लपा-छपी भाग : १०

मी अडगळीच्या खोलीत आधी सगळीकडे इतरांना शोधले होते तेव्हा वैशूताई मला कुठे दिसली नव्हती. बरें मी इथेच येवून लपणार हे पण तिला माहित होते अन तसे तिनेच मला सांगितले होते. तेव्हा मग आता ती कुठे गेली ह्याचे मला आश्चर्य वाटायला लागले.
तेवढ्यात मला त्या सिक्रेट जागेच्या पुढे वैशूताई उभी असलेली दिसली. तिने अंधाऱ्या जागेकडे पहात हळुच मला हाक मारली.
“बंटी. तू आहेस का आत?”
पण मी काही तिला उत्तर दिले नाही, जसे पहिल्यावेळी मी बाहेर उभा असताना तिने उत्तर दिले नव्हते तसे. मग वैशूताईने आपला हात उचलून पुढे आणत मला चेक करायचा प्रयत्न केला. तेव्हा मग मी तिचा हात धरला आणि तिला आत ओढले. जसे तिने पहिल्यावेळी मला केले होते तसे. तिला ओढून मी माझ्या अंगावर दाबून धरले अन तिच्या कंबरेभोवती हाताचा विळखा घालून मी तिला मिठी मारली!
आता पहिल्या वेळेपेक्षा उलट परिस्थिती तेथे होती. पहिल्यावेळी वैशूताई आत भिंतीला टेकून उभी होती अन तिने मला मिठीत आवळून घेतले होते. आणि आता मी भिंतीला टेकून उभा होतो अन मी तिला मिठीत आवळून धरले होते. पहिल्या वेळी मी तिला पटकन मिठी मारली नव्हती पण ह्यावेळी वैशूताईने पटकन माझ्या कंबरेत हात घालून मागे नेले अन मला जोरात मिठी मारली!
आता तिच्या मांड्या माझ्या मांड्यांना भिडल्या होत्या. तिच्या जांघेचा भाग माझ्या लंडाच्या भागावर खुपला गेला होता. तिचे पोट माझ्या पोटावर चिकटले होते. तिचे दोन्ही भरगच्च उभार माझ्या छातीला बोचत होते. तिचा डावा गाल माझ्या डाव्या गालावर दाबला गेला होता. प्रेमी युगुलाप्रमाणे आम्ही बहीण-भाऊ त्या अंधाऱ्या सिक्रेट जागेत एकमेकांना मिठीत आवळून धरत उभे होतो.
“कुठे गेली होतीस तू, ताई? तू तर माझ्या आधी आत पळून आली होतीस.” मी हळुच तिच्या कानाची पळी ओठात धरत कुजबुजत बोललो.
“मी टॉयलेटमध्ये गेले होते.” तिनेही माझ्या कानाची पळी ओठात धरून हळुच म्हटले.
“इतक्यात? इतक्या लवकर?” मी आश्चर्याने विचारले.
काल ती झडल्यानंतर टॉयलेटमध्ये पॅन्टी बदलायला गेली होती. अन आज अजुन आम्ही विशेष काही चावट केले नसताना तिला लगेच टॉयलेटमध्ये जायची गरज का पडली असा मला प्रश्न पडला. मी आधीच्यावेळी तिला मिठी मारून आवळले अन तिच्या गालाची कसून पप्पी घेतली होती त्यामुळे ती झडली होती की काय? असा स्टुपिड विचार माझ्या मनात आला.
“इतक्या लवकर म्हणजे? सू तर कधी पण येवू शकते ना? त्याला लवकर अन उशीरा असे काही असते का?” वैशूताईने माझ्या कानाच्या पळीला हलकेच चावा घेत म्हटले.
“ओहहह. तू सू करायला टॉयलेटमध्ये गेली होतीस होय. मला वाटले.” मी ओशाळवाणे हसत म्हटले.
“तुला काय वाटले?” ताईने आश्चर्याने विचारले.
“काही नाही, काही नाही.” मी भांबावत उत्तर दिले कारण मला खरे काय वाटले ते मी तिला सांगू शकत नव्हतो.
“पण मला माहितीये तुला काय वाटले ते!” वैशूताई माझ्या कानावर जीभ फिरवत चावटपणे म्हणाली.
“काय वाटले मला? सांग बरं.” मी फुशारकीत तिला विचारले अन तिच्या कानावर जीभ फिरवली.
“काल मी तुला पाहिले होते.” वैशूताई गुढपणे हसत म्हणाली.
“पाहिले होते? कुठे? कधी?” मी आश्चर्याने तिला विचारले.
“मागच्या आवारात. टॉयलेटच्या बाहेर. जेव्हा मी आतमध्ये होते अन तू बाहेर मी यायची वाट बघत उभा होतास तेव्हा.” तिने माझ्या कानाची पळी ओठात धरून चघळत म्हटले.
ते ऐकून मी सावध झालो अन हळुच तिला विचारले, “तू काय पाहिलेस? आणि कसे पाहिलेस?”
“टॉयलेटच्या दरवाज्याच्या फटीतून.” तिने शेवटी खुलासा केला अन मला क्लिअर झाले.
ओहहह म्हणजे माझ्यासारखेच वैशूताई पण मला त्या फटीतून बघत होती होय! पण मी ते लगेच मान्य केले नाही अन पुढे तिला विचारले,
“अच्छा. म्हणजे तू मला टॉयलेटच्या फटीतून पहात होतीस? अन तू काय पाहिलेस?” मी तिच्या कानाची पळी चघळत विचारले.
“जे तू केले होतेस ते.” तिने मला अजुन आवळत माझ्या गालावर गाल घासत म्हटले.
“अन मी काय केले होते सांग. तू बरोबर सांगितलेस तरच मानेन.” मी पण तिला अजुन आवळून धरत माझा गाल तिच्या गालावर घासत म्हणालो.
“बस काय. आता मी फटीतून पाहिले म्हणतेय म्हणजे तू केले ते मी पाहिले असणार ना? तुला पण माहित आहे तू काय केले होतेस.” तिने चावटपणे हसून म्हटले.
“काय माहित? तू हवेत तीर मारत असशील. तू बरोबर सांगितलेस तरच मी मान्य करेल की तू पाहिले होतेस ते.” मी ठामपणे म्हणालो.
“बरं बाबा! सांगते मी! तू तुझी सुकी अंडरवेअर दोरीवरून काढून घेतलीस अन खिश्यात घातलीस. अन मग माझ्या नंतर तू टॉयलेटमध्ये जावून ती बदलून बाहेर आलास. खुप वेळाने. तेव्हा तू आधी ओली झालेली अंडरवेअर दोरीवर वाळत घातलीस.” ताईने सगळे व्यवस्थित सांगितले.
“हंम्म्म. बरोब्बर! म्हणजे तू नक्कीच मला फटीतून ते करताना पाहिलेस,” मी ते मान्य करत तिला अजुन आवळून धरले अन पुढे तिला विचारले, “अग पण ताई. मी बाहेर आलो तेव्हा तर आवारात कोणीच नव्हते. मी वाड्याच्या दरवाज्याकडेही निरखून पाहिले होते अन मला तू कुठे दिसलीच नाहीस. मग मी माझी ओली अंडरवेअर तेथे दोरीवर वाळत घातलेली तुला कसे माहित? तू कुठून बघितलेस?” मी नवलाईने तिला विचारले.
“मी वाड्यात वरच्या मजल्यावर गेली होते आणि कोपऱ्यातल्या खोलीच्या खिडकीतून तुला गुपचूप पहात होते.” तिने मला आवळून धरत खुलासा केला.
“हंम्म्म. अस्स होय. माझ्यावर नजर ठेवून होतीस होय तू.” मी तिच्या पाठीवर एक हलकी चापट मारत म्हटले.
“होऽऽऽ तुझे चाळे पाहून तुझ्यावर नजर ठेवली ते बरे केले असे वाटायला लागले मला!” दिदीनेही माझ्या पाठीवर चापट मारत माझ्या पळीचा हलका चावा घेत म्हटले.
“मी काय चाळे केले ग, ताई? तुला काय माहित?” मी हसून तिच्या पाठीवरून हात फिरवत विचारले.
“तुझी ओली अंडरवेअर वाळत घातल्यानंतर तू काय काय केलेस?” तिनेच उलट मला प्रश्न विचारला.
“काय काय केले मी? तू पाहिले म्हणतेस ना? मग सांग ना.” मी चावटपणे हसून तिला विचारले.
“हंम्म्म. नालायक! माझ्या तोंडून वदवतोय होय? मग ऐक! माझ्या ब्राला तू हात लावलास. माझ्या पॅन्टीला तू हात लावलास. ते चाळे करत होतास तू!” तिने परत माझ्या पाठीवर चापट मारत मला म्हटले.
ते ऐकून क्षणभर मला छातीत धस्स झाले की तिने ते पाहिले! पण पुढच्याच क्षणी माझी मनातली भिती निघून गेली की त्याबद्दल तेव्हा तिने मला काही जाब विचारला नव्हता की आत्ताही ती रागावून-वैतागून काही बोलत नव्हती. म्हणजे मी जे केले ते तिने पाहिले होते, तरीही त्याबद्दल ती नाराज नव्हती. म्हणजे त्याबद्दल तिचे काही तक्रार नव्हते किंवा त्यात तिला काही चुकीचे वाटले नाही असाच मी समज करून घेतला.
“हंम्म्म. मग कशाला हात लावलास माझ्या ब्रा-पॅन्टीला? काय मिळाले तुला तसे करून?” वैशूताईने चावटपणे हसून मला विचारले.
“समाधान! आनंद! मज्जा वाटली!” मी बिनधास्त तिला सांगितले.
“अच्छा. अस्स आहे होय. अन मी आई-बाबांना सांगितले तर?” तिने लटकेपणे मला धमकावत म्हटले पण त्याच्या उलट मला अजुन जवळ आवळून धरले.
“नाही. तू तसे करणार नाहीस. कारण मी पण तुला पाहिले होते!” मी तिला आवळून धरत गुढपणे हसत म्हणालो.
“मला पाहिले होते? कधी? कुठे?” आता तिची आश्चर्याने विचारायची पाळी होती.
“तेव्हाच. तेथे. मी टॉयलेटमध्ये गेल्यानंतर. मी पण फटीतून तुला पाहिले!” शेवटी मी पण खुलासा केला.
“हंम्म्म. अस्स होय. अन काय पाहिलेस तू?” तिने माझ्या टोनमध्येच मला विचारले.
“जे तू केलेसे ते. तुला माहित आहे तू काय केले होतेस ते.” मी पण तिच्याच टोनमध्ये बोलत म्हणालो.
“हंम्म्म. तू सांगितलेस तरच मी खरे मानेल. तुझ्यासारखेच.” तिने मला वेडावून बोलत म्हटले.
“हो का. मग सांगतो मी! तू तुझ्या परकरमध्ये गुंडाळलेली तुझी ओली पॅन्टी काढलीस अन वर दोरीवर वाळत घातलीस. म्हणजे माझ्या अंडरवेअरसारखी तुझी पॅन्टी पण ओली झाली होती, जी तू सुकी पॅन्टी आत घेवून जावून बदललीस अन ती पॅन्टी धुवून आणून वाळत घातलीस. हो की नाही?” मी माझा खुलासा सांगितला.
“नालायक आहेस! खरंच पाहिलेस की सगळे! बेशरम!” म्हणत वैशूताई माझ्या पाठीवर लटक्या रागात चापट्या मारू लागली.
त्यावर मी वैशूताईच्या पाठीवर फिरवत असलेले हात खाली नेले अन तिच्या नितंबावर ठेवले. त्यावर ताई स्तब्ध झाली अन मला मारायचे थांबवून गप्प झाली.
आता तिने काय प्रतिक्रिया द्यावी बहुतेक ह्याच विचारात ती पडली असावी अन काही न सुचून गप्प उभी राहिली असावी. मी पण मारे तिच्या नितंबावर हात ठेवले होते खरे पण आता पुढे काय करावे हे मला सुचेनासे झाले!
शेवटी मग मनाचा हिय्या करत मी तिच्या दोन्ही नितंबाच्या गोलाईवर माझे दोन्ही हात फिरवायला लागलो. मी तसे करायला लागलो तसे वैशूताईने मला अजुन जोरात मिठी मारली अन ती माझ्या पाठीवरून आपले दोन्ही हात हळुवारपणे फिरवायला लागली.
इतका वेळ माझ्या लक्षातच आले नाही की वैशूताईला गच्च मिठीत घेवून ते बोलत असताना माझा लंड कधीच टाईट झालेला होता अन तिच्या जांघेत तो चांगलाच खुपत होता. तिला तो ताठलेला नक्कीच स्पष्ट कळत असावा अन असे असूनही ती आपली जांघ, म्हणजे पर्यायाने आपली पुच्ची माझ्या लंडावर दाबून धरत होती.
तिच्या पुच्चीवर माझा लंड दाबला गेला आहे ही जाणीव मला झाली अन माझे दोन्ही हात तिच्या भरगच्च नितंबावर आसुसल्यासारखे फिरायला लागले. नकळत माझी कंबर सुक्ष्मपणे हलायला लागली, जणू मी तिला पुढून झवत आहे अशी.
त्याने वैशूताई बहुतेक अजुन उत्तेजित व्हायला लागली अन वर माझ्या गालावर आपला गाल घासायला लागली. मी पण तिच्या गालावर गाल घासून तिला साथ द्यायला लागलो. तिचे हातही माझ्या नितंबावर गेले अन ती पण माझे नितंब दाबायला लागली, अन पर्यायाने माझा लंड आपल्या पुच्चीवर अजुन दाबून घ्यायला लागली.
वर आमचे गाल एकमेकांच्या गालावर घासले जात होते अन त्या घासल्या जाणाऱ्या भागाचा विस्तार होत गेला. म्हणजे आधी जिथे आम्ही एक दोन इंच गाल घासत होतो तो वाढत वाढत ३/४ इंच व्हायला लागला. आणि मग एका क्षणाला आमच्या ओठांची कड एकमेकांच्या ओठाच्या कडेला भेटू लागली. अन मग पुढिल ३/४ वेळा घासण्याच्या भरात आमचे ओठ कधी एकमेकांच्या ओठावर आले ते आम्हाला कळलेच नाही.
आणि मग वैशूताईने तिचे ओठ माझ्या ओठांवर दाबले अन मी माझे ओठ तिच्या ओठांवर दाबले! मग अधाश्यासारखे आम्ही दोघे बहीण-भाऊ एकमेकांचे ओठ चोखायला लागलो, चुंबायला लागलो. खाली मी वैशूताईचे नितंब दाबत चिवडत तिला माझ्या लंडावर दाबून घेत होतो अन ती माझे नितंब दाबत मला स्वत:च्या पुच्चीवर दाबून घेत होती.
आम्ही त्या सिक्रेट अंधाऱ्या जागेत एखाद्या प्रेमी जोडप्याप्रमाणे आसक्त, उत्कट, प्रणय-चुंबन घेत होतो. अन कोणी जर आम्हाला पाहिले असते तर सांगूनही खरे वाटले नसते की आम्ही दोघे सख्खे बहीण-भाऊ होतो.
अचानक वैशूताईने जोर लावून मला मागे ढकलले. पण मी ऑलरेडी भिंतीला टेकलेलो होतो तेव्हा मी मागे गेलो नाही तर त्या जोराने ती माझ्यापासून दूर पुढच्या बाजुला गेली. ती जवळ जवळ त्या अंधाऱ्या जागेतून बाहेर पडली अन अंधारात माझ्याकडे नशेत असल्यासारखी पाहू लागली. अर्थात, अंधारत तिला मी अजिबात दिसत नव्हतो पण मला ती बाहेरच्या अंधूक प्रकाशात दिसत होती.

लपा-छपी भाग : ११

अचानक दरवाज्याच्या बाहेर पाऊले वाजली अन वैशूताई पटकन परत आत आली. मी लगेच तिला जवळ ओढून घेतले अन जास्तीत जास्त आत अंधारात पकडून धरले. राज्य असलेला रोहित गुपचूप अडगळीच्या खोलीत आला होता. तो इकडे तिकडे पडलेल्या फर्नीचर अन सामानाच्या मागे जावून कोणी भेटतय का हे चेक करत...

लपा-छपी भाग : ९

आमची दुपारची जेवणे झाली आणि घरातली वडिलधारी मंडळी वामकुक्षी घ्यायला आपापल्या रूममध्ये निघून गेली. आम्ही सगळी मुलें अन अर्थात वैशूताई पुढच्या आवारात जमलो आणि आमची अनोखी छुपी लपाछपी आम्ही चालू केली.सगळ्यात पहिले माझ्यावर राज्य आले आणि मी हडबडलो. आता मला आधी सगळ्यांना...

लपा-छपी भाग : ८

मध्यानीला साडे-बाराच्या दरम्यान आम्ही सगळी मुलें मागच्या आवाराच्या भिंतीच्या मागे जी झाडी होती तेथे खेळत होतो तेव्हा वैशूताई आम्हाला जेवायला बोलवायला आली. आल्या आल्या तिने आम्हा सगळ्यांना गोळा केले आणि उत्साहाने आम्हाला म्हणू लागली,“मुलांनो. आज पण आपल्याला लपाछपी...

लपा-छपी भाग : ७

त्या वाक्यात तिला काय म्हणायचे होते ते आता मला स्पष्ट व्हायला लागले. म्हणजे वैशूताईला म्हणायचे होते की आम्ही दोघे परत त्या जागी लपणार होतो. म्हणजे त्या एकदम टाईट जागी आम्ही दोघे परत एकमेकांना चिटकुन ऊभे रहाणार होतो.कदाचित ती पुढे अन मी मागे. किंवा मी पुढे अन ती मागे...

लपा-छपी भाग : ६

त्याने बहुतेक सगळ्यांना आऊट केले होते आणि तो मला अन वैशूताईला वेड्यासारखा शोधत होता. आम्हा दोघांना शोधून काढले की तो फ्री होणार होता आणि दुसऱ्या कोणावर राज्य येणार होते.मी किंवा वैशूताईने त्याला धपाटा घातला तर त्याला परत राज्य घेवून परत सगळ्यांना आऊट करावे लागणार...

लपा-छपी भाग : ५

पुन्हा एकदा आमच्या हालचाली सिनेमातल्या स्लो-मोशन सारख्या एकदम कमी स्पीडमध्ये हळुवारपणे होत होत्या. तिच्या दोन्ही ऊभारांच्या घळीमध्ये माझा दंड, तिच्या पोटावर हाताचा भाग आणि खाली तिच्या पुच्चीच्या भागावर माझ्या हाताचा पंजा जरा जास्तच वेळ रेंगाळत होता. माझ्या अंगाचा भाग...

लपा-छपी भाग : ४

गेल्या वेळेसारखे राहुलवरच राज्य होते आणि त्याचे शंभर आकडे होईपर्यंत मी अडगळीच्या खोलीजवळ आलो. आता पुढे काय होईल आणि मला काय अनुभवायला मिळेल ह्या विचाराने माझ्या मनाची हुरहूर वाढली.माझी छाती जोराने धडधडायला लागली आणि माझा श्वास जोराने व्हायला लागला. मी हाताने आधी ती...

लपा-छपी भाग : ३

मला चांगले माहीत होते की मुलगी उत्तेजित झाली की तिची स्तनाग्रे कडक आणि लांब होतात. मुलगी एक्साईट असेल तर तिचे निप्पल हार्ड होतात. आत्ताही वैशूताईचे कडक आणि निबर झालेले निप्पल माझ्या पाठीला जसे रुतत होते, घासत होते त्यावरून नक्कीच ती उत्तेजित झालेली कळत होती.म्हणजे...

लपा-छपी भाग : २

ते जे काही मी हातात धरले होते ते मी सोडुन दिले आणि त्याकडे पाठ करून वळलो. कपाट आणि त्या गोष्टीच्या मध्ये दबलेल्या अवस्थेत मी ऊभा होतो. ते काय आहे ह्याचा मी अंदाज घेवू लागलो तेव्हा मला जाणीव झाली की माझ्या पाठीवर दोन मऊ मऊ गोळे दवलेले होते.तो स्पर्श, त्याचा मऊपणा,...

लपा-छपी

मे महिन्याच्या किंवा नाताळाच्या सुट्टीत आमचा वाडा पाहुण्यांनी अगदी भरून जायचा. आजी-आजोबांना ३ मुलें आणि २ मुलीं होत्या. त्यांच्या मुलींची म्हणजे आमच्या आत्यांची लग्ने झाली आणि त्या आपल्या सासरी गेल्या.त्यांची दोन्ही लहान मुलें, म्हणजे आमचे काका नोकरी निमित्त एक...

error: नका ना दाजी असं छळू!!