खावा सुकामेवा

गाडीतून उतरताच समोर पाहुणे दिसले. त्यांनी लगेच हाताला धरून जेवायला बसवले. जेवण झाल्यावर असंच सासरे, साडूसोबत गप्पा मारत उभे राहिलो होतो. तेवढ्यात फोटोग्राफरने फोटो काढण्यासाठी हाक मारली.

नवरा नवरीच फोटोसेशन बायकांच्या गराड्यात चालू होतं. मी फोटो काढला आणि उमा आणि शोभा येऊन गप्पा मारू लागल्या. उमाला लगेच निघायचं असल्या कारणाने तिने लगेच निरोप घेतला. तेवढ्यात माझी बायको अस्मिता माझी बायको सौम्याला (माझी एक वर्षाची मुलगी) घेऊन आली आणि तिने सौम्याला शोभाकडे दिले आणि आत निघून गेली.

सौम्या खूप मस्ती करत होती. तिने शोभाची सगळी साड़ी विसकटून टाकली. त्यामुळे माझी नजर तिच्या स्तनांच्या फटीवर पडली. तेवढ्यात सौम्याने उसळी मारल्यामुळे तिने तोंड फिरवले आणि मला तिचे टच्च स्तन दिसले. तिचा गुलाबी रंगाचा ब्लाउज अगदी फिट होता. माझं लक्ष काही केल्या तिथून हटेना.

“दोनच मिनिट थांबा मी आले.” शोभा म्हणाली.

“ठीक आहे.” मी म्हणालो.

ती जाण्यास वळली तर तिचा ब्लाउज मागून दिसला. त्याचा गळा अगदी खोल होता. ती आत गेली व सौम्याला कोणाजवळ तरी देऊन परत आली.

आल्यावर ती म्हणाली, “दाजी! माझ्याबरोबर जरा तालुक्याला याल का? थोडं काम आहे. मी अस्मिताला सांगून आलेय.”

“ठीक आहे, माझंपण आहे थोडं काम!”

मी पार्किंगमधून गाड़ी घेऊन आलो. ती गाडीत मा‍झ्या शेजारी बसली आणि आम्ही निघालो. थोडं पुढे गेल्यावर मी म्हणालो, “काय काम काढलंत तालुक्याला?”

“काही नाही हो दाजी! म्हटलं तुम्ही काय असं आम्हाला तुमच्या गाडीतून फिरवणार नाही म्हणून म्हटलं फिरून यावं जरा.” आणि मोठ्याने हसली.

मी जरा हबकलोच.

“हुशार आहात खूप.”

“नाही हो दाजी, एका मैत्रिणीला भेटायचं होतं.”

आमच्या इकडच्या तिकडच्या गप्पा सुरू झाल्या. पण माझं सगळं लक्ष तिच्या उभारलेल्या वक्षस्थळांकडेच होतं. मी गाडी मुद्दाम खड्ड्यांमधून चालवत होतो. गाड़ी खड्ड्यात आदळली की तिची भरदार छाती गदागदा हले. मी ती ज्याप्रमाणे सांगेल त्या रस्त्याने गाड़ी चालवत होतो.

आम्ही एका वस्ती मधील घरासमोर येऊन थांबलो. गाडीतून उतरून घराजवळ जाऊन पहिलं तर घराला भलं मोठं कुलूप!

तिने पर्समधून फोन काढला आणि कुणाला तरी फोन लावला. तिची मैत्रिण कुठे तरी बाहेर गावी गेली होती. तिने घराची चावी मात्र कुठल्या तरी खिडकीत ठेवली होती.

“आलोच आहोत तर थोडा आराम करून जाऊयात का आपण? असंपण सगळ्यांची जेवणं व्हायला बराच वेळ लागेल अजून.” शोभा म्हणाली,

मी बुचकळ्यात पडलो.

“कशाला? जाऊयात आपण. असंही तुमची मैत्रिण तर भेटणार नाहिये आता तुम्हाला मग थांबून काय उपयोग?”

“ठीक आहे. मी आपल्या दोघांसाठी चहा करते, चहा घेऊन निघूयात. आता चला आत.”

तिने चावी शोधून आणली आणि कुलूप उघडलं. मी सोफ्यावर बसलो. तिने तिची पर्स बाजूच्या बेडवर ठेवली आणि ती चहा बनवण्यासाठी किचनमध्ये गेली. किचनचे दार अगदी मा‍झ्या समोरच होते आणि किचन काउंटरही अगदी समोरच होते.

ती आत जात असताना पुन्हा एकदा एका बाजूने तिचे स्तन दिसले आणि मी पुन्हा अस्वस्थ झालो. तिने पदर कमरेला खोचला आणि चहा बनवू लागली. पदर खोचल्यामुळे तिचा कमनीय बांधा आणखीच उठावदार दिसू लागला आणि मा‍झ्या डोक्यात विचारचक्र फिरू लागलं. मला आता राहवेना.

ही मला इकडे का घेऊन आली? मैत्रिण घरी नसताना हिने घरात चालण्याचा आग्रह का केला असेल? तिला नक्की काय हवं असेल? की मा‍झ्या डोक्यात चाललंय तसं काहीच नसेल?

माझी नजर आता तिच्या शरीरावरच खिळली होती. काहीच सुचेनासं झालं. मी उठून दार लावलं आणि सावकाश चालत किचनमध्ये गेलो. ती अजून पाठमोरीच होती.

मी मागून जाऊन तिला बिलगलो आणि हातांनी तिच्या कमरेला विळखा घातला व तीचं शरीर घट्ट आवळलं. तिच्या आखीव नितंबांचा दाब मा‍झ्या लिंगावर पडला. तिलाही मा‍झ्या ताठरलेल्या लिंगाचा स्पर्श झाला असावा. तिच्यासाठी हे सगळं अनपेक्षित होतं. तसंच माझ्यासाठीही अनपेक्षितच होतं.

ती मा‍झ्या हातांचा विळखा सोडवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत कुजबुजली, “अहो दाजी! काय करताय हे? सोडा मला. सोडा प्लीज.”

मी माझी पकड आणखीच घट्ट करत बोललो, “अजून तर काही केलंच नाहिये.” असं म्हणत मी माझे ओठ तिच्या खांद्यावर टेकवले आणि तिची नाजुक त्वचा चाटू लागलो.

तिने एक लांब सुस्कारा सोडला. ती शहारून गेली. मी वेड्यासारखा तिच्या खांद्यावर मानेवर किस करू लागलो. तीही विव्हळू लागली. माझे हात तिच्या मऊ गोबऱ्या पोटावर फिरत होते.

तसेच तिच्या बेंबीत व कमरेवर साडीच्या खोचणीत बोटं फिरवत होतो. तिने आवेगात तिची मान मागे झुकवत मा‍झ्या खांद्यावर टेकविली होती आणि तिची भारदस्त छाती बाहेर काढली होती.

मी पोटावर हात फिरवता फिरवता अचानक दोनही हातांनी तिचे टचटचीत स्तन कचकन दाबले तशी ती हुंकारली. मी अधाशीपणे तिच्या वक्षस्थळांचा अक्षरश: चोळामोळा करत होतो.

तिने तिची मान मा‍झ्या खांद्यावर टाकली असल्यामुळे मला तिच्या खांद्यावरून तिची स्तनरेषा स्पष्ट दिसत होती. मी किस करता करताच एक एक करून तिचे सगळे दागिने उतरवले. तिची मान पाठ आणि छाती आणखीच स्पष्ट दिसू लागली.

मी किस करून करून तिचा खांदा व मान लालभड़क करून टाकली. तिला तसंच उचलून बाहेर बेडजवळ आणलं आणि तिला उभं करून मी मा‍झ्या शर्टाची बटणे काढू लागलो.

तशी ती लाजून माला बिलगली आणि तिचे ते जबरदस्त स्तन मा‍झ्या छातीवर दाबले गेले. मी बेभान झालो आणि पुन्हा तिच्या खांद्यांवर चुंबनांचा वर्षाव करू लागलो.

आता तीही मा‍झ्या मानेवर आणि खांद्यांवर हलके हलके किस करू लागली. मी तिच्या ब्लाउजला लावलेली पिन काढली आणि तिचा पदर ख़ाली पडला. तिचा ब्लाउज खूप म्हणजे खूपच फिट्ट होता.

तिच्या स्तनांचा आकार एखाद्या जाडजूड बाईलाही लाजवेल असाच होता. आम्ही दोघं एकमेकांसमोर होतो. तिने डोळे गच्च मिटून घेतले होते. तीचं कपाळ आठ्यांनी भरून गेले होते व ती अंग चोरून उभी होती.

मी अलगद माझे दोन्ही हात तिच्या कमरेवर ठेवले आणि तिला जवळ ओढले तशी ती मा‍झ्या शरीरावर आदळली. तिचे स्तन मा‍झ्या छातीवर आदळले आणि मी तिला मा‍झ्या मिठीत गच्च आवळले.

तिचे स्तन मा‍झ्या छातीवर करकचून दाबले गेले. तिनेही मला घट्ट मिठी मारली होती. मी माझी मान थोडी मागे झुकवत तिच्याकडे पाहिले आणि तिचा चेहरा मा‍झ्या हातांच्या ओंजळीत धरला.

तिचे डोळे अजूनही मिटलेलेच होते. छातीवर दाबल्या गेल्यामुळे तिचे स्तन अजूनच टचटचीत दिसू लागले होते आणि दागिने काढून ठेवल्यामुळे तिची स्तनरेषा आणखीच स्पष्ट दिसत होती.

तिच्या स्तनांचा मुलायमपणा मा‍झ्या डोळ्यांना देखील जाणवत होता. मी हातात धरून तिचा चेहरा मा‍झ्या चेहऱ्याजवळ ओढला. माझे ओठ तिच्या ओठांजवळ नेले.

तिचे ओठ थरथरत होते. आम्हाला एकमेकांच्या श्वासोच्छवासाचा स्पर्श जाणवत होता. मी तिचा खालचा ओठ मा‍झ्या ओठांमध्ये अलगद पकडला आणि अलगदपणे जि‍भेने कुरवाळू लागलो.

माझे हात तिच्या पाठीवर फिरत होते आणि तिने तिचे नख मा‍झ्या पाठीत रूतवले होते. जस जसे आमचे चुंबन अजून दीर्घ होत गेले तस तसे तिने आणखी जास्त खोलवर रूतवले.

खावा सुकामेवा भाग : २

आम्ही एकमेकांच्या ओठांना अधाशासाराखे चोखत होतो. जणू काही आम्ही एकमेकांना खाऊनच टाकणार होतो. आवेगात ती टाचा उंचावून शक्य तेवढ्या शक्तिने किस करत होती. तिचा प्रतिसाद अतिशय उत्कट होता. आमच्या जीभा एकमेकांना वेटोळे घालत होत्या. तिने डोळे गच्च मिटून घेतले होते. मी शक्य...

खावा सुकामेवा भाग : ३

तिचे स्तन अगदी किंचित लूज होते. ते अगदी हलकेच लोंबत होते. निप्पल्स अगदी छोटेसे आणि किंचित जमिनीकडे झुकलेले, टोकांभोवती फिकट गुलाबी रंगाची छोटी छोटी वर्तुळे होती. साधारण कोल्डड्रिंकच्या झाकणाएवढा आकार, स्तन पूर्णपणे भरदार, त्वचा अगदी सतेज गोरीपान, तिच्या स्तनांवर एकही...

खावा सुकामेवा भाग : ४

एके दिवशी त्याच्या बायकोच्या कुठल्या तरी नातलगांच्या छोट्या मुलीचा वाढदिवस होता. बायकोने आदल्या दिवशी निमंत्रण आल्याचं त्याला सांगितलं आणि त्यांच्यातल्या जनावराला हाव सुटली. एरवी सासुरवाडीकडील कोणत्याही कार्यक्रमास जाण्यास तोंड वेडवणारा तो एका पायावर जाण्यास तयार...

खावा सुकामेवा भाग : ५

तो गडबडीने टेबलवरून उठला आणि घराच्या दिशेने भरधाव गाडी चालवत निघाला. सोसायटीच्या बसस्टॉपजवळ जया वहिनी तोंडाला स्कार्फ बांधून उभी होती. त्या नातेवाईकांचा मुलगा तिच्या शेजारी उभा होता. तिची बॅग तिने सोबत घेतली होती. त्याने त्याची गाडी जरा लांबच थांबवली आणि तिला कॉल...

खावा सुकामेवा भाग : ६

तो उठून तिच्या शेजारी बसला. त्याने तिच्या खांद्यांच्या वर त्याचे दोन्ही हात ठेवले. तिला खरं तर संकोच वाटत होता. त्याच्या मनगट आणि कोपरांच्या मध्ये तिच्या वक्षांचा स्पर्श होत होता. तिने अंग चोरून घेतले होते. डोळे मिटून घेतले होते. त्याने तिच्या ओठांच्या जवळ त्याचे ओठ...

error: नका ना दाजी असं छळू!!