एका सांजवेळी भाग : २

नक्कीच मा‍झ्या ऑफिसपासून घरापर्यंतचा पाऊण तासाचा रस्ता ती बस ह्या वेगाने अजून अर्धा तास जास्त घेऊन पार पाडणार होती म्हणजे जवळ जवळ तासभर तरी मला त्या बसमधले ते गर्दीचे दिव्य सहन करावे लागणार होते.

मी मा‍झ्या उजव्या बाजूच्या सीटच्या बॅकला टेकून उभी रहाण्याचा प्रयत्न केला पण माझे नितंब त्या सीटचा दांडा धरलेल्या मागच्या सीटवरील माणसाच्या हातावर दबले गेले. मी पटकन सरळ उभी राहले आणि ओशाळून खाली वाकून त्या मागच्या सीटवर बसलेल्या व्यक्तीकडे पाहू लागले.

तो एक तरूण मुलगा होता आणि तो वर माझ्याकडे पाहून गालातल्या गालात हसायला लागला. त्याला बहुतेक मा‍झ्या नितंबाचा मांसल मऊ स्पर्श आवडला होता. बाजूला झुकून त्याने त्याच्या बाजूला बसलेल्या दुसर्‍या तरूण मुलाला हळूच काहीतरी सांगितले आणि तो खिडकीकडील मुलगाही माझ्याकडे पाहून हसायला लागला. बहुतेक ते दोघे मित्र होते आणि एकाला मिळालेल्या मा‍झ्या मांसल अंगाच्या स्पर्शाने दोघांनाही मजा वाटली.

मी पटकन मान वळवून घेतली आणि बाजूला पहायला लागले पण मला जाणवले की ते दोघे तरूण आता मा‍झ्या उभारांच्या गोळ्याकडे टक लावून पहायला लागले होते. अश्या तऱ्हेने त्या बसमधील प्रचंड गर्दीत मी प्रवास करत होते आणि मागून तो एक पुरूष मला चिकटून मा‍झ्या अंगाचे स्पर्शसुख घ्यायला लागला होता आणि मा‍झ्या उजव्या बाजूच्या सीटवर बसलेले दोन तरूण मा‍झ्या उभारांकडे पाहून नेत्रसुख घ्यायला लागले.

अचानक मला मा‍झ्या नितंबावर हाताचा स्पर्श जाणवला! तो हात नक्कीच मा‍झ्या मागच्या त्या पुरूषाचा होता, ज्याच्या लिंगाला मघाशी मी बसमध्ये चढताना मा‍झ्या हाताचा स्पर्श झाला होता.

बाकी माझा हाताचा त्याच्या लिंगाला जो स्पर्श झाला होता तो चुकून झाला होता, गर्दीतून चढताना अनावधानाने घडला होता. कदाचित त्याच्या हाताचाही आता मा‍झ्या नितंबाला चुकून स्पर्श झाला असावा, गर्दीमुळे नाईलाजाने झाला असावा, असे मला प्रथम वाटले पण मग चुकून स्पर्श झाला होता तर त्याने हात काढून घ्यायला पाहिजे होता.

पण त्याच्या हाताचा मा‍झ्या नितंबावरील दाब पुढे तसाच राहला. त्यावर मा‍झ्या दुसर्‍या नितंबावर मला अजून काहीतरी खुपसल्याचे जाणवले! तो कसला स्पर्श होता ह्याची मला जाणीव झाली आणि मी अस्वस्थ झाले! मी कशीबशी मान फिरवून मागे त्या पुरूषाकडे पाहू लागले तर तो ढिम्मपणे माझ्याकडे पाहत राहला जणू काही घडतच नव्हते असे.

एक तर मा‍झ्या नितंबाचा आकार मा‍झ्या इतर अंगाच्या मानाने चांगला मोठा होता. माझी कंबर बारीक होती आणि त्यामानाने माझे नितंब विशाल होते. त्यामुळे गर्दीत उभी राहले किंवा पुढे सरकत राहले की माझे विशाल नितंब आजूबाजूच्या लोकांच्या अंगावर चांगलेच घासले जातात.

अश्या वेळी मी अगदी असह्य होते कारण माझे नितंब मोठे आहेत आणि ते इतरांच्या अंगावर घासले जाण्यापासून आणि दबले जाण्यापासून मी स्वत:ला रोखू शकत नव्हते की त्यांना थांबवू शकत नव्हते. तेव्हा आताही तो मा‍झ्या मागचा पुरूष त्याचा एक हात मा‍झ्या एका नितंबावर दाबत होता तर मा‍झ्या दुसर्‍या नितंबावर त्याचे लिंग दाबले गेले होते, जे मी टाळू शकत नव्हते की थांबवू शकत नव्हते.

मी मा‍झ्या एरियात पोहचून बसमधून उतरेपर्यंत मला ते सहन करत राहवे लागणार होते आणि त्याच्या शिवाय माझ्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. माझ्याकडून त्याला काही विरोध झाला नाही त्याचा फायदा घेत त्या माणसाने पुढील हालचाल केली! त्याने मा‍झ्या नितंबावर दबलेला आपला हात फिरवला आणि आता त्याच्या हाताचा पंजा मा‍झ्या नितंबावर दाबला गेला.

आता जणू तो आपल्या हाताने मा‍झ्या नितंबाचा मांसलपणा चाचपून पाहत होता. मला खरंच त्याच्या डेअरींगचे आश्चर्य वाटत होते की कसे काय तो बिनधास्त मा‍झ्या नितंबाला हात लावत होता! मान्य आहे की त्या बसमध्ये प्रचंड गर्दी होती तेव्हा असे अंग दाबले जाणे सहाजिकच होते.

तसेच रस्त्याला अंधुक प्रकाश असल्याने बसमध्येही खूपच अंधुक प्रकाश होता तेव्हा कोणाचा हात कोठे आहे किंवा वर सगळ्यांच्या मानेच्या खाली काय चालले आहे ते कोणालाही कळू शकत नव्हते. पण मग त्याने डेअरींग करून असे बिनधास्त मा‍झ्या नितंबाला हात लावावा? मा‍झ्या भरीव मोठ्या नितंबाला स्पर्श करावा? पुन्हा आता मला तो काय करतोय ते गुपचूप उभी राहून सहन करण्याशिवाय पर्याय नव्हता.

थोडा वेळ तसेच मा‍झ्या नितंबावर हात दाबून ठेवल्यावर त्याने हालचाल करायला सुरूवात केली. त्याचा हात आता मा‍झ्या नितंबाच्या गोलाईवर पूर्णपणे फिरायला लागला. मी एका हाताने बसचा वरचा दांडा अजून घट्टपणे पकडला आणि दुसर्‍या हाताने माझी पर्स घट्टपणे मा‍झ्या अंगावर दाबून धरली. ह्याच्या व्यतिरिक्त मी अजून काही करू शकत नव्हते आणि स्तब्ध उभी होते.

त्या पुरूषाची डेअरींग अजून वाढली आणि आता त्याचा दुसरा हातही मा‍झ्या दुसर्‍या नितंबावर आला आणि आता तो दोन्ही हातांनी माझे दोन्ही नितंब दाबायला लागला, कुरवाळायला लागला. मी अगतिकपणे आजूबाजूला पाहू लागले की कोणाच्या तरी ते लक्षात येईल आणि माझा हा भर रस्त्यातला बसमधील विनयभंग थांबवला जाईल.

मी मा‍झ्या डाव्या बाजूच्या सीटवर पाहिले तर खिडकीकडील माणूस डोळे मिटून झोप घेत बसला होता तर त्याच्या बाजूच्या म्हणजे मा‍झ्या जवळील माणसाच्या डोळ्यावर काळा गॉगल होता, म्हणजे तो माणूस आंधळा होता. मी मा‍झ्या उजव्या बाजूच्या सीटकडे पाहिले तर त्यावर बसलेले दोन्ही तरूण मुले मा‍झ्या उभारांकडे टक लावून पाहत होते.

ते बसलेले आणि मी उभी असल्याने त्यांच्या डोळ्याच्या रेषेत मा‍झ्या उभारांचे गोळे होते. मी काहीसा टाईट टॉप घातला होता ज्यातून मा‍झ्या उभारांची पूर्ण गोलाई स्पष्ट दिसत होती. आणि जेव्हापासून मी त्यांच्या बाजूला उभी राहले होते तेव्हापासून ते मा‍झ्या उभारांच्या गोळ्यांकडे पाहत होते आणि मला जाणवले की मा‍झ्या नितंबावर मा‍झ्या मागचा माणूस जे हात फिरवत होता तो बोटाने मा‍झ्या पॅन्टीची लाईन ट्रेस करायला लागला.

लाजेने चूर चूर होत मी माझे डोळे मिटून घेतले. आज मी एक लाल रंगाचा लेदरचा स्कर्ट घातला होता ज्यावरून मी आत घातलेल्या पॅन्टीची लाईन स्पष्ट दिसत होती. तो मागून माझे नितंब दाबत असताना त्याच्या हाताला मा‍झ्या पॅन्टीची लाईन लागली असावी आणि म्हणूनच तो आता ती पॅन्टीची लाईन ट्रेस करायला लागला.

मी काही क्षण डोळे मिटून घेतले होते आणि माझे ओठ दातात धरून मा‍झ्या अंगाचा थरथराट कंट्रोल करायला बघत होते. मग डोळे उघडून मी किंचित सावरले की पुन्हा त्याच्या बोटाच्या स्पर्शाने माझा थरथराट होत मी डोळे मिटून घेत होते.

मा‍झ्या उजव्या बाजूला बसलेल्या दोन्ही तरूणांच्या लक्षात माझी अस्वस्थता आली आणि ते चेक करू लागले की काय होत आहे. त्यांनी निरखून पाहिले आणि त्यांच्या लक्षात आले की मा‍झ्या मागचा पुरूष मा‍झ्या नितंबावर हात फिरवतोय आणि मा‍झ्या आतल्या पॅन्टीची लाईन ट्रेस करतोय. ते पाहून दोघेही वर माझ्याकडे पाहून तर एकमेकांना इशारा करत हसायला लागले.

बसमध्ये अंधुक प्रकाश होता आणि त्यातून मला ते माझ्याकडे बघून हसताहेत हे कळले. मला मेल्याहून मेल्यासारखे झाले की आता त्या दोघांनाही माहीत झाले आहे की मा‍झ्या मागचा पुरूष काय करतोय आणि मी त्याला ते करू देत होते. मनातून मी देवाचा धावा करू लागले की माझी मदत कर. पण मला पक्के माहीत होते की मी त्या प्रचंड गर्दीच्या बसमध्ये पूर्णपणे अडकले होते.

त्या बसमध्ये असलेले जवळ जवळ सगळे पुरूष सारखेच होते, म्हणजे वासनेने वखवखलेले होते. मी पुढे सरकायचा प्रयत्न करत स्वत:ला मा‍झ्या मागच्या पुरूषापासून दूर ठेवायचा प्रयत्न करत होते. पण त्याने मा‍झ्या अंगाचा पुढील भाग मा‍झ्या पुढच्या पुरूषाच्या अंगावर अजून दाबला जाऊ लागला आणि त्याने मा‍झ्या पुढील पुरूषाला एक वेगळीच हिंट मिळू लागली की मी मुद्दामहून त्याच्या अंगावर स्वत:ला दाबतेय.

त्याने झाले असे की मा‍झ्या पुढचा पुरूष किंचित मागे वळून त्यांच्या अंगावर दबलेल्या मा‍झ्या उभारांचे स्पर्शसुख घेऊ लागला तर खाली पुढून मा‍झ्या जांघेच्या भागावर आपला हात दाबू लागला. मी जणू आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखी झाले! मागचा एक पुरूष कमी होता की काय पण आता पुढचा पुरूषही मा‍झ्या अंगाला झटू लागला.

एका सांजवेळी

मी सायली, ३० वर्षाची मॉडर्न एक्झिक्युटिव वर्कींग वूमन. लग्न होऊन सहा वर्षे झाली. मा‍झ्या ३५ वयाच्या नवऱ्याबरोबर मुंबईमध्ये राहते. अजून मूल नाही. नवरा एका कंपनीत मोठा मॅनेजर आहे आणि मीपण एका कंपनीत सेल्स डिपार्टमेंटमध्ये जॉब करते. मुंबईत लहानाची मोठी आणि शिक्षण झालेले...

एका सांजवेळी भाग : ३

माझा स्कर्ट जरी लेदरचा होता तरी तो पातळ होता. त्यामुळे त्यावरून आतली मा‍झ्या पॅन्टीची लाईन ट्रेस करायला त्या मा‍झ्या मागच्या पुरूषाला सोपे जात होते. त्यात भर म्हणजे तो दोन बोटाच्या चिमटीत स्कर्टवरून मा‍झ्या पॅन्टीची कड पकडायला लागला. निव्वळ एका नितंबावरचीच नाही तर...

एका सांजवेळी भाग : ४

मला काय होतेय हे मला कळेनासे झाले. म्हटले तर मा‍झ्या अंगातले त्राण जायला लागले आणि मी मागच्या पुरूषाच्या अंगावर जास्तच रेलायला लागले. त्याचा फायदा घेत तो मागून मा‍झ्या नितंबाच्या फटीत आपला कडक लंड दाबून हलकेसे हलायला लागला. मा‍झ्या अंगाची ती हालचाल बाजूला बसलेल्या...

एका सांजवेळी भाग : ५

तो रस्ता सुनसान होता आणि कोणीही मा‍झ्या मदतीला येण्याचे लक्षण दिसत नव्हते. एक तर त्याने माझ्यावर तेथे जबरदस्ती केली असती आणि वर मला मारून तेथेच टाकून तो पसार झाला असता. तेव्हा शेवटी नाईलाजाने मला त्याचे म्हणणे मान्य करावे लागले. तसेही बसमध्ये त्याने मा‍झ्या अंगाशी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!