळाला मांडीवर घेऊन मी जेवत होते आणि संदीप मला काही लागले तर वाढत होता. जेवताना पण आम्ही जास्त काही बोलत नव्हतो. जेवण झाल्यावर संदीप बाळाला घेऊन माझ्या रूममध्ये गेला आणि मी किचनमध्ये खरकटी भांडी आवरू लागले.

किचनमधले सगळे काम झाल्यावर मी माझ्या रूममध्ये गेले. मी मोकळी होऊन आल्यावर संदीप बाळाला माझ्याकडे सोडून बाहेर गेला. ‘बाहेर जाऊन एक राऊंड मारून येतो असे’ तो म्हणाला. मलापण फ्रेश व्हायचे होते त्यामुळे मी त्याला ‘जा’ म्हणाले.

नंतर मी बाथरूममध्ये शिरले आणि पाणी काढून मी मस्त अंघोळ केली. फ्रेश होऊन मी बाहेर आले आणि कपडे घालायला लागले. पॅन्टी घालून मी त्यावर परकर घातला आणि मग ब्लाउज घातला. साडी घालायला घेणार तेवढ्यात माझ्या मनात काय आले कोणास ठाऊक पण मी साडी घातली नाही आणि तशीच फक्त परकर ब्लाउजवरच राहले.

बाळ पाळण्यात झोपले होते तेव्हा मी मोठी लाईट बंद केली आणि नाईट लॅम्प लावला. मंद प्रकाशाने रूम उजळली आणि मी बेडवर गेले व असेच पडून विचार करायला लागले. संदीपबरोबर मी जे काही चालू केले होते ते पुढे कितपत चालणार होते आणि पुढे काय घडणार होते ह्याबद्दल मला काही सांगता येत नव्हते. पण ते घडायचे थांबू नये असे मला वाटत होते.

माझ्या डोक्यात सतत विचार होता की संदीप ने कसे माझी छाती चोखून माझे दूध प्यायले होते. आत्तापण त्याने यावे म्हणजे मी परत त्याला दूध प्यायला देईन असे मला वाटत होते. पण तो येईल का नाही हे मी सांगू शकत नव्हते. आणि तो नाही आला तर त्याला बोलवायला जायचे की नाही ह्याबद्दल माझे मन शशांक होते. तेव्हा नुसताच तो विचार करत मी पडले होते.

तेवढ्यात माझ्या रूमचा दरवाजा उघडला आणि संदीप दरवाज्यात दिसला! त्याने रात्री झोपताना घालतो ती शॉर्ट घातली होती आणि वर एक टी-शर्ट घातला होता. त्याला पाहून मला मनातून आनंद झाला पण मी तो चेहर्‍यावर दिसू दिला नाही. तो आत यावे की न यावे अशा संभ्रमात दरवाज्यातच उभा होता. शेवटी मीच त्याला आत यायची खूण केली.

संदीप हळूहळू चालत आत आला आणि बेडवर एका कोपऱ्याला बसला. आमची नजरानजर झाली पण काय बोलावे किंवा काय करावे हे आम्हा दोघांनाही सुचेना. शेवटी मीच सुरूवात करून त्याला विचारले की तो कुठे राऊंड मारून आला. त्याने सांगितले की तो बाहेर गेला आणि थोडा वेळ मित्रांच्या टोळक्यात गप्पा मारत बसला. नंतर सगळे गप्पा मारत पुढच्या नाक्यापर्यंत राऊंड मारून आली.

मी कुतुहलाने त्याला विचारले की त्यांच्या गप्पांमध्ये कसले विषय असतात? त्यावर त्याने म्हटले की सगळे विषय असतात पण खास करून अडल्ट विषय जास्त असतात. ते ऐकून मला मजा वाटली की जेमतेम तारुण्यात आलेली ही मुले अडल्ट विषयावर गप्पा मारतात! मी त्याला त्याबद्दल विचारले तर त्याने थोडे लाजत, शरमत मला काही विषयांबद्दल जुजबी माहिती दिली.

अचानक मला काहीतरी आठवले आणि मी संदीपला म्हणाले,

“संदीप, एक विचारू? खरं खरं उत्तर देशील?”

“हो विचार ना, ताई.” ती काय विचारेल ह्याची उत्सुकता त्याच्या आवाजात होती.

“तुला प्रेग्नंट बायकांचे आकर्षण कसे काय वाटू लागले?” मी हळूच त्याला विचारले.

तो अवाक होऊन माझ्याकडे पाहू लागला की हा प्रश्न मी कसा काय त्याला विचारला! त्याचा आश्चर्यचकित झालेला चेहरा पाहून मला हसूं आले आणि मी हसून त्याला म्हणाले,

“मला माहीत आहे, तुला प्रेग्नंट बायकांचे आकर्षण होते. म्हणजे अजूनही असेल म्हणा.” मी म्हणाले.

“पण ताई तुला कसे माहीत?” त्याने ते नाकारले नाही आणि संभ्रमात विचारले.

त्यावर मी त्याला सांगितले की कसे त्याच्या जिजूने पाठवलेले फोटो चेक करायला मी त्याच्या कॉम्युटरमध्ये लॉग इन झाले आणि फोटो डाऊनलोड करताना कसे ते त्या वेगळ्या डिरेक्टरीमध्ये गेले. आणि मग त्या डिरेक्टरीत असलेल्या एका फोल्डरमध्ये कसे मला ते प्रेग्नंट बायकांचे फोटो सापडले.

ते सगळे ऐकून संदीप सर्दच झाला! त्याची ती चोरी पकडली गेली ह्याची त्याला प्रचंड शरम वाटू लागली आणि तो खजील झाला! तरीही आपली बाजू सावरायला तो मला म्हणाला,

“ते? ते फोटो माझे नव्हते. माझ्या एका मित्राने दिलेले होते. ते एका दुसर्‍या मित्राला पाहिजे होते म्हणून मी ते एका कडून कॉपी करून घेतले आणि दुसऱ्याला दिले. मला नाही शौक असे फोटो पाहायचा.” त्याचा तो केविलवाणा खुलासा ऐकून मला हसूं आले.

“हो? अस्सं. खोट बोलू नकोस. तुला नाही आवडत तसे फोटो बघायला तर तू ते डिलीट का केले नाहीस?” मी त्याचे म्हणणे खोडून काढत म्हटले.

“ते बहुतेक मी डिलीट करायला विसरलो असेल.” परत त्याने युक्तीवाद केला.

“अहाहाहाहाऽऽऽ म्हणे डिलीट करायला विसरलो. मग त्या दिवशी तू मला गुपचूप बघत होतास त्याचे काय? त्याबद्दल काय म्हणशील?” मी कोंडीत पकडत म्हणाले.

“मी? तुला बघत होतो? कधी? कुठे? तू कशाबद्दल बोलतेय?” संदीपने गोंधळत विचारले.

बहि‍णीचे दूध

"ओहहहऽऽ असं काय करतोस? सोड ना मला. बाळाचं दूध आहे ना हे? मग तू कशाला पितोस? बाळ उपाशी राहील ना. आहहहहऽऽ दूध पितो तर पितो, वर माझ्या तिथे मांड्यांमध्ये काहीतरी करतोय. मी ओली होत चालले आहे, तिथे खाली! ओहहहऽऽ सोड ना मला. मी आईला नाव सांगेन हं!! “आईऽऽ ये आईऽऽ बघ ना, आई....

बहि‍णीचे दूध भाग : २

एकदा असेच मला माझ्या नवऱ्याने पाठवलेला ई-मेल चेक करायचा होता तेव्हा मी संदीपच्या रूममध्ये त्याच्या कॉम्प्युटरवर तो चेक करायला गेले. माझ्या नवऱ्याने पाठवलेले ई-मेल चेक करायला मी नेहमी त्याचा कॉम्प्युटर वापरायचे म्हणून त्याने मला लॉग-इन पासवर्ड देऊन ठेवला होता. संदीप...

बहि‍णीचे दूध भाग : ३

सगळे हुक काढून मी ब्लाउजचा कपडा माझ्या गच्च उरोजांवरून बाजूला केला. जरी मी दरवाज्याकडे किंचित पाठ करून उभी होते तरी समोरील आरशातून त्याला माझे नग्न होत असलेले भरीव गोळे स्पष्ट दिसणार होते आणि पडद्याच्या फटीतून दिसणार्‍या सावलीवरून कळत होते की तो ते पाहत होता. मग मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ४

संदीप निघून गेल्यावर माझे विचार पुन्हा चालू झाले. माझे दुधाने भरलेले गोळे चोखून माझे दूध कोणी तरी नक्की प्यायले होते ह्यात काही शंका नव्हती. माझा दुसरा गोळाही त्या व्यक्तीनेच बाहेर काढला होता ह्यातही काही दुमत नव्हते. आणि त्यावेळी घरात फक्त मी आणि संदीप हजर होते,...

बहि‍णीचे दूध भाग : ५

काही क्षण माझ्या गोळ्याचे तसे स्पर्शसुख घेतल्यावर आणि मी अजूनही पूर्ण झोपेत आहे ह्याची खात्री झाल्यावर त्याने आपल्या बोटांच्या कात्रीतील माझा निप्पल दाबला. त्याबरोबर माझ्या टपोऱ्या भरलेल्या निप्पलमधून दुधाचे थेंब बाहेर टपकले! त्याने आपली बोटे हलवली आणि दुधाच्या त्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : ६

मी माझ्या खोलीत पडल्या पडल्या खुलेआम माझी योनी घासत होते आणि माझा एक उघडा स्तन दाबत होते. त्या क्षणी संदीप किंवा आई कोणीही माझ्या रूममध्ये आले असते तर त्यांना हे काय दृश्य दिसले असते? मी हे करतेय ते पाहून त्यांना काय वाटले असते? पण मला त्याची पर्वा नव्हती. वासनेच्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : ७

खरे सांगायचे तर तो माझे दूध पितो ही गोष्ट मलापण कामोत्तेजित करत होती. तो माझे दूध प्यायचा तेव्हा माझ्या योनितून कामसलील नुसता पाझरत राहायचा. त्याने निव्वळ माझी छाती चोखू नये तर दाबावी, चुरावी, कुस्करावी असे मला वाटत राहायचे. मलापण तो जे करतोय ते आवडायचे म्हणून मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ८

संदीपला काहीतरी महत्त्वाचे काम होते म्हणून तो बाहेर निघून गेला. तो गेला त्यामुळे मी थोडी हिरमुसली झाले कारण मला असे वाटत होते की आज मी झोपल्यावर त्याने माझी छाती चोखावी. त्याला माझे दूध पाजायला आता मीच आतुर झाले होते! पण तो निघून गेला आणि ती शक्यता बाद झाली. मनात मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ९

संदीपने झटकन मान वर करून अविश्वासाने माझ्याकडे पाहिले! तो खुळ्यासारखा आ वासून माझ्याकडे बघत होता आणि त्याचा विचित्र चेहरा पाहून मला हसूं आले. माझे हसूं दाबत मी पुन्हा विचारले, "अरे मी काय विचारतेय? माझी दूध मी स्वत: तुला प्यायला दिले तर पिशील का?" "ह हो हो ताई,...

बहि‍णीचे दूध भाग : १०

माझ्या दुधाने तुडुंब भरलेल्या मांसल पिशव्यांकडे पाहत संदीपने माझ्या खांद्यावरचा ब्लाउज खाली करून काढायचा प्रयत्न केला. तर मी त्याला म्हणाले, "राहू दे ना. पूर्ण काढायची काय गरज?" क्षणभर विचार करून त्याने माझा ब्लाउज सोडला आणि तसाच माझ्या खांद्यावर ठेवला. मग त्याने आपले...

बहि‍णीचे दूध भाग : १२

"अरे त्याच दिवशी जेव्हा मला ते फोटो तुझ्या कॉम्युटरमध्ये सापडले. तेव्हा आईने बोलावले म्हणून तू मला बोलवायला आला होतास. मी तुला म्हटले की तू पुढे हो मी कपडे बदलून येते. मग मी कपडे बदलायला लागले आणि तू पडद्यामागे उभा राहून गुपचूप मला बघत होतास." मी त्याचे गुपित उघड...

बहि‍णीचे दूध भाग : १३

मी संदीपला सरळ सरळ विचारले. कारण त्याच्या बरोबर हे संभाषण करून नाही म्हटले तरी मी थोडी उत्तेजित झाले होते! आम्ही दोघंही कामोत्तेजित होतो हे आता ना त्याला गुपित होते ना मला गुपित होते. तेव्हा ती उत्तेजना पुन्हा एकदा थोडी खुलेपणे अनुभवायची उर्मी मला तीव्रपणे आली! आणि...

बहि‍णीचे दूध भाग : १४

आत्तापर्यंत मी जे काही संदीपबरोबर केले तेपण सर्वथा चुकीचे होते आणि अजून पुढे काही केले तर तेपण चुकीचे असणार होते. तरीही मला ते हवेहवेसे वाटत आहे. मग अजून पुढे जाऊन पूर्ण सुख का न घ्यावे? कोण आपल्याला रोखत आहे? आणि ती गोष्ट केल्यानंतर काय नुकसान होणार होते? आमच्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : १५

मघाशी मी त्याला किस केले तेव्हा तो झोपेत होता. त्यामुळे त्याला माझ्या किसिंगची मजा मिळाली नव्हती. पण आता तो पूर्ण शुद्धीत होता आणि स्वत:हून माझे चुंबन घेत होता. आता तो वर सरकला आणि बरोबर आपला लंड माझ्या योनित आतबाहेर करू लागला. त्याच्या छातीच्या खाली माझ्या छातीचे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!