इरादा पक्का? | भाग ११

“काऊन माय? झोप नायी येऊन रायली का वं तुले?” संगीताकडे वळत ती बोलली.

“नायी नं. मले एकली रायची सवयच नायी. का करू?”

“अवं माय मायी. भाग्याचा वं मन्या माया. तू आलीस नं त्याचं भागचं उजळलं बग.”

“त्यायचं उजळलं. अन माय डसते का तुमाले?”

“अवं तसं मनलं का म्या? तू आलीस तवापासून म्या पडल्या काडीले हात नायी लावला बग. माया सारकी नशीबवान बाई नसल कोनी.”

“हं! राहू द्या.”

“अवं खरंच बाई. म्या कायले झूट बोलू वं.”

“माये, एक बोलू?.”

“बोल नं मा.”

“मायी आय माह्या लानपनीच मेली. एक-दोन वरसाची असल म्या.”

“हा, तं?”

“माये, मले तुवं दूध पाज न वं.”

“मायऽऽ मायऽऽ मायऽऽ का वंऽऽ का बोलून रायलीऽऽऽ?”

“माये, मले तुमची पोरगी समजा. तुमच्या पोराला पाजत होत्या तसं.”

“अवं पन?”

“माये, नायी देसील?”

“आतं पोरगीच मनत हाये तं माय मनून म्या का मनायी करू का वं? घेऽऽ पेऊन घे नं मायऽऽ!” म्हणत कुसुमने आपल्या ब्लाउजचे खालचे बटन काढत आपला एक स्तन संगीताच्या तोंडाजवळ आणला.

“उम्म्मऽऽऽ माय वं माजीऽऽ!” म्हणत ती कुसुमचे स्तन चोखू लागली.

एखादे लहान बाळ आपल्या आईचे दूध पिते अगदी तशी संगीता आपल्या सासूचे दूध पिऊ लागली. स्तनातील दूध तर कधीचेच आटले होते. संगीता निप्पल ओठांत घेऊन चोखू लागली. तिच्या ओठांच्या स्पर्शामुळे म्हातारीचे शरीर मात्र उत्तेजित होऊ लागले. कुसुमच्या शरीरातील भावना उचंबळू लागल्या.

स्तनाचे टोक चोखता चोखता मध्येच ती तिला हलके चावे सुद्धा घेत होती. जवळपास दोन-तीन मिनिटांनी संगीताने आपल्या सासूच्या दुसऱ्या स्तनाला सुद्धा मोकळे करत हाताने हलके हलके दाबू लागली. संगीताचे चाळे कुसुमच्या मेलेल्या उत्तेजना पुन्हा जागवू लागले.

दामोदर सुद्धा तिच्या वक्षांचा आणि नितंबांचा दिवाणा होता. तो मेल्यानंतर आता तिच्या भावना सुद्धा मरून गेल्या. पण सुनेच्या चाळ्यांनी मात्र त्या पुन्हा जागृत होऊ लागल्या. तितक्यातच संगीताने असं काही केलं की कुसुम जवळपास ओरडलीच.

“अवं मायऽऽऽ का करतेस वंऽऽ? आग आग व्हून रायली ना माया थानाची.” कुसुम किंचाळत बोलली.

तिच्या एका स्तनावर संगीता चावत होती तर दुसरे स्तन ती जोरात दाबत होती. या दुहेरी हल्ल्याने कुसुम कावरी बावरी झाली.

“माये, माफ कर मले. पर तुये थान इतके मस्त हायेत का राहवलं नायी वं.” संगीता लाडात म्हणाली.

“मायऽऽ मनून का डससीन का वं?”

“माये, माफ कर न वं आपल्या पोरीले.” थोडीशी रूसत संगीता म्हणाली.

“बरं! बरं! रूसू नको लहानग्या पोरीवाणी. ये असी मायेच्या कुसीत.”

कुसुमने कुशीत यायचे आमंत्रण दिल्या बरोबर संगीताने तिला कडकडून मिठी मारली आणि लाडात येत तिच्या गालावर चुंबन घेतले.

“संगे, खूब लाड येऊन रायले सासूचे? तुवा इरादा काय हाये बाई आज?”

“माये खरं सांगू? दामूकाका गेल्यावर तुमची उपासमार व्हते हे मायीत हाय मले आन तुमच्या पोराले बी.” असे म्हणत तिने सासूला सगळं काही सांगू लागली, “आन तुमाले कदाच मायीत नसल पण हे पर ललित भाऊजीचा बी तुमच्यावर लय जीव हाये.”

“तुया जिबेले कायी हाड हाय का नाय वं? मन्याची माय हाय म्या.”

“तं म्या कोटी मनल तुमी त्यास्नी आपल्या उरावर घ्या मनून? म्या फक्त सांगत व्हते तुमाले.”

“पर हे सांगा मागचं कारण काय हाय?” कुसुम डाफरलीच.

“आज म्या तुमच्यावर पिरेम करणार हाये दामूकाका सारखं.”

“संगे, ते तू खूबच करून रायलीस बरं.”

“कायच खूब? सासूची सेवा करण्याचं भाग्य मिळत हाये मले तं सोडू कायले?” असे म्हणत तिने आपले ओठ कुसुमच्या ओठावर टेकवले.

आज संगीता जणू जिद्दीला पेटली होती. कुसुमला अशा प्रकाराचा अजिबात अनुभव नव्हता शिवाय ती तिची सून होती. ती संगीताचा प्रतिकार करू लागली पण संगीता सुद्धा जिद्दीची! तिने तिचे कळकळीत चुंबन घेणे सुरूच ठेवले. वरून तिचे स्तनही दाबू लागली.

म्हातारीने थोडा वेळ प्रतिकार केला पण तरुण सुनेपुढे तिचे काहीही चालले नाही. शेवटी तिने प्रतिकार करणं सोडलं. तिच्या स्तन चोखण्याने कुसुमच्या अंगात उत्तेजना सुरू झाली होतीच वरून तिच्या चाळ्यांनी त्या उत्तेजनेच्या आगीत जणू तुपाचे काम केले.

काही मिनिटातच एखाद्या लोण्याच्या गोळ्यासारखी विरघळत कुसुम तिच्या चाळ्यांना प्रतिसाद देऊ लागली.

कुसुमचा प्रतिसाद बघून संगीताने लागलीच आपली जीभ तिच्या तोंडात सारली. दामोदरने बरेचदा तिचे चुंबन घेतले होते. पण ज्या रीतीने संगीता तिला एका नवीन पद्धतीने चुंबत होती ते पाहून ती सुद्धा तिच्या चुंबनाला प्रतिसाद देत होती.

कुसुम चांगलीच तापली होती. तीही आपली जीभ संगीताच्या तोंडात सारत तिच्या जि‍भेशी खेळू लागली. सासूचा पुढाकार पाहून संगीता आता पुढे सरसावली आणि तिला आपल्या जवळ ओढले.

“माये, किती मस्त करता तुमी!” तिची स्तुती करत म्हणाली.

“हट्ट माय, तुयामुळं झालं हे सगळं.” कुसुम लाजतच म्हणाली.

“अवं माय, माया सासूले लाजता बी येते.” म्हणत संगीताने कुसुमला आपल्या अंगावर ओढलं.


(क्रमशः)

इरादा पक्का? | भाग १

महाराष्ट्रातील विदर्भातील एक गाव — गाव तसं छोटंसं — ५०-६० घरांची वस्ती. जवळच नदी — त्यामुळे शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी. गावात जवळपास सगळेच शेती किंवा शेतमजुरी करणारे — एक दोन शेतकरी होते ज्यांच्याकडे २०-३० एकरांची शेती असेल — बाकी सगळे १० एकराच्या आतच. त्याच...

इरादा पक्का? | भाग २

"मले बी पाहावाचं होतं बे कसं हेपतेत तं!" "दोस्ता, म्या हाव ना, आज हेपतीनच राती." "पन म्या कसा पायीन?" "सांदीतून येजो, म्या कवाळ उगडा ठेयीन." "ओ माय, मले त आतंपासूनच कसंतरी व्हऊन रायलं. भोकात गेली आज शाळा, चाल नदीवर." "तुया बाप सोलन नं, लवळ्या." "त्याले कोण सांगन?"...

इरादा पक्का? | भाग ३

"हेप नऽऽ बोट नोकोऽऽ चोट टाक तुवा!" तिने ओरडतच त्याला म्हटले. "गप वो रांडेऽऽ!" असे म्हणत त्याने आपली बोटे बाहेर काढली. मग तिच्या मागे पवित्रा घेत वाकला आणि आपला लंड तिच्या पुच्चीवर टेकवून एकाच दणक्यात आत सारला. "मेलीऽऽ वो मायेऽऽ! हळू हेप ना भाड्याऽऽऽ! वं मायऽऽ!" ओरडत...

इरादा पक्का? | भाग ४

चांगली जीवनसाथी मिळण्याची मनोजची इच्छा लवकरच पूर्ण होणार होती. त्यांच्या गावापासूनच काही अंतरावर एक दुसरे गाव होते. तेथील भाऊसाहेब पाटील म्हणजे गावातील मोठे प्रस्थ — एक मुलगा संदीप आणि एक मुलगी संगीता. भाऊसाहेब विधुर असले तरी त्यांची अनेक लफडी आजूबाजूच्या गावात...

इरादा पक्का? | भाग ५

काही सेकंदातच संगीता पूर्ण नग्न झाली. "पावा आता!" तिने स्वत:च त्याचा हात आपल्या योनिवर ठेवला. तिचा बिनधास्तपणा पाहून तो सुद्धा बुचकळ्यात पडला. तिच्या योनिवरील आपला हात फिरवत मनोजने आपली बोटे तिच्या योनित घातली. तिच्या मांड्यांच्या आत दडलेली केस विरहित पुच्ची पाहून तो...

इरादा पक्का? | भाग ६

"उम्म्हह्हऽऽऽ काऊन थांबलीस वं? येणारच व्हतो म्या." हुंकारत तो म्हणाला "असं कसं यु देईन? तुमचं पयीले पाणी माया हिच्यात पायीजे मले." "कायच्यात?" "हिच्यात!" स्वतःच्या पुच्चीकडे बोट दाखवत ती लाजून बोलली. "हिला नाव बी असल ना?" "पुदीsss!" फुसफुसत ती बोलली. "मले ऐकाले नाही...

इरादा पक्का? | भाग ७

हळूहळू दिवसामागून दिवस जाऊ लागले. मनोजच्या जीवनात संगीता आल्यापासून त्याचे ललितकडे थोडे दुर्लक्ष झाले पण ते तर होणारच होते! मनोजला शेतीच्या कामाबरोबर संगीताच्या कुंवार रानातही आपला नांगर चालवून तिला सुपीक बनवायचे होते. आणि संगीतासारखी बिंदास बायको मिळाली म्हणून मनोज...

इरादा पक्का? | भाग ८

काही वेळाने मनोजने चालता चालता विचारलं, "काय मंग? पालटली का चामडी?" "हा, मंजे झालं सगळं." थोडा उदासीच्या सुरात ललित बोलला. "तू आन संगीता वैनीनं सांगलं तसं कायी झालंच नायी गड्या." "मंजी?" "मंजी आत कसं सांगू तुले?" "जसं सांगाच तसं सांग." "आर, तिले कायी मायीतच नाही...

इरादा पक्का? | भाग ९

"लय लाड येऊन रायले आज बायकोचे?" "म्या तं रोजच लाड करतो वं, पण तू जवा माया मनातलं बोललीस न तं जास्तच खुस झालो." "वोऽऽऽ वोऽऽ बैल मायाऽऽ! आना तुमचा चोटऽऽ! खाऊ द्या मले!!" "घे वंऽऽ लवडे खाई, बायको मायीऽऽ." "ललित भौजीचा अन तुमचा एकच येळी घ्यायचा ईचार हाये माया." त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १०

"नायी, मले कायी राग बिग न्हायी बरं. पण तुले ठाऊक नसल, म्या लग्नाच्या पयले लय चालूपणा केला पर मायी इज्जत राखून ठेवली धन्यासाठी. आन त्यानं जे मांगल ते समदं दिलं. कदाच तुले मायीत नसल पन माया चालूपणाच्या गोष्टी ह्यांच्या कानावर पण पडल्या व्हत्या. आन लग्नाच्या पयल्या राती...

इरादा पक्का? | भाग १२

कुसुमच्या डोळ्यात पाहत संगीताने तिचा चेहरा खाली ओढला आणि तिच्या मानेवर चुंबन घेऊ लागली. हळूहळू तिच्या मानेवर चावे सुद्धा घेऊ लागली. त्या हल्ल्याने तर कुसुम पेटून उठली. तिच्या उत्तेजनेने आज अचानक सासू-सुनेचे नाते नवीन नात्यात बदलत चालले होते. एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीला...

इरादा पक्का? | भाग १३

कुसुमच्या स्खलनाने संगीताचा चेहरा भिजून गेला. पण तो रस ती मोठ्या आवडीने चाटू लागली. म्हातारीचे शरीर ढिले पडले. डोळे बंद करून ती आपल्या स्खलनाचा आनंद घेऊ लागली. "मायेऽऽ कसं वाटलं वं?" संगीता बोलली तसे कुसुमने डोळे उघडले. "कुटून सिकलीस माय? येव्हडी मज्या तं चोटानं बी...

इरादा पक्का? | भाग १४

"अवं म्या का मनते?" एके रात्री ती मनोजला म्हणाली. नुकताच त्यांचा संभोग झाला होता आणि ती अजूनही त्याच्या छातीवर डोके ठेवून नागडीच पहुडली होती. "बोल की. आता अजून का पायीजे?" तिच्या पाठीवर हात फिरवत तो म्हणाला. "सासूबाईची कायी सोय करा लागन असं वाटून रायलं मले." "मनजे?...

इरादा पक्का? | भाग १५

दोघांच्या संभोगानंतर संगीता तिच्या खोलीत आली तेव्हा ती आधीच गरम होती आणि त्या दिवशी तिला झडायला जास्त वेळ लागला नाही. "का वं कुसुमे? आज लवकरच झालं?" "गप्प वं बापझयीचे!! सासूले नावानं हाक मारतेस?" "तुमी मायी सासू नायी आतं. मायी दोस्त बनल्या." "दोस्त मने दोस्त. आन त्या...

इरादा पक्का? | भाग १६

"अवं मायऽऽ अजून बी जेथचं तेथीच?" मागून संगीताचे शब्द कानावर पडले तसा तो सुद्धा लाजला. "का लाजता आतं? चला." तिने त्याला ढकलतच पलंगाजवळ आणलं आणि धक्का देत पलंगावर पाडलं. "करा नं आता सुरू." कुसुम आणि मनोजकडे पाहत संगीता बोलली. "पर?" मनोज म्हणाला. "आता काही पर बीर नायी...

इरादा पक्का? | भाग १७

"माया नवरा आजपासून आयझव्या झाला वं माय." म्हणत तिने मनोजच्या गालावर चुंबन घेतले. "संगीता तुयामुळं झालं बग सगळं. नायतर मायी तं हिम्मत बी नसती झाली." मनोज कुसुमच्या योनित धक्के देत बोलला. "स्स्स्सऽऽऽ हळू रेऽऽ बापा मायाऽऽ आह्ह्ह्हऽऽऽ माय वंऽऽऽ मनूनच सोकावलीस का वंऽऽऽ...

इरादा पक्का? | भाग १८

तिकडे मनोज संगीता आणि कुसुम रत होत होते तर इकडे कंपनीकडून ललितला गोव्याची तिकीट आले होते. चांगली १५ दिवसाची टूर होती. तेव्हा जायच्या आधी नागपूरला जाऊन ललितने शोभासाठी तलम नाईटी, टू-पीस बिकिनी आणि बरेच काही तोकडे कपडे विकत घेतले. खरेदीच्या वेळेस ती सुद्धा त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १९

गेल्या आठवड्यात या टूरला त्याच्यासोबत आलेली बरीच मंडळी या क्लबमध्ये येऊन होती. त्यांच्याकडूनच त्याला या क्लबबद्दल माहिती झाले. शोभा सेक्समध्ये बरीच मोकळी झाली होती. पण असं कोणा परपुरूषासमोर संभोग करणं हे अजूनही पटत नव्हतं पण इथे सुद्धा शर्थीचे प्रयत्न करून ललितने तिला...

इरादा पक्का? | भाग २०

तेवढ्यात त्या गोऱ्याचे लक्ष ललितवर गेले. तसा तो हसला आणि डोळा मारत त्याने शोभाच्या सौंदर्याची तारीफ केली. "आय फक्ड कपल ऑफ इंडियन लेडीज. बट धिस इंडियन लेडी इज व्हेरी सेक्सी." त्याने मुलीला झवताना तो ललितला म्हणाला. "येस. येस." त्याने काय म्हटलं हे ललितला कळले पण काय...

इरादा पक्का? | भाग २१

शनिवारी दोघेही नवरा बायको ललिताच्या घरी पोहोचले. गोव्याहून आल्यानंतर त्याच्या घरात बरेच बदल झाले होते आणि तेच बदल त्यांच्या वागण्यातही वाटत होते. शोभा आधी इतकी मोकळेपणाने बोलत नव्हती पण आज ती सुद्धा त्यांच्यात सामील होत दिलखुलास गप्पा मारत होती. ललितने आपल्या...

इरादा पक्का? | भाग २२

टीव्हीवर काही वेळेतच चौघेही जन्मजात नग्न झालेले दिसतात. आपापल्या बायकांच्या पायांमध्ये बसून जॉन आणि स्मिथ आपल्या जि‍भेने त्यांची पुच्ची चाटू लागतात. त्यांच्या त्या जिभेच्या चाळ्यांनी मार्टिना आणि ज्युलिया तोंडातून काही बाही बोलत त्यांना उत्साहित करत असतात. मध्येच...

इरादा पक्का? | भाग २३

तिकडे शोभाची सुद्धा तीच अवस्था झाली. ललितने तिच्या फुगीर पुच्चीवर आपले ओठ टेकवताच एखाद्या धनुष्यासारखी ती कंबरेतून वाक घेत आपले नितळ पोट वर करत सित्कारु लागली. तिचे सित्कार ऐकून संगीताने एक नजर तिच्याकडे पाहिले आणि त्याच वेळी शोभाची नजरही तिच्यावर पडली. "शोभे?"...

इरादा पक्का? | भाग २४

शोभाच्या शब्दांनी ललित आणि मनोजच्या शरीरात जणू नवचैतन्य निर्माण झाले. ते दोघे तर खुश झाले पण सगळ्यात जास्त खुशीत होती ती संगीता!! कित्येक दिवसांपासून ती नवीन लंडाच्या शोधात होती. ही गोष्ट तिने कधी कुणाला बोलून दाखवली नसली तरी मनोजला तिची खाज चांगलीच माहिती होती....

इरादा पक्का? | भाग २५

"तुले मनलं व्हतं नं लल्ल्याऽऽऽ हेपारी रांड हाय मनूनऽऽऽ चोद दारिलेऽऽऽ लंडखायीऽऽऽ!" "व्हय वैनी, तुमच्या गांडीचा दिवाणा झालो बगा म्या. खूब मस्त भोक हायेऽऽ गोल गोलऽऽऽ!" "असच हेपा आपल्या वैनीलेऽऽऽ हाऽऽऽ असंचऽऽऽ आय वंऽऽऽ!" संगीता चित्कारत होती. तिकडे शोभाच्या तोंडूनही...

इरादा पक्का? | भाग २६

"हो ते समदं बरोबर हाय संगे. पर तुया पुदीतून पैल्या रातीले रगत निगालं. ती तं तुया कुवारपणाची निशाणी व्हती नं?" "ते समदं दादामुळं." "मनजी?" "आवं त्या दिसी दादानं मले समदं समजावलं. माया म्होरचं भोक नवऱ्यासाठी ठेव मनून. आन त्या दिसापासून तो मायी गांड माराचा!!" "अबब!! लै...

error: नका ना दाजी असं छळू!!