ललिता भाग : १२

तिच्या तोंडातून मी लंड खेचून काढला तेव्हा तिच्या चेहर्‍यावर शंका उमटली पण मी वर जाऊया म्हणालो तेव्हा ती हसत उठली आणि लगबगीने माझ्या पुढे जीना वर चढायला लागली. पुन्हा तिचे नितंब माझ्या चेहऱ्याजवळ नाचत होते पण मी त्यावर जास्त लक्ष दिले नाही.

आम्ही भरभर चालत माझ्या खोलीत आलो आणि ललिता सरळ जाऊन माझ्या पलंगाजवळ उभी राहिली. मी तिच्या मागे जाऊन उभा राहलो आणि खाली वाकून मी तिच्या फ्रॉकची कड पकडली. एका झटक्यात मी तिचा फ्रॉक वर उचलून तिच्या डोक्यावरून काढून टाकला आणि तिला पूर्ण नागडी केले.

तिच्या मागून किंचित खाली वाकून मी माझा कडक लंड ललिताच्या नितंबाच्या फटीत खुपसला आणि तिच्या नागड्या अंगाला मी भिडलो. तिचे अंग थरथरले आणि तिच्या योनिच्या खाली पुढून डोकावणाऱ्या माझ्या लंडाला तिने बोटाने स्पर्श केला.

तिच्या मादक गरम अंगाची ऊब मला जाणवत होती आणि त्या भरात मी तिच्या उघड्या खांद्यावर माझे ओठ टेकवून त्यावर हलकी चुंबन देऊ लागलो. तिचा खांदा चुंबताना माझे दोन्ही हात तिच्या हाताखालून पुढे गेले आणि मी ते हलकेच तिच्या पोटावर फिरवू लागलो.

तिचे सपाट पोट आणि नाभिचा खोलगटपणा मी बोटांनी चाचपून पाहिला. मग तसेच हात वर नेत मी तिच्या कोवळ्या भरीव छातीच्या उभारांवर ठेवले. मग हळुवारपणे तिची छाती कुरवाळत, तिच्या खांद्यावर हलकी चुंबन देत, मी खालून तिच्या नितंबावर हलके धक्के मारत, तिच्या योनी खाली माझा लंड घासायला लागलो.

अजिबात घाई न करता मी तिच्या कोवळ्या अंगाशी हळूवार प्रेम करत तिला सुखावत होतो. मला शंका होती की कोणी तिला असे हळुवारपणे प्रेम केले नसेल आणि माझ्या प्रत्येक हालचालीने तिला एका वेगळ्याच प्रेमाची अनुभूति मिळत असावी.

साधारण पाच मिनिटे तिला तसे हळूवार प्रेम केल्यानंतर मी मागे झालो आणि तिला वळवून माझ्या दिशेने फिरवले. मग हळूच मी तिला मागे पलंगावर ढकलत त्यावर बसायला भाग पाडले.

पलंगावर बसल्यावर ती न सांगता वर सरकली आणि मागे उशीवर डोके ठेवून खाली झोपली. मी गुडघे पलंगावर टेकून वर चढलो आणि ललिताने आपले पाय फाकवून मला तिच्या कोवळ्या योनिचे क्लोजअप दर्शन दिले. योनिरसाने पाझरत असलेली तिची ओलीचिंब योनी चमकत होती.

डबल रोटीसारखी फुललेली ललिताची योनी आणि काजूसारखा त्यातून डोकावणारा तिचा दाणा पाहून पुन्हा एकदा माझ्या लंडाने आचके दिले. तिच्या त्या कमसीन योनिला पाहून माझ्या तोंडाला पाणी सुटले आणि मी खाली झुकलो. तिच्या योनिजवळ मी माझे तोंड नेले आणि वर ललिताकडे पाहिले. मला तिचा चेहरा थोडा गंभीर वाटला पण त्याकडे दुर्लक्ष करत मी तिला हळूच म्हटले,

“तुझ्या ह्या मादक योनिला मी प्रेमाने चाटून मस्तपैकी चोखणार आहे.”

मला वाटले ते ऐकून ललिताचा चेहरा आनंदाने खुलेल पण ती जास्तच गंभीर झाली. ते पाहून मला आश्चर्य वाटले आणि मी तिला शंकेने विचारले.

“काय झाला गं, तुझा चेहरा असा गंभीर का?”

“काही नाही, असेच.” असे म्हणत ललिताने चेहरा फिरवून घेतला.

काहीतरी चुकत होते. मी तिची योनी चाटतोय हे ऐकून खरं तर ती खुश व्हायला हवी होती पण उलट ती खूपच गंभीर झाली होती. त्या मागचे कारण काय हे जाणून घेतल्याशिवाय पुढे जाण्यात काही पॉइंट नव्हता. तेव्हा मी उठलो आणि वर ललिताकडे सरकलो. तिच्या बाजूला झोपत मी तिला कवेत घेतले आणि हळुवारपणे तिला विचारले,

“काय झाले ललिता, तू अशी गंभीर का? तुझी योनी चाटून तुला सुख द्यायचे मी म्हणत होतो आणि तू तर एकदम गंभीर झालीस. का गं असे, काही प्रॉब्लेम आहे का?”

“नाही प्रॉब्लेम काही नाही. पण माझी योनी अजूनपर्यंत कोणाही चोखली नाही.” तिने कसेनुसे हसत म्हटले.

“काय म्हणतेस? लक्ष्मणनेही कधी चोखली नाही??” मी आश्चर्याने विचारले.

“नाही. त्यानेही नाही.” ती म्हणाली.

“कमाल झाली. तुझ्यासारखी सेक्समध्ये इतकी ॲक्टीव असलेल्या मुलीची योनी कधी कोणी चोखली नाही? योनी चोखली की स्त्रियांना किती अनोखे कामसुख मिळते.” मी नवलाने म्हणालो.

“माहिती आहे ते मला.” ती शांतपणे म्हणाली.

“अगं पण मी..” मी पुढे काही बोलायला गेलो पण ललिताने मा‍झ्या तोंडावर बोट ठेवून मला चुप केले.

ललिता खाली सरकली आणि तिने ताठ उभा असलेल्या मा‍झ्या कडक लंडावर तोंड ठेवले. आणि मग ती जोमाने माझा लंड चोखायला लागली. तिला लंड चोखायला भलतेच आवडत होते कारण चान्स मिळेल तसे ती माझा लंड तोंडात घेऊन चोखत होती.

पण त्या क्षणी मला तिची योनी चोखायची जाम उर्मी आली होती तेव्हा मी तिचे नितंब मा‍झ्या तोंडाजवळ ओढले आणि तिला खाली ढकलून मी झोपायला भाग पाडले. तिच्या तोंडातील माझा लंड बाहेर पडू न देता ती खाली झोपली आणि मग मी उठलो आणि तिच्या डोक्याच्या दोन्ही बाजूला पाय टाकून तिच्या अंगावर ओणवा झालो.

सिक्स्टी-नाईन पोजमध्ये मी ललिताचे पाय फाकवून तिची योनी उघडी केली. मग तिच्या फाकलेल्या पायात झुकून मी माझे तोंड तिच्या योनिवर नेऊ लागलो. मी काय करतोय हे ललिताच्या लक्षात आले आणि तिने आपले पाय आकसून घ्यायचा प्रयत्न केला.

पण मी तिचे पाय घट्ट धरून फाकवून धरले आणि तिच्या पाझरत्या योनिवर माझे तोंड ठेवले. तिने हाताने माझे तोंड बाजूला करायचा किंचित प्रयत्न केला पण मा‍झ्या ताकदीपुढे तिचे काही चालले नाही आणि तिने विरोध करायचे सोडून दिले.

मग मा‍झ्या तोंडाकडे दुर्लक्ष करत ललिता माझा लंड जास्तच जोमाने चोखायला लागली आणि मीपण तिच्या योनिवर लक्ष केंद्रित केले आणि तिच्या चीरेवर हळुवारपणे माझी जीभ फिरवायला लागलो.

तिच्या चीरेच्या वरील दाण्याला मा‍झ्या जि‍भेचा स्पर्श झाला की तिच्या अंगाला एक झटका बसायचा. तिचा दाणा खूप सेंसिटेव्ह होता हे त्यावरून कळत होते. मग मी तिचा तो दाणा तोंडात घेऊन जोमाने चोखायला लागलो. त्यात भर म्हणून मी तिच्या मांड्यांमधून हात आणून एक बोट तिच्या योनिच्या भोकात घातले आणि ते आत-बाहेर करायला लागलो.

काही क्षणात ललिताची कामोत्तेजना अजून चेकळायला लागली आणि ती आपले कंबर हलवायाला लागली. माझा लंड पण ती कसोशीने चोखत होती. तिला घट्ट पकडून जास्त कंबर हलवू न देता मी तिचा दाणा चोखत राहलो व तिच्या भोकात बोट घालत राहलो.

त्याचा परिणाम लवकर झाला आणि ललिता कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली. तिला त्याची तीव्रता असह्य झाली आणि तिने आपल्या तोंडातील माझा लंड बाहेर काढला आणि मा‍झ्या गोट्यांखाली आपले तोंड दाबून धरले.

एक घुसमटलेली किंचाळी मारत ती आपली कंबर त्वेषाने हलवू लागली आणि झडू लागली. त्या दिवशीच्या तिच्या त्या पहिल्या कामतृप्तीची तीव्रता इतकी जबरदस्त होती की तिची कंबर जवळ जवळ फुटभर वर उचलली जात होती.

माझी ताकद तिच्या पुढे कमी पडत होती. मी अजून जोर लावला असता तर तिला खाली दाबून धरू शकलो असतो पण तिला तिच्या तृप्तीचे जास्तीत जास्त सुख मिळावे म्हणून मी जास्त जोर लावत नव्हतो. कंबर उचलून उचलून ती झडत गेली. तिचे अंग वेगळ्याच तऱ्हेने कंप पावत होते.

हळूहळू ती शांत होत गेली आणि निपचित होऊन पडली. मी ललिताच्या अंगावरून बाजूला झालो आणि तिच्या बाजूलाच पडलो. तिच्या फाकलेल्या पायातील तिची योनी मा‍झ्या चेहऱ्याजवळ मला दिसत होती आणि ती योनी झवायची वेळ आता आली होती.

माझा लंड अजूनही तसाच कडक होता आणि तिच्या योनित शिरायला उताविळ होता पण ललिताला तिच्या कामतृप्तीच्या भरातून सावरण्याला मी थोडा वेळ देत होतो म्हणून थांबलो होतो.

काही मिनिटानंतर ललिता भानावर आली आणि उठून बसली. मी तिच्याकडे बघून हसलो आणि ती सुद्धा माझ्याकडे पाहून गोड हसली. मग ती मा‍झ्या बाजूला पडली आणि मा‍झ्या अंगावर रेलून मा‍झ्या डोळ्यात पाहू लागली. तिचा हात माझा अंगावरून फिरत होता आणि तिच्या हाताला माझा कडक लंड लागला. पटकन मा‍झ्या लंडाकडे पाहून ती चावटपणे हसत म्हणाली,

“अरे अजून ह्याची तृप्ती होणे बाकी आहे, मी तर विसरूनच गेले.”

“बस काय मा‍झ्या लंडाला विसरलीस तर मग संपलेच सगळे.” मी हसून म्हणालो.

“नाही हो ह्याला मी कसे बरे विसरेन? मी मस्करीत म्हटले. मलापण ह्याला आत घ्यायची खूप इच्छा आहे.”

“मग आता वाट कसली बघतेस? घे त्याला आत आणि करून टाक तृप्त.” मी उत्तेजित स्वरात म्हणालो.

त्यावर ललिता प्रसन्नपणे हसली आणि जागेवरून उठली. मा‍झ्या अंगावरून एक पाय टाकून ती मा‍झ्या मांड्यांवर बसली आणि गुडघ्यावर वर झाली. मी उत्सुकतेने तिच्या हालचाली बघत होतो. तिने एका हाताने माझा लंड सरळ वर पकडला आणि एक पाय वर करून आपली योनी मा‍झ्या लंडावर आणली.

मग मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावर आपली योनी टेकवत ती तो सुपाडा आत घेऊ लागली. तिच्या योनिच्या भोकात माझा सुपाडा शिरत गेला. तिच्या चेहर्‍यावरील भाव सांगत होते की माझा लंड योनित घेताना तिची उत्तेजना पुन्हा वाढायला लागली होती. जेमतेम सुपाडा आत घेतल्यावर तिने माझा लंड सोडून दिला आणि ती थोडी रिलॅक्स झाली.

मग डोळे मिटून घेत तिने आपले डोके मागे टाकले व आपले गुडघे फाकवत ती खाली खाली व्हायला लागली आणि माझा लंड हळूहळू आपल्या योनित घेऊ लागली. तिच्या योनिच्या आतील मुलायम आणि गरम आवरणाने माझा लंड आच्छादला जाऊ लागला.

हळूहळू माझा पूर्ण लंड आत घेत ललिता मा‍झ्या जांघेवर स्थिरावली. पुढे झुकून आधाराकरीता तिने आपले हात मा‍झ्या खांद्यावर ठेवले आणि काही क्षण आपल्या योनितील मा‍झ्या लंडाचे सेंसेशन ती एंजॉय करत राहिली.

ललिता पुढे झुकल्याने तिचे कोवळे संत्र्यासारखे छातीचे उभार मा‍झ्या समोर आले. तिच्या उभारावरील तांबूस तपकिरी स्तनाग्रे उत्तेजनेने ताठ झाली होती. मला राहवले नाही आणि मी दोन्ही हात वर करून तिची दोन्ही स्तनाग्रे बोटाच्या चिमटीत पकडली.

तिने हळूच डोळे उघडले आणि खाली माझ्याकडे पाहिले. तिच्या डोळ्यात कामवासनेची एक वेगळीच नशा दिसत होती. जसे मी तिची स्तनाग्रे मा‍झ्या बोटाच्या चिमटीतून दाबली तसे तिच्या तोंडून ’स्स्स्स्स’ करत एक मादक चित्कार बाहेर पडला.

ललिता

गेले चार वर्षे हा वाडा बंदच होता आणि वर्षातून दोन वेळा त्याची साफसफाई गावातील एका विश्वासू नोकराकडून केली जात होती. माझा जन्म ह्या वाड्यातच झाला होता. मी लहान असतानाच माझे आजोबा वारले होते आणि त्यांच्या पश्चात आजीने सगळी शेती आणि वाडा सांभाळला होता. तिची मुलगी म्हणजे...

ललिता भाग : २

साधारण अर्ध्या तासाने मला जाग आली. माझ्या डोक्यात त्या जोडीचाच विचार होता, तेव्हा मी पुन्हा त्या रूममध्ये आलो, ज्याच्या खिडकीतून मी त्यांना पाहिले होते. खिडकीतून गोदामात पाहिले तर ते दोघे आत दिसले नाही. बहुतेक आपला कारभार आटपून ते निघून गेले होते. मी खाली आलो आणि...

ललिता भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी वाड्यातच होतो आणि पुढच्या पडवीत आरामखुर्चीवर बसून काही कागदपत्र पहात होतो. वाड्याच्या आवाराचा दरवाजा उघडाच होता आणि त्यातून मला वाड्याकडे येणारी पायवाट दूरवर दिसत होती. आमचा हा वाडा गावाच्या बाहेर थोडा टेकडीवर असल्याने वरतून संपूर्ण गाव...

ललिता भाग : ४

मग एकदा तिची आई एका लग्नाला पुण्याला दोन दिवस गेली होती. तेव्हा रात्री घरातील एकांताचा फायदा घेत ललिताने लक्ष्मणला फशी पाडले आणि तिच्याबरोबर संभोग करायला भाग पाडले. आधी आधी तो कचरत होता पण नंतर तो पण पूर्ण साथ देऊन सुख घ्यायला लागला. त्या दोन दिवसात त्यांनी पाच/सहा...

ललिता भाग : ५

माझे गावात बरेच काम होते आणि येथून पुढे सारखे येणे जाणे असणार होते म्हणून मी वाड्यात टेलीफोन लाईन घेतली होती. त्या फोनवरून पुण्याला आई वडिलांशी तसेच इतर मित्रमंडळींशी संपर्क करायला मला बरे पडत असे. वाड्यात असताना मला गावात कोणाशी संपर्क करायचा असला की मी शालू काकूच्या...

ललिता भाग : ६

काही मिनिटे गप्पा मारल्यावर ललिताने उगाचच एक मादक अंगडाई दिली. माझी नजर लगेच तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिने घातलेला ब्लाउज टाईट असल्याने आणि तिने हात ताणून आळस दिल्याने ब्लाउजच्या हूकांमध्ये मोठी फट पडली आणि मला आतील सफेद ब्रेसीयर आणि उभाराचा भाग दिसला. माझ्या...

ललिता भाग : ७

"तुम्ही गोदामाच्या आत आला कसे हे चेक करायला मी खाली गेलो. दरवाज्याच्या कडीची आयडीया मा‍झ्या लक्षात आली. मी आत गेलो तर जेथे तुम्ही सेक्स केला त्या जागी जायची मला हुक्की आली. तुला सांगतो, तुमचा वास तेथे सगळा दरवळत होता. खाली जमिनीवर माझे लक्ष गेले, तेव्हा तुमच्यापैकी...

ललिता भाग : ८

तिच्या बोलण्याने मी भानावर आलो आणि मी हसून उभा राहलो. मी उभा राहलो तसे मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंडाचा फुगवटा स्पष्टपणे दिसायला लागला. आपोआप तिची नजर मा‍झ्या लंडाच्या फुगवट्यावर गेली. ती खाली बघत होती तोपर्यंत मी शर्टची बटण काढायला लागलो. बटणे काढून मी शर्ट काढला...

ललिता भाग : ९

तिचे म्हणणे मलाही पटले. आता तर ही सुरुवात होती. पुढे अजून बरीच गंमत घडणार होती आणि ललिताबरोबर मला बरीच मजा मारायला मिळणार होती. शेवटी सबर का फल मिठा होता है. तेव्हा मी समाधानाने हसलो आणि तिला होकार दिला. ललिताही मनमोकळेपणे हसली आणि तिने खाली मा‍झ्या लंडाकडे नजर टाकली....

ललिता भाग : १०

आम्हा दोघांची नजर एकमेकांना भिडली. जराही न शरमता ललिताने होकारार्थी मान हलवली. तिच्या होकाराने माझी नजर वरून खाली तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिच्या उभारावर ताणलेल्या टी-शर्टमधून तिची उत्तेजित झालेली स्तनाग्रे दिसायला लागली. तिच्या टपोऱ्या स्तनाग्राच्या आकाराने...

ललिता भाग : ११

ललिता जणू काही घडलेच नाही अश्या आविर्भावात शांतपणे उठून उभी राहिली आणि चालत चालत ओट्याच्या कोपऱ्यातील मोरीजवळ गेली. तेथील माठातून तांब्याने पाणी घेऊन तिने तोंडात पाणी घेत गुळण्या केल्या आणि माझ्या वीर्याचा आपल्या तोंडातील अंश साफ केला. मी लंड पॅन्टमध्ये टाकून माझी...

ललिता भाग : १३

काही क्षण ललिताची स्तनाग्रे बोटांनी दाबल्यावर मी तिच्या उभारावर पंजा पसरला आणि तिचे दोन्ही उभार हलकेच दाबले. मग मी हात खाली आणत तिच्या कंबरेवर आणले आणि तिला हळूच पुढे ओढले. ती हळूच मा‍झ्या अंगावर झोपली आणि तिच्या छातीचे ते कोवळे उभार मा‍झ्या छातीवर चिरडले गेले. तिच्या...

ललिता भाग : १४

“एके दिवशी असेच आम्ही आमची गंमत करत घरात एकटेच होतो. मामा त्याच्या लेंग्यातून लवडा बाहेर काढून कॉटवर बसला होता आणि मी त्याच्या पुढे गुडघ्यावर बसून त्याचा लवडा चोखत होते. मामाला खूप मजा वाटत होती आणि तो डोळे मिटून मा‍झ्या डोक्यावर हात फिरवत माझ्याकडून लवडा चोखून घेत...

ललिता भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी मला ललिता भेटली नाही की मला तिच्या दुकानावर जाता आले नाही. तिसर्‍या दिवशी दुपारी मी त्यांच्या दुकानावर गेलो तर फक्त शालू काकू एकट्याच दुकानात होत्या. लक्ष्मण दिसत नव्हता आणि त्या एका गिऱ्हाईकाला माल देत होत्या. म्हणून मी दुकानात आतल्या बाजूला उभा राहून...

ललिता भाग : १६

काही क्षण तसे केल्यावर मी मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बोच्याच्या भोकावर ठेवले आणि त्यावर तिची काय रिएक्शन होतेय ते मी पाहू लागलो. ललिताच्या लक्षात आले की मी तिच्या बोच्याच्या भोकावर माझा लंड ठेवला आहे तेव्हा तिचे अंग शहारले आणि ताठ झाले. उशीमध्ये खुपसलेल्या तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!