दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो.

माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर दरवाज्या जवळ थांबून तिला कपडे घालताना गुपचूप बघावे असे मला वाटत होते. पण ती पटकन बाहेर येण्याची शक्यताही होती. तेव्हा मी हॉलमध्ये येऊन सोफ्यावर धाडकन अंग टाकले!

मागे मान टाकून मी डोळे मिटले आणि पॅन्टवरून माझा लंड चोळत चोळत प्रिया दिदीचे नग्न शरीर आठवू लागलो. जस जसे मला तिचे नग्न अंग आठवत होते तस तसे माझी उत्तेजना वाढत होती आणि माझा लंड कडक होत होता.

मा‍झ्या मनात विचार होते की आता ती आपले अंग असे पुसत असेल, तसे चोळत असेल. बाहेर येऊन ती असे केस पुसत असेल किंवा तसे कपडे घालत असेल. त्या विचाराने मला राहवले नाही आणि तिला पुन्हा चोरून पहायला मी उठलो. पुन्हा दबक्या पावलाने मी प्रिया दिदीच्या बेडरूमच्या दरवाज्या जवळ आलो.

अरेरेरे! मी मघाशी बाहेर येताना दरवाजा किंचित ओढला होता. त्याने दरवाजा जेमतेम सहा इंचच उघडा होता आणि त्यातून मला आतले काही दिसणार नव्हते. बरं आता दरवाजा अजून थोडा उघडताही येणार नव्हता कारण तिचे लक्ष दरवाज्याकडे असेल तर?

मला आत तिची चाहुल लागत होती म्हणजे ती रूममध्येच वावरत होती हे कळत होते. पण ती कुठल्या अवस्थेत असेल हे कळत नव्हते. काय करावे ह्याचा मी क्षणभर विचार केला आणि प्रिया दिदीच्या नावाने हाक मारली,

“दिद. झाली का अंघोळ?”

“झाली झाली.” प्रिया दिदीचा आतून आवाज आला.

“मग ये ना बाहेर, किती वेळ लावतेस.” मी म्हणालो.

“अरे आले रे पाच मिनिटात.” तिने उत्तर दिले.

“अजून पाच मिनिटे?” मी त्रासिक स्वरात म्हणालो आणि पुढे तिला विचारले, “मी आत येऊ का??”

“ह? एक मिनिट,” असे बोलून साधारण अर्ध्या मिनिटाने ती आतून म्हणाली, “हा, आता ये आत.”

ती कुठल्या अवस्थेत असेल ह्या उत्सुकतेने मी धडधडणाऱ्या छातीने दरवाजा उघडून आत शिरलो. प्रिया दिदी ड्रेसिंग टेबल समोर उभी राहून आपले केस पुसत होती. तिने अंगाभोवती फक्त एक टॉवेल गुंडाळला होता. तिच्या छातीच्या उभारावरून टॉवेल खाली जेमतेम तिच्या गुडघ्यापर्यंत आलेला होता.

आत शिरल्यापासून तिच्या जवळ जाईपर्यंत मी तिचे झरकन निरीक्षण करून घेतले. केस पुसता पुसता ड्रेसिंग टेबलच्या आरशातून ती माझ्याकडे पहायला लागली. मी हसत हसत तिला म्हणालो,

“शेवटी तुझी इच्छा पुरी झाली! आजचे जेवण तुझ्याकडून स्पॉन्सर झाले!”

“म्हणजे काय?” तिने नवलाने विचारले.

“म्हणजे असे की जेवणाचे पार्सल आले आणि मी पैसे द्यायला माझे पाकीट चेक केले तर सगळ्या पाचशेच्या नोटा. त्याच्याकडे सुटे नाही आणि माझ्याकडेपण नव्हते.”

“अच्छा मग काय केलेस तू?” तिने कुतुहलाने विचारले.

“सिंपल! मी तुझ्या पाकिटातून पैसे घेतले आणि बिल पेड केले. म्हणजे जेवणाचे पैसे तुझेच गेले.” मी हसत म्हणालो.

“आय सी, मा‍झ्या पाकिटातून घेतलेस,” ती सहज असे बोलली पण पटकन काहीतरी तिच्या लक्षात आले आणि तिने वळून आश्चर्याने मला विचारले, “म्हणजे तू आत आला होतास?”

“हो! मी आत आलो. ड्रेसिंग टेबलवरच्या तुझ्या ह्या पर्समधून मी तुझे पाकीट काढले आणि त्यातून रुपये घेतले.”

“हंम्म्मऽऽऽ अरे पण मा‍झ्या बाथरूमचा दरवाजा उघडा होता ना.” तिने हसत म्हटले.

“हो! मा‍झ्या लक्षात आले ते, पण तू का उघडा ठेवला होता?” मीपण हसत विचारले.

“अरे माझे अंग थोडे दुखत होते. तेव्हा म्हटले चांगले गरम पाणी अंगावर घ्यावे म्हणजे बरे वाटेल. आणि कडक गरम पाणी चालू झाले की बाथरूम स्टिमने भरून जातो, थोडे गुदमरल्यासारखे होते. तेव्हा मी दरवाजा थोडा उघडा ठेवला.” तिने हसून खुलासा केला.

“अच्छा! म्हणून दरवाजा उघडा ठेवलास होय.” मी हसून म्हणालो.

“हो. आय होप! तू आत बघितले नसशील.” तिने चावटपणे हसत म्हटले.

“वेल वेल मे बी ऑर मे नॉट बी.” मी गुढपणे हसत उत्तर दिले.

“बघितले असशील! तसा तू थोडा नालायक आहेस!” प्रिया दिदीने खेळकरपणे मला एक चापट मारत म्हटले.

“आता बघितले जरी असेल तर त्यात काय एवढे? तू दरवाजा कशाला उघडा ठेवलास? आता दरवाजा उघडा होता तर आत नजर जाणार ना.” मी हसत तिला म्हणालो.

“नालायक! हे बरे नव्हे, असे बहिणीच्या बाथरूममध्ये चोरून पहाणे.” पुन्हा तिने चावटपणे हसत मला म्हटले.

“अगं नाही गं मी नाही पाहिले चोरून, मी मस्करीत बोलतोय.” मी हसून सारवा सारव करत म्हणालो.

“ठीक आहे, ठीक आहे, मला काही वाटले नाही त्याचे.” ती हसत म्हणाली आणि आरशात बघून पुन्हा केस पुसू लागली.

“बरे किती वेळ लागेल अजून? चल ना लवकर मला जाम भूक लागलीय.” मी विषय बदलत म्हणालो.

“अरे दोन मिनिटात होईल. तू एक काम कर ना, डायनिंगवर डिशेस वगैरे घेऊन पार्सल ओपन कर ना. तोपर्यंत आवरून मी येतेच.” प्रिया दिदी लगबगीने हात वर करून डोक्यावर केस बांधत म्हणाली.

ती हात वर करून तसे केस बांधत होती आणि आरशात मला तिची सेक्सी छबी दिसत होती. छातीपासून गुडघ्यापर्यंत टॉवेल गुंडाळलेले तिचे भरलेले अंग, हात वर केल्याने तिच्या काल तुळतुळीत केलेल्या काखा दिसत होत्या. चेहर्‍यावर ओल्या केसांच्या काही बटा आणि एक बेफिकीर हसू!

उफ! काय माल दिसत होती ती! तिचे ते रूप डोळ्यांमध्ये साठवत मी वळालो आणि बाहेर आलो. तिच्या त्या टॉवेलमध्ये गुंडाळलेल्या अंगाचा विचार करत करत मी पार्सल घेऊन डायनिंग टेबल जवळ आलो. मग मी काही डिशेस घेतल्या आणि पार्सल ओपन करून सगळे काढून घ्यायला लागलो.

पाच एक मिनिटांनी प्रिया दिदी तेथे आली. माझी नजर तिच्याकडे गेली आणि तिच्या अंगावरच थिजली! मा‍झ्या बघण्याकडे दुर्लक्ष करून ती तशीच पुढे गेली आणि फ्रिज उघडून त्यातून काहीतरी बाहेर काढू लागली. मी अधाश्यासारखा तिला खालून वरून बघायला लागलो.

तिने क्रिम कलरचा एक बेबी डॉल शॉर्ट गाऊन घातला होता. पण हा सिल्कचा नव्हता तर शिफॉनचा होता. हा गाऊन इतका पारदर्शक नव्हता की आतले सगळे स्पष्ट दिसेल पण इतका नक्की होता की आत तिने ब्रा घातली नव्हती हे दिसत होते. तिच्या छातीच्या उभारावरील अरोला आणि निप्पलचा डार्क आकार त्यातून दिसत होता.

ती पाठमोरी असताना मी तिच्या नितंबावर चेक केले तर मला पॅन्टीची लाईन दिसली नाही. तिने जेव्हा फ्रिजचा दरवाजा उघडला होता, तेव्हा फ्रिजच्या लाईटच्या अगेन्स्ट मला तिच्या गाऊनच्या आतील मांड्या आणि नितंब दिसले पण पॅन्टी दिसली नाही. म्हणजेच तिने पॅन्टीपण घातली नव्हती हे सिद्ध होत होते.

प्रिया दिदीला माहीत होते की मी तिच्याकडे डोळे फाडून बघतोय, पण ती तसे दाखवतच नव्हती व आपल्याच तंद्रीत वावरत होती. तिने सावकाश फ्रिजमधून पाणी काढले आणि हळूहळू माझ्याकडे वळली. ती वळत असताना माझी नजर तिच्या नितंबावरून वर सरकली.

जेव्हा ती पूर्ण फिरली आणि माझ्याकडे पाहू लागली तेव्हा माझी नजर तिच्या चेहर्‍यावर स्थिरावली. तिच्या चेहर्‍यावर चावट हास्य होते. मीपण तिच्याकडे पाहून हसलो. मग ती हळूहळू चालत मा‍झ्या जवळ आली आणि मा‍झ्या उजव्या बाजूच्या काटकोनातील चेअरवर बसली.

तिच्या चेहर्‍यावर अजूनही ते चावट स्मित हास्य होते. मी बोलणे चालू करण्यासाठी मुद्दाम तिच्या अंगावरून वरखाली नजर फिरवली आणि हसत म्हणालो,

“वाऊ दिदी! क्या बात है! अगं पण मी तुला पटकन ये म्हटले होते पण इतक्या घाईत ये म्हटले नाही की तुला आत काही घालायलाच वेळ मिळाला नाही.”

“ओह म्हणजे तू नोटीस केले तर?” तिने मिश्किलपणे हसत म्हटले.

“ऑफकोर्स नोटीस करणार! कोणालाही कळेल, हा गाऊन थोडा पारदर्शक आहे म्हटलं.” मी म्हणालो.

“कोणाला कळेल की नाही ते माहीत नाही पण तुला नक्की कळते, तुझी नजर कावळ्यासारखी आहे.” तिने मला टोमणा मारत म्हटले.

“ते काहीही असेल पण मी बोलतेय ते खरं आहे ना? आत तू काही घातले नाही आहेस?” मी हसत चावट स्वरात विचारले.

“कुठे? तू वर म्हणतोय की खाली म्हणतोयस?” तिनेपण तितक्याच चावटपणे विचारले.

“दोन्हीकडे! वरपण आणि खालीपण.” मी म्हणालो.

“वेल. वरचे गेसिंग,” असे म्हणून तिने मान खाली करून आपल्या छातीकडे पहात म्हटले, “बरोबर आहे. कळतेय की मी आत ब्रा घातली नाही ते. पण खालचे तू कसे काय सांगू शकतोस?” असे बोलून ती गालातल्या गालात हसत माझ्याकडे पाहू लागली.

बोलता बोलता आम्ही डिशमध्ये घेतलेले जेवण खायला सुरुवात केली होती. आमचे हे सगळे बोलणे खाता खाता चालू होते.

“व्हेरी सिंपल दिदी, तुझ्या नितंबावर मला पॅन्टी लाईन दिसली नाही.” मीपण हसून उत्तर दिले.

“बंटीऽऽऽ नालायकाऽऽऽ! तू काय नुसता नितंबाकडेच बघत असतोस का, पॅन्टीची लाईन चेक करत?” तिने खोटे खोटे डोळे फिरवून दरडावत मला विचारले.

“नॉट रिअली! पण आपोआप नजर जाते.” मी खदखदून हसत उत्तर दिले.

“सगळ्या बायका मुलींची चेक करत असतोस का?” तिने हसत विचारले.

“ऑलमोस्ट! ती आता सवयच झाली आहे!” मी निर्लज्जपणे हसत उत्तर दिले.

“बेशरम! बाहेरच्या बायकांचे ठीक आहे पण मी तुझी बहीण आहे, कमीत कमी मला तरी सोडायचीस.” पुन्हा तिने मिश्किलपणे हसत म्हटले.

“मी म्हटले ना दिदी, आता ती सवय झाली आहे, मग समोर कोणी असो. ते जाऊ दे, पण माझे गेसिंग बरोबर आहे ना?” मी उत्सुकतेने तिला विचारले.

“वेल! नॉट रिअली! यु आर रॉंग!” ती हसत म्हणाली.

“छे! माझे गेसिंग चुकणार नाही. मी ठामपणे सांगू शकतो की तू आत पॅन्टी नाही घातलीस.” मी ठामपणे म्हणालो.

“काय रे, तुला काय मी इतकी बेशरम वाटले का, बिन पॅन्टीची घरात फिरायला?” तिने आवाज चढवत विचारले.

“अगं त्यात काय एवढे? तू तुझ्या घरात आहेस, घरात इतर कोणी नाही, मग तू थोडे फ्रिली फ्रिली राहलीस तर त्यात काय बिघडते?” मी म्हणालो.

“काही नाही बिघडत पण तरीही. मला ती सवयही नाही.” तिने किंचित लाजून उत्तर दिले.

“बरं ते ठीक आहे पण आत्ता या क्षणी तू पॅन्टी नाही घातली आहे, हे मी ठामपणे सांगू शकतो.” पुन्हा मी ठामपणे म्हणालो.

“नाही बंटी! तुझे गेसिंग चुकले आहे.” तिने हसत म्हटले.

“असे होणे शक्य नाही!” मी तरी माझे टुमणे लावून धरले.

“अरे पण तुला पॅन्टीची लाईन दिसली नाही याचा अर्थ मी ती घातली नाही असा होत नाही.” तिने म्हटले.

“ऑफकोर्स तसाच होतो.”

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!