स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, “अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव.”

तेवढ्यात वहिनीने मा‍झ्या जॅकेटच्या खिशात तो फोटो ठेवला आणि मा‍झ्या कानात हळू आवाजात म्हणाली, “मला माहीत आहे, तुम्हाला आई आणि वहिनीसमोर लाज वाटते. फ्लॅटवर गेला की रात्रभर शांतपणे पहा.”

मी वहिनीच्या चेहऱ्याकडे बघितलं आणि तिच्या खोडसाळपणावर आणि निरागसपणावर मला हसू आले. वहिनीला वाटले की, मला तो फोटो एकट्यात पाहायचा आहे. जणू तिने माझे मन वाचले आहे, अशा आविर्भावात ती मला बोलली, याचे मला खरंच हसू आले.


मग माझ्याकडे दुर्लक्ष करत वहिनी उठून उभी राहिली आणि आईला म्हणाली, “आई, चला, सहा वाजले आहेत, पूजा करून घेऊ, मग जेवणही बनवावे लागेल.”

ती साडी आपल्या अंगावर नेसून पाहण्याची माझी उत्कंठा क्षणाक्षणाला वाढत होती. त्या साडीचा पदर मा‍झ्या मांडीवर होता. ती साडी मा‍झ्या शरीराच्या अगदी जवळ होती. तरीही मी तिला स्पर्श सुद्धा करू शकलो नाही, याचे मला वाईट वाटत होते.

वहिनीच्या या गुलाबी साडीत काय जादू होती, माहीत नाही! फक्त तिचा पदर मा‍झ्या मांडीवर पडला होता आणि मा‍झ्या लिंगात मला पहिल्यांदा इतका ताण जाणवला. कदाचित मा‍झ्या लाडक्या वहिनीने ती आपल्या अंगावर नेसलेली होती, म्हणून मला त्या साडीचे इतके आकर्षण असावे.

कदाचित, वहिनीला मा‍झ्या लिंगाचा ताण जाणवला असेल. त्यामुळे तिला वाटले की, फोटो पाहण्यासाठी मी उत्तेजित होत आहे. म्हणूनच ती मा‍झ्या कानात म्हणाली की, ‘फ्लॅटवर जा आणि रात्रभर शांतपणे पहा’. पण हा ताण त्या फोटोमुळे नाही तर तिच्या साडीमुळे होता, हे तिला माहीत नव्हते.

क्षणभर मी विचार केला की, वहिनीला असं वाटलं, हे बरं झालं! आता बिनधास्तपणे मी तिच्याशी मला साडी नेसवण्याबद्दल बोलू शकेल आणि मी साडी नेसण्यात एवढा रस का घेतोय? अशी शंका तिला येणार नाही.

कारण ज्या मुलाचे लिंग फक्त मुलीचा फोटो पाहण्यासाठी ताठर होते, त्या मुलाला साडी नेसायला किंवा मुलगी व्हायला आवडते, याची कोणी कल्पनाही करू शकत नाही.


वहिनी गेल्याबरोबर आईही उठून निघून गेली. मग मी पण उठलो आणि पटकन बाथरूममध्ये शिरलो. लिंगाच्या तणावामुळे अंडरवेअर ओली झाली होती. मी पटकन माझी पॅन्ट आणि अंडरवेअर खाली सरकवली.

मा‍झ्या लिंगाच्या टोकातून चिकट पाणी गळत होते. त्यामुळे अंडरवेअरचा बराचसा भाग ओला झाला होता. सर्वात आधी मी खाली बसून शांतपणे लघवी केली. गेल्या काही वर्षांत मला खाली बसून लघवी करण्याची जणू सवयच झाली होती.

मग मी हॅन्गरला टांगलेल्या टॉवेलने अंडरवेअरचा ओला भाग स्वच्छ केला आणि पॅन्ट व्यवस्थित करून बेसिनजवळ हात धुण्यासाठी गेलो. तेवढ्यात बेसिनवरील आरशावर माझी नजर पडली.

आरशावर चिकटवलेल्या लहान, मोठ्या, निरनिराळ्या आकाराच्या आणि रंगाच्या टिकल्या पाहून माझे डोळे पाणावले. आई मोठी लाल रंगाची टिकली लावते. त्यामुळे निःसंशयपणे या टिकल्या वहिनीच्या होत्या.

मा‍झ्या हृदयाची धडधड आणि मनातील उत्साह वाढू लागला. तेवढ्यात मला एक लहान आकाराची लाल टिकली दिसली. जशी टिकली आज वहिनीने लावली होती, ती तशीच होती. मी पटकन ती आरशावरून काढली आणि मा‍झ्या कपाळावर लावली.

“इश्श्य! वहिनीचं म्हणणं खरं आहे, क्लीन शेव्हमध्ये मी मुलीसारखाच दिसतो.” माझ्यातील शिखा म्हणाली, “बाई ग! नुसती एक टिकली लावली आणि माझा चेहरा एवढा खुलला!”

दुसर्‍या स्त्रीने वापरलेली एखादी वस्तू मी आजपर्यंत कधी घातली किंवा वापरली नाही. ही पहिलीच वेळ होती. या आधीही मी अनेक वेळा ‘सोळा शृंगार’ केला आहे, पण कधीच दुसऱ्या स्त्रीची वापरलेली कुठलीही वस्तू वापरली नाही.

काही मिनिटे असेच स्वतःला आरशात पाहिल्यानंतर मी मा‍झ्या पाकीटामधून एक व्हिजिटिंग कार्ड काढले आणि कपाळावरची टिकली काढून त्यावर चिकटवली. मग मला मोह आवरला नाही. मी आरशावरून आणखी काही निरनिराळ्या टिकल्या काढून त्या कार्डावर चिकटवल्या आणि ते कार्ड पाकीटाच्या गुप्त खिशात ठेवले.

मग मी तोंड स्वच्छ धुवून बाथरूममधून बाहेर आलो. काही मिनिटांपूर्वी बाथरूम जे घडले त्याने माझा मोह आणखी वाढला. मी विचार केला, वहिनी पूजा करत आहे, तोपर्यंत तिच्या बेडरूममध्ये जाऊन ड्रेसिंग टेबलवरून लिपस्टिक, नेलपॉलिश किंवा आणखी काही चोरून आणूया.

पण मग मनात आणखी एक विचार आला, जर वहिनीला त्या वस्तू सापडल्या नाहीत तर ती थेट माझ्यावरच संशय घेईल. सध्या घरात मी, आई आणि वहिनी असे तिघेच जण होतो.

बाबा आणि भाऊ आपापल्या कामानिमित्त बाहेर गावी गेलेले होते. माझा पुतण्या आपल्या आजोबा-आजीकडे गेला होता. घरात कोणी मोलकरीण नाही. तेव्हा थेट माझ्यावरच संशय येणार होता.


जेव्हापासून वहिनीच्या साडीचा पदर मा‍झ्या मांडीवर पडला तेव्हापासून माझ्यातील शिखाने शेखरवर पूर्ण ताबा मिळवला होता. एव्हाना तिच्यामुळेच मा‍झ्या डोक्यात असले विचार येत होते.

तेवढ्यात वहिनीचा आवाज आला, “भावजी, आरतीला या. आई बोलावत आहे.”

मी खाली पोहोचलो तेव्हा वहिनी आणि आई डोक्यावर पदर घेऊन आरती करायला उभ्या होत्या. मी पटकन जाऊन वहिनीजवळ उभा राहिलो.

“डोक्यावर काही घ्यायचं असतं ना!” वहिनी हळुवारपणे मा‍झ्या कानाजवळ कुजबुजली.

“माझ्याकडे पदर नाहिये ना!” निरागसपणे मी हळूच बोललो.

“अरे, रुमाल तरी ठेवायचा असता.” वहिनी म्हणाली.

आता आईने आरती सुरू केली होती. ती एका हाताने डोळे मिटून घंटी वाजवत होती आणि दुसऱ्या हातातील आरतीच्या ताटाने ओवाळत होती.

वहिनीचे बोलणे संपताच मी पटकन तिच्या पदरचा उरलेला भाग डोक्यावर धरला आणि माझे डोके तिच्या डोक्याजवळ नेऊन लाजत म्हणालो, “मी तुला म्हटलं होतं, साडी नेसव म्हणून. आता तू नेसवली नाही, त्याला मी काय करणार?”

वहिनीच्या साडीच्या मऊ पदराला आपल्या बोटांनी स्पर्श करण्याची माझी इच्छा पूर्ण झालीच शिवाय मा‍झ्या डोक्यावर आणि गालावर त्या साडीची सुंदर अनुभूती काही क्षणांसाठीच का होईना अनुभवली!

मी साडीला स्पर्श करण्यासाठी इतका उत्सुक होतो की, वहिनीच्या छातीला माझ्या हाताचा धक्का लागला, हे क्षणभर मला कळलेच नाही. तिने घाईघाईने मा‍झ्या डोक्यावरून पदर खेचला आणि रागाने डोळे वटारून म्हणाली, “तुला तर नंतर बघेल!”

मी तिच्या चेहऱ्याकडे बघत हसत हसत आरतीसाठी हळूच टाळ्या वाजवू लागलो. वहिनी अजूनही माझ्याकडे रागाने बघत होती. पण त्या रागातही तिचे प्रेम स्पष्ट दिसत होते.


(क्रमशः)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण सहा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता. "हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?" "हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये." "लवकर? का? काय झालं आई?" "काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये." "अग, काय झालं ते तरी सांग?”...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले. माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला 'मुलगी' म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, "वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…" कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती. हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले. "चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, "वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं." वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, "मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना." मा‍झ्या चेहऱ्यावरून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते. मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली. वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती. "इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली. "आउचऽऽ!!" वेदनेने मी जोरात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते. मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती. मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, "लठ्ठ!!" मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, "मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता. मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली. हो, मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले. आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते. "काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती. एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो. शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो. मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते. मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती. काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती. वहिनीने मला आपल्या हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!