भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली,

“अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!”

“ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ द्यायला, अश्या प्रकारे तू खाऊ मागितलास तो नाही म्हणणार नाही.” प्रशांत तिच्या चेहऱ्यावरचे भाव ओळखून तिला म्हणाला.

“इश्श्य! काहीतरीच काय जिजू!” सायली पुन्हा लाजली.

“त्यात काय एवढं? तूच नाही का मगाशी त्याला जि‍भेने चाटत होतीस?” प्रशांत म्हणाला.

“शी बाई, मला लाज वाटते.” सायली म्हणाली.

“मगाशी जि‍भेने चाटताना नाही का वाटली लाज तुला आणि आता असे हातात धरून बसताना नाही का लाज वाटत? आणि सायली तुम्ही मैत्रिणींनी तर बीपी पण बघितल्या आहेत ना? मग त्यात बघितलं असशीलच न त्याला चोखताना आणि रसपान करताना? मग तो अनुभव कधी कामाला येणार तुझ्या?” प्रशांतला सायलीकडून चोखून घ्यायची घाई झाली होती.

“शी बाई जिजू!! तू फारच सतावतोस बाबा!”

असं म्हणत तिने त्याचा लंड आपल्या हातातून सोडला. तसा तो मोकळा लंड नेमका तिच्या दिशेने झुकला हे बघून प्रशांत हसायला लागला व पुन्हा तिला चिडवण्यासाठी म्हणाला,

“हे बघं सायली त्याला पण तुझा किती लळा लागला आहे. तोपण बिच्चारा तुझ्याकडे वाकून किती आशेने बघतोय बघ.”

“इश्श्य!! जिजू हे काय रे? तुझ्या अश्या उघडपणे बोलण्यानेच मला जास्त लाज वाटते.” सायलीने लाजून आपल्या हातांनी आपला चेहरा लपवला.

“ठीक आहे, आता माझ्याबरोबर राहिलीस की तुलापण सवय होईल अश्या बोलण्याची, पण आता अशी लाजून वेळ फुकट घालवू नकोस. तूपण खूप बोल्ड आहेस हे माहिती आहे मला.” प्रशांत म्हणाला.

“आता मी आणखिन काय केला बोल्डपणा?”

सायलीच्या चेहर्‍यावर निरागसपणाचा, लाजेचा, तृप्तीचा आणि आता थोड्याशा लटक्या रागाचा सुरेख संगम झाला होता. तिचे ते निरागस भोळे रूप न्याहाळत तो म्हणाला,

“सायली तुला आठवतंय का आपण इकडे येताना मी तुझी खूप थट्टा मस्करी करत होतो, तेव्हा हॉटेलमध्ये बसल्यावर मी तुला विचारलं होतं की सायली मला काय टोचत होतीस ते दाखव म्हणून आणि त्या वेळेला तू माझा हात सरळ तुझ्या गुबगुबीत स्तनांवर ठेवला होतास. आई शप्पथ खरं सांगतो सायली मी, आयुष्यात तुझ्या इतकी बोल्ड मुलगी पाहिली नाही आजपर्यंत.”

त्याने त्या प्रसंगाची आठवण करून देताच सायलीने लाजून पुन्हा आपला चेहरा झाकून घेतला. त्याच्या त्या नुसत्या वर्णनाने पण तिचे अंग मोहरून गेले होते. आता मात्र प्रशांत तिच्या मांडीवरून उठून तिच्या बाजूला बसला आणि तिचे हात आपल्या हातांनी बाजूला करत तिला म्हणाला,

“किती लाजते रे माझी राणी, अगदी लाजाळूचे झाडच आहे जसं काही.”

असे म्हणत असतानाच आपण तिच्या ओठांवर ओठ टेकवले व तिच्या हात आपल्या लंडावर नेत आपल्या सोन्याला पुन्हा तिच्या हातात सुपूर्द केले.

त्याची आपले ओठ बाजूला करताच सायलीने त्याला कडकडून मिठी मारली. लाजेने तिच्या अंगावरील थरथर वाढली होती. तिच्या मनाचा विचार करत प्रशांत तिला म्हणाला,

“अगं सायली किती लाजतेस गं, वेडीच आहेस हं तूपण, अगं मी मस्करी करत होतो गं माझे राणी, तुला नसेल त्याला चोखायचे तर माझी काही हरकत नाही. पण अशी लाजून नुसतीच बसून राहू नकोस, अश्विनी परत यायची आणि आपण असेच राहू.”

अश्विनीच्या नावाची मात्रा लगेच लागू पडली. तिने आपली मिठी सैल केली व त्याच्या नजरेला नजर देत म्हणाली,

“जिजू मी खूप आवडते ना रे तुला, मग असे का छळतोस रे मला?”

“अगं सायली तू मला सगळ्यात जास्त आवडतेस म्हणूनच मी तुझी थट्टा करतो आणि तू इतकी भोळी आणि निरागस आहेस मला एका शब्दानेही कधी बोलली नाहीस. आता तुझ्या ताईला तिची थट्टा केलेली चालत नाही, त्यामुळे मी तुझ्या ताईची या विषयात अशी कधीही थट्टा करत नाही. तुला आज एक गोष्ट सांगतो ऐक, तुझी ताई मा‍झ्या सोन्याला तोंडात घ्यायचं दूरच पण कधी हातही लावत नाही.”

त्याच्या बोलण्यावर सायली एकदम चकीत झाली व मनाशी काहीतरी विचार करून लगेच त्याच्या सोन्याला आपल्या हातात घेत म्हणाली,

“जिजू माझा विश्वास नाही बसत पण तुम्ही सांगताय तेव्हा नक्कीच ही गोष्ट खरी असणार. खरच कमाल आहे ताईची, तुमच्या सारखा जीवापाड प्रेम करणारा नवरा असताना, ती अशी कशी वागू शकते?”

“सायली राणी जाऊन दे आता तो विषय. बोलता बोलता विषय निघाला म्हणून मी बोललो इतकंच.”

प्रशांत इतके म्हणेपर्यंत सायलीने खाली वाकून त्याच्या सोन्याचे छानसे चुंबन घेतले. त्याने काही न बोलता तिला बेडवर आपल्या पायाकडे तोंड करून झोपवले. त्याने नीट सरकून झोपत आपला लंड तिच्या तोंडाशी नेऊन तिला आपल्याला काय म्हणायचे आहे ते मुक्‍यानेच सुचवले. तो तिच्या योनिशी तोंड नेत सिक्स्टीनाईनचे आसन करून झोपला.

प्रशांतने आपले तोंड तिच्या योनिसमोर नेऊन तिच्या योनितून दरवळणारा सुगंध आपल्या नाकात भरून घेऊ लागला. त्याचे हात आता तिच्या लुसलुशीत कूल्ह्यावरून फिरवत त्यांना कुरवाळत तिला आपल्या जवळ ओढू लागला. तिच्या मांड्यांवरून आपले हात फिरवू लागला.

सायलीच्या अंगात पुन्हा आग पेटायला लागली. सायलीलाही त्याला काय हवे आहे ते कळले होते. तिने त्याचा लंड पुन्हा आपल्या हातात धरून त्याला कुरवाळू लागली. तिने आता मनाशी निश्चय केला होता की अश्विनी ताईने आजपर्यंत प्रशांतला जे सुख दिल नाहिये, आज आपण त्याला द्यायचे.

सायली अजूनही त्याचा लंड आपल्या हातात धरून त्याला कुरवाळत होती पण त्याला अपेक्षित हालचाल करत नव्हती. शेवटी प्रशांत न राहवून तिला म्हणाला,

“सायली राणी हे बघ मी खरंच सांगतो तुझी इच्छा नसेल किंवा तुला सवय नाही त्यामुळे घाण वाढत. असेल तर माझी काहीही जबरदस्ती नाही. आज तू मला जे सुख दिले आहेस तेच माझ्यासाठी खूप आहे. आणि मी हे अगदी मनापासून सांगत आहे.”

त्याचे बोलणे संपताच सायलीने जराही वेळ न घेता आपली जीभ बाहेर काढून त्याच्या लंडावरून फिरवू लागली. आता सुस्कारे सोडायची पाळी प्रशांतची होती. सायली आईसक्रीमची कॅन्डी जशी चाटून चोखून खातात अगदी तसाच त्याच्या सोन्याला चोखू लागली.

आता त्यानेपण जास्त वेळ न दवडता तिचे पाय वेगळे केले व त्यात लपलेली तिची चूत फाकवून त्यातील गुलाबी पाकळ्या ताणून धरत सरळ आपली जीभ तिच्या पाकळ्यांत घुसवली. त्याच्या या अनपेक्षित कृतीमुळे सायली एकदम शहारून मोहरून गेली. त्याच्या जि‍भेच्या जादूगिरीमुळे तीही तडफडू लागली.

सायलीने त्याच्या सोन्याला चाटता चाटता शेवटी आपल्या तोंडात भरून घेतले व आपल्या हातांनी त्याच्या गोट्या कुरवाळू लागली. तिने आपल्या ओठांनी त्याच्या लंडाला विळखा घालून आपला तोंडात आवळून घेतले होते. तिने थोडा थोडा करत अगदी घश्यापर्यंत त्याचा लंड आपल्या तोंडात भरून घेतला होता.

प्रशांतने तिला म्हणल्याप्रमाणे तिने बघितलेल्या बीपीतील प्रसंग ती आपल्या डोळ्यांसमोर आणून त्याप्रमाणे त्याला चोखत होती. तिच्या चोखण्यात तितका सराईतपणा किंवा सफाई नव्हती कारण तशी तिचीपण ही पहिलीच वेळ होती. पण सायली मन लावून अगदी प्रामाणिकपणे आपल्याकडून शक्य ते सर्व प्रयत्न करत होती.

शेवटी प्रशांतने तिच्या तोंडातच आपला लंडाने एक दोन धक्के मारत तिला लंड ओठांनी मागेपुढे करायचे सुचवले. सायलीने त्याला इमीटेट करत आपले तोंड मागेपुढे करून चोखू लागली आणि काही वेळातच तिला त्याला चोखायची कला अवगत झाली. तिने आपले ओठ अजूनही घट्ट मिटलेले होते त्यामुळे त्याला तिच्या टाईट चूतमध्येच लंड घातल्याचे फिलींग होत होते.

दोघेही आपापल्या चोखण्यात रममाण झाले होते, प्रशांत अगोदर सांगितल्याप्रमाणे या खेळात माहीर होता. त्यामुळे काही वेळातच सायली झडायला लागली. तिच्या चूतमधून योनिरसाची गंगा वाहायला लागली होती आणि त्यामुळे सायली आपली योनिच त्याच्या चेहर्‍यावर रगडू लागली. त्यामुळे त्याचा चेहरापण तिच्या योनिरसाने माखू लागला.

तिकडे सायलीच्या चोखण्याने आता चांगलाच वेग पकडला होता, त्यामुळे प्रशांतही गळण्याच्या जवळ आला होता. तोपण आता तिच्या तोंडातच झवल्यासारखे धक्के मारू लागला. काही वेळाने त्याच्या असे लक्षात आले की आता आपण गळणार आहोत म्हणून त्याने आपले धक्के थांबवले व आपला लंड तिच्या तोंडातून बाहेर काढायचा प्रयत्न करू लागला.

त्याला सायलीच्या तोंडात गळायचे नव्हते. ती नवखी असल्याने ती त्याच्या वासाने, चवीने कशी काय रिएक्ट होईल याचीच त्याला भीती वाटत होती. एखाद्या गोष्टीची घृणा उत्पन्न होण्यापेक्षा ती गोष्ट टाळलेलीच बरी असा प्रामाणिक विचार त्याने केला होता.

पण तिला तो गळायला आला आहे, याची कल्पना आल्याने तिने आपल्या ओठांनी त्याचा लंड आपल्या तोंडात घट्ट आवळून धरून ठेवला होता व आपल्या हातांनी तो आपल्या तोंडात दाबून धरला होता. त्यामुळे शेवटी त्याला नाइलाजाने तिच्या तोंडातच आपली पिचकारी सोडायला लागली.

त्याला वाटले की त्याची चव तिला आवडली नाही की ती आपोआपच त्याला आपल्या तोंडातून बाहेर काढेल. पण तिने तसे काहीही केले नाही, उलट त्याच्या लंडातून निघलेला त्याच्या वीर्याचा थेंब अन थेंब गिळून घेतला होता. मगाशी त्याचा लंड चाटायला लाजणाऱ्या सायलीने एकही थेंब बाहेर पडू दिला नाही, याचे त्याला आश्चर्य वाटले.

दोघेही पुन्हा एकदा गळले होते पण आता त्यांना आता उसंत नव्हती कारण अजूनही दोघांच्या आंघोळी व्हायच्या बाकी होत्या आणि सायलीची इतरही काम बाकी होती. सायलीने त्याला त्याची जाणीव करून दिली. प्रशांतलाही तिचे म्हणणे पटले त्यामुळे ते दोघेही सिक्स्टीनाईनच्या आसनातून उठले व त्यांनी पुन्हा एकदा एकमेकांना आवेगाने मिठी मारली.

आजच्या या प्रसंगानंतर मनाने दोघेही आणखिनच एकमेकांच्या जवळ आले होते. सायलीलाही त्याच्याबद्दल जास्त आपुलकी, प्रेम आणि नितांत आदर वाटू लागला होता. एकमेकांच्या ओठांचे मनसोक्त रसपान करून झाल्यावर प्रशांतने सायलीला आपल्या मिठीतून सोडले व आपण आपल्या बेडरूममध्ये अंघोळीला जाण्यासाठी उठला. त्याने मगाचचा टावेल आपल्या अंगाभोवती गुंडाळून घेतला व तो बाथरूमकडे जायला वळला. इतक्यात सायलीने लाडाने त्याला विचारले,

“जिजू तुमच्या लाडक्या सायलीला आंघोळ नाही का घालणार?”

“अगं वेडा आहे का मी अशी सुवर्ण संधी सोडायला?”

असं म्हणत तो पुन्हा मागे वळला.

सायली अजूनही बेडवरच नग्नावस्थेत पसरलेली होती. आपले हात उंचावून तिने त्याला उचलून घेण्यासाठी सुचवले. तिची खूण समजून त्याने तिच्या अंगाखाली आपले दोन्ही हात नेत तिला आपल्या हातावर उचलून धरले.

सायलीने आपले ओठ त्याच्या ओठांवर टेकवले आणि आपल्या हातांनी त्याच्या गळ्याला विळखा घातला. सायली मगाशीच त्याला ‘तृप्त झाले’ असे म्हणाली होती पण तिची कृती काहीतरी वेगळेच सुचवत होती. बाथरूममध्ये पोहोचे पर्यंत सायली त्याच्यावर चुंबनाचा नुसता वर्षाव करत होती. प्रशांतचे दोन्ही हात तिला उचलून घेतल्यामुळे अडकले होते. त्यामुळे त्याला काहीही करता येत नव्हते.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!