खंडाळा घाट भाग : ८

मी बाथरूममधून जाऊन येईपर्यंत राणीताई टीव्ही बघत होती. मी बाहेर आल्यावर तिने हसून माझ्याकडे एक नजर टाकली व पुन्हा ती टीव्ही पाहू लागली. मी येऊन बेडच्या कडेला तिच्या पायाशी बसलो व तिच्याकडे बघू लागलो.

थोडा वेळ असाच गेला. मी तिच्याकडे बघत होतो व ती टीव्हीकडे बघत होती. मध्ये मध्ये ती माझ्याकडे बघायची व हळूच हसायची व पुन्हा ती टीव्हीकडे बघायची. मी आपला वाट पहात होतो की ती आत्ता उठेल आणि नंतर उठेल पण ती हलतच नव्हती. शेवटी मी म्हणालो,

“ताई तू आहेस ना तयार?”

“तयार? कशाला?”

“मला दाखवायला की नग्न स्त्री कशी दिसते ते.”

“हो! मी तयार आहे!”

“मग दाखव ना मला!”

“मी कशी दाखवू तुला राहुल?”

“कशी म्हणजे? आत्ताच तर तू म्हणाली मी तयार आहे दाखवायला?”

“हो! पण मी कशी काय मा‍झ्या भावासमोर नग्न होऊ?”

“म्हणजे काय ताई? मला कोड्यात पाडू नकोस! काय ते स्पष्ट सांग मला!”

“अरे वेड्या, तुला कळत कसे नाही, मी कसे काय तुझ्यासमोर कपडे काढू? मला लाज वाटते ना. तेव्हा तुला जर मला नग्न पहायचे असेल तर तूच ते काम कर!”

“म्हणजे ताई मी तुझे कपडे काढायला पाहिजे का?”

मी मोठ्या उत्साहाने तिला विचारले व तिने मान हलवून हो म्हटले.

“ठीक आहे ताई, आता तुला जर तेच हवे असेल तर मी करतो ते काम.”

“नाही! मला नाही, तुला ते हवे आहे!”

“बरं बाबा! मला हवे आहे. मग मी चालू करू का आता?”

“जर तुला पहायचे असेल तर कर चालू.”

राणीताईने रिमोटने टीव्ही बंद केला व खाली सरकून ती पाठीवर सरळ झोपली. मला तिच्या चेहर्‍यावर मिश्किल हास्य दिसले. मी थोडा पुढे सरकलो व माझे दोन्ही हात तिच्या पावलाच्या वर गाऊनवर ठेवले. हळूहळू दोन्ही हातांनी मी तिचा गाऊन वर सरकवायला सुरुवात केली.

तिच्या पोटऱ्याखाली गाऊन अडकला होता तेव्हा तिने आपले गुडघे थोडे वर केले व मी तिचा गाऊन गुडघ्याच्या वर सारला. मग मी उठून तिच्या कंबरेजवळ बसलो. मी राणीताईचा गाऊन वर करत होतो व ती डोळे मिटून पडली होती. मी तिला म्हणालो,

“ताई तू तुझे डोळे का बंद केले आहेस?”

“कारण मी तुझ्या सारखी बेशरम नाही.” तिने डोळे मिटूनच उत्तर दिले.

“म्हणजे काय ताई?”

“म्हणजे असे की मला कसे बघवणार की माझा लहान भाऊ मला नग्न करत आहे ते, मला एकदम लाजिरवाणे वाटत आहे.”

“ओह ताई, तसे जर असेल तर मला नाही काही पहायचे.”

मी माझे हात मागे घेतले. त्यावर तिने डोळे उघडून माझ्याकडे बघत म्हटले,

“तू चालू ठेव रे राहुल. आता मला थोडे तरी ऑकवर्ड वाटणार ना. तेव्हा मी डोळे बंद ठेवते. तू तुझे काम चालू ठेव.”

राणीताईने डोळे पुन्हा बंद केले. मी मग माझे हात पुन्हा तिच्या गुडघ्याच्या वर गाऊनवर ठेवले व तिचा गाऊन वर सरकवू लागलो. तिच्या मांड्यावरून गाऊन सरकवताना मी मुद्दाम मा‍झ्या हाताचे पूर्ण पंजे तिच्या मांडीवर पसरवले होते ज्याने गाऊन वर सरकवताना तिच्या मऊ मऊ मांड्यांचे चांगलेच स्पर्शसुख मिळावे म्हणून. मग मी वर सरकवलेला सगळा गाऊन तिच्या कंबरेच्या वर ढकलला.

आता राणीताई कंबरेच्या खाली पूर्णपणे मा‍झ्या समोर उघडी होती. तिने डोळे बंद केल्याने मला तिला व्यवस्थित डोळे भरून बघता येत होते. मला तिच्या गोऱ्या गोऱ्या मांड्या, मांड्यांमधला त्रिकोणी भाग दिसत होता.

तिने गडद निळ्या रंगाची पॅन्टी घातलेली होती, जी तिच्या गाऊनवरून मला काळी वाटली होती. तिच्या पुच्चीचा फुगीरपणा तिच्या पॅन्टीवरून स्पष्ट दिसत होता. पॅन्टी थोडी आत गेल्यामुळे तिच्या पुच्चीची चीरही स्पष्ट दिसत होती. पॅन्टीच्या बाजूने पुच्चीवरील भुऱ्या रंगाचे काही केस बाहेर आलेले दिसत होते. असे वाटत होते की तसेच तिच्या कडे बघत राहावे. पण माझे अंतिम लक्ष्य वेगळेच होते.

मी गाऊन अजून वर सरकवायचा प्रयत्न केला पण तो राणीताईच्या नितंबाखाली अडकला होता. तेव्हा मी ‘ताईऽऽ’ एवढेच म्हणालो आणि तिला कळले काय ते. तिने आपली कंबर थोडी वर केली व मी पटकन गाऊन तिच्या नितंबाखालून वर सरकवला. मग तसाच तिच्या बेंबी व पोटावरून मी गाऊन वर केला.

आता मला गाऊन अजून वर करून काढण्यासाठी तिला उठवून बसवावे लागणार होते. तिच्या ते आधीच लक्षात आले. कारण डोळे बंद ठेवत, चेहर्‍यावर लज्जा मिश्रीत मिश्किल हास्य ठेवत तिने आपले दोन्ही हात वर माझ्याकडे केले. मीही हसत तिचे हात धरले व तिला वर खेचले. आता ती पाय पसरून बसली होती व गाऊन तिच्या कंबरेवर पडला होता.

मी दोन्ही बाजूने गाऊन धरला व राणीताईच्या छातीच्या उभारावरून वर केला. तिने आपले दोन्ही हात वर केले व एका झटक्यात मी गाऊन तिच्या डोक्यावरून काढला व बाजूच्या चेअरवर टाकला. अजूनही डोळे बंदच ठेवत ती पुन्हा खाली झोपली.

आता राणीताई फक्त ब्रेसीयर व पॅन्टीमध्ये माझ्या समोर पडली होती. तिच्या गोऱ्या गोऱ्या अंगावर ती काळ्या रंगाची ब्रेसीयर व निळ्या रंगाची पॅन्टी फारच खुलून दिसत होती. कितीतरी वेळ मी तिच्या अर्ध नग्न शरीराचे वासनेने भरलेल्या डोळ्याने निरीक्षण करत होतो.

“काय झाले राहुल, तू थांबलास का?” राणीताईने डोळे बंद ठेवत मला विचारले.

“काही नाही ताई, तुझे या अंतर्वस्त्रात थोडे निरीक्षण करत होतो. या काळ्या ब्रेसीयर व निळ्या पॅन्टीमध्ये तू एकदम सेक्सी दिसतेस!”

“मला वाटते त्या अंतर्वस्त्राखाली काय लपले आहे ते बघण्यात तुला जास्त इंटरेस्ट आहे. नाही का राहुल?”

“हो हो! नक्कीच!”

“मग टाईमपास कशाला करतोयस राहुल? काढ ते आणि पुरी कर तुझी जिज्ञासा!”

राणीताई वळली व आपल्या पोटावर झोपली. आता तिच्या पाठीच्या भागाचे मला दर्शन होत होते. ती पुढच्या भागापेक्षा मागून जास्त मादक वाटत होती. तिच्या दुधासारख्या गोऱ्या पाठीवर तिच्या ब्रेसीयरच्या तीन काळ्या पट्ट्या दिसत होत्या.

दोन पट्ट्या खांद्यावरून येत एका आडव्या पटीवर थांबत होत्या. त्या घट्ट ब्रेसीयरमुळे त्या पट्ट्याच्या बाजूला तिच्या त्वचेचा फुगीरपणा स्पष्ट दिसत होता. खाली तिचे गोल गोल मांसल नितंब पॅन्टीच्या वरून एकदम भरीव वाटत होते आणि त्याच्याही खाली तिच्या गोऱ्या लांबसडक मांड्या व फुगीर पोटऱ्या खुलून दिसत होत्या.

मी माझा हात तिच्या पाठीवरील ब्रेसीयरच्या हूकवर ठेवला. जसे मा‍झ्या बोटांचा तिच्या त्वचेला स्पर्श झाला तिचे अंग शहारले! तिच्या अंगावरील केसांची लव अंगावर काटा आल्याने उभी राहिली. मी मा‍झ्या दोन्ही हाताची बोटे ब्राच्या हूकच्या दोन्ही बाजूने पट्टीखाली घुसवली व हूक काढू लागलो.

ब्रेसीयर टाईट असल्यामुळे हूक काढायला मला थोडा त्रास झाला पण कसाबसा मी तो काढला. हूक उघडल्याबरोबर ब्राच्या पट्ट्या दोन्ही बाजूला उडाल्या व तिच्या काखेत जाऊन पडल्या. मग मी पुन्हा उठलो व राणीताईच्या पायाजवळ बसलो. मी माझी बोटे तिच्या कंबरेवर पॅन्टीच्या इलास्टिकमध्ये घुसवली आणि पॅन्टी खाली खेचू लागलो.

जसे जसे मी ती खाली खेचत होतो तसे तसे तिचे मांसल नितंब मा‍झ्या डोळ्यासमोर उघडे होत गेले. आईईईऽऽ गं! काय मस्त दिसत होते मा‍झ्या बहि‍णीचे भरीव गोल नितंब! मी भराभर पॅन्टी खाली खेचत गेलो व तिच्या पायातून मी ती काढली. आता राणीताई, माझी लाडकी बहीण माझ्यासमोर पूर्ण नागडी होऊन पालथी पडली होती.

ती काही मला बघू शकत नव्हती तेव्हा मी तिची पॅन्टी सरळ केली, जी तिच्या पायातून काढताना गुंडाळली जाऊन उलटी झाली होती व तिचे निरीक्षण केले. जेव्हा मी पॅन्टीच्या पुच्चीकडच्या भागाचे निरीक्षण केले तेव्हा मला तेथे ओला स्पॉट दिसला.

तो स्पॉट बघून मला आश्चर्य वाटले कारण आधी जेव्हा मी तिच्या पुच्चीचे त्या पॅन्टीवरून निरीक्षण केले होते तेव्हा तो स्पॉट तेथे नव्हता. मी त्या भागाला बोट लावून चेक केले तर तो स्पॉट मला चिकट लागला म्हणजे तो तिचा पुच्चीरस होता! याचा अर्थ ती थोडी तरी कामोत्तेजित झाली असावी.

मी राणीताईला नागडे करत असताना जर ती कामोत्तेजित होत असेल तर पुढे माझे काम सोपे होते. तिच्या उत्तेजनाचा फायदा घेऊन मी तिच्याबरोबर काहीही करू शकत होतो. ते जाणून मी खूप खुश झालो.

क्षणभर तिच्या पॅन्टीवरील तिच्या पुच्चीरसाचा तो ओला स्पॉट चाटण्याचा मला मोह झाला. पण मग मी विचार केला की आता तो पुच्चीरस त्या पॅन्टीवरून चाटण्याची काय गरज आहे, जर मला तो सोमरस त्याच्या उगम स्थानातून डायरेक्ट प्यायला मिळणार असेल तर. म्हणजेच राणीताईची पुच्चीच मला चाटायला मिळणार असेल तर!

राणीताईच्या पुढच्या नग्न भागाचे दर्शन घेण्यासाठी हळुवारपणे मी तिला तिच्या पोटावरून तिच्या पाठीवर वळवली. तिने डोळे घट्ट मिटलेले होते. जसे मी तिला वळवले तसे तिने आपला एक हात आपल्या पुच्चीवर ठेवून पुच्ची झाकण्याचा प्रयत्न केला.

तिच्या ब्रेसीयरचे पट्टे अजूनही तिच्या खांद्यावर होते तेव्हा जेव्हा ती वळाली तेव्हा तिची ढिली ब्रेसीयर अजूनही तिच्या छातीच्या उभारावर होती आणि तरीही तिने दुसरा हात आपल्या छातीच्या उभारावर आडवा ठेवून तेपण मा‍झ्या नजरेपासून झाकण्याचा प्रयत्न केला.

राणीताईची ब्रेसीयर काढण्यासाठी मी तिच्या खांद्यावरचे त्याचे पट्टे ओढले. तिला हात वर करावे लागले आणि मी ब्रेसीयर पूर्णपणे काढून बाजूला टाकली. पुन्हा तिने पटकन आपला हात छातीच्या उभारावर आडवा ठेवला.

मी तिचा हात धरला व ओढला पण तिने तो घट्टपणे छातीवर ठेवला होता. मी दोनदा तीनदा ओढला पण तो हलला नाही. शेवटी मी जोर लावून हात खेचला व बाजूला केला. नाईलाजाने तिने तो बाजूला केला व पटकन नेऊन आपल्या पुच्चीवर ठेवून दोन्ही हाताने पुच्ची झाकली.

आता मला राणीताईच्या गुबगुबीत छातीचे उभार स्पष्ट दिसत होते. झोपलेली असल्यामुळे ते साईडला थोडे ओघळल्यासारखे वाटत होते तरीही त्याचा फुगीरपणा उठून दिसत होता. तिच्या स्तनावरील गडद चॉकलेटी रंगाचा तिचा गोल अरोला व त्याच्या मध्यावर तिचा निप्पल खुलून दिसत होता.

तिचे निप्पल चांगलेच कडक झालेले दिसत होते व जवळ जवळ एक सेंटिमीटर एवढे लांब झाले होते. ते बघून तर माझी खात्रीच पटली की माझी बहीण उत्तेजित झालेली आहे. एखाद्या समोर नागडे झाल्यावर कोण उत्तेजित होणार नाही, मग ती व्यक्ती स्वत:चा भाऊ असला म्हणून काय झाले?

आता मी राणीताईच्या मांड्यामध्ये माझे लक्ष वळवले. मी तिचा हात तिच्या पुच्चीवरून काढण्याचा प्रयत्न केला पण तेथेही तिने तो घट्ट ठेवला होता. एकदा दोनदा तिचा हात काढायचा प्रयत्न केल्यानंतर मी तिला म्हणालो,

“कम ऑन ताई, बघू दे ना मला तुझा हा मुख्य भाग. स्त्रिचा हाच तर गूढ भाग पहायला मी झुरत आहे.”

राणीताई तोंडाने काही बोलली नाही फक्त तिने तिचे डोके हलवून मला नाही इशारा केला. लाजेने लाल झालेल्या चेहर्‍याने ती मिश्किलपणे हसत होती. मी मग जोर लावून तिचे हात तिच्या पुच्चीवरून बाजूला केले. तिने मग पुन्हा तिची पुच्ची झाकली नाही व तसेच हात बाजूला ठेवून शांत पडून राहिली.

मग मा‍झ्या बहिणीच्या नग्न शरीरावरून मी अधाश्यासारखी माझी कामांध नजर वर खाली फिरवत राहलो व आपोआप मा‍झ्या तोंडातून उद्गार बाहेर पडले,

“वाऊऽऽ! ब्युटीफूलऽऽ! एकदम सेक्सीऽऽ!”

“नालायक मेलाऽऽ!” राणीताईने लटक्या रागात म्हटले, “तुला लाज नाही वाटत, स्वत:च्या बहि‍णीला नग्न अवस्थेत बघायला?”

“लाज काय वाटायची त्यात ताई?” मी निर्लज्जपणे हसत उत्तर दिले, “जर तुला लाज वाटत नाही आपल्या भावासमोर नग्न व्हायला, तर मग भावाला तरी का लाज वाटेल तुझा नग्नपणा बघायला?”

“शीऽऽ राहुल! तू तर मलाही एकदम निर्लज्ज ठरवून टाकलेस.” असे म्हणत राणीताई वळली व पोटावर झोपली.

“सॉरीऽऽ! सॉरीऽऽ! सॉरी ताईऽऽ! मी मस्करीत तसे म्हणालो, रागावू नकोस गं, आय अ‍ॅम रियली सॉरीऽऽ!”

मी पुन्हा तिला वळवून सरळ केले. राणीताई चुपचाप सरळ झाली व मी पुन्हा तिचा नग्नपणा डोळ्यांनी स्कॅन करू लागलो.

“तू आता डोळे का उघडत नाही ताई? अजून किती लाजायचे त्यात? तू कितीतरी वेळची माझ्या समोर नग्न आहेस!”

खंडाळा घाट

साधारण वयाच्या १४व्या वर्षापासून मा‍झ्या मनात मुलींविषयी लैंगिक आकर्षण चालू झाले. मी सतत मुली आणि सेक्सचा विचार करू लागलो. चवदा पंधरा वर्षाच्या मुलामध्ये जे लैंगिक कुतुहल असते व ते जाणून घेण्यासाठी तो जे जे काही करतो ते सगळे मी करायला लागलो. मुलींचे व बायकांचे चोरून...

खंडाळा घाट भाग : २

काळ जात होता व माझी २२ वर्ष पूर्ण झाली होती. राणीताईही तिशीच्या घरात पोहचली होती. राणीताईचे वय वाढत होते पण तिच्या शरीराच्या कमनीय बांध्यामध्ये फारसा फरक पडला नव्हता. मला तर ती काळाबरोबर जास्तच सेक्सी होत चाललेली वाटत होती. कधी कधी मला तिच्या नवऱ्याचा हेवा वाटायचा की...

खंडाळा घाट भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी हॉलमध्ये बसून टीव्ही बघत होतो. राणीताई मा‍झ्या बाजूला बसून काही कपड्यांना शिवणकाम करत होती. आम्ही टीव्ही बघत होतो व मध्ये मध्ये बोलतही होतो. मी रिमोटने टीव्हीचे चॅनेल एका पाठोपाठ बदलत होतो कारण दुपारच्या वेळी कुठलाही प्रोग्राम मला इंटरेस्टींग...

खंडाळा घाट भाग : ४

आत आल्यावर राणीताई कुतुहलाने रूमचे निरीक्षण करत होती. तिच्या डोळ्यातील चमक आणि चेहर्‍यावरील भाव सांगत होते की तिला रूम खूप आवडली आहे. "काय सुंदर रूम आहे ही राहुल! मी पहिली वेळ अशी रूम पहात आहे, भाडे थोडे महागच असणार या रूमचे?" असे म्हणत राणीताई बेडवर बसली. "हो! पण...

खंडाळा घाट भाग : ५

थोड्या वेळानंतर आम्ही धबधब्याच्या बाजूला असलेल्या खडकावर एकमेकांसमोर बसलो. आम्ही पूर्ण भिजलो होतो. राणीताईचा टाईट ड्रेस पूर्ण भिजून तिच्या अंगाला चिकटला होता. त्यात आणि लाईट कलरचा ड्रेस असल्यामुळे तिची ब्रेसीयर व पॅन्टी त्यातून दिसत होती. बरेच लोक तिच्या भिजलेल्या...

खंडाळा घाट भाग : ६

"कम ऑन ताई, उठ आता! आपण फ्रेश होऊया आणि शांतपणे झोपून जाऊया." मी बेडवरून उठलो. मी बॅगेतून माझा रात्री घालायचा ड्रेस काढला. मग कंबरेला टॉवेल लावून मी माझी जीन्स काढली व टी-शर्ट ही काढला आणि बाजूच्या खुर्चीवर टाकला. मग मी बाथरूममध्ये अंघोळ करायला गेलो. बराच वेळ घेऊन मी...

खंडाळा घाट भाग : ७

थोड्या वेळाने राणीताई बाथरूममधून बाहेर आली. तिने गुलाबी रंगाचा तिचा नाईट गाऊन घातला होता. ती माझ्याकडे बघून हसली व तिच्या हातातील माझी जीन्स आणि टी-शर्ट तिने वार्डरोबमधील हूकला अडकवले. "अरे तू माझी जीन्स, टी-शर्ट पुन्हा नाही घातली ताई?" मी तिला हसून विचारले. "कशी...

खंडाळा घाट भाग : ९

"हो! मला माहीत आहे ते पण तरीही मला फार लाज वाटतेय की माझा भाऊ मला उघडी बघतोय म्हणून. आणि मी डोळे उघडून तुझ्याकडे निर्लज्जासारखी बघत राहिली तर तुला लाज वाटेल माझा नग्नपणा मिटक्या मारत बघायची. तेव्हा तुला व्यवस्थित बघता यावे म्हणून मी माझे डोळे बंद ठेवलेत असे समजून की...

खंडाळा घाट भाग : १०

"काहीतरीच काय ताई, तुला माहीत नाही ते?" "आता नाही माहीत बोलते तर, तुला विश्वास ठेवायचा असेल तर ठेव नाही तर विषय बंद कर!" "बरं ठीक आहे ताई, तुला माहीत असेल नसेल तरी सांगतो. आणि मा‍झ्या तोंडातून काही शब्द जे तुला कदाचित अश्लील वाटतील असे बाहेर पडले तर माफ कर. पण त्या...

खंडाळा घाट भाग : ११

"बरोबर आहे ताई तुझा प्रश्न! नॉर्मली पुरूषाला स्त्रिचा तो भाग चोखून तसे काही सुख मिळत नाही म्हणून बरेच पुरूष तसे करतही नाहीत. पण शेवटी स्त्रिला पूर्ण सुख देणे हे त्याचे कर्तव्य असते तेव्हा त्याने ते केलेच पाहिजे. आता माझे म्हणशील तर मी कधीही तयार आहे तुला तसे करायला,...

खंडाळा घाट भाग : १२

तिने लंड सोडल्याबरोबर टणकन तो पुन्हा ताठ उभा राहला. मग तिने माझा लंड सुपाड्याखाली मुठीत धरला व मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील कातडी खाली करत माझा सुपाडा उघडा केला. सुपारी सारखा कडक आणि तुळतुळीत सुपाडा बघून तिला राहवले नाही व तिने आपले बोट हलकेच त्यावर फिरवले....

खंडाळा घाट भाग : १३

मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या वेळी मी राणीताईला मा‍झ्या लंडावर दाबून धरले व जो पाशवीपणा दाखवला त्याने मला कसेतरीच वाटू लागले. आता ती वैतागणार, तिची समजूत कशी काढायची, याचा मी विचार करू लागलो. ती बाहेर आली व बेडवर मा‍झ्या जवळ येऊन बसली. तिचा चेहरा निर्विकार होता. "सॉरी ताई!...

खंडाळा घाट भाग : १४

राणीताईच्या अंगावर त्याने काटा आला. तिचे अरोला कडक झाले व त्यावरील लव उभी राहिली. जि‍भेने जेव्हा मी तिची स्तनाग्रे डिवचू लागलो तेव्हा तर तो भाग भलताच कडक झाला. कधी मी तिची स्तनाग्रे चोखत होतो तर कधी त्यांना चावत होतो. कधी त्यांना ओठात धरून दाबत होतो. नंतर पूर्ण तोंड...

खंडाळा घाट भाग : १५

हळूहळू राणीताई पुन्हा तापली. मा‍झ्या झवण्याचे फटके तिला असे बसत होते की तिचा पुच्चीदाणा थोडा घासला जात होता. ती लगेच उठली. मा‍झ्या बोटात आपली बोटे रूतवून तिने माझा हात पकडला व ती पुन्हा पहिल्यासारखा स्वत:चा पुच्चीदाणा मा‍झ्या लंडावर घासून वर खाली होऊ लागली. मी जेवढ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!