ध-‘माल’ मम्मा भाग : १४

“राहुल तुला मा‍झ्या दाण्याला स्पर्श करावासा का वाटला?”

“माहीत नाही, मम्मा. पण करावास वाटला. मला वाटले पहावे स्पर्श करून. कदाचित तुला ते आवडेल असे मला वाटले.” राहुलने भांबावत उत्तर दिले.

“वेल मला माहीत नव्हते तू मा‍झ्या पायात येऊन बसलाय आणि त्यात तू स्पर्श केला म्हणून मी किंचित दचकले.” रती म्हणाली.

“सॉरी, मम्मा. मी नाही परत हात लावणार.” राहुलने पुन्हा सॉरी म्हटले.

“नो वेट! म्हणजे त्याने मी अपसेट झाले असे नाही. म्हणजे तुला हवे असेल. म्हणजे तुला परत करावेसे वाटत असेल तर तू पुन्हा हात लावू शकतोस.” रतीने त्याला म्हटले.

“खरंच, मम्मा?? मी परत हात लावू?” राहुलने आश्चर्याने उचंबळत विचारले.

“म्हणजे तुला हवे असेल तर. तुला मजा वाटली तर.” रतीने जणू तिला नकोय पण त्याला हवे असेल तर त्याने स्पर्श करावा असे दर्शवले.

“मला आवडेल, मम्मा. तुझ्या दाण्याला स्पर्श करायला, तुझ्या योनीला स्पर्श करायला, तुला हेल्प करायला.” राहुलने आनंदाने म्हटले.

“ओके मग तू लाव हात परत. माझी काही हरकत नाही.”

असे म्हणत रतीने पुन्हा डोळे मिटून घेतले आणि एका हाताने गोळे दाबायला लागली. मग तिने आपला पुच्चीवरचा हात थोडा बाजूला केला आणि साईडने पुच्चीत दोन बोटे घालून आत-बाहेर करायला लागली. आणि आता ती मनातून वाट पाहू लागली की राहुल वर तिच्या दाण्याला परत कधी स्पर्श करतोय.

राहुल मम्मीची प्रत्येक हालचाल निरखून पाहत होता आणि ज्या तर्‍हेने तिने आता हात बाजूला करून पुच्चीत बोटे घालायला लागली होती. त्यावरून त्याने ओळखले की मम्मीने त्याला दाणा घासायला जागा करून दिली होती. उत्साहाने त्याने हात वर आणला आणि हाताची तर्जनी मम्मीच्या दाण्यावर ठेवली.

राहुलच्या बोटाच्या स्पर्शाने आता रतीच्या अंगाला झटका बसला आणि तिची कंबर हलली. तिच्या तोंडून एक दीर्घ मादक सुस्कारा बाहेर पडला आणि ती हुंकारायला लागली. मम्मी तिच्या दाण्यावर कसे बोट घासत होती ते राहुलने पाहिले होते.

तेव्हा तो आपली तर्जनी तिच्या दाण्यावर तशीच घासायला लागला. त्याच्या घासण्याच्या तालावर आता रती कंबर हलवायाला लागली आणि त्वेशाने आपली दोन बोटे पुच्चीत घालून बोटांनी पुच्ची झवायला लागली. नक्कीच ते एकदम वेगळे फिलिंग होते. स्वत:च्या बोटाने किंवा व्हायब्रेटरने ती दाणा घासायची ते एक फिलिंग होते.

पण आता राहुलचे बोट तिच्या दाण्यावर घासले जात होते ते फिलिंग काही औरच होते. हे बोट तिच्या मुलाचे होते, जे मम्मीच्या पुच्चीदाण्यावर घासले जात होते. एक मुलगा आपल्या मम्मीचा दाणा घासत होता. एक आई आपल्या मुलाकडून दाणा घासून घेत होती. ओहह्हहहहऽऽ कसले सॉलिड फिलिंग होते ते!!

“येस्स्सऽऽ राहुलऽऽऽ मस्त करतोय तू. असेच करत रहा. असेच मम्मीचा दाणा घास. मम्मा आता झडायला येतेयऽऽ. मम्माची आता कामतृप्ती होईल. मम्मी आता फिनिश होईल. असेऽऽच कर. असेच करत रहा. येस्स्सऽऽ येस्स्सऽऽ असेचऽऽ. ओहहहहऽऽऽ आहहहहहऽऽऽ ओहहहहऽऽ आले मी. आलेऽऽ आलेऽऽ मा‍झ्या राजा. मम्मा आलीऽऽ बेटा. आहहहहहहऽऽऽ” आणि रती झडायला लागली.

तिची कंबर जोरजोराने हलायला लागली आणि ती प्रचंड जोराने हुंकारू लागली. राहुलला तिच्या दाण्यावर बोट ठेवणे कठीण जात होते पण तरीही त्याने तिचा दाणा अजिबात मिस न करता शेवटपर्यंत तिचा दाणा जोमाने घासत राहला.

‘आपण मम्माच्या पुच्चीदाण्याला स्पर्श केला. आपण मम्माचा दाणा घासला. आपण मम्माला कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचवले. आपण मम्माला झडायला लावले. आपण बोटांनी मम्माला फिनिश व्हायला मदत केली.

काय मज्जा आहे ह्यात! काश मम्माने मला तिचा हा दाणा चोखायला सांगितले तर? तिने मला तिच्या ह्या दाण्याला तोंड लावून चोखायला दिले तर? तिचा पुच्चीतून पाझरत असलेला रस मला चाखायला मिळाला तर? ओहहहहऽऽ आहहहहऽऽ’

आणि अशा रानटी विचाराने राहुलच्या लंडातून एक सणक सळसळत गेली.

काही कळायच्या आत त्याच्या लंडाला झटका बसला. त्याने पटकन दुसर्‍या हाताने आपला लंड जेमतेम पकडला आणि त्याच्या लंडातून एक तीव्र पिचकारी उडाली. आपोआप त्याचे डोळे मिटले आणि तो एका हाताने आपला गळणारा लंड खसखसा हलवू लागला आणि दुसर्‍या हाताचे बोट तसेच मम्मीच्या दाण्यावर घासत राहला. एका मागोमाग एक राहुल लंडातून पिचकाऱ्या सोडत राहला आणि त्वेशाने, तीव्रपणे गळत राहला.

त्याच्या मम्मीने त्याचा तिच्या दाण्यावरील हात कधी बाजूला केला ते त्याला समजलेच नाही. कारण तो आपल्याच झडण्याच्या धुंदीत होता. दुसर्‍या हाताने पकडलेला लंड तो खसखसा हलवत होता आणि वीर्याच्या पिचकाऱ्या सोडत होता. हळूहळू त्याची तीव्रता कमी कमी होत गेली आणि त्याचे प्रेशर कमी कमी होत तो शांत होवू लागले.

“राहुलऽऽ!” रतीने हळूच राहुलला हाक मारली तसे त्याने हळूच डोळे उघडत वर तिच्याकडे पाहिले.

“येस्स, मम्मा.” राहुल हळूच म्हणाला. कारण गळून त्याचा जोश कमी झाला होता.

“छान केलेस तू, मला आवडले, थॅंक्स.” रती किंचित हसत म्हणाली.

“खरंच, मम्मा? तुला आवडले मी केलेले?” राहुलने खुशीत पण अविश्वासाने विचारले.

“हो बेटा! मस्त केलेस तू. मम्मा एकदम तृप्त झाली.” रती मनापासून म्हणाली.

“ओहहहऽऽ मला पण मम्मा खूप मज्जा वाटली. इतकी की मी पण मस्त गळालो.” राहुल खुशीत म्हणाला.

“आय नो. तुझी उत्तेजना फवाऱ्यासारखी उडत होती. मी पाहत होते. मला अंघोळ घातलीस तू.” रतीने चावटपणे हसून त्याला खाली इशारा करत म्हटले.

त्यावर राहुलची नजर खाली सरकली आणि त्याने मम्मीच्या अंगाकडे पाहिले. आणि त्याच्या लक्षात आले की त्याच्या लंडातून वीर्याच्या ज्या पिचकाऱ्या उडाल्या त्या बहुतांशी मम्मीच्या नग्न अंगावर उडाल्या होत्या.

त्याचे वीर्य तिच्या उभारावर उडाले होते, तिच्या पोटावर उडाले होते, तिच्या मांडीवर उडाले होते, तिच्या पुच्चीच्या भागावर उडाले होते, तिच्या पायावर उडाले होते. राहुलची मम्मी अक्षरश: त्याच्या वीर्याच्या सड्याने बरबटून गेली होती आणि ते पाहून राहुलचे धाबे दणाणले. तो घाबरला आणि तो घाबरून मम्मीला म्हणू लागला.

“ओहह सॉरी, सॉरी, मम्मा. ते मला माहीतच पडले नाही. कारण माझे डोळे बंद होते. ओहह सॉरी, मम्मा. रिअली सॉरी.”

म्हणत राहुल गडबडीने उठू लागला की मम्मीचे अंग कशाने तरी पुसून घ्यावे.

“इट्स ओके, राहुल! शांत हो! गडबड करू नकोस. रिलॅक्स! मला राग नाही आलाय. इट्स ओके!”

म्हणत रतीने त्याच्या खांद्याला धरून त्याला खालीच बसवून ठेवले आणि शांत व्हायला लावले. तिने त्याला आश्वस्त केले म्हणून तो शांत झाला. पण ओशाळून त्याने मान खाली घातली.

“राहुल बेटा, वर बघ,” म्हणत रतीने खाली झुकून त्याच्या हनुवटीला धरून त्याचा चेहरा वर केला आणि हसून त्याला म्हणाली, “तुला लाज वाटायचे काही कारण नाही. तू पहिली वेळ मा‍झ्या योनीला स्पर्श केलास. तू कदाचित खूपच उत्तेजित झालेला होतास. तेव्हा उत्तेजनेच्या भरात झाले तसे. हरकत नाही. मला काही नाही वाटले त्याचे. येस्स आता मला जाऊन शॉवर घ्यायला पाहिजे. इट्स ओके. आय डोंट माईंड.”

“ओहह थॅंक्स, मम्मा. यु आर बेस्ट मम्मा. थॅंक्स मला तू करून दाखवलेस. मला आवडले ते.” राहुलने खुशीत तिला म्हटले.

“तुला मी वेलकम म्हणत नाही. कारण आपण फक्त आजच एकदाच हे केले आहे. पण तुला इतर काही डाऊट असतील तर तू कधीही मला विचारू शकतोस. ओके? आता तू पण उठ आणि थोडा फ्रेश हो. आणि झोप व्यवस्थित. ओके? गुड नाईट, बेटा.”

रती अजून पुढे झुकली आणि तिने राहुलच्या ओठांवर ओठ दाबले. कालच्या सारखेच रती राहुलला ओठांवर किस करत होती. काल राहुल ग्लानित होता म्हणून त्याला मम्मीच्या किसला रिस्पॉन्स देता आला नाही. पण आज तो पूर्ण शुद्धीत होता. त्यामुळे जेव्हा मम्मीने त्याच्या ओठांवर ओठ दाबले तेव्हा त्यानेही आपले ओठ तिच्या ओठांवर दाबून त्याला तो किस आवडल्याची जाणीव तिला करून दिली.

कालच्यापेक्षा आज त्या माय-लेकांचा किस जास्त वेळ घेत होता. ह्या वेळी रतीने त्याच्या डोक्यामागे हात नेऊन त्याचे तोंड अजून आपल्या तोंडावर दाबून घेतले आणि नर-मादीसारखे कसून मुलाचे चुंबन घेतले.

“गुड नाईट, राहुल.” रती हळूच त्याच्या तोंडात पुटपुटली.

“गुड नाईट, मम्मा.” राहुलही तिच्या तोंडात पुटपुटला.

आणि मग रती मागे झाली आणि उठून उभी राहिली. राहुल अजूनही उशीवर बसलेल्या अवस्थेत होता आणि रती उभी राहिल्याने तिची नग्न पुच्ची त्याच्या चेहऱ्याच्या थोड्या वर आली. तो उत्सुकतेने मम्मीची पुच्ची पाहू लागला आणि त्याच्या मलूल पडलेल्या लंडात हलचल झाली. त्याच्याकडे काहीसे दुर्लक्ष करत रतीने तिची ब्रा-पॅन्टी, गाऊन उचलले आणि ती वळून चालायला लागली.

बसलेल्या अवस्थेतच राहुल पाठमोऱ्या मम्मीला पाहू लागला आणि अर्थात त्याची नजर मम्मीच्या डुचमूळणाऱ्या नग्न नितंबावर खिळली. नेहमी त्याला मम्मीचे नितंब कुठल्या ना कुठल्या कपड्यात झाकलेले दिसायचे. पण आज त्याला ते पूर्ण नग्न हलताना दिसत होते. मम्मीच्या डुचमूळणाऱ्या नितंबाची मोहक हालचाल त्याला कासाविस करू लागली. नकळत त्याचा हात वळवळणाऱ्या लंडावर गेला आणि तो लंड मुठीत धरून हलवायाला लागला.

रती वळून चालायला लागली तेव्हा तिच्याही लक्षात आले की राहुलची नजर तिच्या नग्न नितंबावर खिळलेली असणार. ती नजरेआड होईपर्यंत तो मम्मीचे नितंब बघत बसणार. कदाचित त्याची उत्तेजना पुन्हा जागी होईल. ह्या वयात मुले खूप पटकन उत्तेजित होतात. तेव्हा परत त्याचा लंड उठायला लागला असेल. आपण वळून ते पहावे आणि खात्री करून घ्यावी. त्याप्रमाणे रती जेव्हा दरवाज्यात पोहचली तेव्हा तिने पटकन वळून राहुलकडे बघितले.

राहुल तिच्या नितंबाकडे पाहूनच लंड हलवत होता आणि ती वळाली तेव्हा आता त्याला तिच्या पुच्चीचा भाग दिसायला लागला. तो आपल्याच धुंदीत लंड हलवत राहला आणि आता तिची पुच्ची दिसतेय म्हणून त्याला अजून मजा वाटायला लागली.

पण मग मम्मी आपल्याला अजूनही कशी दिसतेय हे त्याला कळेना? मग त्याला क्लिक झाले की मम्मी दरवाज्यात थांबली आहे आणि कदाचित त्याला बघत असावी. पटकन त्याने मान वर केली आणि त्याची मम्मीशी नजरा नजर झाली. तो ओशाळवाणे हसला आणि त्याने लाजत लंड सोडून दिला.

“झोप आता. सकाळी उठायचे आहे. परत बसू नको हलवत.”

“येस्स, मम्मा. सॉरी, मम्मा.” म्हणत राहुल उठायला लागला.

हसत रती वळाली आणि रूमच्या बाहेर पडली. ती आपल्या रूममध्ये गेली आणि हातातले कपडे बेडवर टाकत तशीच बाथरूममध्ये शिरली. मग तिने शॉवर घेऊन अंग साफ केले आणि पूर्ण अंघोळ करून फ्रेश होऊन ती बाहेर आली. आणि मग ती झोपायला बेडवर गेली.

ध-‘माल’ मम्मा

गॅस शेगडीवरील पातेल्यातली भाजी हलवताना किचनच्या खिडकीतून राहुलने दूरवर पाहिले, तर बिल्डिंगच्या गेट मधून त्याला त्याची मम्मी येताना दिसली. खांद्याला पर्स अडकवली होती आणि दोन्ही हातात भाजीच्या पिशव्या होत्या. चेहर्‍यावर घाम अन किंचित थकल्याचे भाव होते. पण त्याचे लक्ष...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २

आपल्या बेडरूममध्ये आल्यावर रती कपडे बदलायला कपाटा समोर उभी राहिली. तिच्या नेहमीच्या सवयी प्रमाणे कपाटाच्या दरवाज्यावर असलेल्या पूर्ण उंचीच्या आरशामध्ये ती स्वत:ला न्याहाळू लागली. आरशातली स्वत:ची छबी पाहून ती खुश झाली आणि तिच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य उमलले! तिला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ३

काहीतरी मनात आले तसे तो पटकन उठला आणि आजूबाजूला पाहू लागला. ते जे काही होते ते त्याला कुठेच दिसेना. ‘अरे मम्मीची ब्रा दिसत नाही? मम्मीची पॅन्टी कुठे दिसत नाही?’ हे त्याच्या मनात आले. क्षणभर त्याला वाटले की मम्मी बहुतेक ब्रा-पॅन्टी घालतच नसेल कारण त्याने मम्मीची ती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ४

राहुलच्या दृष्टीने मम्मी संध्याकाळीच येणार होती म्हणजे तो संध्याकाळपर्यंत घरी येण्याची शक्यता नव्हती. म्हणजे मग ती त्या एकांताचा फायदा घेत आज मस्त रिलॅक्स होऊन तिच्या व्हायब्रो बाबाकडून दाण्याला सुख देऊ शकत होती. जवळ जवळ एक आठवडा झाला होता रतीने पुच्चीला सुख दिलेच...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ५

रतीने व्हायब्रो बाबावरील हाताचा दाब थांबवला की पुच्चीच्या आतील प्रेशरने तो बाहेर यायचा आणि मग तिने परत हाताने दाबला की तो आत घुसायचा. असे तिने काही मिनिटे व्हायब्रो बाबाचे आत-बाहेर झवायचे सुख घेतले. पण तिच्या निप्पलमधून कामवासनेच्या तीव्र लहरी बाहेर पडत होत्या, ज्या...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ६

रती उठली आणि राहुलच्या रूमकडे गेली. त्याच्या दरवाज्यावर टकटक करून त्याला हाक मारत तिने दरवाजा उघडला आणि आत शिरत हसत विचारले, “राहुल झोपला नाहीस ना अजून तू?” “नाही गं, मम्मी. ब्रश करून येऊन आत्ताच पडलोय.” राहुल बेडवरून उठून वर सरकून बसत म्हणाला. “नाही. तुझ्याशी जरा...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ७

“ओह येस्स. करेक्ट!” राहुलने उत्साहाने उत्तर दिले. “वेल. येस्स. आम्ही बायकांही करतो.” रतीने लाजत म्हटले. “रिअली? खरंच?” राहुलने आश्चर्याने ओरडत विचारले. “येस्स. दोघांचाही अर्थ सेम! जरी वेगळ्या भाषेत विचारले तरीही.” रतीने हसून म्हटले. “हो गं. पण मला खरंच आश्चर्य वाटले!...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ८

बघता बघता त्याने टॉप स्पीड पकडला आणि जोरजोराने तो लंडावर हाताची घट्ट मूठ आवळत वरखाली करत मूठ मारू लागला. एक तर त्याचा लंड उत्तेजनेने प्रचंड ताठरलेला होता. त्यात आणि तो त्वेशाने घट्ट पकडून खसखसा मूठ मारत होता. त्याने त्याचा लंड चांगला लालसर झाला होता आणि तणावाने...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ९

तिकडे रती ऑलरेडी उठलेली होती आणि नाश्ता-दुपारचे जेवण बनवून ती येऊन शॉवरमध्ये अंघोळ करत होती. तिच्या मनातही राहुलबरोबर रात्री जे झाले तोच विचार होता आणि त्या विचाराच्या धुंदीतच ती अंघोळ करत होती. अंघोळ झाल्यावर तिने टॉवेल घेतला आणि अंग पुसत ती बाथरूमच्या बाहेर आली....

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १०

“अगं मम्मा तू त्या ब्रा-पॅन्टीमध्ये इतकी सुंदर दिसत होतीस की तुला तसे पाहून मला कसेतरीच व्हायला लागले. म्हणजे तिथे! खाली शॉर्टमध्ये! तेव्हा मग मी शॉर्टमध्ये हात घालून त्याला हलवायाला लागलो.” राहुल शरमत म्हणाला. खरे तर ते मम्मीला सांगताना त्याचा लंड शॉर्टमध्ये वळवळायला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ११

रतीला त्याच्या ॲक्शनची मजा वाटली आणि त्याची उत्सुकता शमवलीच पाहिजे हे तिच्या लक्षात आले. ती सावकाश बेडवरून उठून उभी राहिली आणि तिने हात खाली नेत आपला गाऊन पकडला. मग ती हाताने गाऊन वर करायला लागली. राहुलची उत्तेजित उत्सुक नजर मम्मीच्या अंगावर खिळली आणि गाऊन जस जसा वर...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १२

पुढे काही बोलावे की नाही ह्याचा रती क्षणभर विचार करू लागली. कारण एकदा तिने त्याला ते सांगितले तर मग तिचेही ते सिक्रेट राहणार नव्हते. पण आज ना उद्या त्याला ते सांगावे लागलेच असते कारण तो विचारल्याशिवाय राहला नसता. मग परत टाळाटाळ करण्यात अर्थ नाही हे तिच्या लक्षात आले...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १३

रतीची पॅन्टी आता तिच्या अर्ध्या अधिक नितंबावरून खाली सरकली. बघता बघता रतीचे डेरेदार विशाल नितंब तिच्या मुलाच्या नजरे समोर नग्न झाले. पॅन्टी आता रतीच्या मांडीवर आली होती. मांडीवरून खाली सरकवताना रतीला आता खाली वाकावे लागत होते. गुडघ्यावरून पॅन्टी खाली सरकली आणि रती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी राहुल उठला तेव्हा त्याला आपली रात्रीची नग्न मम्मी आठवली. तो पटकन उठला आणि तिला बाहेर बघायला गेला. मम्मीच्या रूममध्ये तो शिरला तेव्हा त्याने तिचा नर्स युनिफॉर्म बेडवर टाकलेला पाहिला. बाथरूममधून शॉवरचा आवाज येत होता म्हणजे त्याची मम्मी अंघोळ करत...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १६

राहुलची उत्तेजना अजून वाढावी म्हणून रती राहुलच्या कानाजवळ ओठ नेत मादक आवाजात त्याच्याशी बोलू लागली. “काल तू खूप छान माझा दाणा घासलास. अन मला मस्त सुख दिलेस. आत्ताही तू एकदम मस्त करतोय. मम्माला तू एकदम खुश करतोय. हे असेच करायचे असते. कोणाही मुलीला वा स्त्रीला असेच सुख...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १७

राहुलच्या लंडाच्या लांबीचे रतीला खूप अप्रूप वाटले. तिला आपली पुच्ची पूर्णपणे भरून गेल्याचे फिलिंग होत होते. त्याच्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बच्चेदाणीत शिरलाय असे तिला जाणवत होते. आजपर्यंत तिने इतका लांबोडा लंड पुच्चीत घेतला नव्हता. तिच्या नवऱ्याचाही लंड इतका लांब नव्हता...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १८

थोडा वेळ रती राहुलचा लंड तसे आवडीने, आसक्तीने चोखत राहिली. मग ती वर झाली आणि तिने राहुलला खाली सरकून झोपायला लावले. मग उठून ती वर गेली आणि त्याच्या दोन्ही हाताच्या बाजूला आपले दोन्ही पाय ठेवून उभी राहिली. मग ती खाली झुकत गुडघ्यावर बसली आणि तिने आपले नितंब खाली...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १९

आपल्या मम्मीला नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये पाहून राहुल एक्साईट झाला. तसेही सकाळची ताठरता त्याच्या लंडात होती आणि वर मम्मीला तसे पाहून त्याचा लंड अजूनच टाईट झाला. तो डायनिंग चेअरवर बसत मम्मीकडे पाहत लंड हलवायाला लागला. रती टिफीन भरताना त्याच्या करामती बघत होती आणि सकाळी...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २०

रतीने त्या स्पेशल रूममधील छोट्या किचनमधून, ट्रे, प्लेट आणि चमचे आणले आणि दोघं बेडवर समोरासमोर बसून टिफीन खोलून त्यातले लंच काढून खाऊ लागले. हळू आवाजात गप्पा मारत त्यांनी १५ मिनिटात लंच संपवले. “मम्मा १५ मिनिटात लंच झाले. आता बाकीची ४५ मिनिट काय करायचे?” राहुलने गुढपणे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!