भुकेली वाघीण भाग : ४

सावनीचे ते विकृत हास्य पाहून माझा थरकाप उडाला. आज ही अशी का वागते आहे? तिची उपभोगाची इच्छा होती, आणि मी काही उत्तर दिले नाही, फोनही केला नाही, त्यामुळे ती बिथरली असावी, असा मला अंदाज आला. यापूर्वीही असे झाले होते, पण ती इतकी आक्रमक झाली नव्हती. मग आज का? असा विचार माझ्या मनात येत होता.

विचाराची साखळी वेदनेने तुटली. सावनीने माझे, हाडासारखे कडक झालेले लिंग दोन्ही हातांनी पिरगळले! मी अक्षरशः गुरासारखा ओरडलो.

“हा हा हा… परत एकदा..”, असे म्हणून तिने परत लिंग पिरगळले…

“सावन… काय चालू आहे…आ…”, मी कळवळत म्हणालो.

“आदी, मला झुरत ठेवायची शिक्षा तुला मिळायलाच हवी… मी काल रात्री पासून तळमळतीये… पण तुझा विचार करून रात्री फोन नाही केला…म्हंटल, उद्या सकाळी करू. मी सुट्टी टाकली ऑफिसला, सकाळी लवकर उठून तुला फोन केला, पण तू उचलला नाहीस… वाटलं झोपला असशील…”, सावनी टपोरे डोळे माझ्यावर रोखून बोलत होती. जरा शांत झाली होती. माझ्या तोंड आणि लिंगावरची हिंसा थांबली होती. पण हाताने ताठरलेले लिंग कुरवाळलणे सुरूच होत.

“…उठलास की फोन करशील, असे वाटून मी माझी घरची कामे करू लागले, पण कशातच लक्ष लागत नव्हते…सारखा तुझा विचार, तुझ्या स्पर्शाचा, वासाचा… मग तुझा टी शर्ट हातात घेऊन हुंगला… बरे वाटले… पण शरीरात अस्वस्थ वाटू लागले, सारखा हात खाली जाऊ लागला…”

सावनी आता माझ्याकडे एकच वेळी बघत होतीही, आणि नव्हातीही… नजर स्वप्नाळू…माझ्यातून आरपार पलीकडे जाणारी…

“मी तडक जाऊन तू दिलेला vibrator हातात घेतला, बेडवर पडणार तेव्हड्यात फोन वाजला… मी धावत फोन पाशी गेले, तुझा असणार या विचाराने…”

तिच्या नजरेत एकदम ओळख आली, आणि बोलताना अंगार फुलला…

“…तर फोन होता ऑफिस मधल्या लोचट शहाचा! माझा सगळा मूडच गेला…तुझ्यामुळे…!”, ‘तुझ्यामुळे’ची सम साधून तिने पोटावर गुद्दा मारला.

मी कळवळून बसायचा प्रयत्न केला. तो तिने हाणून पाडला…

“त्याचा फोन बघून मला माझीच कीव आली…ज्याच्या फोनची वाट पाहतेय त्याने केलाच नाही, आणि this bastard is calling me… मी बंद केला… तुझ्यामुळे…!”, असे म्हणून तिने मांडीला चिमटा काढला…

मला कळेना की, मी ज्या शहाला नीट ओळखतही नाही, त्याचा फोन माझ्यामुळे सावनीला कसा काय आला? आणि त्याच्याशी न बोलताच ही का भडकली आहे, आणि तेही माझ्यावर…!

“मी त्याचा फोन कट केला, आणि तुला लावला… तर एक बाई म्हणाली, Person you are calling is…, का बोलली ती बाई असं?”, माझ्या लिंगाच्या मुस्कडात मारून म्हणाली…

“आ…आ.. सावन, सावन… प्लीज हे थांबव… Contact केला नाही मी, सॉरी… पण आता आलोय ना मी… हे काय चालवले आहेस तू…?”, असे म्हणत तिचा हात हातात घेऊन मी उठण्याचा प्रयत्न करू लागलो.

“अरे माठ माणसा, you are totally missing the point! तू येणारच होतास, ते माहिती आहे मला… पण त्या क्षणी मला तू हवा होतास, do you understand ‘त्या क्षणी’ ? माझी स्थिती वाईट होती. I was horny as never before! तू मला माझ्या आत हवा होतास…तुझा स्पर्श, वास, चव सर्व मला हवे होते… तुझ्या धसमुसळपणाने दमून जायचे होते…डोक्यापासून पायापर्यंत तुझा हात फिरावा असे वाटत होते, त्या क्षणी! आणि तू नव्हतास… तुझा आवाज जरी ऐकला असता ना, तरी मला orgasm आला असता, इतकी टोकावर आले होते रे मी…”, मावशीच्या आवाजातली जरब कमी झाली होती, ती रडवेली होत होती.

“Oh सावन…I am so Sorry… so very Sorry…”, मी तिचा हात हातात घेत म्हणालो, पण सावनो परत ट्रान्स मध्ये गेली होती…

“… तुझा आवाज तरी ऐकावा म्हणून मी फोन वर फोन करत सुटले…तरी तुझा फोन नाही, साधा मेसेज ही नाही… मी calendar चेक केले, आज तुझा मसाज सेशन ही नव्हता कुठे…मला राहवत नव्हतं…पण काही इलाज नव्हता…हात सारखा खाली जात होता, पण मला एकटीला काही करायचे नव्हते…”, सावनीचा आवाज थरथरायला लागला. मी तिचा हात हातात घेऊन बोटांशी खेळायला लागलो. हलकेच तिच्या स्तनांना कुरवाळू लागलो. पण सावनीचे लक्ष नव्हते… ती तिच्याच विचारात बोलत होती, मन मोकळे करत होती…

“…अंगातली आग कमी करण्यासाठी शॉवर खाली उभी राहिले, थंड पाणी अंगावरून वाहताना तुझे हातच फिराहेत असा भास झाला. डोळे मिटून पाण्याच्या एकेक ओघळ जाणवत होता. मग असह्य झाले…हॅंड शॉवरचा मोठा झोत खाली चालू केला, थंड पाण्याच्या सुया माझ्या खालच्या ओठांवर, मुखात टोचायला लागल्यावर जरा बरे वाटले…”

तिच्या बोलण्याने मी उत्तेजीत होत होतो, तिचे थरथरणारे गुलाबी ओठ माझ्या ओठात घ्यायची तीव्र इच्छा झाली. मी तिच्याकडे झुकलो. पण सावनी माझ्यावर रेलून बसल्यामुळे शक्य झाले नाही. तिचे बोलणे चालूच होते…

“… मग मनाला थोडी उभारी आली. तू नक्की लवकर येशील, असे वाटायला लागले. मी waxing सुद्धा केले नव्हते, त्याची लाज वाटायला लागली. बाथरूम मध्येच मी Shaving सुरू केली. तू कधीही पोचशील, म्हणून घाईने करत असताना, कापले गेले…हे बघ…”, असे म्हणून तिने मांडीचा आतला भाग दाखवला.

गोऱ्या मांडीवर अर्ध्या इंचाची जखम होती. आजूबाजूचा भाग लालसर झाला होता. मी हलकेच त्यावर हात फिरवला…

“अर्र…दुखतय का ग…?”, मी शक्य तेव्हडा मार्दवपणा आणून म्हणालो,

“स्सससस… नको लावू हात…”, असे म्हणून तिने माझे लिंग दाबले. मी हात झटकन मागे घेतला आणि परत पाठीवर पडलो.

“पाणी तसेच अंगावर वाळवले आणि तुझा टी शर्ट घातला…बाहेर आल्यावर मला रडू कोसळले, आंघोळीच्या वेळी आलेली उभारी कुठे गेली कळेना…वेड्यासारखी घरभर हिंडत होते. एक जागा अशी नाही की तिथे आपल्या दोघांची आठवण नाही…किचनच्या ओट्यावर मी तुला bj देत असताना तुझ्या हालचालीने साखरेचा डबा तुझ्या डोक्यावर उलटा झाला, आणि आपण तसाच कार्यक्रम केला, हे आठवून हसू आले… पण त्यानंतर मला जास्तच खचल्या सारखे झाले. हॉलमध्ये आले तर फिश टँक कसा पडायला आला होता ते आठवले… इतका वाईल्ड सेक्स केला…खुणा आहेत सगळी कडे…ते पाहून खूप रडायला आले मला…”

भुकेली वाघीण भाग : १०

"आदी, ढिला का झालास? तुला आवडत नाहीये का?" "…" "बोल ना शुंभा! मागे आपण अमेझॉन केले तेंव्हा तर उड्या मारत होतास… मग आता का?" काय सांगणार तिला. आतापर्यंत झालेले अत्याचार, तिचा आवेश, बोलणे आणि शेवटचा फटका यामुळे मी अवाक् झालो होतो. जरा भीती वाटत होती. "काही नाही… जरा...

भुकेली वाघीण भाग : ९

"अहाहा…आदी,… you are Simply marvoulous… हळूहळू कर… ahhhh, उम्मम…घाल आत जीभ घाल घाल घाल…", असे बरळायला लागली. माझ्या डोक्यावरची तिची पकड जरा ढीली झाली आणि मी वर पाहिले. हिंदकळणाऱ्या स्तनांच्या आडून तिचा डोळे मिटलेला, लालबुंद चेहेरा दिसत होता. एका हाताने माझा मोबाईल, ती...

भुकेली वाघीण भाग : ८

नग्न स्त्री पाठमोरी सुद्धा फार विलक्षण दिसते, विशेषतः दोन्ही हातांनी केस डोक्यावर धरून… माझा तर वीक पॉईंट्च! इथे सावनी साक्षात माझ्या पुढ्यात, नव्हे माझ्या समोर अर्ध्या फुटावर असे विलोभनीय प्रकार करत होती. समोरच्या खिडकीतून येणाऱ्या प्रकाशात सावनीची अवर ग्लास सिलोएट,...

भुकेली वाघीण भाग : ७

दहा एक मिनिटे झाल्यावर, सावनी उठून बसली. खाली वाकून तिने योनिकडे पाहिले.. "अरे काय रे इतका रपरपाट केलाय तू… शी…स्वच्छ कर तो…", असे म्हणत माझ्या गालावर हलकी चापट मारली. मी हाताने तिचे नितंब धरून तिला मागे सारले आणि जिभेने मदन बिंदू, योनी, मांड्या चाटून टाकल्या. सावनी...

भुकेली वाघीण भाग : ६

"तुला त्रास होतोय का आदी?" "…" "बी अ गूड बॉय…मग संपेल हं सारे…", असे म्हणून तिने माझे दोन्ही निपल जोरात ओढले… ”आ…SSS…", मी हाताने तिचे हात बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला. "हात…लावू नकोस मला…बाजूला ठेव…नाहीतर अजून त्रास होईल…" मी हात बाजूला करून सहन करू लागलो. "आदी…तू...

भुकेली वाघीण भाग : ५

सावनी एकेक प्रसंग सांगत होती, माझ्या डोळ्यासमोरून सारे जात होते… "आणि तू…? तुला साधा एक फोन करावासा वाटला नाही, एक Stupid मेसेज सुद्धा नाही…काय समजतोस कोण स्वतःला?", एकाएकी सावनीने बोलण्याचा पवित्रा बदलला. माझे एक स्तनाग्र जोरात पिळले, आणि तोंडावर हात धरून दोन्ही गाल...

भुकेली वाघीण भाग : ३

आता आश्चर्य, आनंद वाटत असला तरी त्यावेळी मात्र सर्व सोडून पळून जावे, असे वाटत होते. सावनीचे असले वागणे आणि आक्रमक हल्ले माझ्यासाठी नवीन होते. सावनीची बोटे माझ्या तोंडात आत बाहेर होत होती. ती अंगठ्याने माझे ओठ, नाक चिवडत होती. जमेल तसा मी श्वास घेण्याचा प्रयत्न करत...

भुकेली वाघीण भाग : २

तिची ही झटापट चालू असताना, गुढग्यावर बसून खाली वाकल्याने तिचे घुमटाकार स्तन झुंबरासारखे हालत होते. मी हात पुढे नेऊन एकाला हातात घेणार, तोच एक जोराचा फटका हातावर बसला.. "हात लावायचा नाही…" मी मुकाट्याने हात बाजूला केले. चिडलेल्या बाईला विरोध करण्याचे धैर्य अजून आपल्यात...

भुकेली वाघीण

सकाळपासून कामात व्यस्त असल्याने फोनकडे माझे लक्षच गेले नव्हते. चार वाजता, चहा सिगरेट घेण्यासाठी नेहेमीच्या टपरीवर गेलो तेंव्हा फोनची आठवण झाली. बघतो तो सावनीचे सत्तावीस मिस्ड कॉल्स! बाप रे, काय झाले असेल, तिला काही प्रॉब्लेम तर आला नसेल ना, या विचारात मी तिला फोन...

error: नका ना दाजी असं छळू!!