भेटूया कधी भाग : ६

तिने मान वर करून त्याला आमंत्रण दिले. एका हाताने तिच्या कमरेला विळखा घालून दुसरा हात तिच्या मानेवर ठेवत त्याने तिचे मुलायम ओठ पुन्हा आपल्या ओठांमध्ये पकडले आणि चोखू लागला. जस जशी उत्तेजना वाढू लागली तस तसा तिच्या मानेवरचा त्याचा हात घसरून तिच्या स्तनावर घसरला. हाताने अलगद तिचा स्तन दाबायला त्याने सुरवात केली.

तिच्या लुसलुशीत मुलायम स्तनांचा स्पर्श अगदी वेड लावेल असाच होतं. त्याच्या हाताच्या स्पर्शामुळे तिच्याही सगळ्या शरीरावर सरसरून काटा फुटला होता. त्याने तिचे फटाफटणारे निप्पल हलकेच आपल्या बोटांच्या चिमटीत पकडले आणि हळूच पिरगळले.

“आऽऽऽऽऽ ह!!” तिच्या तोंडून आवाज फुटला. त्याने तिचा स्तन दोन्ही बाजूंनी दाबून धरला. तिचे स्तनाग्र तरारून बाहेर आले. आपल्या जि‍भेने तिथे अगदी हलकासा स्पर्श करत त्याने पेटलेल्या कामाग्नीत तेलाचा डबा पालथा केला.

“उंऽऽ!! अंहऽऽऽ!!” तिने सुस्कारा सोडला.

ती प्रणयाच्या वर्षावात चिंब भिजत होती. तिचे दोन्ही हात त्याच्या केसांत फिरत होते. निप्पलशी खेळता खेळता त्याने अचानक तिचा स्तन तोंडात घेतला. अर्धाधिक स्तन तोंडात घेत तो एखादा आंबा चोखल्याप्रमाणे हावरटपणे चोखू लागला.

“आहऽऽ! स्सऽऽऽऽऽ!” विव्हळत ती आपल्या उत्तेजनेला वाट करून देत होती. आलटून पालटून दोन्हीही उरोजांवर तो तुटून ओढत होता.

जीवघेण्या उतेजनेने ती विव्हळून बेजार झाली होती. दोघांची शरीरे घामाने डबडबली होती. त्याने हात लांबवून शॉवरचा नळ उघडला आणि फस्सकन पाण्याचा फवारा दोघांच्याही शरीरावर उडाला. अचानक थंड पाणी अंगावर उडाल्याने ती थरारली. “आऽऽऽहाहा!! हूंऽऽऽऽऽ!” काही क्षणातच दोघांची शरीरे नखशिखांत भिजली.

तो गुडघ्यांवर बसत तिचे पोट चाटत होता. आपली जीभ तिच्या बेंबीत घुसळत होता. ती आवेगात स्वत:चे स्तन करकचून पिळत होती. त्याच्या हातांनी तिच्या गरगरीत नितंबावर एकच हल्ला चालवला होता.

पाण्याचे ओघळ मानेवरून खांद्यावरून तिच्या छातीवर पसरून दोन्ही स्तनांच्या मधून खाली तिच्या सपाट पोटावर उतरत होते. दोन्ही तट्‍ट झालेल्या निप्पल्सवरून पाण्याच्या ठिपक्यांची धार लागली होती. ती वेड्यासारखे स्वत:चेच केस ओढत होती.

तिच्या शरीराचा कोपरा न कोपरा धुंडाळून झाल्यानंतर त्याने बोटं तिच्या पॅन्टीत अडकवली आणि खाली ओढली. तिच्या घट्ट मांड्यांतून ती निघता निघेना. कशीबशी ओढून ताणून त्याने ती उतरवली.

तिच्या गुप्तांगावर पाण्याचे ओघळ वाहत तिच्या योनिद्वारातून खाली मांड्यांवर उतरू लागले. उभे राहत त्याने पुन्हा तिला आपल्या मिठीत ओढले आणि एका हाताने तिला धरत दुसऱ्या हाताचे बोट तिच्या योनित खुपसले.

“ह… ह… हऽऽऽऽऽ!” तीचं अख्खं शरीर अक्षरश: थरथरू लागलं. त्याने पुन्हा आपलं बोट सावकाश बाहेर काढलं. “स्ससऽऽऽऽ!” तिला असह्य होऊ लागलं. कितीतरी महिन्यांनी तिला पुरुषाचा स्पर्श होतं होता आणि तो ही इतका मादक, इतका हळुवार!!

तिने त्याच्या खांद्यावर जोरजोरात चावायला सुरवात केली. तो घसाघस बोट आतबाहेर करत होता आणि ती उसळ्या मारत मोठ मोठ्याने विव्हळत होती. तिच्या हातांची नखे त्याच्या पाठीवर ओरखडे काढू लागली होती. पण त्याला भान होतं कुठे.

तिच्या योनिला आणखी तापवण्यात तो मग्न झाला होता. तिचे प्रतिसाद बघून त्याचा चेव आणखीच वाढत होता आणि तो दुप्पट जोमाने आपलं काम करत होता. शेवटी तिने त्याचं मनगट अगदी घट्ट धरून त्याचा हात दूर केला. त्याला जे समजायचं ते समजलं. त्याने तिची पाठ भिंतीला टेकवून तिला भिंतीशी दाबून धरलं. स्वत:ला तिच्या शरीरावर दाबत त्याने तिचे अंग चोळायला सुरवात केली.

“निशांत! प्लीऽऽऽ ज!” ती बडबडली. जरासं वाकत त्याने तिचा डावा गुडघा उचलून आपल्या कमरेशी धरला. आपला गुडघा थोडासा वाकवत त्याने आपले लिंग तिच्या योनिजवळ नेले. ती आपल्या नाजूक बोटांत त्याच ते जाडजूड हत्यार अलगद धरून त्याला रस्ता दाखवू लागली. त्याच्या लिंगाच्या टोकाचा योनिला स्पर्श होताच ती विव्हळली.

जे काही होणार होतं, ते मुसळधार होणार होतं, याची दोघांनाही खात्री होती. दोन तीन वेळा तिच्या फटीत लिंग वरखाली घासल्यानंतर त्याने हळूच दाब देत आत घुसण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याच्या लिंगाच्या मानाने किरकोळ शरीरयष्टीच्या कोमलचा योनिमार्ग खूपच अरूंद होता.

“आह… आह.. हळूच!” ती जराशी घाबरली. त्याने पुन्हा जोर लावला आणि तिची योनी फाकवत त्याचं दगडासारखं झालेलं लिंग आत घुसलं. “आई… आई… आयाईऽऽ गं!! हळू निशांत… हळू प्लीज!” ती त्याला विनवू लागली. तो बोलण्याच्या परिस्थितीत नव्हताच.

एका हाताने तिचा गुडघा उचलून धरत दुसऱ्या हाताने तिच्या खांद्यावर त्याने घट्ट पकड घेतली होती. तिने दोन्ही हातांनी त्याचे खांदे धरून ठेवले होते. तिच्या स्तनांना त्याच्या शरीराचा चीरत स्पर्श होत होता. त्याने आणखी एक जोराचा झटका दिला आणि सगळंच्या सगळं लिंग आतमध्ये घुसवलं! त्याच्या शरीरांमधील अंतर संपलं. पुन्हा त्याची उत्तेजित शरीरं एकमेकांना बिलगली.

त्याच्या हत्याराच्या आकारामुळे तिच्या योनिवर कमालीचा ताण आला होता. ती कुंठत होती. त्याने कंबर हलवत सावकाश लिंग बाहेर ओढलं. “सस्ससस्सऽऽऽऽऽऽ हंऽऽऽऽऽऽऽ!” ती हुंकारली.

त्याचा श्वासोच्छवासही त्याच्या हालचालींनुसार होतं होता. लिंग आता घुसताना ती आवाज दाबत दीर्घ श्वास घेत होती आणि त्याचे लिंग बाहेर येताना सुस्काऱ्यासोबत तिचा श्वास बाहेर पडत होता. तिच्या छातीतली धडधड त्याला जाणवत होती. त्याने पुन्हा अलगद लिंग आत सरकवलं.

आता तिच्या कामरसाने भिजल्यामुळे ते मागच्या पेक्षा कमी प्रयत्नात आत शिरलं. तिलाही थोडा कमी त्रास झाला पण जेवढा झाला तो ही असह्य होता. त्याने संथ गतीने लिंग आतबाहेर करण्यास सुरवात केली.

ती प्रणय सुखाच्या पायऱ्या चढू लागली. प्रत्येक ठोक्यावर तिची उत्तेजना वाढत जाऊ लागली. त्याची मान दोन्ही हातांनी घट्ट धरून तिने आपले ओठ त्याच्या ओठांशी भिडवले.

हळूहळू वेग वाढवत त्याने तिची परीक्षा बघण्यास सुरवात केली. त्या भल्या मोठ्या लिंगाचा असह्य मार सहन करत ती सुखाच्या वर्षावात मनसोक्त भिजत होती. त्याची कंबर एका लयीत पुढे मागे होत होती आणि त्याच्या तालावर तिचे मुलायम गोळे उसळ्या मारत होते. तिची वेदना सुखात केव्हाच बुडून गेली होती.

योनित त्याच्या लिंगाचा गरम स्पर्श आणि शरीरावर वाहत्या पाण्याचा थंडगार स्पर्श याचा आनंद ती मनसोक्त उपभोगत होती. आता त्याचा वेग कमालीचा वाढला होता. जोरजोरात कंबर पुढे मागे करत तो धडका घेत होता. वेदना पुन्हा डोकं वर काढू लागली होती. पाय आणि कंबर अवघडून आले होते. उभं राहणं आता तिच्यासाठी अशक्य होतं.

“निशांत… दुखतंय… सोड.. सोऽऽऽऽ ड! सोड नाऽऽऽऽऽ!” तिने तिच्या उचलून धरलेल्या पायावरची त्याची पकड सोडवली आणि ती खाली कोसळली. तिला उताणे पाडत निशांतने पुन्हा तिच्यात प्रवेश केला. तिच्या मांड्या हाताने गच्च धरून ठेवत तो तिला ठोकत होता.

“मंऽऽऽ अ.. अ…अ… आऽऽऽ ह! आऽऽ ह!” तिच्या ओरडण्याचा आवाज वरवर मोठा होऊ लागला होता.

तोंडावर शॉवरचं पाणी उडत असल्यामुळे तिला डोळे उघडताही येत नव्हते. तिचे रसरशीत ओठ तिने आपल्या दातांखाली दाबून धरत धरत कमीत कमी आवाज बाहेर पडू देण्याचा प्रयत्न चालवला होता.

जस जशी त्याची उत्तेजना वाढत होती तस तसा त्याचा वेग आणि तिच्या कण्हण्याचा आवाजही वाढत होता. काही वेळाने आपला जोरदार फवारा तिच्या अरूंद योनिमध्ये उडवला आणि लिंग बाहेर काढून तो तसाच तिच्या अंगावर कोसळला. त्याचं डोकं तिच्या स्तनांच्या जरासं वर तिच्या मानेखाली होतं.

तिने आपल्या हातांनी त्याला हलकेच मिठी मारली होती. तिच्या चेहर्‍यावर नजर लागण्या इतपत गोड हसू फुललं होतं. डोळे मिटून ती शांतपणे पडून होती. पाण्याचे थेंब त्याच्या पाठीवर पडत विखुरले जात होते. जणू तिच्या दु:खाच्या, तिच्या वेदनेच्या ठिकऱ्या होत होत्या. तिची सारी दु:ख, साऱ्या वेदना जणू तो स्वत:वर झेलत होता.

थोड्या वेळाने शुद्धीत येत ते दोघेही बाहेर आले आणि त्यांनी भराभर आपले कपडे व्यवस्थित केले. तिने खिडकीचे पडदे बाजूला सारले. आकाशात काळ्या ढगांनी दाटी केली होती. मृदगंध दरवळू लागला होता. उन्हाळा संपला होता. आभाळही धरणीवर बरसण्यास उताविळ झालं होतं.

थोड्या वेळाने आप्पा तिला घ्यायला आले. जाताना तिच्या चेहर्‍यावर वेगळेच स्मित हास्य होतं. त्यानंतर ती निशांत सोबत मेसेजवर तर कधी नेटकॉलवर गप्पा करायचे पण त्यांच्या भेटीचा योग लांबणीवरच होता.

भेटूया कधी

नेहमीप्रमाणे आपल्या बंगल्याच्या बाल्कनीत ती फुलझाडांना पाणी घालत होती. लग्न झाल्यापासून तिच्या जीवनात हाच काय तो विरंगुळा होता. आजूबाजूची बाग फुलविणे आणि फक्त मोबाईलवर तेही फक्त मैत्रिणींशी गप्पा मारणे. तिच्या कोमल नाजूक चेहर्‍यावर उगाचच प्रौढत्वाच्या खुणा दिसू...

भेटूया कधी भाग : २

दुसऱ्या दिवशी सकाळी तिचा नेहमीप्रमाणे दिनक्रम चालू झाला. तिला पुन्हा आयेशाचा मेसेज आला. आयेशा - निशांत तुझ्याबद्दल विचारत होता. मी काही बोलले नाही. काय करू? पाषाणात फुटणारा पिंपळ कितीही वेळा खुडला तरी तो दुप्पट वेगाने पुन्हा फुटतोच. कोमल - नको सांगूस काही! आयेशा -...

भेटूया कधी भाग : ३

ठीक दोन वाजता सगळं आवरून तिने आप्पा आणि उदयसिंहला फोन करून सांगितलं जातेय म्हणून. परशा तिला आबांच्या घराच्या पोर्चमध्ये सोडून तिथूनच चालता झाला. आबांच्या नावाचंही त्याला वावडं होतं. ती सावकाश पायऱ्या चढत आत गेली. समोर मोठा दिवाणखाना होता. त्यांच्या घरापेक्षा जवळ जवळ...

भेटूया कधी भाग : ४

त्याला काही कळायच्या आतच तिने आपल्या बारीक नाजूक ओठांमध्ये त्याचे ओठ गच्च पकडत डोळे मिटून एक दीर्घ चुंबन घेतले. अचानक झालेल्या या हल्ल्याने तो ही गडबडून गेला. तिला दूर ढकलण्यासाठी उठलेले त्याचे हात तसेच हवेत थांबले आणि नकळत त्यानेही मन उंचावत तिच्या उत्कट चुंबनाला...

भेटूया कधी भाग : ५

जरासं पुढे येत तिने एका हाताने साडीच्या निऱ्या धरून ओढल्या आणि साडी खाली सोडून दिली. पेटिकोटची गाठ सोडताच तो ही तिच्या पायात गळून पडला. तिने काळ्या रंगाची पॅन्टी घातली होती. ती इतकी घट्ट होती की तिच्या योनिचे फुगवटे आणि मधली चीर यांचा आकार वरूनही स्पष्ट दिसत होता....

error: नका ना दाजी असं छळू!!