बहि‍णीची भेट भाग : ४

सकाळी सुगंधा मुंबईवरून येणार होती म्हणून त्या दिवशी समीर कामावर न जाता घरीच राहला होता. तिला आणायला स्टेशनवर गेल्यानंतर ट्रेनमध्ये अनपेक्षितपणे सुगंधाचे उरोज त्याला पाहायला मिळाले तसे त्याच्या मनात तिच्याबद्दल कामलालसा जागी झाली. पुढे जस जसे त्याला तिच्या उरोजाचे जास्तच दर्शन मिळायला लागले तसे त्याच्या मनातली वासना अजूनच तीव्र झाली.

घरात बाळाला दूध पाजताना पहिल्यांदा त्याला तिचे उरोज स्पष्टपणे पाहायला मिळाले आणि तिचे ते दुधाने भरलेले उरोज आठवून नंतर त्याने मूठ मारली व तो झोपून गेला. नंतर सुगंधाला भेटायला घरात लोकांची ये-जा चालू झाली तेव्हा तो उठून खाली आला.

नंतर मग तो दिवसभर घरातच होता आणि सुगंधा घरी आल्याचा आनंद येणार्‍या-जाणाऱ्या, भावंड, नातेवाईक आणि इतर ओळखीच्या लोकांबरोबर गप्पा मारून, जुन्या आठवणींना उजाळा देत त्यांच्याबरोबर शेअर करत होता.

पण खरी गोष्ट म्हणजे एका मुलाची आई झालेल्या सुगंधा अक्काला पाहल्यापासून समीरच्या मनात तिच्या बाबतीत एक सुप्त लैंगिक आकर्षण निर्माण झाले होते आणि त्याची चोरटी नजर गुपचूपपणे तिला कामुकपणे न्याहाळायला लागली होती. कोणाच्याही नकळत तो तिचे गुप्त निरीक्षण करायला लागला होता आणि तिच्या भरलेल्या अंगाच्या वळणदार अवयवांचे तो सुप्त रसपान करू लागला होता.

जरी तो तिला गुपचूप न्याहाळताना पूर्ण काळजी घेत होता तरी सुगंधाने काही वेळा त्याच्या नजरेची दखल घेतली होती. आपला दादा आपल्याकडे जरा वेगळ्या नजरेनेच बघतोय असे तिच्याही लक्षात आले होते पण सगळ्यांना भेटण्याच्या आनंदात तिने त्या गोष्टीकडे फारसे लक्ष दिले नव्हते.

सकाळपासून रात्रीपर्यंत जेव्हा केव्हा चान्स मिळेल तेव्हा सुगंधाचे चोरून निरीक्षण करून करून समीरच्या मनात तिच्याबद्दल खूपच कामासक्ती निर्माण झाली होती. लग्न न केल्यामुळे लैंगिकदृष्ट्या अतृप्त असलेल्या समीरच्या मनातली कामवासना अशी आंधळी झाली होती की त्याला स्वत:च्या बहिणीबद्दलच लैंगिक आकर्षण निर्माण झाले होते. त्या उत्तेजनेत त्याला रात्री झोपही लागत नव्हती.

मध्यरा‍त्र उलटून गेली तरी तो न झोपता आपल्या बिछान्यात चुळबुळ करत पडला होता. सुगंधाच्या आठवणीने ताठरलेला आपला लंड त्याने कित्येकदा दाबला अन हलवला ह्याची गिणतीच नव्हती. न राहवून तो जागेवरून उठला आणि मुतायला म्हणून खाली आला.

मागच्या आवारातील कोपर्‍यात असलेल्या संडासात त्याला जायचे होते आणि जिन्यावरून खाली आले की कोपर्‍यात सुगंधाची रूम लागत होती. आवाराच्या दरवाज्याकडे निघताना त्याच्या मनात विचार आला की सुगंधाच्या रूममध्ये जावे का?

तो जागीच थबकला आणि विचार करू लागला. जावे की न जावे? गेलो तर ती झोपलेली असेल की जागी असेल? कोणी आपल्याला पाहिले तर? सुगंधाने पाहिले तर? असे अनेक प्रश्न त्याच्या मनात उभे राहले.

शेवटी त्याने निर्णय घेतला आणि तो सुगंधाच्या रूमकडे आला. तिच्या रूमचा दरवाजा आतून बंद नसणार ह्याची त्याला खात्री होती तेव्हा त्याने हळूच दरवाजा उघडला. दरवाजा उघडून तो आत शिरला आणि त्याने हळूच दरवाजा ओढून घेतला.

रूममध्ये झिरोचा बल्ब चालू होता आणि दोन मिनिटे जागीच उभे राहून पाहत राहिल्यानंतर समीरला आतले सगळे स्पष्ट दिसायला लागले. दबक्या पावलाने तो सुगंधा खाली गादीवर झोपली होती तेथे आला.

सकाळी अंघोळ केल्यानंतर सुगंधाने साडी घातली होती जी तिच्या अंगावर होती. आता झोपेत तिची साडी अस्त व्यस्त झाली होती. खाली तिची साडी गुडघ्याच्या वर सरकली होती ज्याने तिच्या मांड्यांचा भाग दिसत होता. वर तिच्या साडीचा पदर बाजूला पडला होता आणि ब्लाउजची बटणे उघडी असल्याने तिच्या उरोजाचा भाग दिसत होता.

सुगंधा उजव्या कुशीवर झोपली होती आणि बाजूला बाळ डाव्या कुशीवर झोपले होते. तिचे दूध पिता पिता बाळ झोपले होते त्यामुळे बाळाचे तोंड तिच्या उरोजाच्या बोंडाजवळच होते. जवळ उभे राहून समीर झोपलेल्या सुगंधाला पाहत होता आणि वरून खालून तिला मनसोक्त न्याहाळत होता.

नंतर त्याने आपले लक्ष तिच्या उरोजावर केंद्रित केले. तिचा गोळा जवळून नीट पहाण्यासाठी तो खाली तिच्या जवळ बसला आणि ब्लाउज मधून डोकावणारे तिचे दोन्ही नग्न उरोज निरखून पाहू लागला. आपल्या बहि‍णीच्या नग्न उरोजाचे पुन्हा एकदा दर्शन घेऊन त्याचा लंड ताठरला आणि तो कामोत्तेजित व्हायला लागला. तिच्या उरोजाला हात लावायची तीव्र इच्छा त्याच्या मनात जागी झाली पण तसे न करता तो नुसतेच आपल्या ओठांवर जीभ फिरवत आशाळभूत नजरेने तिचे गोळे बघत राहला.

कामोत्तेजनेने वाढलेल्या त्याच्या श्वासाच्या आवाजाने म्हणा किंवा तो सोडत असलेल्या उच्छवासाच्या आवाजाने म्हणा सुगंधाची झोप चाळवली आणि ती जागी झाली! तिने पाहिले की तिचा समीर दादा तिच्या इतक्या जवळ बसला होता आणि तिला न्याहाळत होता.

“दादाऽऽऽ तूच हायस ना?” सुगंधाने जागेवरून उठत विचारले.

“व्हयऽऽऽ! आगऽऽऽ झोप झोप! कशाला उटतेस!” समीर कावराबावरा होत तिला म्हणाला.

उठून बसल्यावर सुगंधाच्या लक्षात आले की तिचा ब्लाउज उघडाच होता. पटकन तिने पदर सावरून आपले उरोज त्याने झाकून घेतले आणि तिच्या लक्षात आले की तिचा दादा तिचे नग्न उरोजच पाहत होता! त्याची जाणीव झाली आणि तिला प्रचंड लाज वाटली! मनातून तिला खूप आश्चर्यही वाटले की तिचा दादा असे काय इतक्या रात्री येऊन तिला असे न्याहाळत होता? तिने किंचित त्रासिकपणे त्याला विचारले,

“दादाऽऽऽ इतक्या रातीचा माज्या रूममध्ये आलास?”

“अगं त्ये मला झोपच येत नव्हती. म्या बाहेर चाललो व्हतो तर तुज्या रूमचा दरवाजा उघडा व्हता. म्या पाहिलं तर तुजा हा लेकरू गाड झ्वपला व्हता. लई ग्वाड दिसत व्हता. तवा मला ऱ्हावल नाई. त्याला बघायला म्या आत आलो.” समीरने थाप मारली.

“आर पन आस्स? इतक्या रातीचं? मी नीट झ्वपली नव्हती ना.”

सुगंधा कसेनुसे म्हणाली कारण तिला त्याचे कारण इतके पटले नव्हते. तिला चांगले आठवत होते की झोपण्या आधी तिने दरवाजा लावून घेतला होता.

“त्येला काय व्हतय, मीच तर हाय. झोप तू निवांत.”

असे बोलून समीर पटकन उठला आणि वळून बाहेर जायला लागला.

सुगंधाला काय बोलावे ते कळेना आणि ती खुळ्यासारखी त्याच्याकडे बघत राहिली. ‘त्येला काय व्हतय, मीच तर हाय’ ह्या त्याच्या बोलण्याचा अर्थ काय होता हेच तिला समजेना. ती नक्की सांगू शकत नव्हती पण जेव्हा समीर जागेवरून उठला तेव्हा त्याच्या लेंग्याचा तंबू झालेला तिला भासला! तो उठून पटकन वळाला त्यामुळे तिला ते नीट बघता आले नाही पण त्याचीही तिला खात्री वाटू लागली की त्याच्या लेंग्याचा तंबू झाला होता.

ती पुन्हा खाली पडली आणि डोळे मिटून घेत विचार करू लागली. आपल्या दादाच्या त्या विचित्र वागण्याचे तिला खूप नवल वाटत होते. दिवसभर तिच्याकडे तो ज्या नजरेने पाहत होता त्याची ती नजर तिने काही वेळा भापली होती. खास करून तिच्या थानांकडे तो पाहत होता हे तिच्या लक्षात आले होते.

आता त्याबद्दल नीट विचार करू लागली तेव्हा तिची खात्री झाली की तो तिच्या थानांकडेच लालसावलेल्या नजरेने बघत होता. असे अवेळी तिच्या रूममध्ये येऊन इतके जवळ बसून तो तिच्या उघड्या छातीकडेच पाहत होता ह्याची तिला खात्री पटली. आपला दादा असा आपल्याकडे का पाहायला लागला ह्याचा ती विचार करू लागली. त्या विचारात पुन्हा तिला नकळत झोप लागली!

दुसर्‍या दिवशी सकाळी उठल्यावर सुगंधाने पुन्हा एकदा आपल्या आईच्या हातातून आपल्या घराचा ताबा घेतला. बाळाला तिच्या स्वाधीन करून तिने ताकीद दिली की ती माहेरी असेपर्यंत तिने घरातली कुठलीही कामे करायची नाहीत आणि फक्त नातवाला सांभाळून खेळवायचे.

तिच्या आईने हसत हसत आपल्या मुलीचे फर्मान स्वीकारले आणि बाळाला घेऊन त्याला खेळवत तिच्या जवळ बसत ती तिला घरातल्या कामाबद्दल सूचना देऊ लागली आणि तिच्याशी भरपूर गप्पा मारू लागली.

जेव्हा सुगंधाच्या आईने समीर दादाचा विषय काढला तेव्हा तिला त्याचे रात्रीचे वागणे आठवले आणि ती अस्वस्थ झाली. नकळत ती त्याच्या रात्रीच्या वागण्याचा आणि दिवसभराच्या नजरेचा विचार करू लागली.

त्या विचाराने ती अशी तंद्रीत जात होती की अनेकदा तिच्या आईने तिला हाक मारून तिचे लक्ष वेधून घेत तिला विचारलेही, “तुज ध्यान कुट हाय पोरी?” बहुतेक आपली लेक तिच्या नवऱ्याची म्हणजे आपल्या जावयाची आठवण काढून तंद्रीत जात असावी असा समज करून घेत तिच्या आईने तिची थट्टाही केली!

आता सुगंधा तिला काय सांगणार की तिच्या नवऱ्याच्या विचारात नाही तर तिच्या दादाच्या विचाराने ती अस्वस्थ झाली होती. पण आपल्या आईशी गप्पा मारता मारता तिने जे काही सुगंधाला सांगितले त्याने तिची आपल्या दादाबद्दल विचार करण्याची दृष्टीच बदलली!

तसे तर तिला माहीत होतेच की तिच्या बाबांचा ॲक्सिडेंटमध्ये एक पाय गेल्यानंतर त्यांची नोकरी गेली होती आणि तेव्हापासून आपले शिक्षण अर्धवट सोडून तिचा समीर दादा कामधंदा करत त्यांच्या ह्या मोठ्या कुटुंबाची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळत होता.

समीर दादाच्या मागची सगळी भावंडे लहान होती तेव्हा त्या सगळ्यांचे जुजबी शिक्षण करून, सगळ्यांचे आयुष्य मार्गी लावायला त्याने काय काय खस्ता खाल्ल्या आणि स्वत:च्या व्यक्तिगत सुखाचे कसे बलिदान केले ह्याचा तपशील तिच्या आईने तिला सविस्तरपणे कथन केला, जो तिला माहीतच नव्हता. सुगंधाच्या लग्नासाठी तसेच आई-बाबांच्या ट्रिटमेंटसाठी समीरने खूप मोठे कर्ज काढले आहे, जे फेडायला त्याचे आयुष्य खर्ची पडेल हे ऐकून सुगंधाला धक्काच बसला!

“त्याचं काय व्हनार कुणास ठाऊक!” तिची आई विषन्नपणे म्हणाली, “तुज्या बाबांचा पाय निकामी झाला पण त्यांच्या इलाजासाटी बक्कल पैसा त्यानं खर्ची लावला. माजं गुडग इतकं दुकत व्हत की दोन्ही गुडग्याच आपरेशन क्येल. त्येला कित्ती म्हटलं पन ऐकलच नाय. केलच पुना आपरेशन. तरी हे गुडगे दुकायच थांबत नाय बग. काटी घेऊनच चालाव लागत. तुमच्या समद्यांच भलं करता करता त्यो पोक्त झालां. तुमची लगीन लावून दिली आन त्यो लगनाचा ऱ्हाईला. आता तर लगीनच नाय करायच म्हनतो. किती सांगितलं पन ऐकतच नाय. आमी मेल्यावर त्यो एकटाच ऱ्हाईल जलमभर.” तिची आई प्रचंड दु:खात म्हणाली.

“आस्स काय बोलतीस गं माय. असा कसा नाय करत लगीन. म्या समजावते त्येला. बघतेच कसा नाय ऐकत त्यो.” सुगंधाने तिची समजूत काढत म्हटले.

“तुज्या त्वंडात साखर पडो गं माजी रानी. त्येला तयार कर. तुज लई उपकार व्हतील बग आमच्यावर.” तिच्या आईने तिच्या चेहऱ्यावरून हात फिरवून कानशीलावर बोट मोडत म्हटले.

“आग आई त्यात उपकार कसलं. त्यानं माज्यासाटी इतकं केलं. मग म्या पन त्याच्यासाटी ह्ये कराया पाईजे. तू नग घोर लावून घेऊस. म्या तुला जबान देते. त्येला लगीन करायला तयार करील. आन त्ये पन म्या सासरला जायच्या आदीच.” सुगंधाने निश्चयाने आपल्या आईला म्हटले.

“गुनाची गं माजी बाय! आन ह्या गुनवान लेकीचं ह्ये ग्वाड लेकरूं.” असे म्हणत तिची आई तिच्या लेकराला खेळवू लागली.

बहि‍णीची भेट

रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्मवर सिमेंटच्या बेंचवर बसल्या बसल्या समीरने आपली नजर फिरवली आणि बाजूच्याच बेंचवर बसलेल्या बाईच्या पदराखालील गोळा त्याच्या नजरेस पडला! त्या बाईच्या भरीव उभारावरील पदर साईडने उघडा होता आणि त्यातून तिच्या उभाराची गोलाई स्पष्ट दिसत होती. बसल्या...

बहि‍णीची भेट भाग : २

तो चाळिशीच्या जवळ आला होता तसे त्याचे लग्नाचे वय उलटून गेले असेच त्याला वाटत होते. पण शरीराची भूक ही वयानुसार अजून तीव्र होते हे सत्य त्याला कळत असूनही तो ते स्वीकारायला तयार नव्हता आणि म्हणूनच तो आता लग्न करायला राजी नव्हता. त्याच्या मनातली लैंगिक भूक किंवा कामवासना...

बहि‍णीची भेट भाग : ३

समीरची नजर आता खाली वाकलेल्या सुगंधाच्या अंगावर होती आणि खास करून वरून दिसत असलेल्या तिच्या डेरेदार नितंबाकडे त्याचे लक्ष गेले. तो तसाच स्तब्ध उभा होता म्हणून खाली वाकलेल्या सुगंधाने त्याला आशीर्वाद देण्याची आठवण करून दिली. तसे समीर भानावर आला आणि ओशाळत त्याने तिला...

बहि‍णीची भेट भाग : ५

त्या नंतर सुगंधाची आपल्या समीर दादाकडे पहायची नजरच बदलली! आता तिला त्याच्याबद्दल प्रचंड आदर वाटू लागला आणि त्या आदरा पोटी तिला त्याचे कुठलेही वागणे विचित्र किंवा गैर वाटेनासे झाले! तो तिच्याकडे लालसेच्या नजरेने बघू लागला त्याला काही अंशी आपणच जबाबदार आहोत असे तिला...

बहि‍णीची भेट भाग : ६

सुगंधाची दोन्ही थानं दाबत कुस्करत समीर तिच्या तोंडात जीभ फिरवत होता आणि तिच्या लाळेचे रसपान करत होता. खाली त्याने तिच्या डेरेदार नितंबाचे कुंभ आपल्या ताठरलेल्या लंडावर प्रचंड ताकदीने दाबून धरले होते. आपली कंबर हलवून तो तिच्या गांडीवर हलके धक्के मारायला लागला होता!...

बहि‍णीची भेट भाग : ७

सुगंधाच्या ओठाचे अजून एक चुंबन घेत समीरने तिला सोडले आणि तो धावत पळत वर आपल्या खोलीत निघून गेला. त्याने आपल्या बिछान्यावरची चादर बदलून धुतलेली स्वच्छ चादर टाकली आणि आपली शेज तयार केली. ह्या शेजेवर आता तो आपल्या बहि‍णीला झवणार होता! त्याला अत्तराची आवड होती तेव्हा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!