भूतऽऽ!! भाग : ४

तिथे त्याचा स्पर्श होताच रेखाच्या तोंडातून एक हुंदका फुटला. तिची सुजलेली योनी दुभागून त्याचा सोटा तिच्या आतल्या सफेद आवरणात घुसला. मामीचा हातातले तिचे गोळे सुजून दुखायला लागले होते. तिने परत एक मोठा सुस्कारा दिला.

“ए मामा तुझा तो खूपच जाड आहे, मा‍झ्या तिथे तो जाणार नाही. ए मामा खूप दुखत आहे रे.. आ… ई… ग…. ओह्ह्ह्ह्ह….”

जया मामीला तिचे दुख जाणवले. तिने मामाचा चोट हाताने तिच्या चूतीतून बाहेर काढला व तोंडात भरून एकदा चोखून ओला केला. मग ती रेखाच्या अंगावर ओणवी झाली व तिने रेखाची योनी चाटायला लागली.

रेखाच्या अंगातली भूत वाहायला लागली व तिची चूत पाझरू लागली. बराच वेळ तिची योनी चोखून मामीने परत एकदा मामाचा चोट स्वत:च्या तोंडात भरला व पटकन त्या ओल्या केलेल्या सुजलेल्या सोट्याला रेखाच्या चूतीत घातला.

रेखाने जरा वर खाली होऊन त्याचे ते धूड सांभाळून तिच्या चूतीच्या आत घेतले. तिला मामाचा चोट ह्या वेळी जरा सहज आत शिरताना तिला जाणवला व जास्त दुखले नाही.

तिला हेही जाणवले की त्याला चूतीत भरताना तिच्या चूतीचे स्नायु ताणले जात आहेत व हळूहळू त्याचे ते धूड तिच्या इवल्याश्या चूतीत आत शिरत आहे.

जया मामी तिला हाताने दाखवत होती, कसे वर खाली कंबर उचकवायची. तिने तसे करताच एकेक इंच मामाचा सोटा तिच्या आत शिरकाव करू लागला. तिच्या शरीरातील भुते तिच्या शरीरात थैमान घालत होती. त्यांचा दबाव वाढत होता. तिच्या मांड्यांमध्ये ओले व्हायला लागले.

तिच्या छातीवर निप्पल दुखायला लागले. जणू काही त्यातून स्फोट होऊन ती फुटतील का काय अशी भीतीच वाटली तिला. तिने मामीकडे पाहिले व तिचा हात स्वत:च्या गोळ्यावर नेला. मामीला न सांगावे लागता ती तिचे गोळे चेपून देऊ लागली.

अमित मामाच्या सोट्याचे डोके तिच्या नाजुक तिथे आत बाहेर करत होते. रेखाला वाटत होते की मामाने अजून खोलवर त्याचा चोट आत घालावा व तिच्या आतमधल्या वळवळणाऱ्या भुतांना पार झोडपून बाहेर पळवावे.

तिने तिचे कूल्हे वर उचलले व जोराने ती अमित मामाच्या चोटावर बसली. जोराने उठून परत बसली. तिला आत चिमटे बसत होते, दुखत होते, तरीही ती मामाच्या चोटाला शक्य तितके आत ढकलत होती, भुतांना पळवायला!

अमित मामाचा तिच्या आत खोलवर शिरला. तिच्या आतीमधील भूत अजूनच चवताळली. तिला जाणवले की तिची चूत खेचली जात होती त्या नालायक भुतांमुळे. तिला खूप दुखतही होते. पण त्या भुतांना उतरवायचे तर तिला जरा त्रास होणारच याची तिला माहिती होती.

ती परत अमित मामाच्या शरीरावर त्वेषाने बसत त्याला तिथे जागा करून दिली. रेखाला इतक छान वाटायला लागलं. तिचे डोक्यातून झिणझिण्या यायला लागल्या. तिच्या अंगावर रोमांच उभे राहत होते.

तिला शंका यायला लागली या लढाईत त्या भुतांचा विजय होतोय की काय? म्हणून ती स्वत:च्या चूतीला मामाच्या चोटावर जोराने घासू लागली. तरीही तिच्या आतमधून तिला आजवर कधीही न जाणवलेली भावना होऊ लागली.

जया मामीने तिच्या बाजूला गुडघ्यावर बसून तिचे गोळे किस करत होती व तिचे निप्पल चिमटीत पकडून पिळत चोखत होती. तिच्या आतली भुते त्यामुळे जास्तच उफाळून आली.

आता तर तिला असह्य होऊ लागले होते. मामीने तिच्या गोळ्यांच्या टोकांना परत परत किस करताच आतून जणू स्फोट होणार असे तिला वाटायला लागले.

रेखाला मामीचे मगाशी दारातून ऐकलेले शब्द तिला लख्ख आठवत होते. जेव्हा मामा जया मामीचे भूत ठोकून उतरवत होता, तिला माहीत होते की जया मामीने भुतांना पळवायला ते शब्द मंत्रासारखे वापरले होते.

“चोद मला.. अमित मामा… जोरात… चोद..! आ… अहा… अहा…. अमित मामा घाल… तुझा… चोट मा‍झ्या… चूतीत… घाल… अजून… आत.. अजून… आत… आ… ई… ग….! अमित… मामा! किती मजा येतेय… किती…. बरं वाटतेय.. ऊ… ओह्ह्ह्ह्ह.. ऊऊओ… उउउउउ… ह्ह्ह्ह्ह्‌ह… अमित मामा… जोरात कर… आआह्ह्ह्ह्ह्‌ह… जोरात चोद… माझी चूत..!”

रेखाला त्या शब्दांचा अर्थ माहीत नव्हता, पण तिला खात्री होती की जया मामीने हा मंत्र वापरून त्या हट्टी भुतांना पळवले होते. तिला चूत म्हणजे काय व चोट म्हणजे काय याबद्दल एवढेच माहीत होते की त्यातूनच भूत चोखून उतरवतात. पण बाकीच्या शब्दाचा काय अर्थ आहे, याचा तिला पत्ता नव्हता.

चोदणे म्हणजे चूत व चोट यातली लढाई असावी. पण जोवर भूत उतरवायला या मंत्राचा उपयोग होत होता, तिची तो मंत्र जोराने म्हणायला काहीच हरकत नव्हती.

“रेखा… मा‍झ्या सोने.. मामाला तुझी चूत चोदायला खूप आवडत आहे… तुझी चूत किती गरम आहे माझे राणी… अमित मामा तुझ्या चूतीत त्याची पिचकारी उडवणार आहे… ऊऊह्ह्ह्ह्ह… आआअह्ह्ह्ह्ह्‌ह… आ… आ… आ…. अमित मामाचा बार सुटला बघ… उह.. उह.. उह.. आ.. आह… ह्ह्ह्ह…”

जया मामीने तिच्या चूतीच्या आतल्या बटणावर बोट लावले. अमित मामाचे काम चालू होतेच तिच्या चूतीत त्याचा चोट आत बाहेर करायचे. रेखाच्या आत परत कससे होऊ लागले. आतून स्फोट होऊ लागले. तिने मामाचा चोट चूतीवर घासत आतवर खोल घातला. अचानक ते घडायला लागले.

“अमित मामा.. चोद मला… ए पण मा‍झ्या आत काहीतरी होतंय… ऊऊह्ह्ह्ह.. आआह्ह्ह्ह्ह… मामा.. चोद मला आणखी..! जोराने… आई… ग… मी मेले…. आईग… ओह.. आ… आ… आ… आ… आ… ई…”

रेखाला वाटले की जणू तिचे सारे शरीर वितळतेय आणि सर्व दिशांना वाहतेय. तिच्या आतून काही तरी पाझरतेय आणि अमित मामाच्या तिच्या आत घुसलेल्या चोटाला त्याची अंघोळ होतेय.

तिचे मामीच्या हातातले गोळे फुटून गेले व त्या स्फोटात मामीच्या ओठात बंदिस्त झालेले तिचे निप्पल तर पार वितळून गेले. तिचे शरीर थरथरायला लागले, कापायला लागले, तिच्या घशातून अनेक किंकाळ्या फुटल्या.

किती वेळ ती चित्कारत होती याचे तर तिला अजिबात भान नव्हते. ती जणू बेशुद्ध झाली. जया मामीने तिला सावरले व अमित मामावरून वेगळे केले. तिला आलेल्या ग्लानितूनही तिला दिसले की जया मामीने मामाचा चोट तोंडात खुपसला व त्यातून वाहणारी भुते चोखू लागली.

तिच्या व मामाच्या अंगातून बाहेर पडलेली सारी हट्टी भुते मामी चोखत होती. आता तिची शुद्धी झाली होती. त्या नालायक भुतांना तिने मामा मामीच्या मदतीने पिटाळून लावले होते, तिच्या त्यांनी धरलेल्या झाडावरून!

“जया.. चोख माझा चोट… चोख…. ऊऊ.. ओह्ह्ह्ह्ह.. अजून चोख…. आ… आ… हा…”

रेखाला दिसत होते की अमित मामा जया मामीच्या तोंडात जोराने धक्के मारतोय. जया मामी सगळी भूत चोखून घेत होती पण अमित मामा तिच्या तोंडात पिचकारी न मारता जया मामीच्या तोंडात का मारतो तिला कळेना. मगाशी मामाच्या चोटातून आलेल्या मलईची चव आठवून मामीचा तिला हेवा वाटला.

जया मामीच्या तोंडाच्या कडातून तो सफेद द्रव वाहत होता. जया मामी मामाचा चोट जणू पिळून काढत सगळा द्रव चोखत होती. शेवटी तिने मामाचा चोट तोंडाबाहेर काढला. ती तशीच मामाच्या अंगावरून घसरत रेखाच्या दिशेला आली. रेखाला कळेना मामी काय करते. गोंधळून तिने मामाकडे पाहिले.

“जया मामी तुला माझी मलई भरवतेय, रेखा तोंड उघड बरं.”

रेखाला अजूनही कळत नव्हते की मामी अशी का करतेय. कदाचित अस केल्याने भूत बाधा लगेच होत नसेल. तरी तिने निमुटपणे तिचे तोंड उघडले व आ वासला.

मामीच्या खालच्या ओठातून मामाची मलई तिच्या अंगावर पडत होती. तिच्या उघड्या तोंडात बराचसा तो सफेद पदार्थ आला. थोडासा तिच्या घशात गेला. जया मामीने वाकून तिचे ओठ रेखाच्या ओठावर घट्ट दाबले व रेखाला मिठीत घेतले.

रेखाला हे बरोबर वाटत नव्हते. मामीचे मिठीत तिचे मोठे गोळे रेखाच्या छोट्या गोळ्यांवर दाबून सपाट झाले. मामी आत तिची चक्क चुंबन घेत होती. तिची जीभ रेखाच्या जि‍भेशी खेळत होती. मामाची मलई सगळी तिच्या घशात गेले व तिने ती सगळी गिळून टाकली.

“रेखा, तू असं कर की आज आमच्याबरोबर इथं या पलंगावरच झोप. कारण ही भूत कधी परत येतील व आपल्यावर हल्ला करून आपल्याला धरतील हे सांगता येत नाही.”

तिने ते ऐकले ते बरं झाले. दुसर्‍या दिवशी भल्या पहाटे तिला जया मामीचे भूत चोखून काढायला लागले. ती मामीचे भूत चोखत असताना, मामी अमित मामाचे भूत चोखत होती.

ती भुते खरंच हट्टी असावीत कारण जया मामीला अमित मामाच्या अंगावर चढून त्याचा चोट तिच्या चूतीत घालून चांगले कुटावे लागले, त्याचे सफेद भूत तिच्या चूतीत पडेपर्यंत तिला मेहनत करावी लागली. मग जया मामीने तिला तिच्या पायाच्या मधून चोखून घ्यायला लावले.

त्यानंतर अमित मामाने तिच्या चूतीत आपला चोट घालून रेखाला कुटून काढले व तिची भुते पार उतरवून काढली.

तिच्या उरलेल्या नंतरच्या गावाच्या वास्तव्यात, जेव्हा अमित मामा व जया मामी दिवसातून कधीही एकमेकांची भुते उतरवून घेत, याचे रेखाला खूपच आश्चर्य वाटले. तीही प्रत्येक वेळी त्यांना मदत करत राहिली. तिने देवाचे आभार मानले की त्या दोघांनी तिला भूत उतरवण्याची कला शिकवली व तिला त्यात चांगले पटाईत केले.

भूतऽऽ!!

रेखा आज प्रथमच एकटी गावाला जायला निघाली होती. खरं तर ती गेल्याच महिन्यात ती १८ वर्षाची झाली होती. पण तिला वाटत होत की ती खूप मोठी झाली आहे. तिने एकटीने बसने आजीकडे कोकणातल्या गावी जायचा हट्ट धरला व घरात सगळ्यांची संमती मिळवली. तिची बारावीची परीक्षाही आटोपली होती,...

भूतऽऽ!! भाग : २

सकाळी रेखाला आवडणार्‍या पेज व लोणच्याची न्याहारी झाली. आजी तिला म्हणाली, "पोरी मी जरा रत्नाग्रींस जाते. अमित अन जया नव्या शेतावर जाताहेत. तू इथ एकटी राहण्यापैस तू त्यांच्याबरोबर जातेस पोरी? दोन दिस राहून परत या तुमी." रेखा एका पायावर तयार झाली. बाईकवर अमित मामा, मागे...

भूतऽऽ!! भाग : ३

तिला कळले की खूपशी भूत असणार कारण तिचे तोंड अगदी पूर्ण भरून गेले. तिच्या जि‍भेवरून ओठांच्या कडेने तो घट्ट द्रव बाहेर वाहू लागला. तीन तोंडाच्या बाजूने तो पदार्थ तिच्या हनवटीवर वाहू दिला. रेखाला कळत नव्हते की तो पदार्थ गिळावा की नाही? मामाच्या शरीरातून बाहेर पडलेली ही...

error: नका ना दाजी असं छळू!!