गुलाबी कल्लोळ भाग : १०

आता पुढची शिक्षा सुरू झाली. शोभाने आणखी मॅगझीन काढल्या आणि दर्शनला स्तनपान करवत लाडाने मांडीवर बसवून ते चित्र दाखवले. एका मॅगझीनमध्ये गुदा संभोगाचे ते चित्र होते. मऊ गोऱ्यापान ढुंगणात घुसलेल्या लंडाचे चित्र बघून दर्शनला शोभाच्या विशाल नितंबांची आठवण झाली. काल रात्री डॉगी स्टाइलमध्ये शोभाला चोदण्याच्या अगोदर त्याने त्यांचं पण चुंबन घेतलं होतं.

शोभा काकूच्या त्या लठ्ठ ढुंगणात आपला लंड खुपसायच्या नुसत्या विचाराने त्याचा कडक झाला होता. हळूच तो शोभाला म्हणाला, “काकू, तुला परत काल रात्रीसारखं तुला चोदू? काल घाई घाईमध्ये नीट मजा पण घेता आली नाही. प्लीज, आज परत चोदू दे ना.”

शोभाला कळलं होतं की तो का उत्तेजित झाला आहे. पण तिने काही दर्शवलं नाही. तसाच पवित्रा घेऊन ती तयार झाली. दर्शन तिच्या मागे गुडघे टेकून बसला. त्या मोठ्या सावळ्या मांसल गोळ्यांच्या मधली चीर आणि एकाच वेळी दिसणारी चूत आणि गुदेचं सुरकुतलेलं भोक बघून त्याचा लंड उसळायला लागला.

त्याने शोभाच्या लठ्ठ ढुंगणाचं चुंबन घेतलं, कूल्हे दाबले आणि मग न राहवून हळूच गांडीचे गोळे फाकवून तिच्या गुदाच्या भोकाचं चुंबन घेतलं. तो अधीर झाला होता. शोभाची गांड मारायला काही पण करायला तयार होता. तिच्या गुदाद्वाराचं चुंबन म्हणजे त्याची शोभाला केलेली मूक प्रार्थना होती.

शोभाला पण त्याचं कौतुक वाटलं. स्वत:च गांडीला तोंड लावायच्या त्याच्या क्रियेने तो किती उत्तेजित आहे ते दिसत होतं.

“काय दर्शन, काम सुरू करतोस ना? बघ किती ओली झाली आहे माझी पुच्ची.”

“काकू, प्लीज, मला…”

दर्शन लाजला आणि वाक्य पूर्ण न करता चुप झाला.

“तुला माझी गांड मारायची आहे ना?” शोभाने वाक्य पूर्ण केलं, “मारू देईन राजा, पण आज नाही, मग कधीतरी. मला खुश ठेव, मा‍झ्या मनासारखं कर, मग कधी नक्की तुझी इच्छा पुरी करेल. चल आता, आत घाल आणि चोदून टाक.”

दर्शनने उत्साहाने तिला खूप झवलं. कधी ना कधी शोभाची गुबगुबीत सावळी गांड मारायला मिळेल या कल्पनेने त्याला उत्साह आला होता.

शोभाला त्याने अगदी तृप्त केलं. म्हणून तिने पण त्याला परत चोखून स्खलित करून दिलं आणि त्याला तिथेच आराम करायला सोडून ती बाहेर आली व घरातील काम करू लागली.

काही वेळातच दर्शनला परत गुदगुल्या होऊ लागल्या. त्याच्या डोळ्यांसमोर आता सारखं तेच चित्र येत होतं. परत शोभाच्या चूतच्या रस चाखायची त्याला इच्छा झाली होती. तो तसाच नागडा बाहेर आला.

शोभा एका झुलत्या आरामखुर्चीत बसून पेपर वाचत होती. दर्शन तिच्या समोर खाली बसला आणि तिच्या मांडीत डोकं ठेवून घुसळू लागला. तिने त्याची इच्छा अचूक ओळखली.

“काय रे राजा, तहान लागली परत? काही हवंय का प्यायला?” ती हसत म्हणाली.

तिने मग गाऊन वर केला आणि त्याला आत घेतलं.

“माझा रस आवडलेला दिसतोय तुला दर्शन. घे चोख, मन भरून पी. जेवायला आणि झवायला अजून तासभर आहे.”

तिने दर्शनचं डोकं आपल्या लठ्ठ मांड्यांमध्ये पकडून आपल्या पुच्चीवर त्याचं तोंड दाबलं आणि आरामखुर्चीत मागे-पुढे झुलू लागली.

पुढे दुपारी पुन्हा रति सुरू झाली. दर्शनला अंगावर घेऊन त्याचा लंड आपल्या योनित खुपसून शोभा पहुडली.

“अगदी हळूहळू चोद मला. घाई करू नको. अश्या संथ संभोगात फार सुख असतं.”

तिचं एक स्तनाग्र तोंडात घेऊन चोखण्यात आणि तिला चोदण्यात दर्शन मग्न झाला.

काही वेळाने डोकं काढून म्हणाला, “काकू, तुझ्या स्तनात दूध असतं तर काय मजा आली असती.”

“काय रे, आईचं दूध पिऊन मन नाही भरलं तुझा? स्वाती सांगत होती की तू तिला दोन-तीन वर्षांचा होईपर्यंत सोडलं नाही. म्हणून तिचे निप्पल कसे लांब झाले आहे बघ!” तिने विचारलं.

“तिने सांगितलं तुला काकू? तू बघितले का?” दर्शन लाजून म्हणाला.

“अरे नुसते बघितलेच नाही, चोखले पण. काय मजा आली. काही म्हण हं, दर्शन, तुझी आई फारच सेक्सी आहे. तुला नाही वाटत?” तिने त्याची फिरकी घेतली.

ते ऐकून दर्शन चक्रावला आणि काही बोलला नाही.

शोभा पुढे म्हणाली, “अरे तिच्या चूतचा रस तर माझ्याहून जास्त चविष्ट आहे. मी चाखला पण आहे. आता नेहा येऊन काय बोलते बघू. माझा जास्त चांगला आहे की तुझ्या आईचा हे तीच सांगेल.”

हे ऐकून दर्शनचा लंड आणखी ताठरला. शोभाच्या या गोड चावट गोष्टींवर त्याचा विश्वासच बसत नव्हता. हे असले प्रकार चालले आहे आई, शोभा काकू आणि नेहामध्ये? तो जोराजोरात शोभाला चोदू लागला. ती त्याला सावरायचा प्रयत्न करू लागली पण त्याने तिला चोदूनच दम घेतला.

मग शोभाने त्याला हळूहळू सर्व सांगितलं. ते ऐकून त्याचा चेहरा लालबुंद झाला. थरथरत्या आवाजात त्याने विचारलं, “मग आता आई आणि नेहा परत आल्यावर काय होईल शोभा काकू?”

“ते तुझ्यावर सोडते राजा. माझी तर इच्छा आहे की आता आपल्या दोघा परिवारांचा हा संबंध असाच चालू ठेवावा, मजा करावी.” शोभा त्याला लाडाने जवळ घेत म्हणाली.

“अगं पण माझं काय? मी काय करू? आई राहील तर तिच्या समोर मी कसं तुझ्यासोबत हे सगळं करू?” दर्शन घाबरला.

शोभाने त्याला ओढून जवळ घेतलं आणि त्याच्या डोळ्याला डोले भिडवून म्हणाली, “खरं सांग दर्शन, तुला आई आवडते ना? आईसारखी नाही, जशी मी तुला आवडते तशी तुला स्वाती आवडते का? तुला तिच्याशी संभोग करावासा वाटतो का?”

दर्शन चुप राहिला. त्याला कपडे बदलताना पाहिलेलं स्वातीचं अर्धनग्न रूप आठवत होतं. लाजून त्याने पण चुपचाप मान होकारार्थी डोलावली.

“मग तू पण आमच्यामध्ये सामील हो. आईला पण चांगलं वाटेल. अरे ती किती सुंदर आणि हॉट स्त्री आहे. आणि मा‍झ्या आणि नेहाप्रमाणे ती पुरती लेस्बियन पण नाही. तिला पण एखादा चांगला तरुण लंड मिळावा असं वाटत असेल. आणि तुझा चांगलाच जोरदार आहे. माझंच उदाहरण घे, माझ्यासारख्या लेस्बियन स्त्रीला आवडला म्हणजे ती तर वेडीच होईल. आणि हे बघ, तू मा‍झ्या गांडीच्या मागे आहेस ना? मग असं समज की ही तुझी परीक्षा आहे, मी बघेन की तू आपल्या आईची किती सेवा करतोस. तुझी आई तुझ्यावर खुश झाली तर मी पण तुला खुश करेन.”

“आणि नेहा?” दर्शनने विचारलं.

शोभा थोडी गंभीर झाली.

“अरे ती पण पूर्ण साथ देईल. तुझी आणि स्वातीची कुस्ती तर तिला खूप आवडेल. हां, तुझ्यासोबत ती बहुतेक काही करणार नाही. हात पण लावू देईल की नाही शंका आहे. ती पक्की लेस्बियन आहे, शंभर टक्के. तिला फक्त स्त्रियाच चालतात. पण आम्ही दोघी आहोत ना तुला मजा करायला. आणि पुढे कधी तिचं पण मन बदलेल.”

बेफाम दर्शन आता परत शोभाच्या मांड्यांमध्ये घुसून तिची पुच्ची चाटू लागला होता.

“अरे थांब, धुतली पण नाही अजून. तुझंच पाणी असेल त्यात.”

दर्शनने दुर्लक्ष केलं आणि चाटत राहिला. आज त्याला सगळं चांगलं लागत होतं. शोभा काकूच्या योनिरसात मिसळलेलं स्वत:चं वीर्य पण.

दुसर्‍या दिवशी संध्याकाळी नेहा आणि स्वाती परत आल्या. दोघी आनंदात होत्या. नाशिकला फिरायचं तर सोडा, कॉलेजचे कार्यक्रम सोडून रूमच्या बाहेर पण त्या निघाल्या नव्हत्या. मनसोक्त संभोग करण्यात त्यांचा पूर्ण वेळ जात होता. मध्ये नुसतं एकदा स्वाती थोडी हळहळली होती.

“अगं नेहा, तुझा तो डिल्डो का आणलास नाही? शोभा सांगत होती की तू त्यात एक्सपर्ट आहे. आज पुच्चीत चांगला जाडजूड लंड हवा असं मला सारखं वाटतं. तुझ्याकडून चोदून घेतलं असतं ना गं मी.”

“काळजी करू नकोस. परत जाऊ तेव्हा बघ तुझी कशी मारते मी. नको नको करू लागशील. आणखी एक गोष्ट म्हणजे घरी जाऊ तेव्हा एक खराखुरा मस्त जोमदार लंड तुझ्या सेवेसाठी तयार असेल.” नेहाने चेष्टा केली.

स्वातीचं काळीज उत्तेजनेने धडधडू लागलं.

“अगं कोणाचा?” तिने विचारलं.

तिला अगोदरच उत्तराची कल्पना होती.

“अगं, तुझ्या लाडक्या मुलाचा, दर्शनचा! आईने त्याला आत्तापर्यंत फस्त करून टाकलं असेल. तो आईपुढे शेपटी हलवत असेल आता. आई त्याला सगळं सांगणार होती.” नेहा तिचं चुंबन घेत म्हणाली.

परत आले तेव्हा स्वाती शोभाच्या घरी आली तर ती थोडी विचलित होती आणि उत्तेजित पण होती.

“दर्शन कुठे आहे गं?” दार उघडताच तिने शोभाला विचारलं.

“झोपला आहे, दोन रात्र त्याने खूप मेहनत केली आपल्या शोभा काकूच्या सेवेत. आत्ताच झोपला. आत ये ना, बघ कसा शांत झोपला आहे.”

“काय गं, कशी झाली तुमची ट्रिप? नेहा खुश दिसतेय आणि तू थकलेली पिळलेली दिसतेस. कशी झाली, ते स्पष्टच आहे म्हणा. नेहाने हाल हाल केले असतील तुझे?” शोभाने स्वातीच्या कंबरेत हात टाकून तिचं चुंबन घेत म्हटलं.

“तुझी नेहा म्हणजे साक्षात काम देवी आहे गं. मला एवढं सुख कधीच कोणी दिलं नव्हतं, तू सोडून.” स्वाती म्हणाली.

दर्शन गाढ झोपला होता. तो पूर्ण नागडा होता. त्याचा लंड अजूनही अगदी ताठ उभा होता.

“बघ आपल्या आईला कशी सलामी देत आहे. कालच त्याला तुझ्याबद्दल, नेहाबद्दल आणि मा‍झ्याबद्दल सगळं सांगितलं तर स्वारी काय चेकाळली, कंट्रोलमध्येच नव्हता येत.”

स्वाती दर्शनच्या तरुण नग्न शरीराकडे पाहतच राहिली. काय गोंडस सेक्सी मुलगा आहे! तिला एक खंत वाटली. पहिलेच शोभा भेटली असती तर आत्तापर्यंत दर्शनशी तिचं चांगलं असतं. इतकी वर्ष वाया गेली नसती.

ती दर्शनच्या शेजारी बसली आणि त्याचा लंड हातात घेऊन त्याला हळूच दाबलं. मग वाकून आपल्या मुलाच्या तोंडाचं चुंबन घेतलं. मग न राहवून त्याच्या लंडाचं चुंबन घेऊ लागली. मग तिने तोंड उघडलं आणि त्याचा ताठरलेला लंड तोंडात घेऊन चोखू लागली.

गुलाबी कल्लोळ भाग : १४

तयारी पूर्ण झाली. नेहाने डिल्डोचं टोक दर्शनच्या भोकावर टेकवत म्हटलं, "स्वाती काकू, तू जरा याची गांड दोन्ही हातानी फाकवून धर. म्हणजे याला पण सोपं जाईल आणि मला पण. दर्शन तू ढिली सोड हं तुझी गांड. दुखलं तर मला ओरडू नको, मी काही ऐकणार नाहिये तुझं!" स्वातीने जोर लावून...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १३

काही दिवसांनंतर अखेर शोभाने दर्शनला दिलेलं वचन पूर्ण केलं आणि ते पण एका आगळ्या वेगळ्या आणि कामुक रुपात. त्यामुळे या दोन्ही कुटुंबांच्या संबंधांना एक वेगळीच दिशा मिळाली. एका रात्री चौघं परत एकत्र होते. रात्रीची मैफिल जमली होती. एक राउंड झाला होता. दर्शनने शोभाला भरपूर...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १२

शोभाने अखेर त्या रडकुंडीला आलेल्या मुलावर दया केली. तिने स्वातीचा हात धरून तिला ओढत दर्शनच्या जवळ आणलं. स्वाती पण उत्तेजनेने थरथरत होती. या दोघींनी तिला खूप चोखलं होतं पण झडू दिलं नव्हतं म्हणून तिची अवस्था पण दर्शनसारखीच झाली होती. "स्वाती, बघ त्याचा लंड किती तापलाय,...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ११

आईचा तिच्या मुलावरील या अशा अनोख्या प्रेमाचा हा खेळ पाहून शोभाने नेहाचा हात धरला आणि बाहेर घेऊन गेली. "चल नेहा, आई मुलाला एकटं सोडूया काही वेळ. तसा तो इतका गाढ झोपला आहे की उठणार नाही. चल तोपर्यंत तू पण अंघोळ कर, आराम करून घे. मी जेवायला करते. आज स्वाती आणि दर्शनला...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ९

पाच मिनिटांनी नेहाने आपला मोर्चा स्वातीच्या योनिकडे वळवला आणि तिची योनी चोखू लागली. तिची चपळ जीभ स्वातीला एखाद्या लहान लंडासारखं झवत होती. स्वाती स्खलित झाली आणि नेहाचं डोकं आपल्या योनिशी घट्ट धरून बिछान्यावर लोळू लागली. नेहा तिच्या रसावर ताव मारता मारता अशी वखवखली की...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ८

दर्शन पलंगावर बसून मागे टेकून तीच मॅगझीन बघत होता. त्याने कंबरेपर्यंत पांघरूण ओढून घेतलं होतं आणि एक हात आत पांघरुणात जोरात चालत होता. एका हातात ती मॅगझीन धरून कसंबसं त्याची पान पालटून तो हस्तमैथुन करत होता. शोभाला पाहून तो थबकला. धास्तावून त्याचा चेहरा पडला आणि...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ७

शोभाने कसंतरी तिला निर्वस्त्र केलं आणि मग तिला उलटी करून जवळ ओढलं. या गोड तरुणीच्या मखमली पुच्चीचे चुंबन घ्यायला ती पण अधीर झाली होती. खरं म्हणजे तिला नेहाचे कपडे हळूहळू काढून तिचं ते घसघशीत लावण्य नीट जवळून बघायला खूप आवडायचं पण आज नेहा एवढी कामोत्तेजित होती की ते...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ६

नेहा संध्याकाळी परत आली. शोभाने तिला आत घेऊन दार लावताच ती शोभाला बिलगली आणि तिचं चुंबन घेऊ लागली. "आई, किती छान वाटतं घरी येऊन! तुला मी खूप मिस केलं.” शोभाने तिचं चुंबन घेऊन तिला घट्ट छातीशी कवटाळलं. ती आपल्या लाडक्या मुलीची वाटच पाहत होती. सावत्र आई असूनही तिचं या...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ५

अर्धा डिल्डो शोभाच्या आत गेल्याने उरलेला अर्धा भाग अगदी एखाद्या मस्त घट्ट उभ्या लंडासारखा दिसत होता, जणु शोभाचाच लंड आहे असं वाटत होता. वाकून शोभाने त्या लंडाचं गोल टोक स्वातीच्या योनिद्वारावर गोल फिरवून ओलं केलं आणि मग हळूहळू आत घालू लागली. स्वातीच्या तापल्या योनिची...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ४

पाच मिनिटांनी शोभा उठली आणि स्वातीला धरून पलंगावर घेऊन गेली. आपल्या अंगावर स्वातीला घेऊन ती बिछान्यात झोपून स्वातीचे चुंबन घेऊ लागली. धिप्पाड सावळ्या शोभाच्या कुशीत तिच्या अंगावर पडलेली गोरी सुबक स्वाती, जसं एखाद्या आईने मुलीला अंगावर घेतलं आहे, तशी वाटत होती. चुंबन...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ३

आता प्रणयाचा खेळ सुरू होणार होता. बेडरूममध्ये शिरताच शोभाने दार लावून घेतलं. मग वळून तिने स्वातीला आपल्या बाहुपाशात ओढलं आणि तिचं एक दीर्घ चुंबन घेतलं. स्वातीने पण लाजत लाजत हळूच आपली जीभ शोभाच्या ओठांवर लावली. शोभाने ती आपल्या तोंडात ओढून घेतली आणि चोखू लागली. तिचे...

गुलाबी कल्लोळ भाग : २

पण तिची आशंका व्यर्थ होती कारण आत्तापर्यंत स्वाती पुरती कामातुर झाली होती. या अगोदर तिला कधीच स्त्रियांबद्दल ओढ वाटली नव्हती. पण मागचे काही वर्ष नवरा बाहेर गावी असल्यामुळे तिची सेक्स लाइफ पार थंडावली होती आणि ती चांगल्याच कामुक प्रवृत्तीची होती. आता शोभाच्या स्पर्शाने...

गुलाबी कल्लोळ

"अगं पण, तू तर माझ्यापेक्षा वयाने मोठी आहेस, किती उंचपुरी, धिप्पाड पण आहेस, तरी तुझा फिगर कसा मस्त आहे बघ." शोभाच्या भरीव मांसल शरीराकडे बघत स्वाती म्हणाली. "तसं काही नाही गं, हां, कपडे आणि विशेष करून अंतर्वस्त्रं निवडायची काळजी घेते मी, एवढंच. टिपटॉप राहलं तर अर्ध...

error: नका ना दाजी असं छळू!!