बहि‍णीचे दूध भाग : १३

मी संदीपला सरळ सरळ विचारले. कारण त्याच्या बरोबर हे संभाषण करून नाही म्हटले तरी मी थोडी उत्तेजित झाले होते! आम्ही दोघंही कामोत्तेजित होतो हे आता ना त्याला गुपित होते ना मला गुपित होते. तेव्हा ती उत्तेजना पुन्हा एकदा थोडी खुलेपणे अनुभवायची उर्मी मला तीव्रपणे आली! आणि त्या भरातच मी डायरेक्ट संदीपला विचारले की ‘माझे दूध प्यायचेय ना तुला?’ माझे दूध पिण्यासाठीच तो माझ्या रूममध्ये आला होता, तेव्हा तो खुश होत म्हणाला,

“म्हणजे काय? हे काय विचारणे झाले? तुझे दूध तर प्यायलाच तर मी आलोय. काही झाले तरी ह्या दुधाची चव कशाला आहे का? बहि‍णीचे दूध जगातील कुठल्याही अमृतापेक्षा जास्त गोड असते हे फक्त मलाच माहीत आहे. मग मी कसे ते नाकारेल?” आनंदाने तो म्हणाला.

“ओके ओके. खूप झाली तारीफ. चल ये वर! माझा ब्लाउज तू काढतोस की मी काढू?” मी चावटपणे हसत त्याला विचारले.

“अं? तूच काढ. मघाशी मी काढला होता. आता मी तुला काढताना बघतो. शेवटी स्वत:ची सख्खी बहीण भावासाठी ब्लाउज काढून आपले गोळे नग्न करतेय हे पाहण्यात एक वेगळीच मजा आहे.” संदीप पूर्ण चावट होत म्हणाला.

“खूप पोपटासारखा अरबट चरबट बोलायला लागलास रे तू. मी काही बोलत नाही म्हणून का? फार शेफारू नकोस हं.” मी त्याला लटकेपणे दटावत म्हणाले.

“तुझ्या बोलण्यावरून कळतेय, सुनीता ताई. मी चावट बोलतोय ते तुला आवडतेय. तुझा चेहराच ते सांगतोय!” संदीप मिश्किलपणे हसत म्हणाला.

त्यावर मला नुसते हसू फुटले. मग मी माझ्या दोन्ही गोळ्यांच्या मध्ये माझे हात नेले आणि माझ्या ब्लाउजचे हुक काढायला सुरूवात केली. संदीप स्तब्ध बसून, श्वास रोखून माझ्या हाताकडे पाहायला लागला. त्याच्याकडे रोखून पाहत मी मादक हालचाली करत एक एक हुक सावकाश काढू लागले.

भले मी त्याच्या समोर आधीही माझे गोळे मोकळे केले होते. पण तरीही मला असे वाटत होते की मी पहिल्यांदाच त्याच्या समोर माझी छाती नग्न करत आहे. ती पहिल्या वेळेचीच हुरहूर, काहूर माझ्या मनात होती.

एक एक करत मी सगळे हुक काढले आणि ब्लाउजचा कपडा माझ्या गोळ्यांवरून बाजूला केला. संदीपला पुन्हा एकदा माझे दुधाने तुडुंब भरलेले भरगच्च गोळे दाखवत मी ब्लाउज माझ्या खांद्यावरून खाली खेचला.

प्रथमच मी ब्लाउज पूर्णपणे अंगावरून काढत कंबरेच्या वर त्याच्यासमोर पूर्ण नग्न झाले! आपल्या भावासमोर असे अर्धनग्न बसताना मला लाजही वाटत होती, उत्तेजनाही वाटत होती. संदीप भारावल्या सारखा माझ्या त्या नग्न गोळ्यांकडे बघत होता. अशी कंबरेच्या वर नग्न त्यानेही मला सहसा बघितली नसावी त्यामुळे त्याची नजरपण पूर्ण खिळली होती.

मी बेडरेस्टला टेकून बसले होते तेव्हा संदीपकडे मादक कटाक्ष टाकत मी उशीवरून खाली खाली सरकू लागले. त्याने माझा नितंबाखाली अडकलेला परकर तसाच राहला आणि मी खाली सरकत असताना माझे पाय आणि मांड्या उघड्या पडत गेल्या.

माझे पाय मी किंचित फाकवलेले होते त्यामुळे माझ्या मांड्यांच्या आतला भाग संदीपच्या हपापलेल्या नजरेसमोर उघडा होत गेला. मी पूर्णपणे खाली सरकून जवळ जवळ झोपण्याच्या पोझीशनमध्ये आले आणि माझा परकर वरच राहत माझ्या मांड्या अगदी माझ्या जांघेपर्यंत उघड्या करत गेला.

मला माझ्या बाजूने दिसत नव्हते पण संदीपला समोरून स्पष्ट दिसत होते आणि मला खात्री होती की त्याला माझी आतली पॅन्टीपण दिसत असावी. ज्या तर्‍हेने संदीपचे डोळे चमकले आणि त्याची नजर माझ्या जांघेत खिळली त्यावरून मला स्पष्ट झाले की संदीपला माझी पॅन्टी दिसत होती.

मी संदीपच्या जांघेकडे लक्ष दिले आणि तेथला फुगवटा पाहून ते शंभर टक्के सिद्ध झाले की त्याला काय दिसत होते. त्याची नजर माझ्या जांघेत दिसणार्‍या माझ्या पॅन्टीवर आणि पर्यायाने माझ्या योनिवर इतकी खिळली होती की मी माझे हात पसरवून त्याला जवळ येण्याचा इशारा केलेला त्याच्या लक्षातच आला नाही. मी खाकरून त्याचे लक्ष वेधून घेतले तेव्हा कुठे त्याने वर पाहिले.

“हं? सॉरी, ताई.” तो ओशाळत म्हणाला आणि त्याने नजर वर घेतली.

“अरे सॉरी काय म्हणायचे त्यात? तुला जे दिसतेय ते तू पहातोय. बाकी माझे म्हणशील तर मला ही पोझीशन एकदम कंफर्टेबल वाटते म्हणून मी अशी झालेय. ओके, चल ये लवकर.”

मी असे म्हणल्यावर संदीप लगबगीने गुडघ्यावर रांगत पुढे आला. योग्य अंतरावर आल्यावर तो खाली वाकला आणि त्याने आपले अंग माझ्या अंगावर झोकून दिले. परत तो माझ्या कंबरेच्या दोन्ही बाजूला हाताचे कोपर रोवून त्यावर आपले अंग तोलून माझ्या अंगावर झोपला.

त्याने आपले तोंड डायरेक्ट माझ्या डाव्या गोळ्यावर ठेवले आणि अरोल्यासकट माझा बोंडूस तोंडात घेत लगेच चोखायला सुरूवात केली. माझ्या दुधाच्या पिशवीतून लगेच दुधाची धार त्याच्या तोंडात सुटायला सुरूवात झाली.

एक स्पष्ट फरक मला त्या क्षणी जाणवला! आणि तो म्हणजे मी साडी घातली नसल्याने तसेच माझा परकर पूर्ण वर सरकलेला असल्याने फक्त पॅन्टीमध्ये बंदिस्त असलेली माझी योनी त्याच्या अंगावर खूपच स्पष्टपणे घासली जाऊ लागली.

साडीच्या कपड्याचा आणि परकराच्या कपड्याचे आवरण माझ्या योनिवर नव्हते त्यामुळे मला जवळ जवळ माझी नग्न योनी त्याच्या अंगावर घासली जातेय असे वाटायला लागले. संदीपलाही तो फरक स्पष्ट जाणवत असावा कारण तो पहिल्यापेक्षा जास्त आपले अंग माझ्या जांघेवर घासत होता.

दुधाला चटावलेल्या बोक्यासारखा संदीप आता सराईतपणे माझ्या छातीचे दूध पित होता आणि माझे गोळे दाबून, चिवडून त्यातील दुधाची धार स्वत:च्या तोंडात घेत होता. एक गोळा झाला की तो दुसर्‍या गोळ्याकडे वळत होता आणि पहिला सोडलेला गोळा दाबत होता, कुस्करत होता.

मीपण आता सावरल्यासारखी त्याच्या कंबरेला पायाचा विळखा घालून त्याला आवळत होते आणि त्याच्या केसांमध्ये हात फिरवत त्याचे डोके माझ्या थानांवर दाबत होते. हळूहळू मी माझे अंग हलवायचा जोर वाढवत गेले आणि संदीपही आपले अंग माझ्या जांघेवर घासायचे वाढवत गेला.

आम्ही दोघंही कामज्वराने उत्तेजित झालेलो होतो आणि त्या भरात आमची अंगे हलली. माझी छाती चोखता चोखता संदीपने आपले अंग हलवले आणि त्याला आवळता आवळता मीपण माझे अंग हलवले.

नकळत आमचे अंग हलवून आम्ही आमची पोझीशन अशी बदलली की संदीप माझी छाती चोखत राहला पण त्याच्या जांघेचा भाग आता माझ्या जांघेच्या भागाला भिडला होता. जणू त्या पोझीशनची आम्हाला नितांत गरज होती म्हणून आम्ही आधीची पोझीशन बदलून अशी पोझ घेतली की संदीपचा कडक लंड माझ्या योनिच्या भागावर घासला जाऊ लागला.

आता आम्हा दोघांची जननेंद्रिये एकमेकांवर घासत होती आणि आम्ही आमचे अंग हलवत होतो. माझ्या योनिवर पॅन्टीच्या पातळ कपड्याचा अडसर होता आणि संदीपच्या लंडावर त्याच्या शॉर्टचे आवरण होते म्हणून ठीक. नाहीतर आम्ही प्रॅक्टीकली एकमेकांशी रतक्रिडा करत होतो. जणू आम्ही संभोग करत होतो अशा आमच्या हालचाली होत्या.

माझ्या दोन्ही गोळ्यातील दूध संदीपने कधीच संपवले होते आणि आता तो माझी छाती फक्त चोखत होता. मला त्याबद्दल काही तक्रार नव्हती आणि त्याने अजून जोराने माझी छाती चोखत राहवे असेच मला वाटत होते. आणि तो उत्कटपणे चोखतही होता. एक उभार चोखत तो दुसरा चिवडत होता.

मध्येच त्याला काय वाटले कोणास ठाऊक? पण त्याने आपला एक हात खाली नेला आणि माझ्या परकराच्या आत घातला. हात आत घालून त्याने आपली बोटे माझ्या पॅन्टीच्या इलास्टिकमध्ये खुपसली आणि तो माझी पॅन्टी खाली करू लागला.

कामवासनेच्या डोहात मी डुंबत होते तरीही मी सावध झाले आणि माझा हात खाली नेला. त्याचा पॅन्टीत खुपसलेला हात मी पकडला आणि ओढून काढला. त्याचा हात बाजूला घेत मी त्याला सुचित केले की पुढे जाऊ नकोस.

त्याने संदीप ओशाळला आणि त्याने आपला हात काढून घेतला. वर आणून तो त्या हाताने करकचून माझे गोळे दाबायला लागला आणि तोंडाने कसून माझा निप्पल चोखायला लागला. त्याने माझी कामवासना अजूनच भडकली आणि मी त्वेषाने माझा दाणा त्याच्या लंडाच्या वरच्या भागावर घासू लागले.

“ओह संदीपऽऽ किती वेगळे वाटतेय रेऽऽ आहऽऽ” नकळत माझ्या तोंडून उत्तेजना बाहेर पडली.

“मलापण ताई, खूप खूप वेगळं वाटतंय.” संदीप पुटपुटला.

“असे वाटतयं, असं वाटतंय, असेच एकमेकांना आवळत पडून राहावं, एकमेकांवर घासत.” मी उत्तेजनेने घायाळ होत म्हणाले.

“हो ताई बरोबर बोललीस. मला म्हणशील तर, मी तुला कधीच सोडणार नाही, कायम तुला अशी मिठीत घेत तुझी छाती चोखत राहील.” संदीपने मध्ये मध्ये माझा निप्पल तोंडातून काढत म्हटले.

“ओहहहऽऽऽ संदीपऽऽऽऽ. आहहहहऽऽऽऽ.”

आणि मी झडायला लागले.

संदीपच्या लंडाच्या प्रेशरने माझी योनी झडायला लागली. त्याची जाणीव संदीपला झाली आणि संदीपचा लंडही गळायला लागला. आम्ही दोघंही एकमेकांच्या जांघा एकमेकांवर घासत कामतृप्त व्हायला लागलो. आम्ही प्रत्यक्ष संभोग केला नाही पण तरीही आम्ही संभोगाचे सुख घेतले होते आणि झडलो होतो. हळूहळू आमची हलणारी शरीरं शांत होत गेली. नंतर आम्ही निपचित पडून राहलो.

मला स्पष्ट जाणवत होते की संदीपचा लंड गळून त्याची शॉर्ट ओली झाली होती आणि त्याचा ओलसरपणा मला जाणवत होता. माझ्या योनितून बाहेर पडलेली साय सुद्धा माझ्या पॅन्टीला ओली करून गेली होती आणि त्याची जाणीव संदीपलाही होत असावी. पण त्याची कसलीही फिकीर न करता आम्ही एकमेकांच्या मिठीत पडून होतो.

पहिल्या वेळी आम्ही जेव्हा तसे केले होते तेव्हा आम्ही झडल्याचे एकमेकांपासून लपवत होतो. पण आता आम्ही ते एकमेकांना मुद्दाम जाणवून देत होतो. जवळ जवळ संभोग केल्यासारखेच श्रम आम्हाला झाले होते त्यामुळे ग्लानी येऊन आम्ही निपचित पडलो होतो. त्या ग्लानितच केव्हा तरी आमचा डोळा लागला.

नंतर कशाने तरी मला जाग आली. मी भानावर आले तेव्हा लक्षात आले की बाळ रडत होते. मी बाजूला पाहिले तर संदीप माझ्या बाजूला झोपलेला होता. त्याला पाहून मला सगळे आठवले. बाळाचा आवाज ऐकून मी लगबगीने उठले आणि बाळाला पाळण्यातून घेऊन आले.

बेडवर बसून मी मांडी घातली आणि बाळाला घेऊन माझे दूध पाजायला लागले. नाईट लॅम्पमध्ये दिसणार्‍या घड्याळावर मी नजर टाकली तर मध्यरा‍त्र उलटून गेली होती. संदीप आणि मी ते केल्यानंतर जवळ जवळ दोन तास झोपलेलो होतो. बाळाला पाजता पाजता मी विचार करू लागले.

संदीप आणि मी जे केले ते जवळ जवळ संभोग केल्यासारखेच होते. जरी माझ्या योनिवर पॅन्टीचे आवरण होते आणि त्याचा लंड त्याच्या शॉर्टमध्ये होता तरी आम्ही आमचे अवयव एकमेकांच्या अवयवांवर घासून उत्तेजना भडकवत होतो आणि एका क्षणी त्या उत्तेजनेचा उद्रेक झाल्यावर झडायला लागलो. ते संभोग केल्यासारखेच होते.

मग मी संदीपकडून ते प्रॉमिस घेऊन काय साध्य केले? मी स्वत: म्हटले तर ते प्रॉमिस तोडले होते. जर त्या प्रॉमिसचा विचार केला तर मी संदीपला माझ्या अंगाच्या इतके जवळही येऊ द्यायला नाही पाहिजे होते. पण मी फक्त त्याला जवळच करत नव्हते तर एकमेकांच्या अंगावर आम्ही तुटून पडत होतो.

असे असताना मग मी का पुढचे पाऊल टाकत नाही? संदीप जसे म्हणाला होता तसे एकमेकांची ही उत्तेजना एकमेकांच्या मदतीने का मी शमवत नाही? आता अजून काय करायचे आम्ही बाकी ठेवले आहे? खरे तर त्या प्रॉमिसला आता काहीही अर्थ राहला नव्हता.

बहि‍णीचे दूध

"ओहहहऽऽ असं काय करतोस? सोड ना मला. बाळाचं दूध आहे ना हे? मग तू कशाला पितोस? बाळ उपाशी राहील ना. आहहहहऽऽ दूध पितो तर पितो, वर माझ्या तिथे मांड्यांमध्ये काहीतरी करतोय. मी ओली होत चालले आहे, तिथे खाली! ओहहहऽऽ सोड ना मला. मी आईला नाव सांगेन हं!! “आईऽऽ ये आईऽऽ बघ ना, आई....

बहि‍णीचे दूध भाग : २

एकदा असेच मला माझ्या नवऱ्याने पाठवलेला ई-मेल चेक करायचा होता तेव्हा मी संदीपच्या रूममध्ये त्याच्या कॉम्प्युटरवर तो चेक करायला गेले. माझ्या नवऱ्याने पाठवलेले ई-मेल चेक करायला मी नेहमी त्याचा कॉम्प्युटर वापरायचे म्हणून त्याने मला लॉग-इन पासवर्ड देऊन ठेवला होता. संदीप...

बहि‍णीचे दूध भाग : ३

सगळे हुक काढून मी ब्लाउजचा कपडा माझ्या गच्च उरोजांवरून बाजूला केला. जरी मी दरवाज्याकडे किंचित पाठ करून उभी होते तरी समोरील आरशातून त्याला माझे नग्न होत असलेले भरीव गोळे स्पष्ट दिसणार होते आणि पडद्याच्या फटीतून दिसणार्‍या सावलीवरून कळत होते की तो ते पाहत होता. मग मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ४

संदीप निघून गेल्यावर माझे विचार पुन्हा चालू झाले. माझे दुधाने भरलेले गोळे चोखून माझे दूध कोणी तरी नक्की प्यायले होते ह्यात काही शंका नव्हती. माझा दुसरा गोळाही त्या व्यक्तीनेच बाहेर काढला होता ह्यातही काही दुमत नव्हते. आणि त्यावेळी घरात फक्त मी आणि संदीप हजर होते,...

बहि‍णीचे दूध भाग : ५

काही क्षण माझ्या गोळ्याचे तसे स्पर्शसुख घेतल्यावर आणि मी अजूनही पूर्ण झोपेत आहे ह्याची खात्री झाल्यावर त्याने आपल्या बोटांच्या कात्रीतील माझा निप्पल दाबला. त्याबरोबर माझ्या टपोऱ्या भरलेल्या निप्पलमधून दुधाचे थेंब बाहेर टपकले! त्याने आपली बोटे हलवली आणि दुधाच्या त्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : ६

मी माझ्या खोलीत पडल्या पडल्या खुलेआम माझी योनी घासत होते आणि माझा एक उघडा स्तन दाबत होते. त्या क्षणी संदीप किंवा आई कोणीही माझ्या रूममध्ये आले असते तर त्यांना हे काय दृश्य दिसले असते? मी हे करतेय ते पाहून त्यांना काय वाटले असते? पण मला त्याची पर्वा नव्हती. वासनेच्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : ७

खरे सांगायचे तर तो माझे दूध पितो ही गोष्ट मलापण कामोत्तेजित करत होती. तो माझे दूध प्यायचा तेव्हा माझ्या योनितून कामसलील नुसता पाझरत राहायचा. त्याने निव्वळ माझी छाती चोखू नये तर दाबावी, चुरावी, कुस्करावी असे मला वाटत राहायचे. मलापण तो जे करतोय ते आवडायचे म्हणून मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ८

संदीपला काहीतरी महत्त्वाचे काम होते म्हणून तो बाहेर निघून गेला. तो गेला त्यामुळे मी थोडी हिरमुसली झाले कारण मला असे वाटत होते की आज मी झोपल्यावर त्याने माझी छाती चोखावी. त्याला माझे दूध पाजायला आता मीच आतुर झाले होते! पण तो निघून गेला आणि ती शक्यता बाद झाली. मनात मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ९

संदीपने झटकन मान वर करून अविश्वासाने माझ्याकडे पाहिले! तो खुळ्यासारखा आ वासून माझ्याकडे बघत होता आणि त्याचा विचित्र चेहरा पाहून मला हसूं आले. माझे हसूं दाबत मी पुन्हा विचारले, "अरे मी काय विचारतेय? माझी दूध मी स्वत: तुला प्यायला दिले तर पिशील का?" "ह हो हो ताई,...

बहि‍णीचे दूध भाग : १०

माझ्या दुधाने तुडुंब भरलेल्या मांसल पिशव्यांकडे पाहत संदीपने माझ्या खांद्यावरचा ब्लाउज खाली करून काढायचा प्रयत्न केला. तर मी त्याला म्हणाले, "राहू दे ना. पूर्ण काढायची काय गरज?" क्षणभर विचार करून त्याने माझा ब्लाउज सोडला आणि तसाच माझ्या खांद्यावर ठेवला. मग त्याने आपले...

बहि‍णीचे दूध भाग : ११

संदीपने एक क्षण कर नजर करत माझ्याकडे पाहिले. त्याच्या नजरेला नजर देत मी माझा हात उचलला आणि त्याच्या डोक्याच्या मागे ठेवला. मग मी हळूहळू त्याचे डोके खाली दाबले आणि माझ्या उजव्या गोळ्याच्या बोंडावर ठेवले. संदीपने पटकन तोंडाचा आ वासला आणि माझा जमेल तितका गोळा तोंडात...

बहि‍णीचे दूध भाग : १२

"अरे त्याच दिवशी जेव्हा मला ते फोटो तुझ्या कॉम्युटरमध्ये सापडले. तेव्हा आईने बोलावले म्हणून तू मला बोलवायला आला होतास. मी तुला म्हटले की तू पुढे हो मी कपडे बदलून येते. मग मी कपडे बदलायला लागले आणि तू पडद्यामागे उभा राहून गुपचूप मला बघत होतास." मी त्याचे गुपित उघड...

बहि‍णीचे दूध भाग : १४

आत्तापर्यंत मी जे काही संदीपबरोबर केले तेपण सर्वथा चुकीचे होते आणि अजून पुढे काही केले तर तेपण चुकीचे असणार होते. तरीही मला ते हवेहवेसे वाटत आहे. मग अजून पुढे जाऊन पूर्ण सुख का न घ्यावे? कोण आपल्याला रोखत आहे? आणि ती गोष्ट केल्यानंतर काय नुकसान होणार होते? आमच्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : १५

मघाशी मी त्याला किस केले तेव्हा तो झोपेत होता. त्यामुळे त्याला माझ्या किसिंगची मजा मिळाली नव्हती. पण आता तो पूर्ण शुद्धीत होता आणि स्वत:हून माझे चुंबन घेत होता. आता तो वर सरकला आणि बरोबर आपला लंड माझ्या योनित आतबाहेर करू लागला. त्याच्या छातीच्या खाली माझ्या छातीचे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!