लगीन घाई भाग : २

आम्हा दोघांना कळत होते की आता आमच्यात फक्त मैत्री राहिली नव्हती तर प्रेमाचे नाते तयार झाले होते. पण आमच्या प्रेमाची कबुली ना ती मला देत होती ना मी तिला देत होतो. मांजर जसे डोळे मिटून दूध पिते आणि त्याला वाटते की जग आपल्याला पहात नाही तसे आम्ही दोघेही एकमेकांच्या प्रेमाकडे दुर्लक्ष करून सहज वागायचा प्रयत्न करत होतो.
पण असे किती दिवस चालणार होते? कधी ना कधी आम्हाला प्रेमाची कबुली द्यावीच लागणार होती. तेव्हा एक दिवस असेच आम्ही सी-फेसच्या कटट्यावर बसलेलो असताना मी दिपालीला मा‍झ्या प्रेमाची कबुली दिली! तिनेही तिचे प्रेम कबूल केले! आणि त्या दिवसापासून आमच्या प्रेमाचा वेगळाच प्रवास सुरु झाला!
आम्ही एकमेकांना प्रेमाची कबुली दिली होती आणि आम्ही एकमेकांशी लग्न करण्याचा निश्चय पक्का केला होता. पण मला अजून दोन वर्षे तरी लग्न करायचे नव्हते. मा‍झ्या फ्युचर प्लानींगबद्दल दिपालीला कल्पना होती तेव्हा मा‍झ्या लगेच लग्न न करण्याच्या निर्णयाबद्दल तिची काही हरकत नव्हती.
आम्ही दोघांनीही आपापल्या घरी आमच्या प्रेमप्रकरणाचा सुगावा लागून दिला नव्हता आणि एवढ्यात ते सांगायची गरज ना मला वाटत होती ना तिला. आम्ही एकमेकांच्या प्रेमात इतके आकंठ बुडालो होतो की सध्या आम्ही फक्त त्या प्रेमाचा आस्वाद घेत होतो.
एकमेकांना प्रेमाची कबुली दिल्यानंतर आमच्यात अजुनच जवळीक होत गेली. आता आम्ही हक्काने एकमेकांचा हात धरून रस्त्याने चालू लागलो. प्रसंगी मी तिच्या कंबरेत हात टाकून तिला चिकटून चालत असे किंवा तिच्या खांद्यावर हात टाकून चालत असे. ती पण मला बिलगून चालत असे किंवा मा‍झ्या कंबरेत हात टाकून चालत असे.
तसे दिपालीला बिलगून चालताना मला तिच्या भरीव अंगाचा स्पर्श सुखाऊ लागला. तिच्या मांसल अंगाचा स्पर्श माझ्यात वेगळीच उत्तेजना जागवू लागला. मग तिच्या मांसल अवयवांचा स्पर्श मला हवाहवासा वाटू लागला.
तिच्या त्या मादक अवयवांचे स्पर्शसुख मी गुपचूप किंवा मुद्दामहून घेऊ लागलो. तिला पण ते कळत होते. पण ती कधी त्याबद्दल हरकत घेत नव्हती. उलट तिला पण त्या ठिकाणचे माझे ते स्पर्शसुख हवेहवेसे वाटायचे.
हळूहळू आमचे ते चोरटे आणि नकळत स्पर्श वाढत गेले. जेव्हा केव्हा आम्हाला एकांत मिळे तेव्हा आम्ही चुंबन घ्यायला लागलो. तिचे चुंबन घेताना माझा हात तिच्या वळणदार अंगावरून फिरायला लागला. तिच्या भरीव नितंबाला तर गुबगुबीत छातीला मी स्पर्श करू लागलो.
सिनेमा थिएटरमधील अंधारात आता माझा हात तिच्या मांडीवर फिरायचा तर तिला कवेत घेऊन बसल्यावर तिच्या छातीवरून फिरायचा. तिच्या मादक अंगांना स्पर्श करून मी उत्तेजित व्हायचो आणि माझा लंड कडक व्हायचा.
शक्यतो मी तिला मा‍झ्या लंडातील कडकपणाची जाणीव करून देत नव्हतो. तिचा हात पण मा‍झ्या मांडीवर फिरायचा पण त्याच्यावर ती जात नव्हती. कदाचीत तिला लाज वाटायची.
आता आमच्या चावट गप्पा वाढायला लागल्या. आमच्या गप्पांच्या विषयामध्ये लैंगीक गोष्टी जास्त येऊ लागल्या. चावट, पांचट जोक्स आणि किस्से एकमेकांना सांगणे वाढू लागले. आधी ज्या चावट आणि लैंगीक गोष्टी आम्ही सुचकपणे बोलत होतो त्या आता उघड उघड बोलायला लागलो.
आम्ही लग्न करणार होतो तेव्हा आमच्यातील मोकळेपणा अजून जास्त वाढला होता आणि शारीरिक जवळीक वाढू लागली होती. पण चोरटे स्पर्श किंवा वरवरचे स्पर्श ह्याच्या पलीकडे आम्ही जात नव्हतो.
मी काही काही वेळा दिपालीला अजून थोडे फ्री होण्याबद्दल कळत-नकळत सुचवले होते पण तिनेही कळत-नकळत नकार देत दर्शवले की ह्या पुढे काही करायचे तर ते डायरेक्ट लग्नानंतर.
पण मला लग्न होईपर्यंत तिच्यापासून दूर रहाण्या इतके पेशन्स नव्हते. नुसते चोरटे स्पर्श करून आता माझे समाधान होत नव्हते. पूर्ण लैंगीक सुख घ्यायची माझी इच्छा वाढायला लागली.
आता जर आम्ही लग्न करणारच होतो तर ते सुख आता घेतले तर त्यात काय बिघडणार होते अशी माझी धारणा होती. पण मुली ह्या बाबतीत जरा सेंसीटीव्ह असतात हे पण मला माहीत होते.
असे नव्हते की दिपालीला ते आवडत नव्हते किंवा तिला त्यात इंटरेस्ट नव्हता. ती मुलगी असल्याने ती लाजत होती किंवा स्वत:हून काही करायला मागत नव्हती ह्याची मला कल्पना होती. तेव्हा मी तिला फोर्स केला नाही आणि तिच्या कलाने घ्यायचे ठरवले. शक्य असेल तितके आणि जमेल तसे मी तिला चेतवायचा प्रयत्न करत होतो.
एकदा असेच संध्याकाळी आम्ही सी-फेसवरील कटट्यावर बसलो होतो. अंधार पडला होता आणि फक्त रस्त्यावरील लाईटचा अंधूक प्रकाश होता. मी दिपालीच्या खांद्यावरून हात टाकून तिला मिठीत घेतले होते.
तिच्या डोक्याला डोके भिडवून आम्ही गुलुगुलू बोलत होतो. मी तिला काही चावट आणि पांचट गोष्टी सांगून चेतवत होतो. माझा मोकळा हात मी पुढून तिच्या छातीवरून फिरवत होतो.
तिने आपली ओढणी आपल्या दोन्ही खांद्यांवर पसरवून टाकली होती तेव्हा माझे हात काय करत होते ते साईडने जाणाऱ्या कोणाला दिसत नव्हते. समोर तर अथांग समुद्र पसरला होता तेव्हा समोरून कोणी पहाण्याचा प्रश्नच नव्हता.
मी माझा तिच्या खांद्यावरून टाकलेला हात वर केला आणि तिच्या कमीजच्या गळ्याशी चाळा करू लागलो. आम्ही बोलण्यात मग्न होतो तेव्हा मा‍झ्या त्या चाळ्याचे दिपालीला काही वाटले नाही.
मग मी मा‍झ्या त्या हाताची बोटे तिच्या कमीजच्या गळ्यातून आत सारली. तिच्या गळ्याच्या आत मी बोटे फिरवायला लागलो. त्याने ती सावध झाली आणि तिने मला विचारले काय करतोस रे?
मी काही नाही म्हणालो आणि माझे चाळे चालू ठेवले. माझी तिच्या कमीजच्या गळात शिरलेली बोटे अजून खाली खाली सरकू लागली. तिच्या दोन उभाराच्या मधल्या घळीत हळूच शिरली.
दिपालीने मा‍झ्या त्या हातावर चापट मारत मला थांबायचा इशारा केला पण मी थांबलो नाही. तिने मान तिरकी करून माझ्याकडे लटक्या रागाने पाहीले. पण मी हसून माझे चाळे चालूच ठेवले. मग तिने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि ती पुढे बोलत राहिली.
माझी बोटे आता तिच्या उभाराला स्पर्श करू लागली. तिने कमीजच्या आत घातलेल्या ब्रेसीयरला माझी बोटे स्पर्श करू लागली. मग मी अजून डेअरींग केली आणि तिच्या ब्रेसीयरच्या आत माझी बोटे घुसवली.
आता मा‍झ्या ह्या चाळ्यांनी दिपाली स्पब्ध झाली. ती बोलायची थांबली पण तिने ना मला थांबवले ना माझे चाळे थांबवले. माझे धाडस वाढत गेले. मी तिच्या ब्रेसीयच्या आत बोटे सारत सारत पुढे नेली.
मा‍झ्या बोटांना तिच्या छातीवरील अरोलाचा स्पर्श जाणवला. उत्तेजनेने तिच्या अरोल्याची त्वचा आकसली होती. मी बोटे अजून पुढे नेली आणि गड सर केला! तिच्या उत्तेजनेने कडक झालेल्या निप्पलला मा‍झ्या बोटाचा स्पर्श झाला!
मा‍झ्या बोटाचा स्पर्श झाल्याबरोबर दिपालीच्या तोंडातून एक मादक चित्कार बाहेर पडला! ती पहिली वेळ होती की मी दिपालीच्या नाजूक अवयवाला असा डायरेक्ट स्पर्श केला होता. तिच्या निप्पलला स्पर्श करून माझी उत्तेजना वाढली होती. माझा लंड मा‍झ्या जीन्समध्ये कडक झाला होता.
दिपालीचा एक हात मा‍झ्या मांडीवर होता. ज्याची पकड तिने घट्ट केली होती. तिच्या कडक निप्पलला स्पर्श करून मी काही क्षण थांबलो आणि मग मी तिच्या निप्पलवर माझी बोटे फिरवायला लागलो.
नुसती बोटे फिरवून मी थांबत नव्हतो तर तिचा निप्पल बोटात धरून दाबत होतो. मी निप्पल दाबला की तिच्या तोंडून हलका चित्कार बाहेर पडायचा. तिचे अंग थरथायचे.
मी जे चाळे करत होतो ते तिला आवडत होते की नाही ते कळत नव्हते पण ती मला थांबवतही नव्हती. तिच्या निप्पलशी थोडा वेळ चाळे केल्यानंतर मी माझा हात अजून आत नेला आणि ब्रेसीयरच्या आत तिच्या छातीच्या उभारावर पसरवला.
मग मी हलकेच तिच्या छातीचा तो मऊशार उभार दाबायला लागलो. तिचा तो गुबगुबीत उभार दाबताना मा‍झ्या हाताच्या तळव्यावर तिचा कडक निप्पल खुपत होता आणि त्याचा स्पर्श मला धुंदावत होता!
पॅन्टमध्ये माझा लंड सडकून कडक झाला होता. असे वाटत होते की तेथेच बाहेर काढून हलवावा. पण मा‍झ्या लंडापेक्षा मला तिच्या छातीचे मिळणारे सुख त्याक्षणी महत्वाचे वाटत होते.
तिचा एक छातीचा उभार मी मनसोक्त दाबल्यावर माझा हात मी दुसर्‍या उभारावर वळवला. त्या उभारावरील ब्रेसीयरमध्ये हात घालून मी तो उभारही दाबायला लागलो. दिपाली मा‍झ्या खांद्यावर डोके टाकून गुपचूप डोळे मिटून बसली होती.
ओठांची हालचाल करत ती एक ओठ दातात पकडून आपल्या तोंडातले सित्कार दाबत होती. खाली तिच्या मांड्यांची अस्वस्थ हालचाल होत होती. मा‍झ्या चाळ्यांनी ती सुद्धा उत्तेजित झाले होती हे मी जाणले होते.
बराच वेळ मी तिच्या छातीचे उभार आळीपाळीने दाबत होतो. प्रथमच तिची छाती अशी कपड्याच्या आत दाबून मी अनोखे सुख अनुभवत होतो. त्याक्षणी त्या जागी त्यापेक्षा जास्त काही मी करू शकत नव्हतो तेव्हा तितक्या सुखावर मी समाधान मानले!
नंतर आम्ही स्टेशनकडे जात असताना तिने हळूच मला विचारले,
“आज असे का केलेस?”
“काय केले?”
“तुला माहीत आहे काय ते. रोज कपड्यावरून हात लावायचास. आज असा हात आत का टाकला?” तिने लाजत विचारले.
“खूप इच्छा झाली,” मी हसून म्हणालो, “रोज रोज नुसते वरून हात लावून समाधान होत नव्हते. तेव्हा म्हटले आज हात आत टाकावा.”
“लाज नाही वाटली? असे पब्लिक प्लेसमध्ये चाळे करायला.” तिने मिश्किलपणे हसत म्हटले.
“लाज काय वाटायची त्यात? उलट असे पब्लिक प्लेसमध्येच चोरटे चाळे करण्यात मजा असते. तू जर मला सूट दिली तर मी अजून काय काय करेल असे पब्लिक मध्ये.” मी हसून सुचकपणे म्हणालो.
“उंहंऽऽऽ जास्त फाजिलपणा करू नकोस हं. आज करायला दिले. पुन्हा नाही हात लावू देणार.” दिपालीने लटकेपणे नाराजी व्यक्त करत म्हटले पण तिच्या चेहऱ्यावर हसू होते.
तिने त्यावेळी जरी तसे म्हटले तरी पुढच्या वेळी जेव्हा आम्ही तसे बसलो होतो तेव्हा मी तिच्या कमीजच्या गळ्यात हात सारला तेव्हा तिने लटका विरोध केला पण माझा हात बाहेर काढला नाही. त्याचा अर्थ सरळ होता की तिलाही ते हवे होते.
मग नंतर पुन्हा पहिल्या वेळेसारखी मी तिची छाती मनसोक्त दाबली. मग तो आमचा नेहमीचा सिलसिला झाला. जेव्हा केव्हा चान्स मिळेल तेव्हा मी तिच्या ब्रेसीयरच्या आतमध्ये हात घालून तिची छाती दाबायचो.

लगीन घाई भाग : ८

अचानक तिचे अंगही ताठ झाले आणि ती आपली कंबर हलवायला लागली. एक आर्त किंचाळी मारत पुन्हा तिने मला घट्ट आवळून धरले. ती सुद्धा माझ्याबरोबर झडली हे मा‍झ्या लक्षात आले.एकमेकांना घट्ट पकडून आम्ही स्तब्ध पडून राहिलो आणि आमच्या पहिल्या झवण्याचा आणि झडण्याचा आनंद मन:पटलावर ठसवत...

लगीन घाई भाग : ७

दिपाली जराही तक्रार न करता माझे धक्के खोलवर घेऊ लागली. उलट ती तिचा एक हात मा‍झ्या मांडीवर फिरवायला लागली आणि दुसर्‍या हाताने मा‍झ्या गोट्या कुरवळायला लागली. पुन्हा ती ब्लू-फिल्ममधले ज्ञान वापरून मला अनोख्या सुखाची अनुभुती देत राहिली.फ्रॅन्कली! माझा पण तो पहिलाच...

लगीन घाई भाग : ६

आहाहाहाऽऽऽऽ! काय मस्त वाटत होते! प्रथम दुसर्‍या कोणीतरी माझा लंड असा पकडला होता. आणि तो हात दिपालीचा आहे ह्या जाणीवतेने माझी कामोत्तेजना अजूनच पेटत होती. माझा लंड नुसतेच आचके द्यायला लागला आणि त्याची थरथर तिलाही जाणवली.तिने कुतुहलाने वर पाहून मला नजरेनेच विचारले, ‘काय...

लगीन घाई भाग : ५

आमची तोंडे उघडून आम्ही दोघे एकमेकांची जीभ चोखायला लागलो. त्याने आम्ही दोघेही अजून जास्त चेकाळलो! माझा हात कधी तिच्या छातीवर तर कधी मांडीवर तर कधी तिच्या नितंबावर आळीपाळीने फिरत होता, दाबत होता.नुसते तेवढ्यावर माझे समाधान होत नव्हते तेव्हा मी तिच्या टि-शर्टमध्ये हात...

लगीन घाई भाग : ४

दिपाली अजूनही डोळे मिटून उभीच होती आणि नंतर भानावर आली. तिला वाटले होते की मी पुढे काही करेन पण मी तिला सोडून दिले होते.तिने डोळे उघडल्यावर मी तिच्याकडे पाहून हसलो आणि मिश्किलपणे म्हणालो,“निघायचे का आपण आता? बाकी सगळे रात्री. परत आल्यावर.”दिपाली थोडी ओशाळली आणि लाजत...

लगीन घाई भाग : ३

एकदा असेच आम्ही सिनेमा थिएटरमध्ये एक इंग्लिश सिनेमा बघत होतो. सिनेमा जुना असल्याने जास्त गर्दी नव्हती आणि आम्ही एका कोपऱ्यात एकटेच बसलो होतो. सवयीप्रमाणे माझे चाळे चालू होते आणि माझा हात दिपालीच्या खांद्यावरून खाली येऊन तिच्या कमीजच्या आतील ब्रेसीयरमध्ये मुक्तपणे फिरत...

लगीन घाई

“दिपाली. आपले हे असे किती दिवस चालत रहाणार? आपल्या ह्या मैत्रीला काय म्हणायचे? ही केवळ मैत्री आहे की अजून काही?” मी दिपालीच्या कानात हळूच म्हणालो.आम्ही चर्नी रोड जवळील सी-फेसच्या कटट्यावर बसलो होतो.“ओऽऽ होऽऽ हो हो होऽऽऽ असे विचारतोय जसे काही तुला माहीतच नाही. तुला पण...

error: नका ना दाजी असं छळू!!