स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती.

हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी घेणारी आहे. आमचं नातं मैत्रीच्या नात्यासारखं घट्ट होतं. ती माझ्यापेक्षा तीन वर्षांने मोठी होती. आणखी एक मजेदार गोष्ट म्हणजे आमच्या दोघांचा वाढदिवस एकाच दिवशी येतो.

घरच्यांसमोर ती मला नेहमी ‘भावजी’ म्हणायची आणि एकट्यात ‘शेखर’ म्हणायची. मी तिला नेहमी ‘वहिनी’ म्हणायचो. आम्ही अनेकदा एकांतात मनमोकळेपणाने बोलायचो.

मी घरी आलो की कुठल्या ना कुठल्या कारणाने मला तिची बडबड सहन करावी लागायची. आज जसे ती मला क्लीन शेव्हमध्ये पाहून मुलगी किंवा सून झाल्याबद्दल बोलत होती, तशीच अलीकडेच एके दिवशी ती, मा‍झ्या एका मैत्रिणीमुळे, दिवसभर मला चिडवत होती.

वहिनी नेहमीच माझ्या खोड्या करायची, त्यामुळे आता जेव्हा वहिनीला माझा धक्का लागला, तेव्हा मला या गोष्टीबद्दल विचित्र वाटले नाही.

ती माझी खूप चांगली मैत्रीण होती, त्यामुळे तेव्हा मला तिला, तू नेसलेली हीच साडी काढ आणि लगेच मला नेसव, असे म्हणण्यात संकोच वाटला नाही. मा‍झ्या मनात तिच्याबद्दल कुठलाही वाईट हेतू नाही, याची तिला खात्री होती.


आरती संपल्यावर आईने प्रसादासाठी माझ्याकडे ताट आणले. वहिनी अजूनही माझ्याकडे प्रेमळ रागाने बघत होती. मी प्रसाद घेतला तेव्हाही तिची नजर फक्त माझ्याकडेच होती. मला खात्री होती की आता ती माझी चांगलीच टेर खेचेल.

“रुपाली, सर्व आवरून घेशील.” असे म्हणत आई आपल्या रूमकडे गेली.

माझी नजर मा‍झ्या आईकडे होती. तेवढ्यात मागून वहिनीने मला “कुत्रा!!” म्हणत मा‍झ्या नितंबावर चापट मारली आणि स्वतःच “आउचऽऽ” म्हणत वेदनेने ओरडत मा‍झ्या हाताला धक्का देऊ लागली.

मग स्वतःच्या हाताच्या मनगटाकडे बघत ती रडवेल्या आवाजात म्हणाली, “माझी बांगडीही मोडलीस, मेल्या!”

मग तिच्या मनगटातून तुटलेली बांगडी काढून त्याच जखमी हाताने माझा हात पकडून मला रागाने म्हणाली, “तुला साडी नेसायची आहे ना? आता तू बघच.”

मग एका हाताने माझा पकडून ती जमिनीवरून पूजेचे साहित्य गोळा करू लागली.

तिच्या निरागस मुलासारख्या रागीट चेहर्‍याकडे बघून मला हसू आवरत नव्हते.

“राहू दे, तुला जमणार नाही.” मी वहिनीकडे पाहत हसून म्हणालो.

वहिनी आणखी चिडली. माझा पकडून ठेवलेला हात तिने सोडला आणि आपल्या कंबरेवर ठेवला. मग मा‍झ्या डोळ्यांत बघत ती म्हणाली, “का? का नाही जमणार?”

“कारण तुला एकाच वेळी नणंद आणि सासूचा जाच सहन करावा लागेल.”

“काय? आई माझा जाच करता?”

“हो, मी तुझी नणंद असतो तर आम्ही माय-लेकींनी तुला कधीच तुझ्या माहेरी पळवून लावले असते.” मी लगेच हसत तिथून पळत सुटलो.

काय विचित्र नाते आहे सासू-सुनेचे! जिथे इतर सुना आपल्या सासूला टोमणे देताना थकत नाही, तिथे वहिनीसमोर आईबद्दल काहीही वाईट बोललं की तिला राग यायचा. वहिनी घरात सगळ्यांची लाडकी होती आणि आई सुद्धा आम्हा दोघा भावांपेक्षा तिलाच जास्त माया लावायची.


काही वेळाने मी वहिनीच्या बेडरूममध्ये गेलो.

“वहिनी, मी जात आहे.” मी दारात उभा राहून म्हणालो.

“माझ्याशी बोलू नकोस.”

वहिनी ड्रेसिंग टेबलच्या आरशात बघत आपल्या कानातले झुमके काढत होती.

“मला माहेरी पळवून लावणार होतास ना? आता कशाला आला माझ्याकडे?”

माझे दोन्ही हात मा‍झ्या कंबरेवर ठेवत मी तिच्या मागे जाऊन उभा राहिलो आणि म्हणालो, “आणि तू मला त्या कुणालची नवरी बनवून सासरी पाठवणार होतीस, त्याचं काय? तेव्हा मला नाही का राग आला? सोड ना ग, मस्करी केली, आता एवढी शिक्षा देशील?”

वहिनीने तिचे कानातले झुमके ड्रेसिंग टेबलवर ठेवले. मग खुर्चीवरून उठून माझ्याकडे वळून मा‍झ्या समोर उभी राहिली आणि म्हणाली, “साफ खोटं!! मी तुला नवरी बनवण्याचं कधी बोलले?”

“अरे हो, नवरी नाही, पण सून बनवण्याचं बोलली ना तू?”

“हो, पण सून आणि नवरीमध्ये फरक आहे.” वहिनी बेडवर बसली आणि चेहऱ्यावर आश्चर्याचा भाव अंत मला म्हणाली, “आता मला समजले! काय ग लाडो, नवरी बनायचंय का तुला?”

मग वहिनी मागच्या बाजूला बेडवर दोन्ही हात ठेवून विसावली आणि आपला खालच्या ओठाचा कोपरा आपल्या दातात पकडून खोडकरपणे हसत मला म्हणाली, “आता कळले की, पूजेच्या वेळी माझा सूड का घेतला जात होता! माझी लाडो, अशा मुलासोबत लग्न करण्याचे स्वप्न पाहत होती, ज्याचे अस्तित्वच नाही. अरेरे, खूप वाईट झालं!”

हो, कुणाल अजिबात अस्तित्वात नव्हता. वहिनीने फक्त मला चिडवण्यासाठी ती एक कथा रचली होती. त्या मुलीला कोणी भाऊ नव्हता, ती एकटीच होती.

वहिनीचे शब्द ऐकून माझे अंग शहारले. लाजेमुळे आणि अत्याधिक आनंदामुळे मा‍झ्या तोंडातून शब्दच निघत नव्हते. पण तेवढ्यात ती तिला बारीक आवाजात उत्तर दिले, “काही नाही. मला नवरी व्हायचं नाही.”

मा‍झ्या ओठांवर एक हलके लाजाळू हसू उमटले आणि माझे डोळे आपोआप खाली झुकले.

वहिनीने माझा हात धरून मला बेडवर तिच्या शेजारी बसवले. मग आपली मान माझ्याकडे वळवत हसून म्हणाली, “बाई ग!, काय गोड लाजतेस! लाजून गाल किती लाल झाले आहेत.”

मी लाजून खाली बघत होतो.

“अग, कुणाल नसला तरी आपल्याकडे आणखी एक पर्याय आहे.” वहिनी डोळे मिचकावत म्हणाली.

“वहिनी, तुझे पर्याय तुझ्याकडेच ठेव. मला नाही ऐकायचे.”

हे सांगताना मा‍झ्या चेहऱ्यावर हलके हसू उमटले. कदाचित नववधू बनण्याच्या विचाराने शिखाच्या मनात लाजेने धडकी भरली असावी.

“ऐक ग, हेमू अजून बॅचलर आहे. तू ही साडी नेस, मी लगेच त्याला बोलवते आणि आजच तुझ्या लग्नाचं बोलते.” वहिनी उभी राहिली आणि खांद्यावरून साडी काढत हसत मला म्हणाली.

हेमंत वहिनीचा धाकटा भाऊ आहे. तो माझ्यापेक्षा एका वर्षाने मोठा आहे.

मी डोळे वर करून वहिनीकडे नाराजीने बघत म्हणालो, “वहिनी, काहीही नको बोलूस.”

वहिनी आपल्या साडीच्या निऱ्या सोडवत म्हणाली, “अग, खरंच, माझ्यावर विश्वास ठेव, तो चांगला मुलगा आहे. किती मजा येईल ना, आत्तापर्यंत मी तुझी वहिनी होते, आता तू माझी होशील.” वहिनी जोराजोरात हसत म्हणाली, “माझी शिखा वहिनी.”

वहिनीच्या तोंडून माझ्यासाठी ‘शिखा’ नाव ऐकून मी क्षणभर स्तब्ध झालो. मा‍झ्या मनात एकाच वेळी अनेक प्रश्न चमकले. वहिनीला माझे नाव कसे कळते? वहिनीला कळलं का की आधी मी मुलगी म्हणून राहायचो आणि माझं नाव शिखा आहे? मी तिला कधी याबद्दल सांगितले नाही, मग तिला कसं कळलं?


(क्रमशः)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण सहा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता. "हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?" "हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये." "लवकर? का? काय झालं आई?" "काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये." "अग, काय झालं ते तरी सांग?”...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले. माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला 'मुलगी' म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, "वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…" कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, "अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव." तेवढ्यात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले. "चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, "वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं." वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, "मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना." मा‍झ्या चेहऱ्यावरून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते. मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली. वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती. "इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली. "आउचऽऽ!!" वेदनेने मी जोरात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते. मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती. मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, "लठ्ठ!!" मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, "मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता. मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली. हो, मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले. आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते. "काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती. एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो. शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो. मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते. मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती. काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती. वहिनीने मला आपल्या हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!