जीव गुंतला तुझ्यात भाग : १३

पुजारी बुवा आमची वाट पाहत होते. आमच्या दोघांमध्ये अंतरपाट पकडला गेला. पुजारी बुवा मंत्रपाठ करू लागले. पुजारी बुवांनी विधिवत आमचे लग्ना लावून दिले. अजयने माझ्या गळ्यामध्ये मंगळसूत्र बांधले. आज मला खरोखर एक स्त्रीचा आणि बायकोपणाचा मान मिळाला होता.

मी खाली वाकून माझ्या पतीपरमेश्वरांना म्हणजेच अजयना नमस्कार केला. अजयनी मला उठवले. मग आम्ही एक दुसर्‍याच्या गळ्यामध्ये हार घातले आणि जोडीने जाऊन परत एकदा देवाच्या पाय पडलो. मग बाहेर येऊन पुजारी बुवांच्यापण पाया पडलो.

सूर्य आता मावळतीकडे कलू लागला होता. मावळत्या सूर्य नारायणाला साक्षी ठेवून आम्ही एक नव्या नात्याची सुरवात केली होती.

आता आम्ही परत येण्यासाठी निघालो. ह्यांची एक नजर माझ्याकडेच होती.

“काय पाहताय इतकं?”

“नऊवारी शालूंमध्ये तू एकदम सुंदर दिसते आहेस गं.”

“म्हणजे?”

“आज तुझे रूप एका सोज्वळ मराठमोळ्या बायकोच रूप आहे.”

“हो का ते कसं?”

“मघाशी मंदिरामध्ये तू जेव्हा माझ्या पाया पडलीस त्याच वेळी माझ्या लक्षात आलं.”

“आता मी तुमची अर्धांगी झाले आहे.”

“हो, ४ दिवसांसाठी.”

“४ दिवसांसाठी नाही, जन्मभरासाठी.”

गप्पा मारत आम्ही परत बंगल्यावर पोहचलो. आमचं हे लग्न सिक्रेट असल्यामुळे बऱ्याच चाली रीती आम्हाला करता आल्या नाहीत. रात्रीचे जेवण आम्ही दोघांनी हसत खेळत एकमेकांना भरवत केलं. अजय अगोदरच बेडरूममध्ये आमच्या पहिल्या रात्रीसाठी म्हणजेच मधुचंद्राची तयारी करण्यासाठी गेले होते.

मी यांच्यासाठी गरम दुधाचा पेला घेऊन बेडरूममध्ये गेले. हे पलंगावर बसले होते. पलंगा शेजारी छोटे छोटे दिवे लावले होते, गादीवर सगळीकडे गुलाब फुलाच्या पाकळ्या पसरल्या होत्या आणि खोली सुगंधी उत्तराच्या वासाने भरून गेली होती. खूपच आल्हाद दायक वातावरण होते. मी जाऊन दुधाचा पेला यांच्या हातामध्ये दिला व यांच्या शेजारी बसले.

“अहो दूध घ्या.”

“हो घेतो ना पण एक अट आहे.”

“आता कसली अट?”

“अरू एक उखाणा घे ना एखादा.”

“इश्श! काहीतरीच तुमचं!”

“घे ना गं.”

“जर मी उखाणा घेतला तर तुम्हालाही उखाणा घ्यावा लागेल. चालेल का?”

“हो चालेल, घे तू उखाणा.”

“नव्या नव्या शालूचा पदर सांभाळताना मन माझे भांबावते, अजयरावांच्या साथीने नव जीवनाचे स्वप्न मी रंगवते.”

“खूपच छान गं.”

“आता तुम्ही घ्या आता.”

“वादळ आलं, पाऊस आला, मग आला पूर, आरोहीचं नाव घेतो, भरून तिच्या मांगेत सिंदूर.”

“इश्श! अहो दूध घ्या ना गार होईल.”

अजयनी ग्लास ओठाला लावला व अर्धा ग्लास दूध पिऊन माझ्याकडे ग्लास परत दिला. मी तो ग्लास घेऊन यांचं उष्टं दूध पिऊ लागले पण त्यामध्ये उष्टपणापेक्षा भागीदारीची भावना मला खूप आवडली. दूध पिऊन झाल्यावर यांनी मला त्यांच्या मिठीमध्ये घेतले. मी यांच्या छातीवर डोके ठेवले आणि डोळे मिटून घेतले. यांच्या मिठीमध्ये मला खूपच सुरक्षित वाटत होते.

अजयनी माझा हात हातामध्ये घेऊन एक सुंदर ब्रेसलेट माझ्या हातामध्ये घातले.

“अहो हे काय?”

“आजच्या रात्रीसाठी माझ्याकडून भेट.”

“अहो, याची काय गरज होती?”

“आज रात्री मी तुला जो त्रास देणार आहे ना, त्रासाची आठवण तुला हे ब्रेसलेट पाहल्यावर प्रत्येक वेळी यावी यासाठी.”

“इश्श! अहो तो तुमचा अधिकारच आहे आणि मी तुमचीच आहे.”

“हो का?”

“हो, मला तुमच्या सारखाच जोडीदार हवा होता, जो मनाने मला समजून घेईल, माझी काळजी घेईल, मला एक मैत्रिण म्हणून वागवेल, मला बायकोचा अधिकार देईल, माझ्यावर नवऱ्याचा हक्क गाजवेल.”

“अरू, तू बोलतेस ते ठीक आहे मलापण माझ्यासाठी सर्वस्व देणारी बायको हवी होती आणि तू ते अगोदरच सिद्ध केले आहेस. अरू आज आपला मधुचंद्र आहे.”

“हो. असंच तुमच्या मिठीमध्ये रात्रभर राहावे असे वाटतेय.”

“तसेही आपण रात्रभर एकमेकांच्या मिठीमध्येच असणार आहोत.”

“इश्श!”

अजयनी माझी हनुवटी वर केली व माझ्या डोळ्यामध्ये पाहू लागले. माझ्या डोळ्यामध्ये त्यांच्यासाठी आमंत्रण होते आणि यांनी ते आमंत्रण स्वीकारले.

ते खाली वाकले आणि माझ्या ओठांवर आणि आपले ओठ टेकवले. मी माझे दोन्ही हात त्यांच्या मानेमध्ये गुंफले आणि आम्ही आमचे चुंबन सुरू केले. माझे ओठ यांच्या ओठांमध्ये कुस्करले जात होते.

अजय माझ्या ओठांचे रसपान करत होते. यांचे हात माझ्या उघड्या पाठीवर आणि मानेवर फिरत होते. पाठीवर फिरता फिरता यांना माझ्या ब्लाउजचा गोफ हाताला लागला आणि यांनी ब्लाउजची नाडी सोडली. माझा ब्लाउज थोडा ढिला झाला आणि यांना माझ्या ब्राच्या पट्टयांसोबत खेळायला चान्स मिळाला.

एकीकडे यांची जीभ माझ्या तोंडामध्ये मनसोक्त फिरत होती तर दुसरीकडे यांच्या हातानी काम सुरू केलं होत. आज मीपण स्वत:ला यांचा स्वाधीन करून टाकले होते मनाने आणि तनाने पण. जे काही होईल ते एंजॉय करायचे ठरवले होते.

आता अजयनी माझा ब्लाउज काढून बाजूला ठेवला. त्यांचा हात माझ्या साडीच्या निऱ्या शोधू लागला पण नऊवारी साडी असल्यामुळे त्याने काही जमत नव्हते. मला त्याचे हसू येत होते. मग मीच उठून माझा काष्टा सोडून साडी फेडून टाकली.

मी यांच्या समोर फक्त ब्रा व निकरमध्ये उभी होते. मला खूपच लाज वाटत होती. मी माझ्या दोन्ही हातांची कैची माझ्या छातीसमोर करून स्वत:ला झाकून घेण्याचा निष्फळ प्रयत्न करत होते. ह्यांनी माझ्या कमरेत हात घातला व मला जवळ ओढून घेतले व उचलून घेत बेडवर झोपवली हेपण माझ्या शेजारी झोपले व माझ्या ब्रा सोबत खेळू लागले.

काही वेळात माझी ब्रापण माझ्या शरीरापासून विलग झाली होती व आणि माझे वक्ष यांच्या तोंडामध्ये होते. मी यांच्या केसातून हात फिरवत होते. हे आलटून पालटून माझ्या वक्षांचा समाचार घेत होते आणि त्यांना दातपण लावत होते. एक गोड संवेदना मला जाणवत होती.

आता हे उठले व निर्वस्त्र झाले. माझ्या शेजारी आले. आता यांनी माझा एक हात स्वत:च्या नागोबावर ठेवला आणि हे माझ्या बेंबी सोबत खेळू लागले. मी यांचा नागोबावर हात फिरवू लागले. आता तो पूर्ण फणा काढून उभा राहला होता.

यांनी आता आता यांनी माझ्या शरीरावरील उरले सुरले एकमेव वस्त्र म्हणजे माझी निकरपण काढून टाकली. आता हे माझ्या बीळासोबत खेळू लागले. ह्यांनी तेल लावून माझ्या बीळाला तयार केले आणि या सर्वामुळे मी खूपच एक्साईट होऊ लागले आणि आता माझी नागीण फणा काढून उभी राहिली.

“अरू तुझी नागीण फणा काढू लागलीय गं.”

“हो ना.”

“मग काय करू?”

“जी तुमची इच्छा असेल ते करा.”

“पुढचे ४ दिवस नागीण बाईला आराम करू देऊ.”

आणि अजयनी माझ्या नागि‍णीला पकडले व खूप निर्दयीपणे कुस्करले.

“अगंऽऽऽऽ आईऽऽऽ गं.”

वेदनेची एक सणक मेंदू पर्यंत गेली आणि माझी नागीण शांत झाली.

“अरू तू तयार आहेस ना?”

“हो पण खूप दिवस झालेत त्यामुळे सवय मोडलीय, त्यामुळे जरा सांभाळून घ्या मला.”

हे माझ्यावर येऊन परत मला चुंबू लागले. आता आम्ही दोघेपण आमच्या मीलनासाठी खूपच उत्सुक झालो होतो. यांनी माझ्या शरीरामध्ये कामाग्नी पेटवला होता. आता ह्यांनी माझ्यामध्ये प्रवेश केला. “आईऽऽ गऽ” यांच्या थोड्याश्याच प्रवेशाने खूपच त्रास होतं होता मला. हे माझे सांत्वन करत होते.

काही वेळाने मी शांत झाले. यांनी माझे ओठ आपल्या ओठानी घट्ट मिटून टाकले होते आणि हे परत प्रवेश करू लागले. पण या वेळी एका झटक्यात यांनी पूर्ण प्रवेश केला. मला वेदना सहन होतं नव्हत्या. माझ्या डोळ्यात पाणी जमा झाले होते.

मी हालचाल करायचा प्रयत्न करत होते पण ह्यांची पकड एकटी मजबूत होती की मी एक इंच देखील इकडे तिकडे हलू शकत नव्हते. अजय माझ्यावर कोणतीही दया दाखवायला तयार नव्हते आणि मी सर्व सहन करण्याचा प्रयत्न करत होते.

काही वेळाने मी शांत झाले. आता माझ्या वेदनापण कमी झाल्या होत्या. मी आता यांना माझ्यामध्ये पूर्णपणे सामावून घेतले होते आणि आता आमच्या मधुचंद्राच्या प्रणयाला सुरवात झाली होती. रूममध्ये फक्त माझ्या सुसकाऱ्यांसोबत माझ्या हातामधील बांगड्या व पायातील पैंजणांचा ‘किण किण’ असा तालबद्ध आवाज घुमत होता. आम्ही दोघेही प्रणय सागरामध्ये मनसोक्त डुंबत होतो.

आम्हा दोघांचीही शरीरे घामाने चिंब भिजून गेली होती. आमचा प्रणय देखील आता परमोच्च बिंदूवर पोचला होता. आता यांनी माझे पाय स्वत:च्या खांद्यावर घेतले आणि शेवटचे धक्के हे मला देऊ लागले. यांच्या प्रत्येक धक्क्यासोबत माझे पूर्ण शरीर हालत होते.

या मीलनाचा अंत जवळ आला होता. याची कल्पना आम्ही दोघांनापण आली होती. एक गरम लाव्हा माझ्या आतमध्ये आला आणि मी त्याने पूर्ण भरून जात असल्याची जाणीव मला होतं होती. ह्यांनी धापा टाकत माझ्या अंगावर आपले अंग टाकले.

ह्यांची छाती लोहाराच्या भात्यासारखी वरखाली होतं होती. मी त्यांच्या हृदयाची गती ऐकू शकत होते. मी आमच्या संभोगानंतर समाधानाची एक गोड अनुभूति घेत होते. मी ह्यांच्या केसांमधून प्रेमाने हात फिरवत होते. ५ मिनिट अजय माझ्या अंगावर तसेच पडून होते.

आता काही वेळाने माझी चुळबुळ सुरू झाली आणि यांच्या लक्षात आले. हे बाजूला झाले. मी बाथरूमला जाऊन स्वत:ला स्वच्छ करून परत बेडरूममध्ये आले. पाहते तर काय हे नागोबाला गोंजारत दुसर्‍या फेरीसाठी तयार होते.

“हे काय?”

“आज रात्रभर मधुचंद्र करायचा आहे आपल्याला.”

“इश्श!”

अजयनी मला बेडवर ओढून घेतले आणि माझ्यावर चुंबनाचा वर्षाव करू लागले.

आता अजयनी मला बेडवर ओणवी केली व माझ्या मागे आले यांचा नागोबा माझ्या बीळामध्ये शिरू लागला. त्याचे घर्षण मला माझ्या बीळामध्ये जाणवत होते. मी यांना माझ्यामध्ये पूर्ण सामावून घेतले होते. या वेळी मला वेदना कमी आणि सुख जास्त मिळत होते.

ह्यांनी मला सुखाच्या परम बिंदूवर नेऊन ठेवले होते. खोलीमध्ये आता फक्त फाटकाऱ्यानाच ‘फट फट’ असा आवाज येत होता. हे माझा पूर्ण घाम काढत होते आणि यांच्याकडून घाम काढून घेण्यात मलापण आनंद वाटत होता उलट आता तो माझा अधिकारच होता.

यांच्या प्रत्येक धक्क्या सोबत माझ्या गळ्यातील मंगळसूत्र मागे पुढे होतं असताना मला ते दिसत होते. त्रास व सुख या दोन्ही भावनांची एकाच वेळी मी अनुभूति घेत होते. आम्ही प्रणयाच्या दुसर्‍या लाटेमधे मनसोक्त डुंबू लागलो होतो. अजयनी या वेळीही मला सुखाच्या परमबिंदूवर नेले आणि अजय माझ्या पाठीवर कोसळले.

मी परत एकदा बाथरूमला जाऊन आले व यांचा कुशीमध्ये शिरले. हे माझ्या शरीरासोबत खेळत होते.

“अरू मधुचंद्राच्या रात्री आपण चंद्रच पहिला नाही गं.”

“अहो तुम्हीच माझे चंद्र आहात.”

“तसे नाही गं. मी आकाशातील चंद्राबद्दल बोलतोय. चल ना खिडकीमधून पाहूयात.”

आम्ही खिडकीपाशी आलो आणि खिडकीच्या कवाडातून चंद्राचे दर्शन घेऊ लागलो. माडाच्या झाडांमधून जाणारा वारा शीळ घालत होता व सोबत आमच्या निर्वस्त्र शरीराला स्पर्श करून जात होता आणि सागरच्या फेसाळत्या लाटांचा आवाज कानावर येत होता.

मनात विचार येत होते की कशा या लाटा किनाऱ्याला भेटून आपल्या पुर्णत्वाकडे वाटचाल करतात तसेच आज माझे देखील पूर्णत्व झाले आहे. एकूणच वातावरण मनाला खूपच आल्हाददायक वाटत होते.

“पहा कसा छान दिसतोय ना चंद्रमा.”

“हो खूपच छान दिसतोय.”

मला थोडी थंडी जाणवत होती. मी माझ्या दोन्ही हातांची विळखा माझ्या शरि‍राभोवती घालून स्वत:ला त्या थंडीपासून वाचवण्याचा निष्फळ प्रयत्न करत होते.

आता अजय माझ्या माझ्या पाठीमागे आले आणि मागून त्यांनी मला मिठी मारली. हे आता माझ्या कानावर आळीपाळीने किस करत होते. यांचा गरम श्वास मला जाणवत होता. मग हळूहळू माझ्या मानेवर मला गरम श्वासांचा आभास होऊ लागला.

अजय आता माझ्या मानेवर किस करत होते. माझ्या श्वासांची गतीपण वाढली होती. माझ्या मागे यांच्या नागोबाने पण फणा काढला होता. माझ्या कमरेवर मला यांचा नागोबा ढोसण्या देऊ लागला होता. यांनी माझी मान वाळवून मला माझ्या ओठावर आणि आपले ओठ टेकवले.

“स्स्स अहो.”

अजयनी थोडे वाकून नागोबाला माझ्या बीळावर एडजस्ट केले. आता मला समजून चुकले की आमच्या प्रणयाची तिसरी लाट आता सुरू होणार आहे आणि त्या लाटेवर मी स्वार झाले. मधुचंद्राच्या रात्री आम्ही ४ वेळा प्रणय केला.

पुढचे ४ दिवस मी आणि अजय आमचा मधुचंद्र एंजॉय करत होतो. दिवसभरात आम्ही जवळपासचे एखादे स्थळ पाहत होतो आणि रात्रभर प्रणायाराधना करत होतो. या ४ दिवसामध्ये यांनी माझ्याबद्दलचा असणाऱ्या सर्व फॅण्टसीस पूर्ण करून घेतल्या. आणि सोमवारी सकाळी आम्ही परत पुण्याला निघालो.

या ४ दिवसांच्या आठवणी सोबत घेऊन मी आणि अजयनी एकमेकांचा निरोप घेतला व आम्ही दोघेही आमच्या भावी आयुष्याची वाटचाल करू लागलो. लवकरच आम्हा दोघांची लग्नपण झाली आणि आम्ही आमच्या संसारामध्ये रमून गेलो. आताही आम्हाला कधी संधी मिळाली की आम्ही आमची दुसरी लाईफ त्याच तन्मयतेने एकमेकाला पुरेपूर सुख देत एंजॉय करतो.

जीव गुंतला तुझ्यात

मी अरूण, माझे वय आता ३० वर्षे आहे. गेली १५ वर्षे मी सिडींग करतोय. माझ्या शरीरावर फक्त चेहरा आणि पाय सोडले तर कुठेपण केस नाहीत. रेग्युलर डायट मेंटेन करून मी स्वत:ची फिगर मेंटेन केलेली आहे. ह्या सिडींगमध्ये १५ वर्षाचा कालावधी कसा गेला हे मला समजलेच नाही. सिडींग ही माझी...

जीव गुंतला तुझ्यात भाग : २

अजयला विचार करत बसलेला पाहून माझा जीव गळ्यात आला होता. माझी स्थिती परीक्षेचा निकाल ऐकणाऱ्या विद्यार्थ्यासारखी झाली होती की मी पास होतेय की नापास. शेवटी अजयने स्वत:चे डोके वर केले. “ठीक आहे. मी येईन तुमच्या सोबत मॅडम. पण काही प्रॉब्लेम नाही ना येणार?” अजयचा होकार ऐकून...

जीव गुंतला तुझ्यात भाग : ३

अजयला मी ‘अहो-जाओ’ करत होते आणि त्यामुळे त्याला एक समाधान वाटत होते, ते अजयच्या चेहऱ्यावरून मला जाणवत होते. अजयचा मेल इगो सुखावला गेला होता आणि त्यालापण या सर्वामध्ये मजा येत होती. “म्हणजे समजले नाही मला आरोही.” “अहो जर माझ्या फ्रेंड्सने तुम्हाला माझी फिगर साईझ काय...

जीव गुंतला तुझ्यात भाग : ४

मी मागे वळून पाहिले, माझ्या लक्षात यायला थोडा उशीर झाला आणि वेळ निघून गेली होती. मला यांचा नागोबाच्या साईझची आता परफेक्ट कल्पना आली कारण मी आता बरोबर त्याच्यावरच बसले होते, इनफॅक्ट अजयने मोठ्या चलाखीने मला त्यांच्या नागोबावर व्यवस्थित बसवले होते. मी तर मंत्रमुग्ध झाले...

जीव गुंतला तुझ्यात भाग : ५

आम्ही सूटच्या बाहेर आलो. आता साडे आठ वाजले होते, बाहेर थंडीपण पडली होती आणि या पार्टीवेअर ड्रेसमुळे मला ती थंडी अजूनच जाणवत होती. अजय माझी परिस्थिती पाहत होते. त्यांनी माझा हात पकडला व माझ्या कमरेमध्ये एक हात टाकून मला जवळ ओढून घेतले. आता आम्ही एकमेकांना चिटकून चालत...

जीव गुंतला तुझ्यात भाग : ६

आम्ही आता पबमधून बाहेर पडलो आणि आमच्या सूटकडे निघालो. ह्यांनी माझ्या कमरेमध्ये एक हात टाकून मला जवळ ओढून घेतले. आम्ही एकमेकांना चिटकून चालत होतो. “अरू काय गं तू एंजॉय केलंस ना?” “अहो आज मी खूपच एंजॉय केले.” “खरंच का?” “हो थँक्स फॉर द ऑल वंडरफुल मोमेंट्स.” “अरू, यु आर...

जीव गुंतला तुझ्यात भाग : ७

काही वेळाने मी शांत झाले. आता माझ्या वेदनापण कमी झाल्या होत्या. मी आता यांना माझ्यामध्ये पूर्णपणे सामावून घेतले होते आणि आता आमच्या पहिल्या वाहिल्या प्रणयाला सुरवात झाली होती. रूममध्ये फक्त माझ्या सुसकाऱ्यांसोबत माझ्या हातामधील बांगड्या व पायातील पैंजणांचा ‘किण किण’...

जीव गुंतला तुझ्यात भाग : ८

सकाळचे आठ वाजले होते. माधुरी, रूचिरा व शिल्पा अगोदरच आल्या होत्या. आम्ही एक कोपर्‍याचे टेबल पाहून बसलो व आणि नाश्ता करू लागलो. सोनाली व पूजा आमच्यानंतर पोहचल्या. नाश्ता झाल्यावर पुढच्या प्रोग्रामसाठी मला लेडीजनी बोलावून घेतले. त्या सर्वच जणी जीन्स पॅन्ट व टॉपमध्ये...

जीव गुंतला तुझ्यात भाग : ९

आम्ही पाहू लागलो तर शेजारी पेरूच्या झाडावरून एक पेरू खाली पडला होता आणि एक राघू तो पेरू खात होता. “बघ ना गं तो राघू, कसा पिकलेला पेरू मिळालाय त्याला आणि तो पेरूला टोच मारतोय.” “अगदी तुमच्या सारखा.” “त्याला हवं ते मिळालं, पण माझं काय?” “तुम्हाला वाट पाहावी लागेल. इकडे...

जीव गुंतला तुझ्यात भाग : १०

गप्पा मारत मारत आम्ही सूटमध्ये आलो. आतमध्ये येताच यांनी मला मिठीमध्ये घेतले. यांच्या डोळ्यामध्ये मला कामज्वर दिसत होता. मीपण यांच्या मिठीमध्ये स्वत:ला झोकून दिले. आम्हा दोघांनाही माहीत होते की आजची रात्र परत येणार नाही. मी यांना आज पूर्ण सुख द्यायचे मनोमनी ठरवले होते....

जीव गुंतला तुझ्यात भाग : ११

मंगळवारी मी नेहमीप्रमाणे ऑफिसला गेले. मला आज अजय समोर त्याचा बॉस म्हणून जायला थोडा संकोच वाटत होता पण मी ते अव्हॉइडपण करू शकत नव्हते. आज मला अजय व इतर स्टाफची प्रमोशन लेटर द्यायची होती. मी प्रत्येकाला माझ्या केबिनमध्ये बोलावून त्यांना त्यांचे प्रमोशन लेटर देऊन अभिनंदन...

जीव गुंतला तुझ्यात भाग : १२

आज सकाळी उठल्यावर मला खूपच छान वाटत होते. काल रात्री अजय सोबतचा रांगडा प्रणय अजूनही माझ्या डोळ्यांसमोरून जात नव्हता. प्रणय क्रिडेमध्ये अजय खरोखर खूपच तरबेज होते याचा प्रत्यय मला प्रत्येक वेळी येत होता. काल अजयनी माझ्यातील स्त्री व पुरूष दोघांचे पूर्ण समाधान केले होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!