गोष्ट मामाच्या गावची भाग : ३

आता माझा धीर वाढला होता. उजव्या हातात तिचा हात तसाच पकडून दुसरा हात मी तिच्या कमरेवर ठेवला. काही सेकंद असेच गेले. मग मागे सरकत तिने आपला हात सोडवून घेतला.

“चल तुला आजीने बोलावले आहे.”

तिच्या कमरेवरचा माझा हात हळूच ढकलून ती वळली व बाहेर गेली. खुळावल्यासारखा मी तिच्या पाठमोर्‍या फ़िगरकडे पहात राहिलो. तिची पुष्ट गांड मला वेड लावत होती. दारात ती थांबली व वळून म्हणाली, “लवकर आजी वाट पहात आहे.” व ती गेली.

मी लगेच उठून बसलो. उठू पाहण्याऱ्या बाबुरावाना जॉकीवरुन सरळ करून थोपटले व तिच्यामागे गेलो.

आजी मामाच्या स्टडीतून बाहेर येत होती. मला पाहून बोलली,

“अरे राजु, मामाचा आत्ता मुंबईहून फोन आला होता. त्याला काही पेपर त्याच्या ऑफिसमधून अर्जंट पाहिजे आहेत. त्याने तुला ते घेऊन यायला सांगितले आहे”.

“अग पण मला कसे ते पेपर मिळतील?” मी विचारले.

“अरे ही मंजु येईल की तुझ्याबरोबर. तू मामीची झेन घेऊन जा.”

मामाच्या सध्या ३ गाड्या होत्या. ऑफीसला जायला तो ऑप्ट्रा वापरायचा. मामी एकटी असेल तेव्हा तिची झेन चालवायची. लॉंग रनला आत्ताच जुनी क्वालीस काढून नवी तावेरा घेतली होती.

मला आत्ताच घडलेले आमचे संभाषण आठवून मी पटकन मंजुळाकडे पहिले व आजीला बोललो,

“नको. मी माझी बाइक घेऊन जातो.”

मी पटकन तयार झालो. टाइट फिटींगची जिन्स व वर्कआउटचा स्लिवलेस टाइट टिशर्ट डिओ मारला आणि आजीला सांगून मंजु मागे बाहेर पडलो. बाइक काढून तिला किक मारली मंजु माझ्यामागे एका बाजूला बसू लागली.

“मोटरसाकल शिकायची आहे ना? तर पहिला धडा बाइकवर दोन्ही बाजूला पाय टाकून बसायचे.” असे म्हणून मी तिला मागे बसावले.

आजी बघत नाही याची खात्री करत ती थोडे अंतर ठेवून बसली.

“दुसरा म्हणजे हात असे ठेवायचे.” असे म्हणत मी तिचे हात ओढून मा‍झ्या पोटावर ठेवले.

“माझी शिकवणी तुला वाटली असेल तितकी सोपी नाही.”

ह्या पोजीशन मध्ये मंजुला तिचे टपोरे बॉल्स मा‍झ्या पाठीस टेकवणे भाग होते. ह्या खुशीत मी बाइक गेटच्या बाहेर काढली.

रस्ता खड्ड्यांनी भरलेला होता. मी जाणीवपूर्वक बाइकचा स्पीड वाढवला. खड्ड्यांमुळे परत परत ब्रेक मारायला लागत होता. त्यामुळे मंजुला मा‍झ्या अगदी जवळ बसणे भाग होते. ब्रेक लागताच ती पुन्हा पुन्हा माझ्यावर आदळत होती व तिचे कडक बॉल्स मा‍झ्या पाठीवर रुतत होते.

आपण घसरू व पडू या भीतीने असेल पण ती मला एकदम चिकटून बसली होती. तिच्या मांड्या मला चिकटल्या होत्या. ह्या पूर्ण प्रवासात कोणीच काही बोलले नाही.

खराब रस्त्यामुळे हे सुख मी जवळ जवळ अर्धा तास अनुभवत मामाच्या फ़ॅक्टरीतल्या ऑफीसमध्ये पोचलो. मी बाहेरच थांबलो व मंजु आत जाऊन झटपट हवे ते पेपर घेऊन आली. आम्ही फ़ॅक्टरीतल्या ऑफिसमधून बाहेर पडलो व मी बाइक थांबवली व मंजुला सांगीतले,

“तू मला दोन्ही हाताने घट्ट धरून बस म्हणजे घसरणार नाहीस.”

मंजुने काही न बोलता मी सांगितल्याप्रमाणे केले. ती तसे बसताना परत तिचे स्तन मा‍झ्या पाठीवर व्यवस्थित रगडले गेले.

आता मंजु मला चिकटून बसली होती. तिने मा‍झ्या पोटावर हाताचा विळखा घातला होता. कुठलीही स्त्री मला इतकी खेटून बसण्याचा हा पहिलाच प्रसंग होता. माझा स्पीड आपोआप कमी झाला. तसे तिने तिचे तोंड मा‍झ्या कानाजवळ नेत मला विचारले,

“तुझी बाइक आता हळू कशी झाली?”

तिने लावलेल्या पावडरचा वास मा‍झ्या नाकात भरला. मा‍झ्या कानावर तिचे ओठ स्पर्श करून गेले. मी काही न बोलता बाइक चालवत राहलो.

बाइक खड्डे चुकवायला जशी वळे तसे मंजुचे शरीर मला घासे. मा‍झ्या टिशर्ट व तिच्या इतक्या साऱ्या कपड्यातूनही मला तिची स्तनाग्रे मा‍झ्या पाठीवर रुतत होती. या साऱ्या घर्षणामुळे माझा नागोबा डोलू लागला व फणा काढून उभा राहला. त्यात बाइक पण चावट, ती जास्तच झुकू लागली, वेडीवाकडी जाऊ लागली.

मंजुची मिठी मला जाणवेल इतकी घट्ट झाली. मला जास्तच चेव चढत होता. जितकी जास्त वेडेवाकडी करता येईल तितकी बाइक वाकडी चालवत मी जात होतो. मंजुची मगरमिठी आवळत चालली होती. जणु ती तिचे स्तन मा‍झ्या पाठीवर आरपार खुपसू पहात होती. मी खूपच उत्तेजित झालो होतो.

अर्ध्या तासाचा रस्ता संपूच नये असे वाटत होते पण एकदाचा मामाचा बंगला आला. मंजु जरा अंतर सोडून बसली असे मला उगाच वाटले. उतरताना तिचा हात मा‍झ्या चिनोमध्ये उठलेल्या तंबूवर क्षणभर टेकला व तिने बाबुरावाना थोपटल्यासारखे केले. आधीच कडक झालेला बाबुरावानी एक उडी मारली तिलाही ते जाणवले व ती मला काहीच न बोलता वळली व आत गेली.

मी बाइक स्ट्यांड्वर लावली व पॅन्टवर उभारली गुडी निट करत मी पण आत गेलो. आजी बहुदा घरी नव्हती. मंजुने किचनमधुन मला विचारले, “चहा पिणार?” मी हो बोललो व व्हरांड्यात जाऊन मा‍झ्या आवडत्या आरामखुर्चीत बसलो.

पाचेक मिनिटात चहाचा मग घेऊन मंजु आली व माझ्यासमोर उभी झाली. तिने कपडे बदलले नव्हते पण ड्रेसवर ओढणी नव्हती त्यामुळे तिचे टपोरे स्तन मला हायलाइट केल्यासारखे खुलून दिसले. चहाचा मग हातात घेताना मी मुद्दामच माझा हात तिच्या हातावर राहू दिला.

ती माझ्यासमोर एक मोढ्यावर बसली व तिच्या मोठ्या डोळ्यानी माझ्याकडे पाहू लागली. तिच्या नजरेला नजर देत मी तिच्याकडे पहात राहिलो. मग “मला जेवणाची तयारी करायची आहे,” असं म्हणून ती निघून गेली.

मग मी बेडरूममध्ये जाऊन बाथरुममध्ये जाऊन बाबुरावाना शांत केले व बेडवर ताणू दिले. आजी, श्वेता, आणी सपना कधी आल्या मला कळलेच नाही. सात वाजता मामा व मामी आले तेव्हा मला जाग आली.

मामा एकदम खुशीत होता. त्याला स्विझरलॅंडच्य कंपनीची एक मोठी ऑर्डर मिळणार होती व त्यासाठी मामा व मामीला बाझलला ५/६ दिवस जायचे आमंत्रण त्या कंपनीकडून आले होते. रविवारी रात्रीच दोघेही जाणार होते.

मामाला वाटत होते माझा पायगुण चांगला म्हणून मी आलो त्याच दिवशी त्याला इतकी मोठी ऑर्डर मिळत असल्याचे कळले. त्याचे तर म्हणने असे होते की ती दोघे परत येईपर्यंत मी अलिबागलाच राहवे.

मी काहीच बोललो नाही. श्वेता आणि सपना माझा हात धरून मला आग्रह करत होत्या. त्यांना नाही बोलण्याची ताकद माझ्याकडे नव्हती. मी हो बोललो व मंजुकडे पाहिले तर तिने फक्त मलाच दिसेल अशी जीभ काढून मला दाखवली.

मामाने सेलिब्रेट करायला स्कॉच काढली. मामीपण आमच्याबरोबर बसली. मला व्हिस्की चालत नाही हे मामाला माहीत होते म्हणून मामाने मंजुला माझ्यासाठी वाइनची बाटली काढायला सांगितली. येताना त्याने वेगवेगळे कबाब, तंदुरी चिकन वगैरे बराच चाकणा आणला होता. आमची पार्टी चालू झाली.

मंजु, श्वेता, व सपनाला सुद्धा मामाने वाइनचे ग्लास दिले. मोठ्याने “चियर्स!!!” करून आमची पार्टी चालू झाली. मामा एक्दम फॉर्मात होता. खाणे पिणेज जोक्स, हसणे जोरात चालू होते. चार पेग पोटात गेल्यावर त्याने मामीचा हात पकडून नाचायला लागला.

श्वेता, व सपना त्यांना जॉइन झाल्या. सपनाने मंजुला खेचले व तिला नाचायला लावले. तर श्वेताने माझा हात धरून मला नाचायला लावले. अवधुत गुप्तेच ‘दाजीबा’ लागले होते. मी श्वेताचा हात धरून नाचायला लागलो.

मामा रंगात येऊन मामीला मिठीत घेऊन नाचत होता. तर सपनाने मंजुला घट्ट मिठीत घेतले हिते. ते पाहून श्वेताने मला मिठी मारली. मी माझा बाबुराव तिला लागणार नाही अश्या बेताने तिच्याबरोबर नाचत होतो. तरी ती मला शक्य तितके जवळ येत नाचत होती.

मग सपनाने माझा ताबा घेतला तर मामाबरोबर श्वेता नाचू लागली. मंजु व आजी जेवण वाढायच्या तयारीला किचनमध्ये गेल्या. सपनाचे स्तन मा‍झ्या छातीवर दाबले जात होते पण तिला ते जाणवले नसावे. मग मीही मागे न हटता बिनदास तिच्याबरोबर अंगाला अंग भिडवत नाचू लागलो.

नाचायचा शेवटचा राउंड मामीबरोबर झाला. मामीच्या पोटात दोन पेग गेले होते व तीला बहुतेक बऱ्यापैकी किक बसली होती. तिने बॉल डांन्स स्टाइलीत माझा एक हात घट्ट पकडला होता व दुसरा हात मा‍झ्या कंबरेत घातला होता.

त्यामुळे तिची उजवी बाजू मा‍झ्या डाव्या बाजूवर आदळत होती व तिचा गरगरीत स्तन मा‍झ्या काखेत दाबला जात होता व तिची गुबगुबीत मांडी मा‍झ्या मांडीवर घासत होती. मला जरा अनईझी वाटायला लागले.

तितक्यात श्वेताने मला मायकेल जॅकसन डांन्सची फर्माइश केली व इनविन्सीबलची सीडी लावली. त्यानंतर जॉन ट्रावोल्टा झाला. रितिक रोशन स्टईलचा डांन्सपण झाला. शेवटी मग आजीने “जेवायला चला” चा नारा करत सर्वाना जेवायला बसवले.

मजेत जेवणे झाली. मामाचे जोक्स व जोराजोरात हसणे चालले होते. मामीही मामाला साथ देत जोरात हसत होती. श्वेता, व सपना खिदळत होत्या तर मी तोंडावर हास्य ठेवून जेवत होतो.

जेवण आटपायला ११ वाजून गेले. दुसऱ्या दिवशीही मामामामी मुंबईला जाणार होते. आजी मंजुला घेऊन मुंबईला एका फ़ॅमीली फ़ंक्शनला जाणार होती. त्यामुळे आजी मगाशीच झोपायला गेली होती. मामा-मामी, श्वेता व सपना आपल्या वरच्या मजल्यावरील बेडरुममध्ये झोपायला गेले.

मंजुची बेडरुम आजीच्या शेजारी तळमजल्यावरच होती. तीपण बहुदा आवरा आवर करून झोपायला गेली असावी. मला झोप आली नव्हती म्हणून मी व्हरांड्यात मा‍झ्या आवडत्या आरामखुर्चीत आकाशाकडे पहात बसलो होतो. खूपच चांदणे दिसत होते. मी ते बघत बसलो.

मला बहुतेक झोप लागली असावी. कारण मा‍झ्या खांद्यावर कोणीतरी हात ठेवला. मी वेळ बघितले तर १ वाजला होता. मग वर पाहिले तर मंजु उभी होती व मला जागे करत होती. “जा जाऊन झोप,” असे म्हणून तिने मला परत एकदा हाताने हलवून जागे केले. मी एक मोठा आळस देत आत गेलो. मंजुने व्हरांड्याचे दार लाऊन घेतले.

गोष्ट मामाच्या गावची भाग : ४

हॉलमध्ये एक बारीक लाइट होता. मंजु आपल्या बेडरूमकडे वळली. ती मला पास होऊन जाताच मी तिचा हात पकडला. ती वळली व माझ्यासमोर उभी राहिली. तिने सैल कुडता व खाली परकर घातला होता. केस मोकळे सोडले होते. त्या मंद प्रकाशात ती मला भलतीच सेक्सी वाटली. तिचा हात अजूनही मा‍झ्या हातात...

गोष्ट मामाच्या गावची भाग : २

नशीब माझे माझा पत्ता कटला नाही. आता पुढे मला बोलण्यासारखे काही उरले नव्हते. दुधाचा ग्लास एक दमात रिकामा करून मी माशाची टोपली नेणाऱ्या कोळीणी मागे जाणाऱ्या बोक्यासारखा गुपचुप त्यांच्या मागे जाऊ लागलो. एखाद्या मॉडेलच्या झोकात चालणारी सपना व तिची कॉपी करू पहाणारी श्वेता...

गोष्ट मामाच्या गावची

आज बरेच वर्षानी दिवाळीच्या सुट्टीत मामाकडे निघालो होतो. प्रकाश मामाने एम.एस.सी. करून अमेरिकेत पी.एचडी केले. १२ वर्षे अमेरिकेत एका प्रसिद्ध फ़ार्मा कंपनीत नोकरी करून आता हिन्दुस्तानात परत आला होता. गेल्या ५ वर्षात आलिबागजवळ स्वत:ची केमिकल फ़ॅक्टरीचा चांगला जम बसवला होता....

error: नका ना दाजी असं छळू!!