भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण प्रशांतच्या आवेगापुढे तिचे काही चालत नव्हते. ती त्याला अगदी भरभरून साथ देत होती.

इकडे त्याच्या या आवेगी हल्ल्यामुळे तिची साडी चुरगळायला लागली होती. त्याचे हात तिच्या स्तनांवरून, तिच्या पोटावरून फिरत होते. आता त्याने आपला हात तिच्या ब्लाउजच्या आत घालायचा प्रयत्न करू लागला. पण तिचा ब्लाउज तिच्या अंगाला घट्ट चिकटलेला होता. त्याने थोडा जोर लावताच तिच्या ब्लाउजचा वरचे दोन तीन हुक ताडकन तुटले.

“जिजू हे काय रे? मी काय कुठे पळून चालले आहे का? माझ्या ब्लाउजचे हुक तुटले ना, तू जरा हळू कर ना रे प्लीज. अश्याने ब्लाउज फाटेल ना माझा. जरा धीर धर ना माझ्या राजा. आता मी फक्त तुझीच आहे. आपण अजून हॉटेलमध्येच आहोत हे विसरलास वाटते?”

“अगं एक ब्लाउज फाटला तर फाटला, एक काय दहा ब्लाउज शिवून देईन मी या तुझ्या भरलेल्या स्तनांसाठी.”

“अरे तू दहा ब्लाउज शिवून देशील रे, पण आता ब्लाउज फाटला तर मी घरी काय नागव्याने येऊ?”

त्यावर तो काही बोलला नाही पण अजूनही त्याचे हात तिच्या पदराखाली तिचे स्तनांना कुरवाळत होते. आपल्या हाताने आता तिच्या ब्लाउजचे राहलेले हूक एक एक करून काढू लागला, तशी सायली त्याचा हात धरत त्याला म्हणाली,

“प्रशांत प्लीज इकडे नको ना रे? कुणी पाहिले म्हणजे?”

त्यावर तिचा हात बाजूला करत तो म्हणाला, “इकडे आता या वेळेला आपल्या शिवाय कोणी नाही येणार आणि तू पदर नीट घे अंगावरून, म्हणजे कोणी आले तरी काही कळणार नाही.”

तिने त्याला जास्त विरोध न करता पदर नीट सारखा करून आपल्या अंगावरून ओढून घेतला. त्याने एक एक करून तिच्या ब्लाउजचे सगळे हुक काढून ब्लाउज मोकळा केला व तिच्या ब्रा वरूनच तिचे स्तन दाबू लागला. सायलीही आता स्तन मर्दनामुळे चांगलीच पेटली होती आणि आपल्या तोंडातून सुस्कारे सोडत होती.

प्रशांत या खेळात तरबेज होता, त्याला एखाद्या स्त्रीला कसे तापवायचे याची पूर्ण कला अवगत होती. तो ब्रावरूनच तिच्या स्तनांची बोंडे दाबत होता. त्याच्या दाबण्यामुळे तिच्या स्तनांचा आकारही क्षणा क्षणाला वाढत होता व तिची निप्पल्स आणखिनच ताठरत चालली होती. आता त्याने आपले हात तिच्या पाठीवर नेत तिच्या ब्राचा हुक सोडवू लागला.

“जिजू तुझा विचार काय आहे, आपल्याला घरी जायचे आहे की नाही?” सायलीने त्याला समजावण्याचा प्रयत्न करत म्हणाली पण तो काहीही ऐकायच्या मनस्थितीत नव्हता व त्याच्या स्पर्शाच्या जादूने ती ही पूर्ण पेटली होती.

काही वेळाने त्याच्या प्रयत्नांना यश आले, हॉटेलच्या अवघडलेल्या जागी त्याची कवायत चालली होती. तिकडे ब्राचा हुक निघाल्याने ब्रा तिच्या स्तनांवर ढिली पडली होती. त्याने तिची ब्रा आपल्या हाताने तिच्या स्तनांच्या वर सरकवली, तसे तिचे उफाड्याचे उरोज एकदम मोकळे झाले.

त्याने तिचे ते उघडे उरोज सकाळीच बघितले होते पण त्याला तिला हात लावायला मिळाले नव्हते. ती कसर तो आता भरून काढत होता. आपल्या दोन्ही हातात तिचे भरगच्च गोळे धरण्याचा प्रयत्न करत होता, पण खरोखरच तिचे उफाड्याचे स्तन त्याच्या हातात मावत नव्हते. त्यांना जमेल तसे आपल्या हातात घेऊन तो पिळू लागला. त्याच्यावरील चेरी कलरची निप्पल्स आपल्या चिमटीत घेऊन कुस्करू लागला.

ब्रा वर सरकवल्यावर सायलीने त्याला लटका विरोध करायचा प्रयत्न केला पण तोही त्याच्या आवेगाने गळून पडला. इकडे सायली त्याला काही सांगायचा प्रयत्न करायला लागली की प्रशांत लगेचच आपल्या ओठांनी तिचे तोंड बंद करायचा.

सायलीही आता चांगलीच तापायला लागली होती. तिला खाली आपल्या योनित काहीतरी गडबड व्हायला लागलेली जाणवू लागली होती व तिच्या योनितून आलेले योनिरसाचे थेंब तिची पॅन्टी ओली करू लागले होते. ती आता त्याला कुठलाही विरोध न करता डोळे मिटून शांतपणे बसून राहिली होती व त्याच्या हातांच्या जादूने आपल्या शरीरात व्हायला लागलेल्या बदलाचा अनुभव घेत होती.

इकडे जस जसा तो तिचे स्तन दाबत होता तस तशी ती आणखिनच गरम होत होती. आता तर त्याने कमालच केली, दरवाज्यावर नजर टाकत तिला काही कळायच्या आतच तो तिचा पदर बाजूला करू लागला, त्याला तिची टर्रेबाज कबुतरे जवळून बघायची होती पण सायलीने त्याचा हात धरला. त्याने तिचा पदर सोडला, सायलीने आपला पदर पुन्हा ठीकठाक केला व आपले हात त्याच्या मानेभोवती गुंफले.

आता मात्र तो सरळ खाली वाकला व आपले तोंड तिच्या पदराआड नेत तिचा डावा स्तन आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. लहान मूल जसे निप्पल चोखते तसे तिचा निप्पल तोंडात घेऊन चोखत होता, मध्येच आपल्या दातांनी चावत होता.

सायलीनेपण न राहवून त्याचे डोके आपल्या छातीवर दाबून ठेवले होते व तोंडातून “आऽऽ आईऽऽ! जिजूऽऽ! नकोऽऽ ना रेऽऽ! प्लीजऽऽ!” असं म्हणत होती.

त्याने तिचा एक स्तन आपल्या तोंडात धरून ठेवला होता आणि दुसरा आपल्या मजबूत हातांनी दाबत होत. तो सोडून आता त्याने दुसरा स्तन तोंडात घेतला व आपला एक हात तसाच खाली नेत तिच्या साडीवरूनच तिची योनी चाचपू लागला.

त्याने वाकलेल्या स्थितीतच आपला हात खाली नेऊन तिची साडी वर करत तिच्या मांड्यांपर्यंत आणली व तिच्या मांड्यांवरून आपला हात फिरवत फिरवत तिच्या सरळ तिच्या पॅन्टीवर नेऊन योनिवर ठेवला व तिच्या योनिची भेग चाचपू लागला. तेव्हा तिची पॅन्टी त्याच्या हाताला ओलसर झाल्याचे जाणवले.

तो तसाच तिच्या ओल्या पॅन्टीवरून तिची चीर चाचपू लागला, तशी सायली जास्तच चेकाळली व त्याचे डोके आपल्या स्तनांवर दाबून धरले. तिला हे सगळं सुख हवं होते पण शेवटी तिला आपल्या परिस्थितीची जाणीव झाली.

तिच्या लक्षात आले की अगोदरच प्रशांतने आपला ब्लाउज व ब्रा काढली आहे आणि आता जर त्याला थांबवले नाही तर कदाचित तो आपली पॅन्टीपण काढेल, या भीतीने तिने काली वाकून त्याचा हात धरला.

“जिजू प्लीज, आता इकडे आणखी काही करू नकोस ना रे प्लीज, कोणी तरी येईल ना.”

त्याला जरा अवघडल्या सारखे झाले त्यामुळे त्यानेही जास्त आढावेढे न घेता आपला हात पुन्हा एकदा तिच्या योनिवरून फिरवला व तिच्या मांड्या कुस्करत तिच्या साडीतून बाहेर काढला. आता त्याने आपला मोर्चा पुन्हा तिच्या स्तनांकडे वळवला.

त्यानंतर साधारण पंधरा वीस मिनिटे तो तिच्या स्तनांशी खेळत होता, तिचे स्तन दाबून दाबून लाल लाल झाले होते. सायली त्याचे डोके आपल्या छातीवर दाबू धरत तोंडातून सुस्कारे सोडत होती. तिलाही त्याचा हा आवेग आता सहन होत नव्हता.

शेवटी एकदाचा प्रशांत तिच्या पदराआडून बाहेर आला. आज तिचे स्तन चोखून तो तृप्त झाला होता. प्रशांतने आता स्वत:वर संयम ठेवत तिचे एक भरगच्च चुंबन घेऊन तिला नाराजीनेच आपल्यापासून दूर केले.

सायलीही आता परत सावध झाली होती. दोघांची नजरा नजर होताच सायली लाजली व पुन्हा त्याला बिलगली. दोघांच्याही नजरेत एकमेकांवरचे प्रेम प्रकट होत होते. त्यांनी पुन्हा एकमेकांना कडकडून मिठी मारली पण शेवटी नाइलाजाने ते वेगळे झाले. अजून साधारण एक तासभराचा प्रवास त्यांना करायचा होता. समोर टेबलवर ठेवलेले आईसक्रीम त्यांच्या शरीरासारखे केव्हाच वितळले होते पण त्यांना त्याबद्दल काहीच वाटत नव्हते.

आता सायलीने कपडे सारखे करू लागली. तिने आपले हात पदराआड नेत आपली ब्रा ओढून आपल्या स्तनांवर ठेवायचा प्रयत्न करू लागली, पण अगोदरच मोठे असलेले तिचे स्तन त्याच्या दाबण्यामुळे आणखिनच मोठे झाले. तिने आपले हात पाठीमागे नेऊन ब्राचा हुक लावायचा प्रयत्न करू लागली पण अवघड जागी बसल्यामुळे तिला ते जमत नव्हते.

इकडे प्रशांत तिची चाललेली धडपड शांतपणे बघत होता. मगाशी सायली कपडे बदलताना त्याला तिच्या ब्राचा हुक लावण्यासाठी तिला मदत करावीशी वाटली होती पण त्याला संधी मिळाली नव्हती. इतक्यात दोघांची नजरा नजर झाली, तिच्या डोळ्यातले भाव त्याने ओळखले आणि त्याने लगेच आपले हात तिच्या पदराआड नेत तिला आपल्या जवळ ओढले व तिच्या पाठीवर आपले हात नेले ब्राची दोन्ही टोके आपल्या हातात घेऊन अंदाजाने तिचा हुक लावू लागला.

त्याच्या या क्रियेमुळे आता त्यांचे ओठ एकमेकांच्या जवळ आले आणि न राहवून सायलीने त्याच्या ओठांवर आपले ओठ ठेवले. इकडे प्रशांतने तिचे ओठ चोखता चोखता तिच्या ब्राचा हुक लावला व तिचा ब्लाउज तिच्या स्तनांवर ॲडजस्ट करून तिच्या ब्लाउजचे हुक्सपण लावले.

मग सायलीने तिची हॅण्ड बॅग घेतली आणि त्यातून काही सेफ्टी पीन काढल्या. मगाशी प्रशांतने घाई घाईत तिच्या ब्लाउजचे तीन हुक्स तोडले होते, त्याला तिने सेफ्टी पीन लावून बंद केले आणि आपल्या साडीचा पदर सारखा केला.

हॉटेलच्या एसी रूममध्ये सुद्धा त्याच्या या आवेगी काम क्रीडेमुळे सायली घामाघूम झाली होती. तसेच मगाशी वेटरने टेबलवर ठेवलेले आईसक्रीम व आईसक्रीम बरोबरच सायलीही प्रशांतच्या प्रेम वर्षावात विरघळली होती. त्यांनी ते वितळलेले तसेच खाल्ले.

“शीऽऽ जिजू, तुझ्यामुळे माझे आईसक्रीम सगळं पातळ झालं, मला कडक आईसक्रीम खायचंय.”

त्यावर त्याने तिचा हात पकडला व आपल्या कडक झालेल्या लवड्यावर ठेवला. तसा सायलीने लाजून हात मागे घेतला.

“शीऽऽ जिजू! आता हे काय नवीन?”

“आता कडक आईसक्रीम हेच आहे माझ्याकडे, पाहिजे तर खा, माझी काहीच हरकत नाही.”

“पण मला हे नकोय, दुसरं हवंय दुधाचं.” सायली लाजत त्याला म्हणाली.

“तू सुरुवात कर चघळायला म्हणजे दूध आपोआपच येईल त्यातून.”

त्यावर तिने त्याला लाडाने चापटी मारली आणि म्हणाली, “शीऽऽ! बघ जिजू तू पुन्हा चावटपणा करायला लागलास?”

प्रशांतने तिला जवळ ओढत एक चुंबन घेतले व वेटरला बोलावून पुन्हा आईसक्रीम मागवले. तिला पोटभर आईसक्रीम खाऊन झाल्यावर निघताना प्रशांतने पुन्हा सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेतले व पदरावरूनच तिच्या स्तनांवरून प्रेमाने हात फिरवला. आज प्रशांत सायली सारखी सौंदर्याची खाण हातात आल्यामुळे जणू हवेतच उडत होता व सायलीही त्याच्या प्रेम वर्षाने तृप्त झाली होती.

दोघेही हसत खेळत एकमेकांची थट्टा मस्करी करत तिकडून बाहेर पडले. इतक्यात प्रशांत ‘एका मिनिटात येतो’, असे सांगून पुन्हा हॉटेलमध्ये गेला व त्याच्या ओळखीच्या वेटरच्या हातावर शंभराची नोट ठेवून बाहेर आला व ते दोघे पुन्हा आपल्या प्रवासाला लागले.

साधारण दोन अडीच तास त्यांनी हॉटेलमध्ये एकत्र घालवले होते. दोघांनीही एकमेकांवर मनापासून प्रेमाचा वर्षाव केला होता. हॉटेलमध्ये घालवलेले ते दोन तास प्रशांतच्या आयुष्यातील सगळ्यात अविस्मरणीय होते.

इकडे सायलीनेही आपल्या आयुष्यातील दुख: भरी दास्तान त्याला ऐकवल्यावर सायलीच्या मनावरचे बरचसे ओझे कमी झाले होते व त्यानंतर प्रशांतने ज्या पद्धतीने तिची कळी खुलवली होती, त्यामुळे सायलीची स्वारी एकदम खुशीत आली होती.

ती आता प्रशांतशी सकाळपेक्षा एकदम मोकळेपणाने वागत होती, तिच्या वागण्यात बोलण्यात जराही परकेपणा जाणवत नव्हता. म्हणजे कोणाही अनोळखी माणसाला ते नवरा बायकोच आहेत, असे वाटेल अशा प्रकारे ते वागत होते.

तिच्या आयुष्यात तिला कळायला लागल्यापासून प्रशांतच हाच तिचा आदर्श पुरूष होता आणि प्रत्यक्ष प्रशांतच तिच्यावर प्रेम करणारा जोडीदार म्हणून मिळाल्याने तिला आता आसमान ठेंगणे असल्यासारखे वाटत होते.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!