एक नवीन गुपित भाग : ८

माझा लालसर टपोरा सुपाडा लाईटच्या मंद प्रकाशात चमकत होता आणि सायली निरखून त्याच्याकडे पहात होती. तिने लंडावरची मूठ मागे-पुढे करायला सुरूवात केली. तिच्या हाताच्या उबदार स्पर्शाने लंड चांगलाच कडक झाला होता.

मी गुडघ्यावर बसलो होतो व सायली माझ्यासमोर झोपली होती. मी तिच्या नग्न शरीरावरून वरखाली नजर फिरवत तिला न्याहाळत होतो. तिच्या मांड्यांच्या वर जांघेमध्ये केसांचे जंगल होते ज्यात तिची योनी झाकलेली होती.

सपाट पोटावर किंचित खोल नाभी दिसत होती. पोटाप्रमाणेच सपाट अशी तिची छाती किंचित वर होती. त्यावरून जेमतेम कळत होते की ती तिची छाती आहे. अर्थात तिची ताठ झालेली स्तनाग्रे, त्या भोवतालचा गडद अरोला सपाट छातीवर उठून दिसत होता.

सायलीची छाती जरी सपाट होती तरी ती नक्कीच सेक्सी दिसत होती! तिचे ते नग्न शरीर पाहून माझी वासना फारच चाळवली होती. मी हात लांब करून तिचा ताठरलेला निप्पल बोटात पकडला आणि कुस्करू लागलो. मध्ये मध्ये मी तिच्या छातीच्या भागावर पूर्ण हात फिरवत होतो.

मी खाली वाकलो आणि तिचा ताठ निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. मा‍झ्या तोंडाच्या स्पर्शाने तिचे अंग शहारून तिच्या अंगावर काटा उभा राहला! तिचा निप्पल चोखत चोखता एका हाताने मी तिचा दुसरा निप्पल कुस्करत होतो तर माझा दुसरा हात तिच्या ओटी पोटावर फिरत होता.

माझा दुसरा हात फिरत फिरत तिच्या जांघेमधील जंगलात घुसला. तिच्या योनिची भेग शोधून मी त्यात माझे मधले बोट घातले. सायलीने एक गरम उसासा टाकला आणि आपली कंबर किंचित उचलून तिने पाय अजून फाकवले.

मग मी बोट तिच्या योनित आत बाहेर करायला लागलो. मी तिचा निप्पल चोखत होतो तेव्हा माझे डोके तिच्या हनुवटी जवळच होते. तिने मान उचलली आणि आपले ओठ मा‍झ्या कानाला लावले. आपले नाक मा‍झ्या कानावर घुसळत ती हळूच मा‍झ्या कानात कुजबुजली,

“बोट नको, चोट घाला! आता राहवत नाही भावजी!”

सायलीची आतुरता पाहून मीपण अधीर झालो! पटकन उठून मी तिच्या पायामध्ये जाऊन बसलो. तिचे पाय बाजूला फाकवून मी वर ढकलले आणि तिने ते तसे धरून ठेवले. एका हाताने लंड पकडून मी दुसर्‍या हाताने तिच्या योनिभोवतालचे केस बाजूला करत तिचे भोक फाकवले आणि मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा त्याला टेकावला.

तिची योनी चांगलीच ओली झाली होती व गरम भासत होती. तिच्या भोकावर आणि भोकावरील दाण्यावर मी मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा वरखाली फिरविला. तिला ते आवडले आणि तिने आपले कंबर उचलून आपली योनी मा‍झ्या सुपाड्यावर दाबून आपली पसंती दर्शवली.

हळूहळू मी मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा सायलीच्या योनित घालायला सुरूवात केली. मा‍झ्या लंडाच्या आकाराच्या मानाने तिच्या योनिचे भोक छोटे होते तेव्हा आत घालायला मला थोडा प्रयत्न करावा लागत होता.

जेमतेम इंचभर लंड आत गेला आणि पुढे लंड घुसेनासा झाला. तिच्या ते लक्षात आले तेव्हा तिने आपले पाय अजून जास्त फाकवले. पाय फाकवल्याने तिची योनी अजून उघडली आणि अजून एखादा इंच लंड आत घुसला.

मी गुडघ्यावर बसलो होतो व एका हाताने लंड धरून आत घुसवत होतो. पुढचा लंडाचा प्रवास जास्त सोयीस्कर व्हावा म्हणून मी वर झाले आणि तिच्या बगलेत हात ठेवून त्यावर माझे अंग पेलून तिच्यावर अंगावर पडलो.

आता मला राहलेला लंड एका दमात आत घालायचा होता आणि मला खात्री होती की सायलीच्या छोट्या भोकात जेव्हा तो जाईल तेव्हा तिला वेदना होणार होत्या. म्हणून मी तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवून तिला किस करू लागलो व तिच्या योनिवरील भावना मी किसिंगवर वळवण्याचा प्रयत्न केला.

सायली डोळे मिटून मा‍झ्या चुंबनाचा आस्वाद घेत मला साथ देऊ लागली. मी लंडावरचा जोर वाढवला आणि एका दमात पूर्ण लंड तिच्या योनित घातला. सायलीच्या तोंडातून एक घुसमटलेली आर्त किंचाळी बाहेर पडली पण ती मा‍झ्या तोंडात विरली.

माझा पूर्ण लंड आता सायलीच्या योनित होता. तिची योनी प्रचंड टाईट होती. माझा लंड पूर्ण जखडल्यासारखा मला वाटत होता. तिची वेदना शमेपर्यंत मी हालचाल केली नाही व तसाच स्तब्ध राहलो.

तिने आपले डोके हलवून मा‍झ्या चुंबनातून कशीबशी आपली सुटका करून घेतली आणि कळवळत म्हणाली,

“आई गंऽऽ भावजी! नको ना! काढा बाहेर तुमचा, दुखतंय मला फार!”

“अगं दुखणारच. तू काय पहिली वेळ थोडीच करतेय.”

“होऽऽ पण तुमचा खूपच मोठा आहे. मला खूप दुखतंय.” सायलीने म्हटले.

“थांब अशीच! हलू नकोस! बरे वाटेल दोन मिनिटात. मग नंतर मजा वाटेल.”

तिला दिलासा देत मी म्हटले आणि पुन्हा तिच्या ओठांचे चुंबन मी घ्यायला लागलो. साधारण दोन मिनिटानंतर मी वर झालो आणि लंड एक दीड इंच बाहेर काढत पुन्हा आत घातला. पण या वेळी मी कमी जोर लावला तेव्हा तिला जास्त वेदना झाल्या नाही.

खरे तर माझा लंड अगदी आतुर झाला होता! लवकरात लवकर सायलीची योनी झवून मला मा‍झ्या लंडातील प्रेशर कमी करायचे होते. मनावर आणि लंडावर पूर्ण कंट्रोल ठेवत मी हळूहळू माझी कंबर हलवून लंड आत बाहेर करून सायलीला झवायला लागलो.

तिच्या चेहर्‍यावर होत असलेल्या वेदना दिसत होत्या पण हळूहळू ते भाव बदलले. मा‍झ्या लंडाचा जोर तिच्या योनित आता ॲडजस्ट झाला होता व ती हळूहळू आपली कंबर हलवायाला लागली होती.

“कसं वाटतंय आता? टाकू का पुढचा गिअर?” मी तिला हळूच विचारले.

“हंऽऽऽ टाका!” सायलीने किंचित हास्य मुद्रेने मला संमती दिली.

मग मी हळूहळू जोर वाढवत सायलीला झवायला सुरूवात केली. माझा एक हात बगलेतून मी तिच्या मानेखाली नेला आणि तिचे डोके वर करून मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो. त्याच वेळी माझा दुसरा हात मी तिच्या सपाट छातीवर ठेवून मी तिचा निप्पल पकडून कुस्करू लागलो.

माझा झवण्याचा स्पीड वाढत होता आणि आमची झवाझवी रंगात येऊ लागली. तिच्या घट्ट योनिचे स्नायू माझा लंडाभोवती आकसत होते, पसरत होते आणि ते मला स्पष्ट जाणवत होते. माझा झवण्याचा स्पीड वाढला तसे तिने आपल्या पायाचा विळखा मा‍झ्या कंबरेला घातला. आपली कंबर उचलून ती खालून वर धक्के देऊ लागली.

“घाला जोरातऽऽ भावजीऽऽ अजूनऽऽ जोरातऽऽ! आई गंऽऽ! घालाऽऽ झवाऽऽ मलाऽऽ” वासनेच्या भरात सायली बडबडू लागली.

मा‍झ्या तोंडूनही त्वेषाचे चित्कार बाहेर पडायला लागले आणि मी झवण्याचा स्पीड वाढवला! गचागच करत मी सायलीची योनी झवायला लागलो. माझा लंड तिच्या योनित आत बाहेर करत होता, मा‍झ्या गोट्या तिच्या नितंबावर आपटत होत्या.

कुठल्याही क्षणी माझा लंड गळेल असे मला वाटायला लागले. पण मी माझे गळणे थोपवून धरत होतो कारण मला तिला पहिले कामतृप्त करायचे होते. तिच्या योनिचे स्नायू खूपच हालचाल करू लागले. तिने मला घट्ट मिठी मारून पकडले होते.

ती एखाद्या चवताळलेल्या वाघिणीसारखी गुरगुरत होती! ज्या स्पीडने मी कंबर हलवत होतो त्याच्या दुप्पट स्पीडने ती तिची कंबर हलवत होती. मी माझी पूर्ण शक्ती पणाला लावून तिला झवायला लागलो आणि ती वासनेने चित्कारली,

“झवाऽऽ! झवाऽऽऽ! फाडून काढा मलाऽऽऽ!”

आम्ही दोघेही कामवासनेच्या परमोच्च शिखरावर पोहचलो होतो. कुठल्याही क्षणी आम्हा दोघांचा स्फोट होणार होता आणि त्यात सायलीने बाजी मारली! तिने एक आर्त किंचाळी मारत मा‍झ्या लंडावर आपली योनी दाबून धरली आणि ती झडायला लागली.

त्याने मला टोकावर नेले आणि मी तिच्या योनित वीर्य सोडायला लागलो. पूर्ण जोर लावत मी तिच्या योनित खोलवर लंड खुपसून ठेवला व गळायला लागलो. आम्ही दोघांनीही एकमेकांना गच्च पकडले होते व आमची शरीरे जणू एकरूप झाली होती. आम्ही दोघेही कामतृप्तीचा आनंद अनुभवत होतो.

हालचाल होत होती ती फक्त तिच्या योनितील मा‍झ्या लंडाची आणि मा‍झ्या लंडाभोवतालच्या तिच्या योनिची! आम्हा दोघांनाही ती हालचाल स्पष्ट जाणवत होती. माझे वीर्य तिच्या योनित सामावत नव्हते तेव्हा ते बाहेर ओघळत होते. मा‍झ्या गोट्यांना ते जाणवत होते.

थकून मी तिच्या अंगावर माझे अंग झोकून दिले आणि पडून राहलो. नंतर तिची माझ्यावरील पकड सैल झाली. सायलीही झवण्याने थकली होती व तिचे अंगही ढिल्ले पडले. एकमेकांच्या मिठीत आम्ही पडून राहलो आणि ग्लानिने आम्हाला झोप लागली.

कसल्या तरी आवाजाने मला जाग आली आणि मी डोळे उघडले. क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे ते पण नंतर मी भानावर आलो. रूममध्ये नाईट लॅम्पचा मंद प्रकाश पसरला होता. समोर टीव्ही चालू होता व त्यावर चाललेल्या सिनेमामधील फायटींगच्या आवाजाने मला जाग आली होती.

मी सायलीकडे पाहिले तर ती पालथी होऊन शांतपणे झोपली होती. तिचा एक हात मा‍झ्या अंगावर होता आणि एक पाय मा‍झ्या पायावर होता. आम्ही दोघेही नग्न होतो म्हणजे मघाशी झवल्यानंतर आम्हाला तशीच झोप लागली होती.

मी भिंतीवरील घड्याळात वेळ पाहिली तर साधारण तास दीड तास झाला होता आम्हाला झोपून. मला जाणवले की मला लघवीला जाणे जरूरीचे आहे. मी सायलीचा हात आणि पाय हळूच मा‍झ्या अंगावरून बाजूला केला आणि उठलो.

तिला मी हलवले म्हणून ती झोपेत वळली आणि आपल्या पाठीवर झोपली. मी उठून बाथरूममध्ये गेलो. लघवी करून, तोंड वगैरे धुवून मी फ्रेश झालो व बाहेर आलो. येऊन मी सायलीच्या बाजूला बेडवर बसलो आणि तिला न्याहाळू लागलो.

तिने हात पसरले होते व पाय किंचित फाकवले होते. डोळे मिटलेल्या तिच्या चेहर्‍यावर एक वेगळेच समाधान दिसत होते. जरी तिची छाती सपाट होती तरी तिचे इतर सगळे अंग एकदम सेक्सी दिसत होते. तिचे पाय लांब होते व मांड्या भरीव होत्या.

आत्ता ती पाठीवर झोपली होती त्यामुळे मला तिच्या नितंबाचा पूर्ण आकार दिसत नव्हता पण तिचे नितंब मस्त गरगरीत होते. तिची योनी बाकी तिच्या केसांच्या जंगलातून दिसत नव्हती. आश्चर्य म्हणजे तिने काखेतील केस काढले होते पण तिने योनिवरील केस काढलेले नव्हते.

सायलीचे नग्न अंग पाहून माझा लंड पुन्हा ताठ व्हायला लागला आणि मला तिला पुन्हा झवण्याची इच्छा झाली. पण तिला शांतपणे झोपलेली पाहून मी माझा विचार बदलला. मला झोप लागण्याची शक्यता नव्हती तेव्हा मी उठलो व एक पेग बनवून घेतला.

मग मी कॉफी टेबल जवळील चेअरवर बसून टीव्ही पाहू लागलो व ड्रिंक्स घेऊ लागलो. मी चॅनल बदलून पाहिले तर बहुतेक चॅनलला कंटाळवाणे सिनेमा आणि प्रोग्राम लागले होते. शेवटी एका चॅनलवर लेट नाईट ॲडल्ट सिनेमा लागला होता तो चॅनल ठेवून मी पाहू लागलो.

एक नवीन गुपित

मी पुण्याहून दुपारी एक वाजता निघालो. जूनचा महिना असल्याने आभाळ भरून आलेले होते. पावसाळा नुकताच सुरू झाला होता तेव्हा बोचरे वारे वहात होते. उन्हाळ्याने रापलेल्या गवताला नवी पालवी फुटत होती. प्रवास अगदी सुखद होता! मी बँकेच्या ऑडीटसाठी कोल्हापूरला निघालो होतो. माझा...

एक नवीन गुपित भाग : २

एका पठारावर हे रिसॉर्ट होते आणि बैठ्या पद्धतीच्या रूम्स होत्या. विजय आणि कविताची रूम एका बाजूला होती व आमची रूम दुसऱ्या बाजूला होती. त्यांना त्यांच्या रूममध्ये सोडून आम्ही आमच्या रूममध्ये आलो. रूम अतिशय छान होता! मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे रूममध्ये एकच मोठा डबलबेड होता....

एक नवीन गुपित भाग : ३

मी सायलीचा हात सोडून दिला आणि तिला म्हणालो की मी बघतो मला जाता येते का तेथे. ती मला थांबवू लागली पण मी तिचे ऐकले नाही आणि डबक्यात शिरलो. मी काळजीपूर्वक चालत होते कारण आत थोडे निसरडे होते. थोडे पुढे गेल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की डबक्याची खोली वाढत होती. बाजूच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ४

मी पाणी उडवायचे थांबवले हे पाहून तिने डोके वर केले आणि ती नीट बसली. मी तिला कवेत धरून ठेवले होते. तिनेही तिचा एक हात मा‍झ्या कंबरेत घातला होता. काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे पहात राहलो. मी तिला अजून माझ्या जवळ ओढले. "उंहू भावजी नको ना! कोणी बघेल ना!!" सायलीने लाडिकपणे...

एक नवीन गुपित भाग : ५

मी तिच्या तोंडात जीभ सारतोय ह्याचे बहुतेक तिला आश्चर्य वाटत होते. मी पापण्या हलवून तिला आश्वस्त केले आणि तिच्या जिभेला माझी जीभ लावून तिचे चुंबन घेऊ लागलो. सायलीने पुन्हा डोळे मिटून घेतले आणि ती मला साथ देऊ लागली. आता ती आपली जीभ मा‍झ्या जिभेला लावायला लागली आणि मी...

एक नवीन गुपित भाग : ६

धबधब्यामागील धुंद वातावरण, बोचरी थंडी. सायलीचा स्पर्श आणि मादक सहवास. तिच्या बद्दलच्या वासनेने भरलेला माझा कडक लंड ती वासना बाहेर फेकत होता व तृप्त होत होता. सायली मी सांगितले तसे प्रामाणिकपणे माझा लंड हलवत राहिली आणि माझे वीर्य गळून गळून माझा लंड शांत होत गेला. पूर्ण...

एक नवीन गुपित भाग : ७

आमचे रम मारणे चालूच होतो. विजयला आता किक लागायला सुरूवात झाली होती. मला अशी ड्रिंक्सची सवय होती तेव्हा मी नॉर्मल होतो. विजय थोडा बरगळायाला लागला तेव्हा कविता त्याला अजून ड्रिंक्स घेण्यापासून रोखू लागली. त्याचा राहलेला ग्लास ती त्याला संपवू देत नव्हती. तेव्हा शेवटी...

एक नवीन गुपित भाग : ९

मी ड्रिंक्स घेत सिनेमा बघण्यात मग्न होतो तेव्हा मला बेडवर हालचाल जाणवली. मी वळून पाहिले तर सायली जागी झाली होती व माझ्याकडेच पहात होती. मी तिच्याकडे बघून हसलो आणि ती सुद्धा माझ्याकडे पाहून हसली! माझी नजर खाली तिच्या नग्न शरीरावर सरकली आणि तिच्या लक्षात आले की ती नग्न...

एक नवीन गुपित भाग : १०

आज सायलीला वेगवेगळ्या प्रकारे कामसुख मिळत होते व ती बेधुंद होत होती! तिच्या तोंडातून आता चित्रविचित्र चित्कार बाहेर पडायला लागले आणि ती जोराने उसासे टाकू लागली. माझे डोके धरून ती माझे केस ओढायला लागली. मी तिच्या दाण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि तिचा दाणा ओठात पकडून...

एक नवीन गुपित भाग : ११

सायली घाबरली आणि मा‍झ्या जवळ आली. कापऱ्या आवाजात ती मला म्हणाली, "आता भावजी काय करायचे हो? कविताला आपला संशय आला बहुतेक." सायलीच्या डोळ्यात पाणी तरळले. "येऊ दे. काही होत नाही." मी सायलीला जवळ घेत म्हणालो. पण तिने माझा हात दूर केला व ती बाजूला होत रडवेल्या स्वरात...

एक नवीन गुपित भाग : १२

सायली मा‍झ्या जवळ आली तेव्हा मी तिला पुन्हा जवळ घेऊन आवळले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेत म्हणालो, "जरा शेवटचे रसपान करू दे मला. कविता आल्यावर न जाणो काही करायला मिळेल की नाही." त्यावर सायली काही बोलली नाही व नुसतीच हसत लाजत मला चुंबनात साथ देऊ लागली. तिचे चुंबन घेताना...

एक नवीन गुपित भाग : १३

तिच्या बोलण्यातला टोमणा न ओळखण्या इतका मी बुद्धू नव्हतो तेव्हा तिच्या टोमण्याला चांगलेच उत्तर द्यायचे मी ठरवले. कविताने एका हाताने उंचवट्याचा आधार घेतला व दुसरा हात खाली मा‍झ्या हातात दिला. मी तिला काही क्षण आधार दिला पण मग तिला सुद्धा मी किंचित ओढले. आता जेव्हा तिला...

एक नवीन गुपित भाग : १४

क्षणभर सायलीला वाटले मी मस्करीच करतोय तेव्हा ती हसत माझ्याकडे पहात राहिली. पण मी तिच्या जवळ जायला लागलो तसे तिच्या लक्षात आले की मी खरोखरच तिला किसिंग करायला येत आहे. मग तिची त्रिधापिट उडाली! ती बेडवर उभी राहिली आणि मला फटकारत म्हणायला लागली. "नाही हं भावजी. फाजीलपणा...

एक नवीन गुपित भाग : १५

कविता बाहेर आली आणि आम्हाला किसिंग करत असलेले पाहून तिच्या तोंडून आश्चर्याचा हुंकार बाहेर पडलेला आम्हाला ऐकू आला. तिला बहुतेक वाटले असेल की ती टॉयलेटमध्ये गेल्यावर आम्ही थांबलो असू पण आम्ही आमचे चाळे चालू ठेवलेले पाहून तिला थोडे नवल वाटले असावे. मी सायलीचे चुंबन घेता...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १७

कविता डोळे मिटून पडून होती. बहुतेक तिला शरम वाटत असावी म्हणून तिने डोळे बंद ठेवले होते. मी वर सायलीकडे पाहिले तर ती माझ्याकडे पाहून हसत होती. मी तिला हाताने इशारा केला की 'तू वर तिच्या छातीवर हल्ला कर आणि मी खाली तिच्या पुच्चीवर धावा बोलतो'. सायलीला इशारा कळला आणि ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!