ललिता भाग : ८

तिच्या बोलण्याने मी भानावर आलो आणि मी हसून उभा राहलो. मी उभा राहलो तसे मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंडाचा फुगवटा स्पष्टपणे दिसायला लागला. आपोआप तिची नजर मा‍झ्या लंडाच्या फुगवट्यावर गेली.

ती खाली बघत होती तोपर्यंत मी शर्टची बटण काढायला लागलो. बटणे काढून मी शर्ट काढला आणि मागे खुर्चीवर टाकला. माझे कंबरेच्या वरील अंग उघडे झाले. एकदम बॉडी बिल्डरसारखी माझी छाती किंवा घड्या पडलेले सपाट पोट नव्हते पण माझे अंग बऱ्यापैकी प्रमाणबद्ध होते. मा‍झ्या छातीवर आणि पोटावर केस होती तेव्हा माझे अंग ’पुरूषी’ वाटत होते.

मग मी पॅन्टचा बेल्ट खोलू लागलो. बेल्ट उघडल्यावर मी पॅन्टचे बटण काढले आणि झिप खाली केली. मग मी पॅन्ट मा‍झ्या नितंबावरून खाली खेचली आणि मांड्यांवरून गुडघ्यावर सरकवली.

मग क्षणभर थांबून मी वर ललिताकडे पाहिले. तिची नजर मा‍झ्या जांघेत खिळली होती. मा‍झ्या अंडरवेअरमध्ये लपलेल्या मा‍झ्या कडक लंडाच्या फुगवट्यावरून कल्पना येत होती की माझा लंड बऱ्यापैकी मोठा होता आणि त्याच्या आकाराची कल्पना आल्यामुळे ललिताचे डोळे विस्फारत गेले.

तिला मा‍झ्या लंडाची व्यवस्थित कल्पना यावी म्हणून मी मा‍झ्या अंडरवेअरच्या इलास्टिकमध्ये बोटे खुपसली आणि लंडावरून अंडरवेअर खाली करू लागलो. जसे माझी अंडरवेअर खाली सरकली तसे माझा कडक लंड उसळी मारत बाहेर आला आणि ताठ होऊन ललिताच्या दिशेने सोंड काढून उभा राहला. जणू तो बोट दाखवल्या सारखे निर्देश करत तिला म्हणत होता ’तू, तू हवी आहेस मला.’

मी सावकाश माझी राहलेली अंडरवेअर खाली सरकवली आणि मा‍झ्या पायात पाडली. पायाने ती बाजूला सरकवून मी अभिमानाने तिच्यासमोर पूर्ण नागडा उभा राहलो. माझा जाडजूड, लांबलचक लंड तरारल्या सारखा ताठ होऊन तिच्याकडे बघत होता.

माझा लंड दिसल्या बरोबर ललिताच्या तोंडातून एक मादक उसासा बाहेर पडला. आश्चर्याने मोठे झालेले तिचे टपोरे डोळे सांगत होते की तिने प्रथमच माझ्या सारखा लंड बघितला होता. लक्ष्मणचा लंडही मोठा होता पण तो एका कोवळ्या युवकाचा लंड होता. पण माझा लंड एका पुरूषा सारखा प्रौढ भासत होता.

अक्षरश: तिने मा‍झ्या लंडाकडे बघून आपल्या ओठावरून जीभ फिरवली आणि एक आवंढा गिळला. मघाशी तिच्या नग्न अंगाचा माझ्यावर होणारा परिणाम पाहून ती अभिमानाने हसत होती पण आता मा‍झ्या लंडाने तिच्यावर होणारा परिणाम पाहून मा‍झ्या चेहर्‍यावर अभिमान पसरला.

मी सावकाश मागे खुर्चीवर बसलो आणि मागे रेलून, पाय फाकवून माझी पोझ घेतली. मग माझा कडक लंड हाताच्या मुठीत पकडून मी हळुवारपणे हलवू लागलो. ती अजूनही तंद्रीत असल्या सारखी मा‍झ्या लंडाकडे बघत होती तेव्हा मी तिला हळूच विचारले,

“आवडला का माझा लंड?”

“अंऽऽऽ काय म्हणालात?” तिला कळलेच नाही मी काय विचारले.

“नाही म्हटलं आवडला का माझा लंड? कधी बघितला का असा लंड?” मी हसून पुन्हा विचारले.

“नाही! नाही पाहिला कधी!” तिने प्रामाणिकपणे कबूल केले.

मी लक्ष्मणचा लंड पाहिला होता आणि तो माझ्यापेक्षा छोटा होता. त्याच्या व्यतिरिक्त तिने दुसर्‍या कोणाचा लंड पाहिला असेल की नाही ते माहीत नव्हते, तेव्हा मी असे गृहीत धरत होतो की माझाच पहिला लंड असा तिने पाहिला असावा जो ’पुरूषी’ होता. ती अवघडल्या सारखी बेडवर बसली होती तेव्हा मी तिला म्हटले,

“ललिता रिलॅक्स, बेडवर आता आरामात बस, मागे ज्या उश्या आहेत त्यावर रेलून बस, आपल्याला काही घाई नाही.”

एखाद्या आज्ञाधारक विद्यार्थिनी सारखी ललिता बेडवर मागे सरकली आणि मागील उश्यांवर रेलून बसली. माझी नजर तिच्या नग्न अंगाची हालचाल टिपत होती आणि तिच्या हालचालीतला मादकपणा पाहून अजून उत्तेजित होत असलेला माझा कडक लंड मी जोमाने हलवत होतो. मी तिच्या अंगाकडे कामवासनेने बघत होतो आणि ती मा‍झ्या लंडाकडे लालसेने बघत होती. माझी उत्तेजना अजून वाढावी म्हणून मी तिला म्हणालो,

“ललिता नुसतीच बसून रहाण्यापेक्षा मला जरा एखादा इंटरेस्टींग शो दाखव ना.”

“म्हणजे काय करू?” तिने उत्सुकतेने विचारले.

“तू पाय फाकवून बस, मला तिची योनी दाखव. जरा मला बघू तरी दे, तुझी योनी आतून कशी दिसते.”

ते ऐकून ललिता लाजल्या सारखी हसली पण पुन्हा आज्ञाधारक विद्यार्थिनी सारखी उत्साहाने मी सांगितले ते करू लागली. मागे उशीवर रेलत तिने आपले पाय फाकवले. तिच्या चेहर्‍यावर आता खट्याळपणा होता.

एखाद्या लहान मुलाला जसे आपण त्याचा आवडीचा खेळ करून दाखव म्हटले की तो आनंदाने त्याचा खेळ दाखवायला लागतो तसे ललिता आनंदाने मला आपली योनी दाखवायला लागली.

तिने पाय फाकवल्यावर तिची कोवळी योनी फाकली आणि मला तिच्या ओलसर पटलांमधली फट दिसली. काही क्षण मला तसे पाहू दिल्यावर तिने आपल्या हाताची बोटे आपल्या योनिच्या चीरेवरून हळुवारपणे फिरवली. मी ते रोखून बघत खसाखस माझा लंड हलवत होतो.

मग तिने आपल्या योनिच्या दोन्ही बाजूला बोटे ठेवून आपली योनी फाकवली आणि मला आतील गाभा दाखवला. तिच्या मादक योनिच्या आतील लालचुटुक गाभा बघून मा‍झ्या लंडाने एक आचका दिला. तिची चीर फाकल्याने काजूसारखा तिचा योनिदाणा पूर्ण दिसायला लागला. तिच्या योनिरसाने तिची योनी पूर्ण ओली झाली होती आणि चमकत होती.

तिची ती मादक कोवळी योनी बघून माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. मी खसाखस मा‍झ्या लंडावर मूठ मारून लंड हलवू लागलो. वासनेच्या त्या भरात मी तिला विचारायला लागलो,

“ललिता काय वाटतेय माझा हा लंड बघून तुला? लक्ष्मणच्या लंडापेक्षा दमदार वाटतो?”

“हो, बघितल्यावर तरी तसे वाटतेय.” तिने मा‍झ्या लंडावरून नजर न हलवता म्हटले.

“अगं नुसता दमदार दिसत नाही. त्याच्यात खरोखर चांगला दम आहे आणि त्याला तुझ्यासारखी कोवळी योनी भेटली तर त्याचा दम अजून वाढेल.” मी वासनेच्या भरात बडबडलो.

“तुम्हाला काय वाटतेय माझी योनी बघून? आवडली का माझी योनी?” अचानक ललिताने उत्तेजित होत विचारले.

“ओहऽऽऽ तुझी योनी! तुझी योनी नंबर वन आहे! तुझ्यासारखीच कोवळी दिसतेय. बघितली तर कोणी म्हणणार नाही की तू कोणाकडून तरी ही झवून घेतली आहे, एकदम कमसीन वाटतेय.” मी बडबडत म्हणालो.

“आणि अशी कमसीन योनी तुम्हाला झवायला मिळाली तर?” न राहवून ललिताने आपल्या योनिवरील दाणा कुरवाळत विचारले.

“तर? तर मी मस्तपैकी झवून काढेल तिला. झवून झवून तिचा चोथा करेल. अगदी आडवी उभी झवेल ही योनी. ओहहहऽऽ ललिता तुला माहीत नाही, तुझी योनी किती सेक्सी आहे. मी अगदी आनंदाने झवेल तुला. तू स्पर्श न करण्याची अट घातली आहे म्हणून, नाहीतर एवढ्यात झवून चोथा केला असता मी तुझ्या योनिचा. आहहहऽऽ”

आणि आमच्या दोघांमध्ये कामवासनेने खचून भरलेले आचकट विचकट संवाद चालू झाले. ललिताच्या मादक अंगाकडे बघून मी मा‍झ्या मनाला येईल तसे घाण घाण बोलायला लागलो. तसे बोलून मी चेकाळत माझा लंड त्वेषाने हलवत होतो.

ललिताही वासनेच्या भरात तिला जमेल तितके आचकट विचकट बोलत राहिली. उत्तेजनेने वेडीपिसी होत ती आपल्या योनिवरील दाणा घासू लागली. दुसर्‍या हाताने आपल्या छातीचे उभार दाबायला लागली. तिचे डोळे कामवासनेने अर्धोन्मीलित झाले होते. अस्वस्थपणे हालचाल करत ती आपला दाणा घासत होती.

शेवटी तिला राहवले नाही आणि तिने आपल्या योनित दोन बोटे घातली व त्वेषाने आपली योनी घासू लागली. आपली कंबर उचलून उचलून ती आपली बोटे आतपर्यंत घालून घेऊ लागली. तिचे अंग थरथरू लागले. डोळे मिटून घेऊन ती आपल्या छातीचे उभार करकचून दाबून घेत होती.

शेवटी तिच्या अंगातील कामवासनेचा स्फोट झाला. एक अस्फुट किंचाळी मारत ती झडायला लागली आणि कामतृप्त व्हायला लागली. आपल्या योनित बोटे घालून घालून ती रत होत गेली.

ललिताचे झडणे पाहून मा‍झ्या लंडातील कामवासनेचा स्फोट झाला. मी गचागच माझा लंड हलवत होतो आणि सुळकन मा‍झ्या लंडातून वीर्याची पिचकारी सुटली आणि हवेत उडाली. आचके देत देत माझा लंड गळायला लागला आणि वीर्याच्या पिचकाऱ्या एका मागोमाग एक उडायला लागल्या.

मनगटात आहे तितका जोर लावत मी खसाखस मूठ मारून लंड गाळत होतो. उत्तेजेनेने मी पण डोळे मिटून घेतले होते आणि तीव्र स्खलनाच्या भावना मी अनुभवत होतो. इतके पॉवरफूल स्खलन मी या पूर्वी कधीही अनुभवले नव्हते. हा सगळा ललिताच्या योनिचा परिणाम होता.

आम्ही दोघेही झडून आपापल्या जागी निपचित होऊन पडलो होतो. स्खलनाने आम्हाला एक प्रकारे ग्लानी आली होती आणि त्या धुंदीतच आम्ही गुपचूप पडून होतो. काही क्षणापूर्वी आम्ही वासनेने उन्मत्त झालो होतो पण आता गलितगात्र होऊन शांत झालो होतो. वातावरणातही एक निरव शांतता पसरली होती.

अचानक खालून फोनच्या घंटीचा आवाज आला आणि त्या शांततेचा भंग झाला. फोनच्या आवाजाने मी अक्षरश: दचकून जागच्या जागी उडालो. बेडवर ललिताही दचकून उठून बसली. पण तो फोनचा आवाज आहे, हे लक्षात आल्यावर मी पुन्हा खुर्चीत रिलॅक्स होऊन बसलो.

आम्ही दोघेही त्या आवाजाने दचकलो हे लक्षात आल्यावर आम्ही दोघेही एकमेकांकडे बघून ओशाळवाणे हसलो. फोनची घंटी वाजतच होती. फोन खाली दिवाणखान्यात होता पण सगळीकडे शांतता असल्याने त्याचा आवाज स्पष्ट येत होता आणि थोडा कर्कशच वाटत होता.

थोडा वेळ फोनची घंटी वाजून बंद झाली तसे आम्ही दोघे पुन्हा रिलॅक्स झालो. पण अचानक पुन्हा घंटी वाजायला लागली. आता मात्र मी खुर्चीत सावरून बसलो. कोण फोन करत असावे ह्याचा मी विचार करून लागलो. मा‍झ्या चेहर्‍यावरील प्रश्नचिन्ह पाहून ललिता म्हणाली,

“माझी आई तर फोन करत नसेल? तिला उत्तर नाही दिले तर ती कोणाला पाठवेल इकडे.”

ते ऐकल्यावर मी सावध झालो. जर तिच्या आईचा फोन असेल तर फोनकडे दुर्लक्ष करून चालणार नव्हते. नाइलाजाने उठत मी म्हणालो,

“मी जाऊन बघतो कोणाचा फोन आहे ते.”

“माझी आई असेल तर सांगा मी निघून गेले येथून.” ललिताने लगबगीने म्हटले.

मी हसून तिच्याकडे बघून मी होकारार्थी मान हलवली आणि तसेच नागडा खोलीच्या बाहेर पडलो. खाली जाऊन मी दिवाणखान्यात वाजत असलेला फोन उचलला, फोन शालू काकूचाच होता.

“हॅल्लो, राजेश आहेस का रे?”

“हो काकू, मीच बोलतोय. बोल.”

“अरे ललिताला तुझ्या वस्तू घेऊन पाठवले होते, तिने आणून दिल्या ना?” शालू काकूने विचारले.

“हो हो, दिल्या.” मी पटकन उत्तर दिले.

“अरे मग ती अजून कशी परत आली नाही? तिला बराच वेळ झालाय जाऊन.” तिने काळजीत विचारले.

“अगं काकू तिला अभ्यासात थोडा प्रॉब्लेम होता, ते विचारत थांबली होती थोडा वेळ.” मी उत्तर दिले.

“हो. ती म्हणाली होती मला. पण तरी बराच वेळ झाला रे. आहे का ती तिकडेच?”

“नाही. ती गेली येथून.”

“गेली? मग अजून कशी आली नाही येथे?” पुन्हा तिने प्रश्न केला.

“अगं आत्ताच दोन मिनिटे झाली बाहेर पडलीय ती. येईल घरी ती. तू काळजी करू नकोस.”

“बरं बरं. बघते तिची वाट.” असे बोलून शालू काकूने फोन ठेवून दिला.

मी सुटकेचा निश्वास सोडला. फोन ठेवून मी वर जायला वळालो तर जिन्यावरून ललिता उतरून आली. तिने आपले कपडे घातले होते. मी आश्चर्याने तिच्याकडे बघत होतो आणि ती मिश्किलपणे हसत मा‍झ्या जवळ आली.

“फोन मा‍झ्या आईचाच होता ना?”

“हं? हो!” मी गोंधळून उत्तर दिले.

“मला वाटलेच! काय म्हणत होती?”

“काही नाही. तू अजून कशी घरी आली नाही ते विचारत होती.”

“मग तुम्ही काय सांगितले?” तिने हसून विचारले.

“मी सांगितले ती दोन मिनिटे झाली येथून गेली आहे.”

“हो, मग आता मला गेलेच पाहिजे.” तिने हसून म्हटले.

“अगं थांब ललिता, लगेच चालली?” मी पुन्हा गोंधळून म्हटले.

“हो, मला जायलाच पाहिजे, नाही तर ती येईल मला शोधत. म्हणूनच मी कपडे घालून खाली आलेय.”

मा‍झ्या चेहर्‍यावरील गोंधळ, आश्चर्य तसेच हिरमोड झाल्यासारखे भाव पाहून ललिताने मला मिश्किलपणे म्हटले,

“मला माहीत आहे, तुमचा थोडा हिरमोड झाला आहे. तुम्हाला वाटले असेल आपण अजून थोडा वेळ गंमत केली असती, पण काय करू? ऑलरेडी उशीर झाला आहे. परत मी जास्त थांबले तर आईचा संशय वाढेल. तेव्हा आपण परत कधीतरी आपली गंमत चालू ठेवू. पण आत्ता मी जाते.”

ललिता

गेले चार वर्षे हा वाडा बंदच होता आणि वर्षातून दोन वेळा त्याची साफसफाई गावातील एका विश्वासू नोकराकडून केली जात होती. माझा जन्म ह्या वाड्यातच झाला होता. मी लहान असतानाच माझे आजोबा वारले होते आणि त्यांच्या पश्चात आजीने सगळी शेती आणि वाडा सांभाळला होता. तिची मुलगी म्हणजे...

ललिता भाग : २

साधारण अर्ध्या तासाने मला जाग आली. माझ्या डोक्यात त्या जोडीचाच विचार होता, तेव्हा मी पुन्हा त्या रूममध्ये आलो, ज्याच्या खिडकीतून मी त्यांना पाहिले होते. खिडकीतून गोदामात पाहिले तर ते दोघे आत दिसले नाही. बहुतेक आपला कारभार आटपून ते निघून गेले होते. मी खाली आलो आणि...

ललिता भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी वाड्यातच होतो आणि पुढच्या पडवीत आरामखुर्चीवर बसून काही कागदपत्र पहात होतो. वाड्याच्या आवाराचा दरवाजा उघडाच होता आणि त्यातून मला वाड्याकडे येणारी पायवाट दूरवर दिसत होती. आमचा हा वाडा गावाच्या बाहेर थोडा टेकडीवर असल्याने वरतून संपूर्ण गाव...

ललिता भाग : ४

मग एकदा तिची आई एका लग्नाला पुण्याला दोन दिवस गेली होती. तेव्हा रात्री घरातील एकांताचा फायदा घेत ललिताने लक्ष्मणला फशी पाडले आणि तिच्याबरोबर संभोग करायला भाग पाडले. आधी आधी तो कचरत होता पण नंतर तो पण पूर्ण साथ देऊन सुख घ्यायला लागला. त्या दोन दिवसात त्यांनी पाच/सहा...

ललिता भाग : ५

माझे गावात बरेच काम होते आणि येथून पुढे सारखे येणे जाणे असणार होते म्हणून मी वाड्यात टेलीफोन लाईन घेतली होती. त्या फोनवरून पुण्याला आई वडिलांशी तसेच इतर मित्रमंडळींशी संपर्क करायला मला बरे पडत असे. वाड्यात असताना मला गावात कोणाशी संपर्क करायचा असला की मी शालू काकूच्या...

ललिता भाग : ६

काही मिनिटे गप्पा मारल्यावर ललिताने उगाचच एक मादक अंगडाई दिली. माझी नजर लगेच तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिने घातलेला ब्लाउज टाईट असल्याने आणि तिने हात ताणून आळस दिल्याने ब्लाउजच्या हूकांमध्ये मोठी फट पडली आणि मला आतील सफेद ब्रेसीयर आणि उभाराचा भाग दिसला. माझ्या...

ललिता भाग : ७

"तुम्ही गोदामाच्या आत आला कसे हे चेक करायला मी खाली गेलो. दरवाज्याच्या कडीची आयडीया मा‍झ्या लक्षात आली. मी आत गेलो तर जेथे तुम्ही सेक्स केला त्या जागी जायची मला हुक्की आली. तुला सांगतो, तुमचा वास तेथे सगळा दरवळत होता. खाली जमिनीवर माझे लक्ष गेले, तेव्हा तुमच्यापैकी...

ललिता भाग : ९

तिचे म्हणणे मलाही पटले. आता तर ही सुरुवात होती. पुढे अजून बरीच गंमत घडणार होती आणि ललिताबरोबर मला बरीच मजा मारायला मिळणार होती. शेवटी सबर का फल मिठा होता है. तेव्हा मी समाधानाने हसलो आणि तिला होकार दिला. ललिताही मनमोकळेपणे हसली आणि तिने खाली मा‍झ्या लंडाकडे नजर टाकली....

ललिता भाग : १०

आम्हा दोघांची नजर एकमेकांना भिडली. जराही न शरमता ललिताने होकारार्थी मान हलवली. तिच्या होकाराने माझी नजर वरून खाली तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिच्या उभारावर ताणलेल्या टी-शर्टमधून तिची उत्तेजित झालेली स्तनाग्रे दिसायला लागली. तिच्या टपोऱ्या स्तनाग्राच्या आकाराने...

ललिता भाग : ११

ललिता जणू काही घडलेच नाही अश्या आविर्भावात शांतपणे उठून उभी राहिली आणि चालत चालत ओट्याच्या कोपऱ्यातील मोरीजवळ गेली. तेथील माठातून तांब्याने पाणी घेऊन तिने तोंडात पाणी घेत गुळण्या केल्या आणि माझ्या वीर्याचा आपल्या तोंडातील अंश साफ केला. मी लंड पॅन्टमध्ये टाकून माझी...

ललिता भाग : १२

तिच्या तोंडातून मी लंड खेचून काढला तेव्हा तिच्या चेहर्‍यावर शंका उमटली पण मी वर जाऊया म्हणालो तेव्हा ती हसत उठली आणि लगबगीने माझ्या पुढे जीना वर चढायला लागली. पुन्हा तिचे नितंब माझ्या चेहऱ्याजवळ नाचत होते पण मी त्यावर जास्त लक्ष दिले नाही. आम्ही भरभर चालत माझ्या खोलीत...

ललिता भाग : १३

काही क्षण ललिताची स्तनाग्रे बोटांनी दाबल्यावर मी तिच्या उभारावर पंजा पसरला आणि तिचे दोन्ही उभार हलकेच दाबले. मग मी हात खाली आणत तिच्या कंबरेवर आणले आणि तिला हळूच पुढे ओढले. ती हळूच मा‍झ्या अंगावर झोपली आणि तिच्या छातीचे ते कोवळे उभार मा‍झ्या छातीवर चिरडले गेले. तिच्या...

ललिता भाग : १४

“एके दिवशी असेच आम्ही आमची गंमत करत घरात एकटेच होतो. मामा त्याच्या लेंग्यातून लवडा बाहेर काढून कॉटवर बसला होता आणि मी त्याच्या पुढे गुडघ्यावर बसून त्याचा लवडा चोखत होते. मामाला खूप मजा वाटत होती आणि तो डोळे मिटून मा‍झ्या डोक्यावर हात फिरवत माझ्याकडून लवडा चोखून घेत...

ललिता भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी मला ललिता भेटली नाही की मला तिच्या दुकानावर जाता आले नाही. तिसर्‍या दिवशी दुपारी मी त्यांच्या दुकानावर गेलो तर फक्त शालू काकू एकट्याच दुकानात होत्या. लक्ष्मण दिसत नव्हता आणि त्या एका गिऱ्हाईकाला माल देत होत्या. म्हणून मी दुकानात आतल्या बाजूला उभा राहून...

ललिता भाग : १६

काही क्षण तसे केल्यावर मी मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बोच्याच्या भोकावर ठेवले आणि त्यावर तिची काय रिएक्शन होतेय ते मी पाहू लागलो. ललिताच्या लक्षात आले की मी तिच्या बोच्याच्या भोकावर माझा लंड ठेवला आहे तेव्हा तिचे अंग शहारले आणि ताठ झाले. उशीमध्ये खुपसलेल्या तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!