ध-‘माल’ मम्मा भाग : १२

पुढे काही बोलावे की नाही ह्याचा रती क्षणभर विचार करू लागली. कारण एकदा तिने त्याला ते सांगितले तर मग तिचेही ते सिक्रेट राहणार नव्हते. पण आज ना उद्या त्याला ते सांगावे लागलेच असते कारण तो विचारल्याशिवाय राहला नसता. मग परत टाळाटाळ करण्यात अर्थ नाही हे तिच्या लक्षात आले आणि तिने त्याला ते सांगायचे ठरवले.

“वेल आम्ही पण तुमच्या सारखेच करतो.” रतीने किंचित हसून तिच्या मनावरील ताण कमी करायचा प्रयत्न केला.

“आमच्या सारखेच? पण तुम्हाला कुठे असतो? म्हणजे आमच्या सारखाऽऽ हाऽऽऽऽ अस्साऽऽ?” म्हणत राहुलने हातातील लंड हलवून तिला दाखवत विचारले.

“हा अस्सा? म्हणजे ‘लंड’ ना? मग बोल सरळ ‘लंड’! लाजू नकोस!” रतीने दोन्ही वेळी लंड शब्दांवर भर देत त्याला म्हटले.

“येस्स लंड!! तुमच्याकडे नसतो ना लंड, तुमची असते तीऽऽ.” म्हणत राहुल थांबला.

“ती काय? काय म्हणतात तिला?” रतीने चावटपणे हसत त्याला विचारले.

“पुच्चीऽऽ.” राहुलने हळूच म्हटले.

“पुच्ची थोडा अश्लील शब्द आहे. मुलांनी म्हणायचा नसतो. शालीन शब्द म्हणजे ‘योनी’.” रतीने त्याच्या ज्ञानात भर घालत म्हटले.

“मग मी योनीच म्हणेन, मम्मा.” राहुलने उत्साहाने म्हटले.

“वेल आपण एकटे असेल तर तू बोलू शकतोस, पुऽऽच्चीऽऽ. माझी हरकत नाही.” रतीने हसून म्हटले.

तिलाही मजा वाटत होती राहुलबरोबर तसे लंड, योनी, पुच्ची, शब्द बोलायला.

“नको मम्मा मी योनीच म्हणेन. मग सांग ना तुम्ही कसे करता योनी बरोबर हस्तमैथुन??”

“पहिले म्हणजे आम्ही करतो ते हस्तमैथुन नाही. म्हणजे करतो तेच पण त्याला शब्द वेगळा आहे. आम्ही त्याला ‘तृप्ती’ म्हणतो! ‘कामतृप्ती’!! आणि ती करायची अनेक वेगवेगळ्या पद्धती आहेत.” रतीने खुलासा करत म्हटले.

“कुठल्या पद्धती, मम्मा? म्हणजे वेगवेगळ्या कुठल्या?” राहुलने उत्सुकतेने विचारले.

“म्हणजे आम्ही आमची ती म्हणजे योनी घासतो बोटांनी किंवा अजून काही गोष्टींनी.”

“अजून कुठल्या गोष्टीने मम्मा?” राहुलने पटकन विचारले.

“वेल ती गोष्ट म्हणजे? मी सांगेन तुला नंतर! तर आम्ही आमच्या योनीवर बोटे किंवा अजून काही फिरवतो किंवा मग आमच्या योनीवर एक दाणा असतो त्यावर बोटे फिरवतो, त्याला घासतो आणि मग आमच्या योनीत बोटे घालतो. आमचे उभार दाबतो, त्यांना आम्ही कुरवाळतो, कधी त्यांच्यावर जीभ फिरवून तो चाटतो, खास करून आमचा निप्पल!” रती उत्तेजनेच्या भरात त्याला सगळेच सांगायला लागली.

“वाऊऊऊऽऽ मस्तऽऽच! एवढे सगळे करता तुम्ही?” राहुलने आश्चर्याने उत्तेजित होत म्हटले.

“वेल येस्सऽऽ. एवढे सगळे करतो म्हणजे कधी काही गोष्टी तर कधी सगळ्या गोष्टी.” आपण त्याला सगळे सांगितले हे लक्षात आले तसे रती स्वत:ला सावरत म्हणाली.

“मग आता पण तू ते सगळे करणार?” राहुलने पटकन तिला विचारले.

“हो! म्हणजे आत्ता नाही. नंतर मला वाटले की.” रतीने पुन्हा स्वत:ला सावरत म्हटले.

“आत्ताच कर ना, मम्मा, इथे मा‍झ्या समोर.” राहुल पटकन म्हणाला.

“आत्ता? इथे? नाही! नाही!” रतीने भांबावत म्हटले.

“कर ना मम्मा, प्लीज. मला पण कळेल तुम्ही कसे करता. प्लीज! प्लीज! प्लीज!” राहुलने परत तिला पहिल्यासारखे काकुळतीने विनंती करत म्हटले.

“अरे पण मी कधी कोणासमोर तसे केले नाही.” रतीने शरमून म्हटले.

“ओके, मम्मा मी तरी कुठे कोणासमोर असे केले होते? म्हणजे आधी विजय बरोबर केले तेवढे सोडून. म्हणजे कोणा स्त्री समोर पण तुझ्या समोर काल केले ना मी? आत्ताही करतोय मग तू पण कर ना. लाजू नकोस.” राहुलने तिला प्रोत्साहन देत म्हटले.

पुन्हा रती विचारात पडली की त्याच्या विनंतीचा विचार करावा का? जर तसे काही तिने त्याच्या समोर केले तर मग पुन्हा तिला मागे फिरता येणार नव्हते. मग पुढे जे काही होईल त्याबरोबर तिला वहावत जावे लागणार होते. मग परत नो यु टर्न!!

“कमॉन, मम्मा. इट विल बी फन. डू इट.” राहुलने पुन्हा तिला म्हटले.

“डोंबल्याचे फन! एक मुलगा आपल्या मम्मीला ते करायला सांगतोय. एका मम्मीला मुलासमोर ते करायचेय. टेरीबल!!” रतीने गोंधळून म्हटले.

“अगं, मम्मा एक मुलगा असून मी करतोय ना मम्मी समोर? मग तू केलेस तर त्यात काय बिघडले? इट्स अवर सिक्रेट. मी कोणालाही सांगणार नाही. प्रॉमिस! हे आपले सिक्रेट असेल. तूच म्हणालीस ना आपण एकमेकांशी प्रामाणिक रहायचे, एकमेकांना सगळे सांगायचे, काही सिक्रेट ठेवायचे नाही. मग हे पण तू सिक्रेट ठेवू नकोस आणि मला खरच पहायचेय की तुम्ही बायका ते कसे करता. मला पण चांगली माहिती मिळेल. इंफॉरमेशन मिळेल.” राहुलने तिला राजी करायचा चंग बांधत म्हटले.

त्याने माहिती अन इंफॉरमेशन हे शब्द वापरले त्याची मात्रा बरोबर लागू पडली. रतीला पटले की त्याला माहिती देणे गरजेचे आहे, ती इंफॉरमेशन त्याला समजणे जरुरीचे आहे. हा पण त्याच्या ज्ञानात भर घालायचा एक भाग होईल. तेव्हा त्याच्या समोर करायला काही हरकत नाही. तसेही ती एक एक्सायटींग गोष्ट होईल. तिनेही कधी कोणासमोर केले नाही तेव्हा तिलाही कोणासमोर करायची एक्साईटमेंट अनुभवता येईल हे तिच्या लक्षात आले.

“ओके! पण फक्त एकदाच! आत्ताच फक्त!” रतीने त्याला निक्षून सांगितले.

आता ते तिने त्याला सांगितले की स्वत:ला बजावले ते तिच्याच लक्षात येत नव्हते. पण काहीतरी अट घालूनच तिला राजी झाल्याचे दाखवावे लागणार होते. म्हणून ती तसे म्हणाली. आणि अर्थात राहुलची त्याबद्दल काहीही तक्रार नव्हती.

“ओके, मम्मा! नो इश्यु! फक्त एकदाच कर मा‍झ्या समोर!” राहुल आनंदाने चेकाळत बेडवर सरकून बसत म्हणाला.

आता कशी सुरुवात करावी ह्याचा रती विचार करू लागली. कुठे बसावे? कसे बसावे? काय करावे? कसे कसे करावे? असे अनेक प्रश्न तिच्या मनात उमटले आणि ती त्याची उत्तरे शोधत तशीच बसून राहिली. राहुलला वाटले ती आत्ता चालू करेल अन नंतर चालू करेल. पण ती जागची हललीच नाही आणि आपल्याच विचारात गढून गेली.

तेव्हा मग राहुलने खाकरून तिचे लक्ष वेधून घेतले. ती पटकन भानावर आली आणि राहुलकडे पाहून ओशाळत म्हणाली,

“वेल मी करताना अंगावर काही ठेवत नाही. म्हणजे. सगळे कपडे काढते. यु नो म्हणजे पूर्ण नग्न.” रतीने ओशाळवाणे हसत खुलासा केला.

“वाऊऊऊऽऽ कूल मस्तच.” राहुल आनंदाने चेकाळत म्हणाला.

“व्हाट कूल? मला ही ब्रा-पॅन्टी सगळे काढावे लागणार.” रतीने त्याला इशारा करत लाजून म्हटले.

“ओके, मम्मा! गो अहेड! काढ की मग. मी पण कधी पाहिले नाही कोणाही स्त्रीला पूर्ण नग्न. माझी ती इच्छा पुरी होईल.” राहुल उत्साहाने म्हणाले. मम्मीला पूर्ण नग्न बघायची त्याची तर खूप इच्छा होती.

“हंम्म्म. तू कधीच कोणाला पाहिले नाही का पूर्ण नग्न?” रतीने कुतुहलाने त्याला विचारले.

“ऑफकोर्स नाही, मम्मा! मी कोणाला पहाणार? आपल्या घरात फक्त तूच एक स्त्री आहेस. तुला तर मी कधीच नग्न पाहिले नाही. आणि बाहेर कोणाला पहायचा प्रश्नच येत नाही.”

“ओह रिअली?” रतीने मजा वाटून विचारले.

“येस्स, मम्मा! माझी ना कोणी मैत्रिण ना गर्लफ्रेन्ड. मग कोणाला पहाणार मी?” राहुलने खुलासा केला.

पुन्हा एकदा राहुल मम्मीला खोटे सांगत होता. त्याने विजयच्या घरी त्याच्या मोठ्या बहि‍णीला दोन तीन वेळा नग्न बघितले होते. निव्वळ त्यानेच नाही तर त्याच्या बरोबर विजयनेही तिला नग्न पाहिले होते.

खरे तर विजयनेच त्याच्या बहि‍णीला नग्न बघायची व्यवस्था केली होती. पण ते एक वेगळेच प्रकरण होते, जे तो मम्मी जवळ उघड करू शकत नव्हता. त्यामुळे त्याने कोणालाही नग्न पाहिले नाही हेच त्याने मम्मीच्या मनात बिंबवले.

“ओके राहुल. आता तू कोणा स्त्रीला पूर्ण नग्न पाहिले नाही आहेस. तर ती तुझी इच्छा आता पुरी होईल. खरे तर हे योग्य नव्हे. एका मुलाने आईला नग्न पहाणे किंवा एका आईने मुलासमोर नग्न होणे. पण तरीही मी तुझ्यासमोर नग्न होते.”

असे म्हणत रतीने आपले दोन्ही हात मागे पाठीवर ब्राचा हुक खोलायला नेले. राहुल श्वास रोखून, लंड हलवायचे थांबवून रोखून मम्मीच्या उभारांकडे आशाळभूतपणे पाहू लागला. हुक उघडला तसे तिची उभारांवरील ब्रा ढिल्ली झाली आणि ब्राच्या दोन्ही बाजू उडत तिच्या बगलेत आल्या.

मग रतीने एक एक करत दोन्ही खांद्यांवरील ब्राची पट्टी खाली ढकलली. हे सगळे करताना रती राहुलच्या चेहर्‍याकडे रोखून बघत होती की त्याच्या चेहर्‍यावरील भाग कसे बदलत होते ते. आणि राहुल तिच्या नग्न होणार्‍या उभारांकडे उत्सुकता, आसक्ती अन लालसेने रोखून पाहत होता.

ब्राच्या पट्ट्या रतीच्या खांद्यांवरून खाली घसरल्या तसे तिने उभारांवरील ब्राचे दोन्ही कप धरले अन हळूहळू ब्रा उभारांवरून काढून घेऊ लागली. ती अत्यंत हळुवारपणे पूर्ण वेळ घेत ते करत होती कारण राहुलसमोर तिला झटकन अनावृत्त व्हायचे नव्हते.

थोडेसे त्याला तरसवत, त्याची उत्सुकता ताणून ठेवत, ती आपला ऐवज त्याच्या समोर उघड करत होती. पण शेवटी ती इवलीशी ब्रा तिच्या उभारांवरून दूर झाली अन राहुलला मम्मीचे नग्न उभार डोळ्यासमोर दिसले.

मम्मीचे नग्न उभार पाहून राहुलने एक आवंढा गिळला कारण त्याच्या घशाला कोरड पडली होती. अनावधानाने मूठ लंडावर दाबली गेली कारण लंडाने गचकन एक आचका दिला, ज्याने त्याच्या तोंडून एक हुंकार बाहेर पडला तसे रतीचे लक्ष त्याच्या लंडाकडे गेले की त्याचा लंड दुखावला वगैरे तर नाही? उभारावरील ब्रा काढून रती तशीच बसून राहिली आणि जणू राहुलला तिचे नग्न उभार डोळे भरून पाहून घ्यायला मुभा देत होती.

राहुलला काय करू अन काय नको असे झाले. आपल्या मम्मीचे गोळे भरगच्च आहेत हे तर त्याला माहीत होतेच पण ते इतके भरीव अन सेक्सी असतील अशी त्याने कल्पना केली नव्हती. अर्थात, तिचे असे नग्न उभार, त्यावरील भला मोठा अरोला, त्यावरील ताठरलेला तो कडक निप्पल, हे सगळे त्याला पहिल्यांदाच पाहायला मिळाले होते.

तेव्हा मम्मीचे दोन्ही नग्न उभार तो आळीपाळीने खवखवण्या सारखे पाहत राहला. त्याच्या कामुक वासनेने भरलेल्या नजरेची उलट रतीला मजा वाटली अन तिने त्याला अजून चेकळवायला आपले दोन्ही हात वर नेले आणि दोन्ही उभार दोन हातात तोलून धरत ती त्यांना कुरवळायला लागली.

रतीच्या पुच्चीतही आता आग लागली होती. मुलासमोर आपले भरीव उभार नग्न करून आणि त्याला ते डोळे भरून पाहायला देऊन तिची स्वत:ची कामोत्तेजना पेटायला लागली. काल परवापर्यंत तिने स्वप्नातही कल्पना केली नव्हती की असे ती कधी आपल्या मुलाच्या हावऱ्या नजरे समोर आपला ऐवज नग्न करेल. पण ही इथे ती त्याच्या समोर अडीच तीन फुटावर गोळे दाखवत बसली होती.

त्याला मनसोक्त गोळे दाखवल्या नंतर हातातली ब्रा बाजूला बेडवर टाकत रती हळूच चेअरवरून उठली. हळुवारपणे वळून ती पाठमोरी झाली. मग तिने आपले हात कमरेवर आणले आणि पॅन्टीच्या इलास्टीकमध्ये बोटे खुपसली. मग ती अंगावरची पॅन्टी खाली सरकवू लागली.

एक एक इंच तिच्या नितंबाचा भाग राहुलच्या हपापलेल्या नजरे समोर उघड होत गेला. तो मुद्दाम लंड फक्त मुठीत धरून स्तब्ध बसला होता कारण थोडी जरी त्याने हाताची हालचाल केली तर त्याचा बांध फुटून त्याचा लंड गळायला लागला असता. तेव्हा तो असेच गप्प बसून डोळ्यासमोर नग्न होत असलेल्या मम्मीला पाहत राहला.

ध-‘माल’ मम्मा

गॅस शेगडीवरील पातेल्यातली भाजी हलवताना किचनच्या खिडकीतून राहुलने दूरवर पाहिले, तर बिल्डिंगच्या गेट मधून त्याला त्याची मम्मी येताना दिसली. खांद्याला पर्स अडकवली होती आणि दोन्ही हातात भाजीच्या पिशव्या होत्या. चेहर्‍यावर घाम अन किंचित थकल्याचे भाव होते. पण त्याचे लक्ष...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २

आपल्या बेडरूममध्ये आल्यावर रती कपडे बदलायला कपाटा समोर उभी राहिली. तिच्या नेहमीच्या सवयी प्रमाणे कपाटाच्या दरवाज्यावर असलेल्या पूर्ण उंचीच्या आरशामध्ये ती स्वत:ला न्याहाळू लागली. आरशातली स्वत:ची छबी पाहून ती खुश झाली आणि तिच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य उमलले! तिला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ३

काहीतरी मनात आले तसे तो पटकन उठला आणि आजूबाजूला पाहू लागला. ते जे काही होते ते त्याला कुठेच दिसेना. ‘अरे मम्मीची ब्रा दिसत नाही? मम्मीची पॅन्टी कुठे दिसत नाही?’ हे त्याच्या मनात आले. क्षणभर त्याला वाटले की मम्मी बहुतेक ब्रा-पॅन्टी घालतच नसेल कारण त्याने मम्मीची ती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ४

राहुलच्या दृष्टीने मम्मी संध्याकाळीच येणार होती म्हणजे तो संध्याकाळपर्यंत घरी येण्याची शक्यता नव्हती. म्हणजे मग ती त्या एकांताचा फायदा घेत आज मस्त रिलॅक्स होऊन तिच्या व्हायब्रो बाबाकडून दाण्याला सुख देऊ शकत होती. जवळ जवळ एक आठवडा झाला होता रतीने पुच्चीला सुख दिलेच...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ५

रतीने व्हायब्रो बाबावरील हाताचा दाब थांबवला की पुच्चीच्या आतील प्रेशरने तो बाहेर यायचा आणि मग तिने परत हाताने दाबला की तो आत घुसायचा. असे तिने काही मिनिटे व्हायब्रो बाबाचे आत-बाहेर झवायचे सुख घेतले. पण तिच्या निप्पलमधून कामवासनेच्या तीव्र लहरी बाहेर पडत होत्या, ज्या...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ६

रती उठली आणि राहुलच्या रूमकडे गेली. त्याच्या दरवाज्यावर टकटक करून त्याला हाक मारत तिने दरवाजा उघडला आणि आत शिरत हसत विचारले, “राहुल झोपला नाहीस ना अजून तू?” “नाही गं, मम्मी. ब्रश करून येऊन आत्ताच पडलोय.” राहुल बेडवरून उठून वर सरकून बसत म्हणाला. “नाही. तुझ्याशी जरा...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ७

“ओह येस्स. करेक्ट!” राहुलने उत्साहाने उत्तर दिले. “वेल. येस्स. आम्ही बायकांही करतो.” रतीने लाजत म्हटले. “रिअली? खरंच?” राहुलने आश्चर्याने ओरडत विचारले. “येस्स. दोघांचाही अर्थ सेम! जरी वेगळ्या भाषेत विचारले तरीही.” रतीने हसून म्हटले. “हो गं. पण मला खरंच आश्चर्य वाटले!...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ८

बघता बघता त्याने टॉप स्पीड पकडला आणि जोरजोराने तो लंडावर हाताची घट्ट मूठ आवळत वरखाली करत मूठ मारू लागला. एक तर त्याचा लंड उत्तेजनेने प्रचंड ताठरलेला होता. त्यात आणि तो त्वेशाने घट्ट पकडून खसखसा मूठ मारत होता. त्याने त्याचा लंड चांगला लालसर झाला होता आणि तणावाने...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ९

तिकडे रती ऑलरेडी उठलेली होती आणि नाश्ता-दुपारचे जेवण बनवून ती येऊन शॉवरमध्ये अंघोळ करत होती. तिच्या मनातही राहुलबरोबर रात्री जे झाले तोच विचार होता आणि त्या विचाराच्या धुंदीतच ती अंघोळ करत होती. अंघोळ झाल्यावर तिने टॉवेल घेतला आणि अंग पुसत ती बाथरूमच्या बाहेर आली....

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १०

“अगं मम्मा तू त्या ब्रा-पॅन्टीमध्ये इतकी सुंदर दिसत होतीस की तुला तसे पाहून मला कसेतरीच व्हायला लागले. म्हणजे तिथे! खाली शॉर्टमध्ये! तेव्हा मग मी शॉर्टमध्ये हात घालून त्याला हलवायाला लागलो.” राहुल शरमत म्हणाला. खरे तर ते मम्मीला सांगताना त्याचा लंड शॉर्टमध्ये वळवळायला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ११

रतीला त्याच्या ॲक्शनची मजा वाटली आणि त्याची उत्सुकता शमवलीच पाहिजे हे तिच्या लक्षात आले. ती सावकाश बेडवरून उठून उभी राहिली आणि तिने हात खाली नेत आपला गाऊन पकडला. मग ती हाताने गाऊन वर करायला लागली. राहुलची उत्तेजित उत्सुक नजर मम्मीच्या अंगावर खिळली आणि गाऊन जस जसा वर...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १३

रतीची पॅन्टी आता तिच्या अर्ध्या अधिक नितंबावरून खाली सरकली. बघता बघता रतीचे डेरेदार विशाल नितंब तिच्या मुलाच्या नजरे समोर नग्न झाले. पॅन्टी आता रतीच्या मांडीवर आली होती. मांडीवरून खाली सरकवताना रतीला आता खाली वाकावे लागत होते. गुडघ्यावरून पॅन्टी खाली सरकली आणि रती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १४

“राहुल तुला मा‍झ्या दाण्याला स्पर्श करावासा का वाटला?” “माहीत नाही, मम्मा. पण करावास वाटला. मला वाटले पहावे स्पर्श करून. कदाचित तुला ते आवडेल असे मला वाटले.” राहुलने भांबावत उत्तर दिले. “वेल मला माहीत नव्हते तू मा‍झ्या पायात येऊन बसलाय आणि त्यात तू स्पर्श केला म्हणून...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी राहुल उठला तेव्हा त्याला आपली रात्रीची नग्न मम्मी आठवली. तो पटकन उठला आणि तिला बाहेर बघायला गेला. मम्मीच्या रूममध्ये तो शिरला तेव्हा त्याने तिचा नर्स युनिफॉर्म बेडवर टाकलेला पाहिला. बाथरूममधून शॉवरचा आवाज येत होता म्हणजे त्याची मम्मी अंघोळ करत...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १६

राहुलची उत्तेजना अजून वाढावी म्हणून रती राहुलच्या कानाजवळ ओठ नेत मादक आवाजात त्याच्याशी बोलू लागली. “काल तू खूप छान माझा दाणा घासलास. अन मला मस्त सुख दिलेस. आत्ताही तू एकदम मस्त करतोय. मम्माला तू एकदम खुश करतोय. हे असेच करायचे असते. कोणाही मुलीला वा स्त्रीला असेच सुख...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १७

राहुलच्या लंडाच्या लांबीचे रतीला खूप अप्रूप वाटले. तिला आपली पुच्ची पूर्णपणे भरून गेल्याचे फिलिंग होत होते. त्याच्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बच्चेदाणीत शिरलाय असे तिला जाणवत होते. आजपर्यंत तिने इतका लांबोडा लंड पुच्चीत घेतला नव्हता. तिच्या नवऱ्याचाही लंड इतका लांब नव्हता...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १८

थोडा वेळ रती राहुलचा लंड तसे आवडीने, आसक्तीने चोखत राहिली. मग ती वर झाली आणि तिने राहुलला खाली सरकून झोपायला लावले. मग उठून ती वर गेली आणि त्याच्या दोन्ही हाताच्या बाजूला आपले दोन्ही पाय ठेवून उभी राहिली. मग ती खाली झुकत गुडघ्यावर बसली आणि तिने आपले नितंब खाली...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १९

आपल्या मम्मीला नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये पाहून राहुल एक्साईट झाला. तसेही सकाळची ताठरता त्याच्या लंडात होती आणि वर मम्मीला तसे पाहून त्याचा लंड अजूनच टाईट झाला. तो डायनिंग चेअरवर बसत मम्मीकडे पाहत लंड हलवायाला लागला. रती टिफीन भरताना त्याच्या करामती बघत होती आणि सकाळी...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २०

रतीने त्या स्पेशल रूममधील छोट्या किचनमधून, ट्रे, प्लेट आणि चमचे आणले आणि दोघं बेडवर समोरासमोर बसून टिफीन खोलून त्यातले लंच काढून खाऊ लागले. हळू आवाजात गप्पा मारत त्यांनी १५ मिनिटात लंच संपवले. “मम्मा १५ मिनिटात लंच झाले. आता बाकीची ४५ मिनिट काय करायचे?” राहुलने गुढपणे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!