क्षणार्ध भाग : ४

तो वरून फक्त पाहत होता. आपले हात त्याने आपल्या कमरेवर ठेवले होते. वरून मॅडमचे लोण्याचे गोळे अप्रतिम दिसत होते. त्या जराशा वाकलेल्या असल्याने ते आणखीच गुबगुबीत दिसत होते.

त्यांच्या गोऱ्यापान पाठीवर ब्रा आणि तिचे बारीक नाडीसारखे बंद खूपच आकर्षक वाटत होते. मॅडमच्या टाचा त्यांच्या आधीच भरलेल्या नितंबावर दाब टाकत त्याच्या अकर्षकतेत भर घालत होत्या.

दुसऱ्या हाताने मॅडमने त्याच्या लिंगाच्या टोकावरची पातळ नाजूक त्वचा मागे ओढत लिंगाचे टोक उघडे केले. गडद गुलाबी रंगाच्या त्या टोकावर आपल्या जीभेचा शेंडा टेकवत त्यांनी त्याच्या शरीरात जणू सळसळत्या विजेचा प्रवाहच सोडून दिला.

“आई गंऽऽऽ” तो विव्हळला.

मॅडम आपल्या कोमल बोटांनी त्याच्या लिंगाची त्वचा नाजूकपणे मागे ओढत होत्या. मॅडमने त्याचे लिंग आपल्या तोंडात घेतले. लिंगाच्या त्वचेवर होणारा मॅडमच्या टपोऱ्या ओठांचा आणि गरम जीभेचा स्पर्श त्याला बेजार करू लागला.

मॅडमने तोंडातल्या तोंडात त्याच्या लिंगाभोवती आपली जीभ लपेटत आपली मान पुढे मागे करण्यास सुरुवात केली न केली तोच मॅडमच्या तोंडात त्याच्या गरम वीर्याचे दोन फवारे उडाले. मॅडमना किळस वाटली खरी पण अवेगाच्या भरात त्याचा कामरस त्यांनी गिळून टाकला आणि आपली हालचाल चालू ठेवली.

तो कण्हून विव्हळून अक्षरशः बेजार झाला होता. मॅडमच्या केस आपल्या मुठींमध्ये गच्च आवळून धरत तो आणखी जोर लावत होता. त्याचे लिंग मॅडमच्या लाळेने बरबटून गेले होते. मॅडमच्याही हनुवटीवरून लाळ ठिबकून त्यांच्या उरोजांवर सगळीकडे लाळेचे थेंब उडाले होते.

मॅडमच्या दोन्ही खांद्यांना धरून त्याने त्यांना उभं केलं. त्याच्या कमरेभोवती आपला उजवा हात गुंफत त्याने मॅडमना पुन्हा आपल्या कवेत ओढलं. त्यांच्या ओठांवर हल्ला चढवत त्याने दुसऱ्या हाताने त्यांचा डावा स्तन चुरगळण्यास सुरवात केली. मॅडमचं रसरसलेलं शरीर तर या सुखासाठी हापापलेलंच होतं. त्याही तेवढ्याच उत्कटपणे त्याला प्रतिसाद देत होत्या.

स्तन पिळता पिळता त्याने मॅडमच्या नकळत त्यांच्या पँटीच्या आत आपला हात घातला. मॅडमच्या अंगात जणू उत्तेजनेचा स्फोटच झाला. त्यांनी आपल्या पाठीला बाक देत आपली मान मागे सोडली. त्याचे बोट त्यांच्या नाजूक योनिपटलांना विलग करत त्यांच्या तापलेल्या योनित शिरले.

“आऽऽऽऽऽह!” मॅडम दात खात आपला आवाज दाबत उद्गारल्या.

तो मॅडमचा खांदा आणि स्तनाच्या वरची छाती चोखून चोखून लाल करत होता. एका हाताने त्यांची नाजूक योनि घुसळत होता तर दुसऱ्या हाताने त्यांच्या पार्श्वभागावरचा मांसाच्या गुबगुबीत गोळ्याचा अगदी चोळामोळा करत होता.

अचानक भानावर येत मॅडमने त्याला आपल्यापासून दूर लोटले. तो गडबडून गेला. पण आता त्याला आपल्यातल्या तहानलेल्या जनावराला काबूत ठेवणं बिलकुल अशक्य होतं. आपण आत्ता काय केलं याचा विचार करून मॅडमना शिसारी आली.

आपल्या शरीरसुखासाठी आपण एका तरुणाला ही कसली चटक लावत होतो? मॅडमने चटकन आपले कपडे उचलले. त्या तिथून जाऊ लागल्या इतक्यात त्याने मॅडमचं मनगट हातांत धरलं आणि त्यांना जोरात आपल्या जवळ ओढलं.

इतक्या वेळ रेशमी वाटणारा स्पर्श आता त्यांना काटेरी वाटू लागला होता. आपण कोणत्या थराला गेलो याचा त्यांना मनापासून पश्चाताप होऊ लागला होता.

आपण कोण आहोतं? आपलं समाजात काय स्थान आहे? एवढंच नाही तर ऐन तारुण्यातही कधी अशी आगळीक आपल्याकडून झाली नाही आणि आज हे असं शेण आपण खाल्लंच कसं याचं त्यांना आश्चर्य वाटत होतं. धडपडत त्यांनी स्वतःला त्याच्या मिठीतुन सोडवलं.

“आय एम सॉरी आशु! तू जा इथून!” त्या रडवेल्या स्वरात बोलल्या.

“पण का?” तो म्हणाला.

“काही नाही. तू जा!” मॅडमने आपले कपडे आपल्या छातीशी धरले होते.

“नाही जाणार मी!” असं म्हणत त्याने त्यांच्या हातातून ते कपडे हिसकावून घेतले व दूर फेकले.

मॅडमसाठी हे अनपेक्षित होतं. त्याने पुन्हा त्यांची दोन्ही मनगटं पकडली आणि त्यांना जवळ ओढलं. त्या शक्य तितका आपला चेहरा त्याच्या चेहऱ्यापासून दार ठेवण्याचा प्रयत्न करत होत्या. तो मात्र जिद्द सोडत नव्हता. आता ओरडताही येत नव्हतं कारण त्यांनी स्वतःच त्याला या अवस्थेत नेलं होतं.

तो तर बिचारा साफ मनाने माफी मागत होता आणि तसंही तो मॅडमना काही वेडंवाकडं बोलला नव्हता की कधी त्यांच्याशी लगट करण्याचा प्रयत्नही त्याने केला नव्हता. पण आता त्याच्यातला राक्षस जागा झाला होता. खरं तर मॅडमनेच त्याला जागं केलं होतं आणि त्याची किंमत त्यांना चुकवावी लागणार होती.

एका क्षणार्धासाठी मॅडमचा तोल ढळला आणि आख्खं आयुष्य सांभाळून ठेवलेलं त्यांचं सौंदर्य वासनेच्या तावडीत गेलं होतं. तो आता थांबणार नव्हता आणि कितीही वाटलं तरी मॅडमनाही आता टोकाचा विरोध करता येणार नव्हता. फक्त इतका वेळ त्या आनंद लुटत होत्या आता त्यांना सहन करावं लागणार होतं.

मॅडमना जमिनीवर झोपवत त्याने त्यांची पँटी उतरवली. मॅडमची रसरसलेली योनि त्याच्या समोर होती. त्याने पुन्हा आपलं बोट त्यांच्या योनित सरकवलं.

“आशुऽऽऽऽ!” मॅडमने डोळे गच्च मिटून घेतले होते.

आपल्या मुठींमध्ये आपले केस घट्ट धरून ठेवले होते. मॅडमचे पाय त्यांच्या घोट्यांना धरून पूर्णपणे फाकवत त्याने आपलं तापलेलं लिंग मॅडमच्या पाझरणाऱ्या योनिच्या द्वारावर ठेवलं. मॅडमने आपले ओठ आपल्या दातांखाली दाबून धरले आणि त्या स्वतःच ओढवून घेतलेल्या बलात्कारासाठी तयार झाल्या.

बोटांनी धरून तो आपले लिंग त्या फटीत घासु लागला. मॅडमना काय होतंय आणि काय करावं हे दोन्हीही कळेनासं झालं होतं. अचानक त्याने आपला रास्ता शोधत आपला जाडजूड भाला मॅडमच्या अरुंद योनिमार्गातून आत सरकवला.

“आयाईऽऽऽऽ हम्मऽऽऽऽऽ!” मॅडम चित्कारल्या. त्याच्या चेहऱ्यावर हसू फुललं.

“आशऽऽऽऽऽ! स्स्सऽऽऽऽऽऽऽ!” मॅडम जोरजोराने आपले केस ओढत होत्या.

तो आता हळूहळू आपले लिंग आतबाहेर करत होता. त्याच्या कोवळ्या त्वचेचे त्यांच्या योनिमार्गाशी होणारे घर्षण दोघांच्याही अंगात अंगार फुलवीत होतं. अचानक त्याने आपलं लिंग बाहेर ओढलं आणि मॅडमना पालथं पाडत तो वर चढला.

त्यांच्या समोरच्या भिंतीवर छतापासून फरशीपर्यंत आरसा लावलेला होता. दोघेही त्या आरश्यातल्या त्या प्रतिबिंबाकडे पाहत होते.

पुन्हा मॅडमच्या मांड्यांच्या मध्ये एके हात घालत त्याने त्यांचे पाय शक्य होतील तेवढे फाकवले. त्यांच्या गुदद्वारावर आपल्या लिंगाचं टोक त्याने टेकवलं. हा अनुभव मॅडमनी कधीच घेतलेला नव्हता. त्याने जोर लावला पण ते आत शिरेना. मॅडम हताशपणे स्वतःला आरशात पाहत होत्या.

त्यांच्या गुबगुबीत उरोजांवर त्यांचं शरीर तोललं गेलं होतं. जमिनीच्या दाबाने ते आणखीच तट्ट झाले होते. त्याची झटापट चालूच होती. त्यांचे भारदस्त नितंब फाकवून तो लिंग आत घालण्याचा प्रयत्न केत होता पण ते जरासेही आत शिरत नव्हते.

त्याने इकडेतिकडे पहिले. समोर पडलेली कोल्ड क्रीमची अख्खीच्या अख्खी ट्यूब त्याने हातावर पिळली. आपले ताठ लिंग क्रीमने चोपडून काढत त्याने एका बोटावर क्रीम घेत ते बोट मॅडमच्या गुदद्वारात घुसवलं. बोट गोल फिरवत त्याने ते क्रीम सगळ्या बाजूंना फासलं.

चिकट झालेले हात बाजूला पडलेल्या मॅडमच्या लेगिंगला पुसले. मॅडमच्या कमरेला खालून हात घालत त्याने मॅडमचा पार्श्वभाग जमिनीपासून हलकेच उचलला. क्रीमने बरबटलेलं आपल्या लिंगाचं टोक पुन्हा तेथे टेकवत त्याने आपली कंबर पुढे ढकलली.

“आऽऽऽऽऽऽऽऽ हं! उंहू.. उंहू.. उंहूऽऽऽऽ!” मॅडम आपल्या मुठी जोरजोराने जमिनीवर आपटत चित्कारल्या!

मॅडमला ती वेडना सहन झाली नाही. क्रीममुळे त्याचे लिंग सहजासहजी आत गेले असले तरी त्याच्या जाडीमुळे मॅडमचे गुदद्वार चांगलेच फाकले गेले. त्यांचे दोन्ही नितंब गच्च धरत त्याने दणके देण्यास सुरुवात केली. मॅडम फक्त आणि फक्त वेडना अनुभवत होत्या.

त्याच्या लिंगावर प्रचंड दाब पडला होता. त्याचं जाडजूड लिंग अक्षरशः चेमटून गेलं होतं आणि त्यामुळे घर्षण वाढून त्याला जास्तच मजा येत होती. त्याच्या प्रत्येक ठोक्यागणिक वेडनेची लहर शिरशिरत मॅडमच्या सर्वांगातून जात होती.

“आऽऽऽऽ! आऽऽऽऽऽ! आऽऽऽऽ!!” त्या वेडनेने विव्हळत होत्या.

तो मात्र बेभान झाला होता मोठमोठे श्वास घेत तो दम वाढवत होता. मॅडमचं सगळं शरीर त्याच्या कमरेच्या हालचालींच्या तालावर पुढे मागे होतं होतं. डोळे गच्च मिटून त्या हातांच्या मुठी दणादण जमिनीवर आपटत होत्या. डोळ्यांच्या कडांतून अखंड पाणी वाहत होतं.

“आशुऽऽऽऽऽ बास ना रेऽऽऽऽ! आई ग्गऽऽऽऽ! प्लीऽऽऽऽज आशु!” त्या चित्कारत होत्या.

त्याला आणखीच मजा वाटत होती. काही वेळाने थकून तो जमिनीवर कोसळला. मॅडमनी उठून हुंदके देत देत आपले सगळे कपडे गोळा केले आणि त्या लंगडत लंगडत आतल्या खोलीत निघून गेल्या.

एक दोन दीर्घ श्वास घेतल्यावर त्याची धुंदीही उतरली आणि बाजूला पडलेल्या दुपट्ट्याने स्वतःला स्वच्छ करून त्याने आपले कपडे चढवले. त्याचं स्वप्न पूर्ण होईल असं त्याला स्वप्नातही वाटलं नव्हतं. पण त्याने प्रामाणिकपणे आपली चूक कबूल केली आणि त्याला जणू त्याच्या प्रमाणिकपणाचं बक्षीसच मिळालं होतं.

रोज उठून निरीक्षण करत असलेल्या शरीराला अनावृत्त करून मनसोक्त आस्वाद त्याने घेतला होता. काही वेळ त्याने मॅडमची वाट पाहिली आणि निघून गेला.

इकडे आतल्या खोलीत मॅडम हमसून हमसून रडत होत्या. त्यांच्यातल्या वासनेने त्यांच्या स्वाभिमानाच्या आज चिंधड्या करून टाकल्या होत्या.

एका विशीतल्या तरुणाने एखाद्या वैश्येचा उपभोग घ्यावा तसा त्यांच्या शरीराचा उपभोग घेतला होता. त्यांची ताठ मान आता आयुष्यभरासाठी खाली गेली होती आणि या सगळ्याला त्या स्वतःही कुठे ना कुठे जबाबदार होत्या.

हे कुणाला कळण्याची तशी शक्यता नव्हती पण इतरांपेक्षा जेव्हा माणूस स्वतःच्या नजरेत खाली जातो तेव्हा ते अधिक त्रासदायक असतं. पण हेच वास्तव होतं आणि त्यांच्यासोबतच आता त्यांना पुढचं आयुष्य काढायचं होतं.

क्षणार्ध भाग : ३

त्याच्या उत्तराने मॅडमला क्षणभर धक्का बसला. पण स्वतःला सावरत त्या बोलल्या, “आवडायच्या म्हणजे?? आता नाही आवडत का?” “तसं नाही! वेगळ्या अर्थाने आवडायच्या!” त्याच ते वाक्य ऐकताच मॅडमच्या अंगावर काटाच आला. एवढ्या सौंदर्याच्या वरदानानंतरही आजपर्यंत आयुष्यात त्यांना असं काही...

क्षणार्ध भाग : २

दुसऱ्या दिवशी मॅडमने सांगितल्याप्रमाणे तो क्लिनिकला पोचला. त्याला तिथे कुणीही दिसेना. रिसेप्शनच्या समोर पेशन्ट्स साठी वेटिंग एरिया होता आणि मुख्य दरवाजाच्या अगदी समोर एक गोलाकार जिना वरच्या मजल्यावर गेला होता. जिन्याच्या दोन्ही बाजूंना दोघांच्या केबिन्स होत्या....

क्षणार्ध

मोबाईलचा अलार्म वाजताच तो धडपडत उठला. डोळे चोळत बाथरूममध्ये शिरला आणि चेहऱ्यावर पाण्याचे सपकारे मारून थोडा फ्रेश झाला. धावतच बाहेर येत त्याने आपल्या टेबलावरची सगळी वह्या पुस्तकं भरभर उचलून बेडवर भिरकावली. टेबल रिकामा करून फतकल मांडून टेबलवर बसला आणि खिडकी उघडली आणि...

error: नका ना दाजी असं छळू!!