कविता मॅडम भाग : ६

नंतर एकदा आम्ही चोकोबार आणून खात बसलो होतो. कविता मॅडम चोकोबार खात होत्या आणि मी नेहमी प्रमाणे त्यांच्या तोंडाकडे बघत माझ्या स्वप्न कल्पना करत होतो.

अचानक मला त्या दिवशीचा विषय आठवल! त्यावरून पुन्हा मॅडमची मस्करी करावी असे मी ठरवले. पण माझ्या हातात चोकोबार होता तेव्हा वैतागून त्या मारायला लागल्या तर माझा चोकोबार पडेल म्हणून मी भराभर माझा चोकोबार खावून टाकला.

मॅडमचा अर्धाच चोकोबार संपला होता. त्या आपल्याच धुंदीत चोकोबार चोखत होत्या आणि मध्ये मध्ये माझ्याकडे बघत होत्या. एकदा जेव्हा त्यांनी माझ्याकडे बघितले तेव्हा मी त्यांच्या तोंडाकडे टक लावून बघत हसलो. त्यांच्या चेहऱ्यावर प्रश्नचिन्ह उठले.

मी पुन्हा तसे बघत हसलो तेव्हा त्यांनी मला विचारले,

“काय झाले, सागर? असा काय बघतोय?”

“काही नाही.” असे म्हणत मी जोरात हसायला लागलो.

“अरे, हसतोस काय असा. वेड्यासारखा. माझ्या तोंडाला काही लागले आहे का?” असे म्हणत त्या ओठाला वगैरे हात लावून तपासू लागल्या.

“नाही. नाही, मॅडम. काही लागले नाही. ते मला काहितरी आठवले. म्हणून मी हसलो.” मी त्यांना म्हणालो.

“काय आठवले? नक्कीच काहितरी चावट असणार. त्याशिवाय तू असा हसणार नाहीस.” मॅडम चोकोबार खात खात हसत म्हणाल्या.

“हो. तसेच काहितरी आहे.” मी मिश्कीलपणे म्हणालो.

“मग सांग ना.”

“सांगतो. पहिला तुमचा चोकोबार संपू द्या. नाहीतर नंतर मलाच दोष द्याल. चोकोबार पडला म्हणून.”

“सांग लवकर. उगाच भाव खावू नकोस.”

“मला भाऊ नाही आहे, मॅडम, खायला बहिण आहे फक्त.”

“हं. जास्त स्मार्टगिरी दाखवू नकोस. काय ते सांग पटकन.” मॅडमने मला वेडावून दाखवत म्हटले.

“काही नाही हो. मला आपले त्या दिवशीचे बोलणे आठवले.” मी हसत म्हणालो.

“आता पुन्हा तो विषय चालू केलास का?” मॅडमने लटक्या रागात म्हटले.

“नाही. त्या बद्दल नाही पण वेगळेच काहीतरी.”

“काय वेगळे?”

“तुम्ही ज्या तऱ्हेने चोकोबार चोखताय आणि चाटताय. त्यावरून मला आठवले.” मी मुद्दाम पुढे काही बोललो नाही.

“काय आठवले?” मॅडमला साधारण अंदाज आला की मी काय बोलणार ते पण त्यांनी कळले नाही असे दाखवत म्हटले.

“नाही म्हणजे. तुमच्या चोखण्या आणि चाटण्यावरून कल्पना येते की तुम्ही तुमच्या मिस्टरांचे ते कसे.”

“सागर! बेशरमा!” असे म्हणत मॅडम मला मारायला उठल्या.

“थांबा. थांबा, मॅडम. पहिला चोकोबार सांभाळा. म्हणून मी म्हटलं. पहिला चोकोबार सांभाळा. म्हणून मी म्हटलं. पहिला चोकोबार संपवा मग मी सांगतो.” मी हसू दाबत त्यांना म्हटलं. मॅडमला माझे म्हणणे पटले.

“मला कल्पना असली असती की तू असे काहीतरी बोलणार आहेस तर मी नक्कीच पहिला चोकोबार संपवला असता.” पुन्हा खाली बसत त्या म्हणाल्या, “पण माझा चोकोबार संपू दे मग बघ कशी बदडते मी तुला.”

“बदडा हो मॅडम. मी कोठे पळून जात नाही.”

मग मी कविता मॅडमकडे बघत हसत राहिलो आणि त्या खोट्या रागाने माझ्याकडे बघत बघत चोकोबार संपवू लागल्या. त्यांचे खावून झाल्यावर त्या उठल्या आणि माझ्याजवळ येऊन मला मारायला लागल्या.

थोडा वेळ मी त्यांच्या चापटी खाल्ल्या व नंतर त्यांच्याशी थोडी झटापट करून इथे-तिथे हात लागायचा चान्स घेवू लागलो. त्यांच्या ते लक्षात आले तेव्हा त्या हसत हसत गुपचूप बाजूला झाल्या व परत चेअरवर जाऊन बसल्या.

“मॅडम. मी काही विचारू का? वैतागू नका. चावट प्रश्न नाहीत ते.”

“बर. विचार!”

“आपण चांगले मित्र-मैत्रीण आहोत ना? आपल्यात चांगली मैत्री आहे ना?”

“हो आहे.”

“आपण एकमेकांशी अगदी मोकळेपणे बोलतो ना? आपण एकमेकांना खाजगी गोष्टी सांगतो की नाही?”

“सांगतो ना.”

“मग तुम्ही मला मारता का?”

“मारता का म्हणजे? आता तू जास्तच चावटपणा केला तर मग मारणार नाही तर काय करणार?”

“अहो पण. आत्ताच तुम्ही कबूल केले की नाही. की आपण मित्र-मैत्रीण आहोत आणि आपल्या खाजगी गोष्टी एकमेकांना बिनधास्त सांगतो मग आता आणखीन कसली लाज-लज्जा, शरम बाळगायची? तुम्हाला एक सांगतो.

तुमचे माझे जे मोकळेपणाचे संबंध आहेत त्याबद्दल एक अवाक्षरही मी ह्या ऑफीसच्या बाहेर बोलत नाही की कोणाला सांगत नाही. तेव्हा तुम्ही माझ्याशी काय बोलता, कसे बोलता आणि किती चांगले व घाणेरडे बोलता हे फक्त मलाच माहीत आहे. मग एकदमच बिनधास्त बोलायला काय हरकत आहे?”

“तुझे म्हणणे बरोबर आहे, सागर. पण मी स्त्री आहे. आम्हाला तुम्हा पुरुषांसारखे काहीही मोकळेपणाने बोलता येत नाही. त्याचा आम्हाला संकोच वाटतो.”

“ठिक आहे ना. मी समजू शकतो की तुम्हा स्त्रियांना लाज वाटते. पण तुम्हाला प्रयत्न करायला काय हरकत आहे. आधी आधी तुम्हाला थोडा संकोच वाटेल पण नंतर तुमचा संकोच नाहीसा होईल.”

“तरी पण.” माझे बोलणे कविता मॅडमला पटले पण तरीही त्या लाजत होत्या.

“हे बघा, मॅडम. तुम्ही असे मोकळेपणे, तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे घाणेरडे. बाहेर कोणाबरोबर बोलू शकता का? म्हणजे तुमच्या मिस्टरांबरोबर बोलत असाव्यात कदाचित पण त्यांच्याशिवाय इतर कोणाशीही?”

“नाही!! कोणाशीही नाही.” मॅडमने प्रांजळपणे कबूल केले.

“बरे तुम्ही म्हणता तुमच्या मिस्टरांशी तुमचे पहिल्यासारखे संबंध राहिले नाहीत म्हणजे आजकाल ते पण तुमच्याशी असे बोलत नसावेत?” मी त्यांच्या मर्मावर बोट ठेवले.

“हां. ही गोष्ट खरी आहे, सागर.” त्या उदास स्वरात म्हणाल्या.

“हां. मग मी म्हणतो. तुम्हाला माझ्याबरोबर असे मोकळेपणे बोलायचा चान्स मिळतोय तर मग त्याचा तुम्ही फायदा का घेत नाही? अगदी खरे सांगा. जेव्हा असे काहीतरी एकदम खाजगी, लैंगीकतेशी संबंधीत आपण जेव्हा बिनधास्त बोलतो तेव्हा मजा वाटते की नाही? म्हणजे अंगात एक गोड शिरशीरी उठते की नाही? अगदी खर खर सांगा.”

“हो! उठते!!” हे बोलताना कविता मॅडम खाली मान घालून चक्क लाजल्या.

“बघा. बघा. किती गोड लाजल्यात, तुम्ही. यावरूनच कळते की तुम्हाला पण आवडते असे बोलणे.”

“सागर!! तू ना,” माझ्याकडे बघून लाजत, हसत मॅडम बोलल्या, “एखादी गोष्ट कशी पटवून द्यावी हे बाकी तुला बरोबर जमते. इंजिनीअरच्या ऐवजी तू वकील व्हायला पाहिजे होतेस.”

“ते जाऊ द्या. पण तुम्हाला माझे म्हणणे पटले ना?”

“हो! पटले.” मॅडमने हसत हसत कबूल केले.

“मग बोलणार ना माझ्याबरोबर अजून मोकळेपणे.”

“मी तर बोलते तुझ्याबरोबर आधी पासून.”

“हो ना. मग माझ्या बिनधास्त प्रश्नांची उत्तर का देत नाही? मला मारायला का धावता?”

“बर. नाही मारणार आता मी तुला.”

“नाही माझी मारण्याबद्दल काही तक्रार नाही पण माझ्याशी एकदम खुलेपणे तुम्ही बोलत नाही त्याबद्दल मी बोलतोय.”

“बर बर. आता बोलेन मी तुझ्याशी. आणखीन मोकळेपणे. बिनधास्त. घाणेरडे.”

“दॅट्स लाईक अ गूड गर्ल! आय मीन. गूड वूमन.” मी आनंदाने शेवटी म्हणालो आणि आम्ही दोघेही दिलखुलासपणे हसलो.

मग त्यादिवशी मी पुढे त्यांच्याशी काही बोललो नाही. कविता मॅडम माझ्याबरोबर अजून बिनधास्त बोलायला तयार झाल्या ही माझी त्यादिवशीची मोठी अचीव्हमेंट होती. माझ्या बोल्ड प्रश्नांची उत्तर त्या एकदम लगेच बोल्डपणे देणार नव्हत्या तेव्हा हळूहळू त्यांचा संकोच घालवून त्यांना आनखीन मोकळे करायचे मी ठरवले.

मग पुढचे काही दिवस मी त्यांच्याशी थोड्या लाईट विषयावर बोलत राहिलो व त्यांचा संकोच कमी कमी होत गेला. मग नंतर माझ्या बऱ्याच बोल्ड प्रश्नांना त्या तेवढ्याच बोल्डपणे उत्तर द्यायला लागल्या. एकदम त्या लंड किंवा पुच्ची वगैरे शब्द बोलायला नाही लागल्या पण बऱ्यापैकी बोल्ड बोलायला लागल्या.

पुन्हा एकदा असेच आम्ही ऑफीसमध्ये एकटेच होतो आणि आम्ही चोकोबार खाण्यासाठी आणला. नेहमीप्रमाणे कविता मॅडम बॉसच्या चेअरवर बसून खात होत्या आणि मी त्यांच्या समोर बसून खात होतो. आमची नजरानजर झाली की मॅडम स्वत:च हसायच्या.

तेव्हा मी त्यांना विचारले,

“का हसताय तुम्ही, मॅडम?”

“का? खाताना फक्त तूच हसू शकतो का? मी हसू शकत नाही का?”

“हसू शकता ना. पण मला काही आठवते म्हणून मी हसतो.”

“मग मला पण काहीतरी आठवले म्हणून मी हसले.” मॅडमने चावटपणे हसत म्हटले.

“खरच! मग नक्कीच माझ्यासारखे काहीतरी चावट आठवले असणार. सांगा, सांगा लवकर मला.”

“हो! आता तूच बोलला होतास ना त्या दिवशी. वाण नाही पण गुण लागतो. मग तसेच आहे आता. मला पण तुझे त्या दिवशीचेच बोलणे आठवले.”

“अच्छा! म्हणजे तुमच्या मिस्टरांचे ते तुम्ही चोखायचे ते होय?”

“हो तेच!!” मॅडमने फणकाऱ्यात उत्तर दिले आणि हसायला लागल्या.

“बरे झाल, मॅडम. तुम्ही तो विषय पुन्हा काढला. खरे तर त्या दिवशी मला तुम्हाला चोखण्याबद्दल काही आजून प्रश्न विचारायचे होते पण माझ्या शेवटच्या त्या प्रश्नाने विषयच पालटला.”

“काय विचारायचे होते तुला?” मॅडमने कुतूहलाने मला विचारले.

“हेच की तुम्ही पहिली वेळ चोखला तेव्हा तुम्हाला काय वाटले?” मी उत्तेजित स्वरात त्यांना विचारले आणि मला माहीत होते त्यांच्याकडून आता बिनधास्त उत्तर येणार.

“काय वाटणार. पहिली वेळ माहीतच नव्हते कसा चोखायचा ते. ह्यांना माझे दात खूप लागले पहिल्यावेळी. पण तेही लवकर फिनीश झाले म्हणा पहिल्या वेळी.”

“काय म्हणता? तुमच्या तोंडात?” मी मुद्दाम आ वासून म्हटले.

“हो! माझ्या तोंडात.” कविता मॅडमने थोडे लाजत उत्तर दिले आणि पुढे म्हणाल्या, “मला कल्पना पण नव्हती ह्यांचे इतके पानी माझ्या तोंडात गळेल याची.”

“पाणी!! त्याला काय बोलतात हे माहीत नाही का तुम्हाला??” मी मिश्कीलपणे विचारले.

“हो, हो! माहीत आहेत सगळे शब्द. वीर्य बोलतात त्याला.” मॅडमने फणकाऱ्यात उत्तर दिले पण त्या हसत होत्या.

“मग कशी वाटली चव. वीर्याची?”

“अजिबात आवडली नाही, पहिल्या वेळी. एकदम पानचट लागली. घश्यात एकदम गिळगीळीत वाटले. बेसीनमध्ये जाऊन गुळण्या केल्या मी.”

“अरेरेरे. मला वाटलं तुम्हाला पहिल्या वेळीच आवडली असावी वीर्याची चव. मग नंतर आवडली का? म्हणजे नंतर अनेकवेळा नंतर.”

“खरे तर त्याला काही चवच नाही. तेव्हा आवडली असे म्हणता येणार नाही. पण पुढे त्याचे काही वाटेनासे झाले. थोडक्यात. नंतर सवय झाली.”

“कितपत सवय झाली, मॅडम?” मी पुढे कुतुहलाने विचारले.

“कितपत म्हणजे?”

“नाही म्हणजे. किती सवय झाली वीर्याची. म्हणजे ते प्यायला मिळावे असे वाटू लागले. किंवा त्याच्यासाठी तुम्ही तडफडू लागल्या. वगैरे वगैरे.”

“छे, छे!! तसे काही कधी झाले नाही. मी सवय झाली अशासाठी म्हटले की जेव्हा केव्हा हे माझ्या तोंडात फिनीश व्हायचे तेव्हा मला त्याचे काही वाटेनासे झाले.”

“म्हणजे तुमचे मिस्टर तुमच्या तोंडात फिनीश करण्यात रेग्युलर नव्हते? म्हणजे ते रोज तुमच्या कडून चोखून घेत नव्हते?”

“चोखायला सांगायचे रोज. पण तोंडात फिनीश होत नव्हते. थोडे चोखले की त्यांना खाली घालायची घाई असायची. खाली घालायला प्रॉब्लेम असला की मगच ते तोंडात फिनीश व्हायचे.”

“मी सांगू का तसा प्रॉब्लेम कधी यायचा?” मी एकदम उत्साहाने कविता मॅडमला बोललो.

“सांग बर, कधी यायचा?” मॅडमने माझ्याच टोनचे वेडावणे आणत विचारले.

“तुमच्या पिरीयडच्या वेळेत.” मी चावटपणे हसत म्हणालो.

“व्हेरी स्मार्ट!” कविता मॅडमने लाजत लाजत म्हटले, “या विषयातली एखादी गोष्ट तुला माहीत नाही असे होणारच नाही. हो की नाही, सागर?”

“करेक्ट, मॅडम!” मी अभिमानाने त्यांना उत्तर दिले.

“कुठून इतके ज्ञान प्राप्त केलेस तू, सागर?” कविता मॅडमने हसत मला विचारले आणि पुढे म्हणाल्या, “हां. आता तुम्हा पुरुषांचे काय म्हणा. तुम्हाला ह्या गोष्टींचे ज्ञान सहज मिळते सगळीकडे. तुम्हा पुरुषांना थोडीत आम्हा बायकांसारखी रिस्ट्रीक्शन्स असतात. पण तरीही एक कुतुहल म्हणून विचारतेय.”

“अगदी बरोबर, मॅडम. पुरुषांचे जगच वेगळे असते. आता ब्लू-फिल्म बद्दल तुम्हाला माहीत आहेच. तसे तुम्हाला चावट कथांच्या पुस्तकांबद्दल पण माहीत असावे.”

“ते चंद्रकांत काकोडकरांच्या कथाचे?” मॅडमने एक बाळबोध प्रश्न केला आणि त्यावरून मला त्यांच्या ज्ञानाची कल्पना आली.

“नाही, नाही. ते नाही. काकोडकरांच्या कथा तर अगदीच मिळमिळीत असतात. पण त्यापेक्षाही जास्त चावट.”

“म्हणजे ते कधी कधी स्टेशन परीसरात हैदोस वगैरे नावाची पुस्तके विकतात ती?”

“हो! तशीच पण त्यापेक्षाही जास्त चावट. शक्यतो अशी पुस्तक हिंदीत असतात.”

“नाही रे. मी नाही कधी अशी पुस्तक वाचली.”

“माझ्याकडे आहेत. देईन मी तुम्हाला वाचायला आणि तुम्ही कधी नागड्या उघड्या मुलींची, कामक्रीडेच्या चित्रांची पुस्तक बघितलीत का?”

“छे! काहीतरीच काय विचारतोस. मी कशी बघणार असली पुस्तक?”

“अहो अस काय करता, मॅडम. तुमच्या मिस्टरांनी नाही दाखवली कधी तुम्हाला?” मला खरोखरच त्यांच्या उत्तराचे आश्चर्य वाटले.

“नाही रे.”

“कमाल झाली. ते तुम्हाला ब्लू-फिल्म दाखवायचे. मग असली पुस्तक का नाही दाखवायचे? बरे ठिक आहे. माझ्याकडे आहेत तसली पुस्तक. मी दाखवेन तुम्हाला नंतर.”

“काय काय आहे तुझ्याकडे, सागर? दाखवण्यासारखे?” मॅडमने मिश्कीलपणे मला विचारले.

“बरच काही. तुम्ही फक्त सांगा. आणि मी तयारच आहे. दाखवायला.” मी पण चावटपणे उत्तर दिले.

“सागर. तुला की नाही. मोकळीक दिली तर खूपच गैरफायदा घेतोस. तुला फटके दिल्याशिवाय पर्याय नाही.” असे म्हणत मॅडम मला मारायला उठल्या.

कविता मॅडम भाग : २६

मा‍झ्या कडक लंडाला त्यांच्या हाताचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्यांच्या अंगातून एक गोड शिरशिरी गेली आणि त्यांचे अंग कंप पावले! मी त्यांच्या कानाच्या पळीला आपली जीभ लावली. त्यांना गुदगुल्या झाल्या आणि त्यांना आपली मान आकसली. पण त्यांनी डोळे काही उघडले नाही. मी पुन्हा हळूच...

कविता मॅडम भाग : २५

थोडा वेळ आम्ही उत्कटपणे किसींग करत राहिलो. माझा हात त्यांच्या अंगावरून फिरत होता. पण मी तो वासनेने फिरवत नव्हतो तर प्रेमाने त्यांना गोंजारत होतो. त्यांना पण ते कळत होते आणि त्यामुळे त्या मा‍झ्या मिठीत सुखावत होत्या. साधारण दहा मिनिटे तसे एकमेकांना बिलगून बसल्यावर मी...

कविता मॅडम भाग : २४

थोडे पुढे चालत गेल्यावर आम्ही झाडीतून बाहेर आलो आणि समोर अथांग सागर पसरला होता. मग आम्ही चालत चालत पाण्याच्या जवळ गेलो. वाळूतून अनवाणी चालताना पायाला एक वेगळेच सेंसेशन होत होते आणि त्याने आम्हाला मजा वाटली. जेव्हा आम्ही पाण्यात पाय ठेवले तेव्हा आधी पाण्याच्या थंड...

कविता मॅडम भाग : २३

मला त्यांची किव आली आणि मी त्यांचे थोडे सांत्वन केले. मला थोडे हायसे वाटले की जास्त काही सिरीयस झाले नव्हते. ह्या घटनेने मॅडम उदास होत्या जरूर पण त्यांचा मूड बदलायला जास्त कष्ट पडणार नव्हते हे मी जाणले! चहा पिता पिता मी त्यांना थोडे समजाऊन सांगीतले आणि इतके मनाला...

कविता मॅडम भाग : २२

वाऊ! व्हाट अ सुख यार! मी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून त्यांचे तोंड मा‍झ्या लंडावर दाबू लागलो. त्या तोंड मागे-पुढे करत माझा लंड चोखत होत्या. मग मी त्यांना थांबायला सांगीतले आणि मी त्यांच्या चेअरच्या पुढे घुसलो व साहेबांच्या टेबलवर पाय खाली सोडून बसलो. मग त्यांनी चेअर...

कविता मॅडम भाग : २१

मा‍झ्या मनात मी कल्पना करू लागलो की कविता मॅडमच्या ह्या ऊबदार बुळबूळीत पुच्चीत माझी बोटे नाही तर माझा लंड आत-बाहेर होतोय. मी जोर लावून त्यांची ही पुच्ची झवतोय. त्याची ही मुलायम पुच्ची मा‍झ्या लंडावर वर-खाली होतेय. त्या विचाराने मी बेभान व्हायला लागलो. माझी कंबर जरा...

कविता मॅडम भाग : २०

जेव्हा त्यांची कामतृप्ती झाली तेव्हा मी वर झालो. त्यांना जराही उसंत न देता मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि माझे तोंड मी त्यांच्या ब्रेसीयमधील उभारावर ठेवले. आळीपाळीने त्यांचा एक उभार चोखत मी दुसरा उभार हाताने दाबू लागलो. माझा लंड कडक झाला होता आणि मी त्यांच्या पुच्चीच्या...

कविता मॅडम भाग : १९

कविता मॅडमनी मा‍झ्या शेवटच्या वाक्याकडे लक्ष दिले नाही आणि त्या पटकन उठल्या. मग त्यांनी जाऊन हात वगैरे धुतले आणि मग त्या रिसेप्शन एरियामध्ये झोपायला गेल्या. मी माझा व त्यांचा डबा उचलला आणि पॅन्ट्री एरियात येऊन वॉश बेसीनमध्ये धुतला. मग मी टॉयलेटला जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन...

कविता मॅडम भाग : १८

मी ऑफिसला आलो. कविता मॅडम एव्हाना ऑफीसमध्ये पोहचल्या असणार ह्याची मला खात्री होती. बेल मारल्यावर मला वाटले प्युन येऊन दरवाजा उघडेल पण दरवाजा उघडला तर कविता मॅडम होत्या. मी आत शिरलो आणि दरवाजा लावून घेतला. त्या दरवाजा उघडून चालायला लागल्या होत्या आणि मी त्यांच्या मागे...

कविता मॅडम भाग : १७

आता स्क्रिनवर तो सीन आला ज्यात अनील माधुरीचा फोटो बघायला लागतो. त्या नंतर माधुरीचे ते फेमस ‘धक धक’ गाणे चालू होणार होते. मी पटकन कविता मॅडमच्या कानाकडे झुकलो आणि हळूच म्हणालो, “ओह मॅडम. बघा बघा. आता धक धक गाणे चालू होईल. बघा माधुरी किती सेक्सी दिसते.” मी श्वास रोखून...

कविता मॅडम भाग : १६

त्यावर कविता मॅडम काही बोलल्या नाहीत. बहुतेक त्या पुढील बाजूला मी म्हटले त्या त्या ठिकाणी बघत होत्या. त्यांनी हळुच मान वळवून उजवीकडे पाहिले. मग चोरटेपणे मान अजून वळवून उजवीकडे वरच्या बाजुला पाहिले आणि मग पटकन त्या मला चिकटत पुन्हा माझ्या कानात हळूच म्हणाला, “बाप रे....

कविता मॅडम भाग : १५

“नाही हो, मॅडम. आपण एकत्र नाही जायचे. आधी मी अकराला जाईन काहितरी कारण सांगून. तुम्ही अकरा वीसला निघा मागून. दहा मिनीटात पोहचाल थिएटरवर. त्याला कळणारच नाही की आपण एकत्र आहोत ते.” “अरे पण साहेबांचा फोन आला तर तो काय सांगणार? आपण दोघे कुठे गेलो आहोत त्याबद्दल.” माझ्या...

कविता मॅडम भाग : १४

दुसरा दिवस असाच धावपळीत गेला. आम्हाला त्या दिवशी काही एकांत मिळाला नाही. साहेब पण नेमके पुर्ण वेळ ऑफीसमध्ये होते. तेव्हा आम्हाला काही करायला मिळालेच नाही. पण येता-जाता मिळेल तसा मी कविता मॅडमला चोरटा स्पर्श करतो होतो. एकदा दोनदा त्या माझ्या सेक्शनमध्ये आल्या तेव्हा मी...

कविता मॅडम भाग : १३

कविता मॅडम पाठमोर्‍या मा‍झ्या मांडीवर बसल्या होता आणि मी त्यांच्या बगलेतून हात घालून त्यांना पकडून त्यांचे दोन्ही उभार दाबत होतो. मा‍झ्या कडक लंडावर त्यांचे नितंब रुतले होते आणि त्यांच्या नितंबाच्या उबदार स्पर्शाने माझा लंड पाणी पाणी होत होता. त्या हुंकारत, हालचाल करत...

कविता मॅडम भाग : १२

पुन्हा माझा थोडा हिरमोड झाला आणि मी किंचित त्रासिकपणे कविता मॅडमकडे पाहीले. त्यांनी पण माझ्याकडे पाहीले. त्यांच्या डोळ्यात एक्साईटमेंट होती पण त्याचबरोबर थोडी अगतिकता होती. कदाचित त्यांचे शरीर त्यांना सांगत असावे की पुढे जावे पण त्यांचे मन त्यांना रोखत असावे. मी विचार...

कविता मॅडम भाग : ११

मा‍झ्या त्या भावनेने ओथंबलेल्या शब्दांनी त्या सिरिअस झाल्या आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी तरळले! मग आपल्या हाताच्या ओंजळीत त्यांनी आपला चेहरा झाकला आणि त्या रडायला लागल्या. काय करावे ते मला समजेना! त्या पटकन रडतील ह्याची मी अपेक्षा केली नव्हती. आता त्यांचे सांत्वन कसे...

कविता मॅडम भाग : १०

खरे तर आमच्यात हे सेक्स्युअल टेंशन बऱ्याच काळापासून तयार झाले होते. फक्त कोणीतरी सुरुवात करायची गरज होती. एक ठिणगी पडायचा अवकाश आणि आग भडकणार होती. त्याला मुहूर्त आत्ता मिळाला होता. ठिणगी पडली होती आणि आग भडकली होती. माझा मोकळा हात नकळत कविता मॅडमच्या छातीच्या उभारावर...

कविता मॅडम भाग : ९

मग बरेच दिवस त्या विषयावर काही बोलणे झाले नाही. नंतर एक दिवस आम्ही असेच बोलत बसलो होतो तेव्हा कविता मॅडम सारखा आपल्या पदराआड हात नेवू लागल्या. माझ्यापण ते खास करून लक्षात आले तेव्हा मी त्यांना म्हटले, “काय मॅडम. आज तुमचा हात जरा जास्तच पदराआड जातोय.” “हो! काल एक नवीन...

कविता मॅडम भाग : ८

मग पुढच्यावेळी मी कविता मॅडमला हिंदी चावट कथांचे एक पुस्तक वाचायला दिले. त्या पुस्तकात झवाझवीच्या बिनधास्त गोष्टी होत्या. ते पुस्तकही त्यांना एकदम इंटरेस्टींग वाटले. मी त्यांना पुस्तक दिले की त्या ते एक दोन दिवस स्वत:कडे ठेवून घेत असत. मग जसा त्यांना वेळ मिळेल तसे...

कविता मॅडम भाग : ७

खरे तर चावट कथांचे एक हिंदी पुस्तक व एक पेंटहाऊस मॅगेझीन त्यावेळी माझ्याकडे होते. घरात तर असली पुस्तक ठेवता येत नव्हती तेव्हा ऑफीसमध्ये माझ्या ड्राईंग बोर्डच्या टेबलाखाली एक गुप्त फट होती, जेथे मी ती लपवून ठेवत होतो. जेव्हा मला एकांत मिळेल तेव्हा मी ड्राफ्टींग...

कविता मॅडम भाग : ५

एकदा आम्ही असेच बॉसच्या केबीनमध्ये बसून गप्पा मारत होतो. कविता मॅडम बॉसच्या चेअरवर बसल्या होत्या आणि मी त्यांच्या समोर विजीटर चेअरवर बसलो होतो. बाजूलाच लांबलचक खिडकी होती आणि बसल्या जागेवरून आम्हा दोघांनाही बाहेरची रहदारी दिसत होती. बाहेरून जाणाऱ्या येणाऱ्या...

कविता मॅडम भाग : ४

सुनील गेल्यानंतर साधारण दोन तीन महिन्यानंतर ऑफीसचे वातावरण पुन्हा पहिल्यासारखे खेळीमेळीचे झाले. फरक एवढाच होता की आधी सुनील आमच्याबरोबर असायचा पण आता फक्त मी आणि कविता मॅडमच होतो. नवीन प्युन मुलं आमच्यात कधी मिक्स झालेच नाही. तसे पण ते नवीन असल्यामुळे त्यांच्यासमोर...

कविता मॅडम भाग : ३

दुपारच्या वेळी चान्स मिळाला की आम्हाला एक डुलकी घ्यायची सवय होती. शक्यतो आम्ही आमच्या जागेवरच हाताची घडी करून त्यावर मान टेकवून थोडा वेळ झोपायचो. पण तसे झोपणे जास्त कंर्फटेबल नव्हते तेव्हा बाहेर वेटींगच्या सोफ्यावर कधी अधी आम्ही झोपायचो. वेटींगच्या ३ सीटर सोफ्याला...

कविता मॅडम भाग : २

कविता मॅडमची एक सवय होती. वेटींग एरीयात आम्ही गप्पा मारत किंवा काही खात बसलेलो असलो की बऱ्याचदा त्या रिकाम्या रिसेप्शन टेबलवर चक्क मांडी घालून बसत असत. आम्ही बाजूला सोफ्यावर बसलेलो असे आणि मॅडम आमच्या समोर टेबलवर मांडी घालून बसलेल्या असत. कित्येकदा त्या बसत असताना...

कविता मॅडम

त्या वेळी मी नुकतेच सिव्हील इंजिनीअरींग पूर्ण केले होते आणि एका छोट्या कंपनीमध्ये ज्युनीअर इंजिनीअर म्हणून काम करायला लागलो होतो. आमची कंपनी छोटी म्हणजे अगदीच छोटी होती, बॉस धरून इन-मीन ५ माणसे. बॉस पर्सनली सगळे प्रोजेक्ट हॅन्डल करत होते आणि त्यांना एक सिनीअर इंजिनीअर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!