बहि‍णीचे दूध भाग : ४

संदीप निघून गेल्यावर माझे विचार पुन्हा चालू झाले. माझे दुधाने भरलेले गोळे चोखून माझे दूध कोणी तरी नक्की प्यायले होते ह्यात काही शंका नव्हती. माझा दुसरा गोळाही त्या व्यक्तीनेच बाहेर काढला होता ह्यातही काही दुमत नव्हते. आणि त्यावेळी घरात फक्त मी आणि संदीप हजर होते, तेव्हा संशयाची सुई संदीपवर जात होती!

त्याच्या मनात माझ्याबद्दल काय विचार आहेत आणि तो माझा विचार करून रात्रीचा काय करतो हे मी दोन तीन वेळा ऐकले होते. त्याला माझे दूध प्यायची इच्छा होती हे मला माहीत होते तेव्हा त्यानेच माझे दूध प्यायले असावे असा माझा विश्वास होत चालला होता.

पण ते कसे शक्य आहे. निव्वळ कल्पना करणे वेगळे आणि ते प्रत्यक्षात करणे वेगळे. संदीप इतकी डेअरींग करेल का? त्याची इतकी हिंमत होईल का की तो आपल्या सख्ख्या बहि‍णीचे दूध चोरून पिईल? आणि आपल्याला कसे ते कळले नाही?

बाळ दूध पिते आणि तो दूध प्यायला ह्यात काही फरक होता की नव्हता? होता तर आपल्याला जाणीव कशी झाली नाही त्याची? आणि जर फरक नव्हता तर संदीप इतक्या हळुवारपणे कसा काय दूध प्यायला असावा? कसे शक्य आहे ते?

पण तोच घरात होता म्हणजे ते कृत्य त्यानेच केले असावे. माझी लाल लाल झालेली बोंडे दर्शवत होती की नक्कीच त्याने माझ्या छातीतले दूध प्यायले असावे. मी गाढ झोपलेली होते हे पाहून त्याने ही डेअरींग केली असावी. माझा एक उघडा स्तन पाहून तो उत्तेजित झाला असावा आणि त्याला राहवले नसावे.

सगळ्या शक्यतांवर विचार केल्यावर माझी ठाम खात्री झाली की संदीपनेच माझे दूध प्यायले होते. विचार करून करून मी उत्तेजित व्हायला लागले. माझ्या योनितून रस पाझरायला लागला. तो माझे दूध पित होता तेव्हा मला ते स्वप्न वाटत होते आणि तेव्हाही माझी योनी पाझरत होती. आणि आता त्या कल्पनेने माझी योनी पुन्हा पाझरायला लागली होती.

मी अशा विचारात होते तेवढ्यात बाळ रडायला लागले आणि मी भानावर आले. मी त्याला मांडीवर घेतले आणि माझा ब्लाउज वर करून एक गोळा बाहेर काढला. माझ्या स्तनावरचे बोंडूस बोटाच्या चिमटीत धरून मी दाबले त्याबरोबर दुधाची एक लहान पिचकारी उडाली. मी बोंडूस बाळाच्या ओठात दिले आणि बाळ चुरूचुरू दूध प्यायला लागले.

बाळ माझा निप्पल चोखून दूध पिऊ लागले आणि माझ्या मनात विचार चालू झाले की हाच निप्पल माझ्या भावाने तोंडात घेऊन माझे दूध प्यायले होते. जो निप्पल आता बाळ चोखत होते तो निप्पल संदीपने चोखला होता. असा विचार करता करता माझी उत्तेजना वाढत गेली आणि माझ्या योनित वासनेची सणक जाऊन मी झडता झडता वाचले!

नंतर मग आई आली. तिने थोडा वेळ विश्रांती घेतली आणि मग ती बाळाला घेऊन बसली. मी परत टॉयलेटला गेले आणि फ्रेश होऊन आले. कपाटातील आरशासमोर उभी राहून मी आरशात स्वत:ला न्याहाळत नॅपकीनने तोंड पुसू लागले.

माझी उंची साधारण पाच फुट चार इंच होती पण जाड झाल्याने मी बुटकी वाटत होते. दिसायला मी एकदम सुंदर नव्हते पण चार चौघीत नक्की उठून दिसायचे. मुख्य म्हणजे माझा रंग एकदम गोरा गोरा होता म्हणून मी उठून दिसत होते.

प्रेग्नंसीमुळे माझी छाती खूपच भरली होती आणि माझे एकूण सगळे अंग भरल्यासारखे झाले होते. बाळंतपण मला खूपच मानवले होते आणि म्हणूनच संदीपच्या मनात मी भरले असावे असे मला वाटत होते.

हलकासा मेकअप करून मी आई जवळ गेले आणि बाळाला घेऊन बसले. मग आम्ही दोघी इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारायला लागलो. जरी मी आईबरोबर गप्पा मारत होते तरी माझ्या डोक्यात संदीपचा विचार होता. त्याचा विचार काही केल्या माझ्या डोक्यातून जात नव्हता.

संदीपने माझी छाती गुपचूप चोखली होती, माझे दूध तो प्यायला होता हे काही माझ्या डोक्यातून जात नव्हते. त्याने खरंच जर माझी छाती चोखून दूध प्यायले असेल तर तो ते पुन्हा करण्याची शक्यता होती. तेव्हा पुढच्या वेळी आपण झोपायचे नाटक करून त्याची खात्री करून घ्यावी असा मी विचार केला.

आता मी संदीपवर लक्ष ठेवून होते. दोन तीन दिवस असेच गेले. चौथ्या दिवशी दुपारची वेळ झाली होती. आई नेहमीप्रमाणे शेजारच्या काकूकडे गप्पा मारायला गेली होती. मी घरात एकटीच होते आणि संदीप त्याच्या रूममध्ये होता.

तसा तो दोन वेळा बाळाला बघायला म्हणजेच मला बघायला येऊन गेला होता. मी बेडवर पडले होते आणि विचार करत होते. बहुतेक संदीप वाट बघत असावा की मला कधी झोप लागतेय त्याची. म्हणजे मी झोपल्यावर आजपण तो गुपचूप माझे दूध पिणार होता की काय? त्या विचाराने मी उत्तेजित व्हायला लागले.

मी ठरवले की आपण झोपेचे नाटक करायचे आणि पाहायचे की संदीप काय करतो ते. पण तो खरंच माझे दूध प्यायला लागला तर मी झोपेचे नाटक करत राहू शकेल का? आणि मला राहवले नाही आणि माझ्याकडून हालचाल झाली तर? त्याला कळेल की मी जागी होते. मग तो काय करेल?

तो कदाचित घाबरेल आणि पुन्हा कधीही माझी छाती चोखणार नाही. मग मी काय करणार? मला तेच हवे काय? तो खरंच माझे दूध पितो का हे मला चेक करायचे तर होते. मग त्यासाठी झोपेचे नाटक करणे मला भाग होते. तेव्हा मी निश्चय केला की आपण जमेल तितके सोशीक राहायचे आणि पाहायचे.

मी माझ्या झोपण्याच्या पोझीशनचा विचार केला. काय केले तर मी त्याला पाहू शकेल पण त्याला माझे डोळे बंद आहेत की किलकिले उघडे ते दिसणार नाहीत. बराच विचार केल्यावर मी ठरवले की एक हात तोंडावर आडवा घ्यावा जेणे करून आपले डोळे त्याला दिसणार नाहीत. मग हाताच्या खालून मला पहाता येईल की तो काय करतोय ते.

तो विचार पक्का झाल्यावर मी माझ्या बाळाकडे पाहिले आणि दुधाने तुडुंब भरलेला माझा एक रसाळ आंबा ब्लाउजमधून बाहेर काढला. माझ्या गोळ्याला मी नीट पाहिले तर तो मला जास्तच फुललेला वाटला! त्यावरचा गुलाबी बोंडूस चांगलाच लांब झाला होता. मी हळूच माझा तो बोंडूस बोटात धरला आणि पुढे झुकून बाळाच्या नाजुक ओठांवर फिरवला.

माझे गोळे दुधाने भरलेले होते तेव्हा मी बोंडाला किंचित दाब दिला तर लगेच मला पान्हा फुटला. टचकन् माझ्या बोंडातून दुधाचे थेंब बाहेर उडाले. बाळाच्या ओठांवर एक थेंब उडाला आणि बाळ किंचित दचकले. आपली इवलीशी जीभ बाहेर काढून त्याने ओठांवरील जीभ टिपून घेतले आणि पुन्हा झोपी गेला.

माझ्या दुधाचा गोड सुगंध दरवळायला लागला आणि मी ऊर भरून श्वास घेतला. मग मी माझ्या तोंडावर हात ठेवून माझी झोपण्याची पोझीशन घेतली आणि माझा तो दुधाने भरलेला एक गोळा तसाच बाहेर ठेवून पडून राहले. मला माझेच आश्चर्य वाटत होते की मी माझ्या भावासाठी माझा रसाळ आंबा उघडा ठेवला होता. मी त्याची यायची वाट बघत होते.

तो आला तर कदाचित माझ्या आंब्यांचे रसपान करणार होता. माझ्या गोळ्यात भरलेले दूध तो पिणार होता. आणि मी झोपेचे नाटक करून त्याला पिऊ देणार होते. त्याने मला काय वाटणार होते ते तेव्हाच कळणार होते पण माझी योनी पाझरणार होती हे निश्चित होते! उलट आत्ताच ती त्या विचाराने पाझरायला लागली होती.

बराच वेळ झाला मी झोपेचे नाटक करत पडून होते पण संदीपचे काही यायचे लक्षण दिसत नव्हते. नाटक करता करता मला खरोखर झोप यायला लागली. असे वाटत होते की खरंच झोपून जावे. तेवढ्यात संदीपचा आवाज माझ्या कानावर आला.

“सुनीताताई काय करतेस गं? काय म्हणतोय माझा जावई?”

त्याचा आवाज ऐकून मी स्तब्ध झाले! माझ्या हृदयाची धडधड वाढायला लागली. मी आहे तशीच निपचित पडून राहले. माझ्या डोळ्यावरची झोप उडाली आणि तरीही मी झोपेचे नाटक चालू केले. मी हाताच्या खालून डोळे किलकिले करून पाहू लागले की संदीप दरवाज्यात उभा राहून माझ्याकडे आणि बाळाकडे पाहत होता.

“सुनीताताई, ये सुनीताताई.”

माझी काही हालचाल झाली नाही हे पाहून त्याने पुन्हा एकदा माझ्या नावाने हाक मारली.

माझ्या लक्षात आले की तो खात्री करून घेत होता की मला झोप लागली आहे की नाही ते. मी हलले नाही की काही बोलले नाही तेव्हा त्याची खात्री झाली आणि तो पुढे आला. दबक्या पावलाने चालत चालत तो माझ्या बेड जवळ आला.

जस जसा तो जवळ येत होता तस तसे माझे हृदय अजून जोराने धडधडायला लागले. मला असे वाटायला लागले की माझ्या हृदयाच्या वाढत्या धडधडीमुळे माझे अंग जास्तच हलत आहे की काय? त्याने त्याला कळेल की काय मी जागी आहे म्हणून?

मी माझ्या श्वासांची गती जमेल तितकी कंट्रोल करून हाता खालून किलकिल्या डोळ्यांनी पाहू लागले की संदीप काय करतोय आता. संदीप आता अगदी माझ्या जवळ येऊन उभा राहला. त्यामुळे मला त्याचा चेहरा काही दिसत नव्हता पण त्याच्या कंबरेचा भाग माझ्या नजरेच्या रेषेत होता.

आपोआप माझी नजर त्याच्या जांघेतील पॅन्टवरील फुगवट्यावर गेली. तो बहुतेक माझा उघडा असलेला छातीचा गोळा पाहून उत्तेजित व्हायला लागला होता. त्याच्या पॅन्टमधील त्या उंचवट्याचा आकार किंचित बदलत चाललेला मला दिसत होता. आता तो काय करतोय ह्याची मला उत्सुकता लागून राहिली.

संदीप हळूच खाली वाकला आणि त्याने बाळाच्या गालाला हात लावला. त्याचा हात माझ्या उघड्या स्तनापासून फक्त २ बोटे दूर होता. माझे पूर्ण लक्ष त्याच्या हाताच्या बोटावर होते. तो काही क्षण बाळाच्या गालावरून बोट फिरवत राहला. बहुतेक पुढे आता काय हालचाल करावी ह्याची जुळवा जुळव त्याच्या मनात चालली असावी.

अचानक संदीपने आपली बोटे बाळाच्या गालावरून हलवली आणि माझा उघड्या स्तनाच्या निप्पलला त्याने स्पर्श केला. मला जणू गरम विस्तवाचा स्पर्श माझ्या निप्पलला केल्यासारखे वाटले आणि एक शिरशिरी माझ्या अंगावरून गेली.

मी प्रचंड इच्छाशक्ती वापरून माझ्या अंगाची शिरशिरी कंट्रोल केली आणि माझे अंग थरथरण्यापासून परावृत्त केले! एकदा माझ्या बोंडाला स्पर्श करून त्याने आपली बोटे परत बाळाच्या गालावर नेली. यदा कदाचित मला जाग आली तर असे दाखवायला की चुकून तिच्या निप्पलला स्पर्श झाला होता.

पण अर्थात मी काहीही हालचाल केली नाही तेव्हा पुन्हा त्याची खात्री झाली की मी झोपलेली आहे. मग त्याने पुन्हा बोटे हलवली आणि परत माझ्या निप्पलला त्याने स्पर्श केला. ह्या वेळी त्याने आपली बोटे माझ्या निप्पलला तशीच स्पर्श करून धरली.

आपल्या बोटाच्या मागच्या बाजूने तो माझ्या निप्पलला स्पर्श करत होता. त्याच्या बोटांचा कडक स्पर्श पण तरीही मुलायम वाटेल असा स्पर्श मला जाणवत होता. काही क्षण तशीच बोटे धरल्यावर त्याने आपली बोटे फाकवली आणि मधले बोट व तर्जनीच्या मधल्या कात्रीत माझा निप्पल पकडला.

आता त्याच्या बोटांच्या कात्रीत माझा निप्पल पकडलेला होता आणि त्याच्या हाताच्या मागच्या भागाचा स्पर्श माझ्या दुधाने भरलेल्या गोळ्याला होत होता.

बहि‍णीचे दूध

"ओहहहऽऽ असं काय करतोस? सोड ना मला. बाळाचं दूध आहे ना हे? मग तू कशाला पितोस? बाळ उपाशी राहील ना. आहहहहऽऽ दूध पितो तर पितो, वर माझ्या तिथे मांड्यांमध्ये काहीतरी करतोय. मी ओली होत चालले आहे, तिथे खाली! ओहहहऽऽ सोड ना मला. मी आईला नाव सांगेन हं!! “आईऽऽ ये आईऽऽ बघ ना, आई....

बहि‍णीचे दूध भाग : २

एकदा असेच मला माझ्या नवऱ्याने पाठवलेला ई-मेल चेक करायचा होता तेव्हा मी संदीपच्या रूममध्ये त्याच्या कॉम्प्युटरवर तो चेक करायला गेले. माझ्या नवऱ्याने पाठवलेले ई-मेल चेक करायला मी नेहमी त्याचा कॉम्प्युटर वापरायचे म्हणून त्याने मला लॉग-इन पासवर्ड देऊन ठेवला होता. संदीप...

बहि‍णीचे दूध भाग : ३

सगळे हुक काढून मी ब्लाउजचा कपडा माझ्या गच्च उरोजांवरून बाजूला केला. जरी मी दरवाज्याकडे किंचित पाठ करून उभी होते तरी समोरील आरशातून त्याला माझे नग्न होत असलेले भरीव गोळे स्पष्ट दिसणार होते आणि पडद्याच्या फटीतून दिसणार्‍या सावलीवरून कळत होते की तो ते पाहत होता. मग मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ५

काही क्षण माझ्या गोळ्याचे तसे स्पर्शसुख घेतल्यावर आणि मी अजूनही पूर्ण झोपेत आहे ह्याची खात्री झाल्यावर त्याने आपल्या बोटांच्या कात्रीतील माझा निप्पल दाबला. त्याबरोबर माझ्या टपोऱ्या भरलेल्या निप्पलमधून दुधाचे थेंब बाहेर टपकले! त्याने आपली बोटे हलवली आणि दुधाच्या त्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : ६

मी माझ्या खोलीत पडल्या पडल्या खुलेआम माझी योनी घासत होते आणि माझा एक उघडा स्तन दाबत होते. त्या क्षणी संदीप किंवा आई कोणीही माझ्या रूममध्ये आले असते तर त्यांना हे काय दृश्य दिसले असते? मी हे करतेय ते पाहून त्यांना काय वाटले असते? पण मला त्याची पर्वा नव्हती. वासनेच्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : ७

खरे सांगायचे तर तो माझे दूध पितो ही गोष्ट मलापण कामोत्तेजित करत होती. तो माझे दूध प्यायचा तेव्हा माझ्या योनितून कामसलील नुसता पाझरत राहायचा. त्याने निव्वळ माझी छाती चोखू नये तर दाबावी, चुरावी, कुस्करावी असे मला वाटत राहायचे. मलापण तो जे करतोय ते आवडायचे म्हणून मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ८

संदीपला काहीतरी महत्त्वाचे काम होते म्हणून तो बाहेर निघून गेला. तो गेला त्यामुळे मी थोडी हिरमुसली झाले कारण मला असे वाटत होते की आज मी झोपल्यावर त्याने माझी छाती चोखावी. त्याला माझे दूध पाजायला आता मीच आतुर झाले होते! पण तो निघून गेला आणि ती शक्यता बाद झाली. मनात मी...

बहि‍णीचे दूध भाग : ९

संदीपने झटकन मान वर करून अविश्वासाने माझ्याकडे पाहिले! तो खुळ्यासारखा आ वासून माझ्याकडे बघत होता आणि त्याचा विचित्र चेहरा पाहून मला हसूं आले. माझे हसूं दाबत मी पुन्हा विचारले, "अरे मी काय विचारतेय? माझी दूध मी स्वत: तुला प्यायला दिले तर पिशील का?" "ह हो हो ताई,...

बहि‍णीचे दूध भाग : १०

माझ्या दुधाने तुडुंब भरलेल्या मांसल पिशव्यांकडे पाहत संदीपने माझ्या खांद्यावरचा ब्लाउज खाली करून काढायचा प्रयत्न केला. तर मी त्याला म्हणाले, "राहू दे ना. पूर्ण काढायची काय गरज?" क्षणभर विचार करून त्याने माझा ब्लाउज सोडला आणि तसाच माझ्या खांद्यावर ठेवला. मग त्याने आपले...

बहि‍णीचे दूध भाग : ११

संदीपने एक क्षण कर नजर करत माझ्याकडे पाहिले. त्याच्या नजरेला नजर देत मी माझा हात उचलला आणि त्याच्या डोक्याच्या मागे ठेवला. मग मी हळूहळू त्याचे डोके खाली दाबले आणि माझ्या उजव्या गोळ्याच्या बोंडावर ठेवले. संदीपने पटकन तोंडाचा आ वासला आणि माझा जमेल तितका गोळा तोंडात...

बहि‍णीचे दूध भाग : १२

"अरे त्याच दिवशी जेव्हा मला ते फोटो तुझ्या कॉम्युटरमध्ये सापडले. तेव्हा आईने बोलावले म्हणून तू मला बोलवायला आला होतास. मी तुला म्हटले की तू पुढे हो मी कपडे बदलून येते. मग मी कपडे बदलायला लागले आणि तू पडद्यामागे उभा राहून गुपचूप मला बघत होतास." मी त्याचे गुपित उघड...

बहि‍णीचे दूध भाग : १३

मी संदीपला सरळ सरळ विचारले. कारण त्याच्या बरोबर हे संभाषण करून नाही म्हटले तरी मी थोडी उत्तेजित झाले होते! आम्ही दोघंही कामोत्तेजित होतो हे आता ना त्याला गुपित होते ना मला गुपित होते. तेव्हा ती उत्तेजना पुन्हा एकदा थोडी खुलेपणे अनुभवायची उर्मी मला तीव्रपणे आली! आणि...

बहि‍णीचे दूध भाग : १४

आत्तापर्यंत मी जे काही संदीपबरोबर केले तेपण सर्वथा चुकीचे होते आणि अजून पुढे काही केले तर तेपण चुकीचे असणार होते. तरीही मला ते हवेहवेसे वाटत आहे. मग अजून पुढे जाऊन पूर्ण सुख का न घ्यावे? कोण आपल्याला रोखत आहे? आणि ती गोष्ट केल्यानंतर काय नुकसान होणार होते? आमच्या...

बहि‍णीचे दूध भाग : १५

मघाशी मी त्याला किस केले तेव्हा तो झोपेत होता. त्यामुळे त्याला माझ्या किसिंगची मजा मिळाली नव्हती. पण आता तो पूर्ण शुद्धीत होता आणि स्वत:हून माझे चुंबन घेत होता. आता तो वर सरकला आणि बरोबर आपला लंड माझ्या योनित आतबाहेर करू लागला. त्याच्या छातीच्या खाली माझ्या छातीचे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!