दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती.

ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून मला तिला झवायला मिळण्याची आशा जास्त कठीण वाटत नव्हती.

मी थोडा अजून प्रयत्न केला आणि फोटोग्राफीच्या बहाण्याने तिला अजून थोडे जास्त ट्रॅप केले तर ती सहज मला झवायला द्यायला तयार होईल याची मला खात्री वाटू लागली.

दुसर्‍या दिवशी दुपारी बाराच्या दरम्यान मी प्रिया दिदीकडे तिच्या कालच्या फोटोसेशनची सिडी द्यायला गेलो. आधी मी तिला फोन केला होता तेव्हा तिला माहीत होते की मी त्यावेळी येणार होतो. तरीही मी जेव्हा तिच्या घराची बेल वाजवली तेव्हा बराच वेळ तिने दरवाजा उघडला नाही.

मी परत फिरणार होतो तेवढ्यात तिने दरवाजा उघडला. ती झोपेत असल्यासारखी वाटत होती.

“काय गं दिदी झोपली होतीस का?”

“हो रे,” आळस देत ती बाजूला झाली.

मी आत आलो आणि दरवाजा लावून घेतला. दिदी आळस देत देत चालत जाऊन सोफ्यावर पडली. मी तिच्या मागून गेलो आणि तिच्या समोरील सोफ्यावर बसलो. ती डोळे मिटून सोफ्यावर आडवी पडली होती.

तिने मध्यम लांबीचा एक गाऊन घातला होता आणि एक पाय दुमडून वर घेतल्याने मला तिची मांडी दिसत होती. वर गाऊनचा गळाही मोठा आणि खोल होता तेव्हा त्यातून तिच्या छातीचे उभार बऱ्यापैकी दिसत होते.

म्हटले तर तिने एक सेक्सी पोझ घेतली होती आणि तिला तसे पाहून माझी उत्तेजना जागी झाली! खरं तर आता तिला पाहिले तरी माझा लंड उठत असे आणि तिच्याबद्दलचे कामुक विचार मनात चालू होत असत.

पण मी तिच्याकडे बघतोय ह्याची फिकीर न करता ती आपल्यात मूडमध्ये बिनधास्त पडली होती. मी तिला तसे पहायला तिच्याकडे आलो नव्हतो तेव्हा मी तिला म्हणालो,

“दिदी तुझी तब्येत तर ठीक आहे ना? काही होतेय का?”

“नाही रे,” तिने तसेच झोपेत हळूच डोळे उघडले आणि किंचित हसत पुढे म्हणाली, “का? असे का विचारतोस??”

“नाही, ह्या वेळेला तू झोपली होतीस म्हणून विचारतोय. मी येणार होतो हे तुझ्या लक्षात होते ना?”

“हो रे, सकाळी लवकर उठून मुलांचे आवरले नी त्यांना स्कूलमध्ये पाठवले. मला फार दमल्यासारखे वाटत होते तेव्हा मी पडले होते. कधी झोप लागली कळलेच नाही. काल रात्री झोपायला उशीर झाला होता ना.” असे बोलून ती सूचकपणे हसली.

“आय सी! म्हणजे ते जे काही अर्धवट राहले होते ते पूर्ण करूनच झोपली वाटते?” मीपण हसत म्हटले.

त्यावर ती नुसतीच हसली! पुन्हा तिने डोळे मिटून घेतले आणि पायाची अस्वस्थ हालचाल केली. कदाचित रात्री तिने काय केले ते ती आठवत असावी. मी पुढे म्हटले,

“मग आता उठायचा विचार आहे की पुन्हा झोपायचा? माझे जेवण बोंबलले म्हणायचे!” मी हसत म्हटले.

“नाही नाही, मी उठते आता.” असे बोलून ती उठून बसली.

मग तिने हात वर करून एक मादक अंगडाई दिली आणि आळस झटकला! मी तिच्याकडे पहातच बसलो! अंगडाई देताना तिने जसे शरीर वळवले, ते बघायला एकदम सेक्सी वाटत होते! तिच्या लक्षात आले की मी तिच्या अंगाकडे पहातोय.

मग चावटपणे हसत तिने पुन्हा एक हलकी अंगडाई घेतली आणि म्हणाली,

“अरे मी काही जेवण केलेले नाही आणि तुला जेवण बनवेपर्यंत थांबायला वेळ नसेल.”

“ऑफकोर्स वेळ नाही. मी आपली ही सिडी देतो तुला आणि निघतो. मी बाहेर कुठे तरी लंच करेन.” असे म्हणून मी तिच्या फोटोची सिडी काढून तिला दिली.

“अरे निघतोस काय असा, तू बाहेर जाऊन जेवशील पण माझे काय? मला काहीतरी खावेच लागणार. आता आलायस तर लंच करूनच जा. आपण एक काम करूया, रेस्टॉरंटमध्ये ऑर्डर करून पार्सल मागवूया म्हणजे दोघांचेही येथेच भागेल.”

“ओके! ॲज यु विश!” मी तयार होत म्हणालो, “मला काय बाहेर जाऊन खायचे ते इथेच मागवून खाईल.”

“ओके मग,” असे बोलून प्रिया दिदी उठून उभी राहिली आणि मला म्हणाली, ” तू एक काम कर, त्या डायरीत त्या रेस्टॉरंटचा फोन नंबर आहे. तिकडे फोन कर आणि ऑर्डर करून पार्सल मागवून घे. ते येईपर्यंत मी जाऊन अंघोळ करून येते. आणि हां, पार्सलचे पैसे तू देऊ नकोस. आत बेडरूममध्ये माझी पर्स आहे त्यातून घे.”

“का गं दिदी?” मी विचारले.

“तसे नाही. मी तुला जेवायला बोलावले पण जेवणच केले नाही, तेव्हा तुला भुर्दंड कशाला? तेव्हा मीच बिल पे करेन. तू मा‍झ्या पर्समधून घे आणि पे कर.”

“बस काय दिदी, त्यात काय एवढे. मी काय इतकापण भुर्दंड सहन नाही करू शकत?” मी हसत म्हणालो.

“अरे पण.”

ती बोलायला गेली तर मी तिला थांबवत म्हणालो,

“तू आपली जा बघू आणि अंघोळ कर. मी बघतो ते पैशाच.”

त्यावर प्रिया दिदी नुसतीच हसली आणि वळून आतमध्ये निघून गेली. ती पाठमोरी होऊन चालायला लागली तेव्हा सवयीप्रमाणे माझी नजर तिच्या मटकणाऱ्या नितंबावर गेलीच.

हो! आता मला ती सवय लागली होती की दिदी पाठमोरी झाली किंवा तिचे तोंड माझ्याकडे नसले की तिचे अंग न्याहाळायचे. तिच्या नकळत तिच्या मादक अंगाची हालचाल टिपत रहायची. तिच्या नितंबाचा विचार करत करत मी टेलीफोनकडे गेलो. मग डायरीतून रेस्टॉरंटचा नंबर घेऊन मी फोन केला आणि आमच्यासाठी जेवण ऑर्डर केले.

साधारणतः वीस मिनिटांनी बेल वाजली तेव्हा मी जाऊन दरवाजा उघडला. रेस्टॉरंट मधील एक वेटर पार्सल घेऊन आला होता. पार्सल घेऊन मी बिल बघितले तर ते साडे तीनशे होते. त्याला बिल पे करायला मी माझे पाकिट बाहेर काढले.

पाकिटात बघतो तर दोन तीन पाचशेच्या नोटा आणि एक शंभरची नोट होती. मी त्याला सुटे आहेत का विचारले, तर नाही म्हणाला. आता काय करायचे? त्याच्याकडे सुटे नव्हते आणि माझ्याकडेही नव्हते.

पटकन मला प्रिया दिदीचे बोलणे आठवले! मला हसू आले की बहुतेक दिदीचेच पैसे घेऊन बिल पे करावे लागणार होते. मी त्या वेटरला दोन मिनिटे थांबायला सांगितले आणि मी आत प्रिया दिदीच्या बेडरूमकडे गेलो.

तिच्या बेडरूमचा दरवाजा उघडाच होता, तेव्हा मी तसाच आत शिरलो. आत शिरल्यावर उजव्या बाजूला थोडी भिंत झाली की बाथरूम होता. पण बाथरूमचा दरवाजा डायरेक्ट त्या भिंतीला नव्हता तर त्या भिंतीच्या आत एक तीन फुट बाय तीन फुटाचा पॅसेज होता आणि त्या पॅसेजमध्ये डाव्या बाजूला भिंतीच्या काटकोनात दरवाजा होता.

आत शिरल्यावर मला शॉवरचा आवाज आला तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की प्रिया दिदी बाथरूममध्ये अंघोळ करत होती. पण मी बाथरूमच्या दरवाज्याकडे पाहिले नाही व तसेच पुढे चालत ड्रेसिंग टेबल जवळ गेलो. ड्रेसिंग टेबलवर ठेवलेल्या प्रिया दिदीच्या पर्समधून मी तिचे पाकिट काढले आणि त्यातून साडे तीनशे रुपये काढले.

मी रुपये काढत होतो पण मा‍झ्या मनात अंघोळ करत असलेल्या प्रिया दिदीचा विचार होता. खरं तर मी रूममध्ये शिरल्यावर जेव्हा शॉवरचा आवाज ऐकला तेव्हापासूनच मा‍झ्या मनात तिचा विचार चालू झाला होता.

एक गोष्ट मला प्रकर्षाने जाणवली की शॉवरचा आवाज जरा जास्तच येत होता. रुपये काढता काढता मी तोच विचार करत होतो की शॉवरचा आवाज इतका मोठ्याने का येतोय? त्याच विचारात रुपये काढून झाल्यावर मी परत मागे फिरलो आणि बाहेर जायला लागलो.

जाता जाता सहज मी डाव्या बाजूला पॅसेजमधील बाथरूमच्या दरवाज्यावर नजर टाकली. आणि पुढे गेलेलो मी जागच्या जागीच थबकलो! प्रिया दिदीने बाथरूमचा दरवाजा लावलेला नव्हता! त्यामुळेच शॉवरचा आवाज बाहेर येत होता व जास्त वाटत होता!

पुन्हा मागे फिरून एक नजर टाकावी का? पण बाहेर तो वेटर वाट बघतोय ना. त्याला पैसे देऊन परत यावे का? पण तोपर्यंत दिदीची अंघोळ झाली तर? काही क्षण विचार करून मी एक पाऊल मागे आलो आणि मान मागे करून भिंतीच्या कोपर्‍यावरून गुपचूप आत बाथरूमच्या दरवाज्याच्या फटीकडे पाहिले.

आत दरवाज्याच्या समोरच शॉवर होता आणि गरम पाण्याच्या वाफेच्या किंचित धूसर थरामध्ये प्रिया दिदीची आकृती दिसत होती. ती पाठमोरी होती होऊन शॉवर अंगावर घेत होती आणि तिचे नग्न ओले शरीर दिसत होते. तिला तशी बघताच क्षणी माझा लंड टाईट झाला!

तिला नग्न बघायची माझी इच्छा होती आणि काही अंशी ती पूर्ण होत होती. पण साला तो वेटर बाहेर वाट बघतोय. त्याला पैसे देऊन परत यावे असा मी विचार केला. काही सेकंद फटीतून दिसणार्‍या प्रिया दिदीला मी डोळे भरून पाहिले आणि मान फिरवून पुढे चालायला लागलो.

अक्षरश: धावत पळत मी दरवाज्यात गेलो आणि त्या वेटरच्या हातावर पैसे टेकवले. पटकन दरवाजा लावून घेत मी पुन्हा लगबगीने प्रिया दिदीच्या बेडरूम जवळ आलो.

मग बाहेर उभा राहून मी आतला कानोसा घेतला आणि शॉवरचा आवाज ऐकून मला हायसे वाटले की ती अजून आतच होती. मग दबक्या पावलाने मी आत शिरलो आणि पुन्हा भिंतीच्या कोपर्‍यातून गुपचूप आत बाथरूमच्या दरवाज्याच्या फटीत पाहू लागलो.

मी मुद्दाम माझे पूर्ण अंग भिंतीच्या आडच ठेवले व फक्त अर्धे डोके बाहेर काढून पहात होतो जेणे करून प्रिया दिदी वळली किंवा बाहेर यायला लागली तर तिला मी न दिसावा व पटकन मला पळून जाता यावे म्हणून.

आता दरवाज्याची फट किंचित मोठी झाली होती आणि प्रिया दिदीची नग्न छबी मला पूर्ण दिसत होती. गरम पाण्याच्या वाफाही कमी झाल्या होत्या आणि ती बऱ्यापैकी स्पष्ट दिसत होती.

शॉवरचे पाणी चेहर्‍यावर घेऊन ती डोके हलवत होती आणि बहुतेक चेहरा धुवत होती. तिच्या नग्न शरीरावरून पाणी खाली ओघळत होते. पाठमोरी असल्याने मला तिचे मोठे भरीव नितंबच जास्त दिसत होते.

क्वचित कधी अंगाच्या साईडचा भाग धुवायला ती किंचित वळाली की तिचे भरगच्च स्तन साईडने दिसत होते. मध्ये मध्ये ती खाली वाकून मांड्या आणि पाय चोळत होती ज्याने तिचे मागे उभारलेले नितंब आणि लोंबकळणारी छाती दिसायची.

प्रिया दिदीला अंघोळ करताना तशी नग्न पाहून माझा लंड ऑलरेडी टाईट झाला होता आणि मी पॅन्टवरूनच त्याला चोळायला लागलो. जरी मी चोरटेपणे बघत होतो आणि मला त्या छोट्या फटीतून तिचे नग्न अंग जास्त स्पष्ट दिसत नव्हते तरी जे मला दिसत होते ते माझी कामवासना तृप्त करायला पुरेसे होते.

अधाश्यासारखा डोळे मोठे करून आणि टक लावून मी तिचे नग्न शरीर डोळ्यात भरून घेत होतो. लंड बाहेर काढून तिथेच मूठ मारावी अशी तीव्र इच्छा मनात जागी झाली पण मला तसे करता येत नव्हते.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!