लपा-छपी भाग : ४

गेल्या वेळेसारखे राहुलवरच राज्य होते आणि त्याचे शंभर आकडे होईपर्यंत मी अडगळीच्या खोलीजवळ आलो. आता पुढे काय होईल आणि मला काय अनुभवायला मिळेल ह्या विचाराने माझ्या मनाची हुरहूर वाढली.
माझी छाती जोराने धडधडायला लागली आणि माझा श्वास जोराने व्हायला लागला. मी हाताने आधी ती जागा चाचपुन पहायचे ठरवले, असे दाखवत की तेथे ताई लपलेली आहे का ते मी चेक करतोय. मग तो चाचपणारा हात कोठल्या लेवलवर धरावा ह्याचा मी विचार करायला लागलो.
मागच्या वेळेसारखा मी तो खाली कंबरेच्या लेवलला ठेवू शकत नव्हतो कारण यदा कदाचित मागच्या वेळेसारखा माझा हात तिच्या पुच्चीला लागला तर तो ह्यावेळी मी मुद्दाम लावला असे तिला वाटेल. हीच गोष्ट होती जर मी हात छातीच्या लेवलवर ठेवला तर. कारण मग तिच्या ऊभाराला स्पर्श व्हावा म्हणून मी हात छातीच्या लेवलला ठेवला असे तिला वाटले असते.
शेवटी मग मी हात पोटाच्या लेवलवर ठेवायचे ठरवले कारण जर हात पोटाला लागला तर तिला इतके काही स्ट्रेंज वाटले नसते.
राहुलचे आकडे मोजुन झाले होते आणि तो आता तेथे येण्याच्या मार्गावर होता. तेव्हा मी मनाचा हिय्या करत डेअरींग केली आणि दरवाज्याच्या मागे त्या फटीसमोर ऊभा राहिलो. मग वेळ वाया न घालवता मी माझा हात आत अंधाऱ्या फटीत घालुन तेथे ताई आहे का हे चाचपल्याचे नाटक करू लागलो.
पण माझ्या हाताला काही लागले नाही! अरे असे कसे काय? वैशूताई येथे आहे की नाही?’ आश्चर्याने मी हात आजुबाजुला फिरवून चेक करू लागलो की वैशूताई तेथे लपली आहे की नाही?
अचानक माझा हात पकडला गेला आणि मला आत ओढले गेले! माझा हात पकडुन मला ओढण्याच्या नादात माझा हात वर खेचला गेला आणि तो मऊ गुबगुबीत भागावर दाबला गेला. तो छातीचा ऊभार होता हे कळायला मला एक सेकंदही लागला नाही आणि तो वैशूताईचा होता हे मी झोपेतही सांगू शकलो असतो!
“ये पटकन आत! किती वेळ लावतोय.” वैशूताईचा दबका आवाज जो फक्त मलाच ऐकू आला.
मी लगबगीने आत फटीत शिरलो आणि तिला चिटकुन ऊभा राहिलो. काही सेकंद गेल्यानंतर मला जाणीव व्हायला लागली की मी कसा ऊभा होतो ते. माझा खेचलेला हात वैशूताईने आपल्या ऊभारावर दाबून धरला होता आणि मी ताईला पुढून चिटकुन ऊभा होतो.
तिच्या छातीचा गोळा माझ्या हाताखाली दबला होता तर दुसरा गोळा माझ्या छातीवर दबला होता. झालेच तर खाली माझ्या जांघेचा भाग तिच्या जांघेवर दबला होता. तश्या अवस्थेत चिटकुन ऊभे राहिल्याशिवाय पर्यायच नव्हता कारण ती जागा आम्हा दोघांना लपायला छोटी होती तेव्हा एकमेकांना चिटकुन ऊभे रहाणे ही गरज होती.
पण मागच्या वेळी मी पाठमोरा होतो आणि वैशूताई माझ्या मागे होती. पण आता तिने मला आत ओढले होते तेव्हा मी तिला पुढून चिकटलो होतो, जे मागच्या वेळेच्या अनुभवापेक्षा वेगळे होते. आम्हा दोघांची तोंडे एकमेकांजवळ होती, आम्हा दोघांची छाती एकमेकांच्या छातीवर दबली होती, आम्हा दोघांच्या जांघा एकमेकांच्या जांघेला चिकटल्या होत्या.
ह्याचा परिणाम सगळ्यात पहिला माझ्या शॉर्टमध्ये झाला आणि माझा लंड फुरफुरायला लागला. अजुन काही सेकंद आणि माझा घोडा उसळणार होता, जे वैशूताईच्या नक्कीच लक्षात येणार होतो. आणि मग तिने मला ज्या स्पीडने आत ओढले होते त्याच्या दुप्पट स्पीडने ती मला बाहेर उडवणार होती.
तेव्हा मीच किंचित मागे व्हायला लागलो आणि जागीच फिरायला लागलो, जेणेकरुन वैशूताईकडे माझी पाठ व्हावी. तिनेही माझा हात, जो तिच्या एका ऊभारावर दाबुन धरलेला होता तो सोडुन दिला जेणेकरुन मला वळता यावे.
हळूहळू मी वळु लागलो आणि त्या प्रोसेसमध्ये माझ्या हाताचा दंड तिच्या मऊ गुबगुबीत ऊभारावर घासला जावू लागला. ती जागा खुपच टाईट होती त्यामुळे माझ्या दंडाला तिचा ऊभार चांगलाच घासला जात होता. जणू आपल्या ऊभाराने ती मसाज करतेय असा तो दाब होता.
पुन्हा तो काळ, वेळ आणि क्रिया फक्त काही सेकंदाचीच होती पण मला ती स्तब्ध झालेली किंवा सिनेमात पाहिलेल्या स्लो-मोशनसारखी भासत होती. मी पुर्ण वळुन वैशूताईकडे पाठ करून ऊभा राहिलो तसे तिने आपले हात माझ्या खांद्यावर ठेवले आणि मला ती मागून पुर्ण चिकटली.
आता परत त्या दिवशीसारखे माझ्या पाठीवर तिच्या छातीचे दोन्ही गुबगुबीत ऊभार दबायला लागले आणि आज त्यांचा दाब त्या दिवशीपेक्षा जास्तच मला जाणवत होता.
“बंटी, तू परत कशाला आलास रे इथे?” वैशूताईने हळुच आपले ओठ माझ्या कानाला लावून म्हटले तसे मी किंचित दचकलो आणि मी कान बाजुला घेतला.
ती असे माझ्या कानाला ओठ लावून बोलेल हे माझ्यासाठी अनपेक्षित होते त्यामुळे मी दचकलो. आणि ते तिच्या लक्षात आले तसे ती खसखसली! मी दचकलो ह्याची तिला गंमत वाटली आणि ती हसुन पुन्हा माझ्या कानाला ओठ लावत कुजबुजली,
“काय रे. दचकलास होय? तुला काय वाटले भुत आले?”
“हॅऽऽऽ दचकणार नाही तर काय? एकतर तू कानाला ओठ लावले तर मला गुदगुल्या झाल्या. त्यात आणि कानात श्वास सोडत बोललीस. मग मी दचकणार नाही तर काय? मी किंचित त्रासिकपणे तिला म्हटले.
“हीऽऽऽ हीऽऽऽ हीऽऽऽ तुला गुदगुल्या झाल्या होय. अश्याऽऽऽ अश्या झाल्या काऽऽऽ”
मजेत असे म्हणत ती परत माझ्या कानाला आपले ओठ हलकेपणे लावू लागली ज्याने मला गुदगुल्या होवू लागल्या आणि मी माझी मान आकसुन तिच्या ओठांपासून कान बाजुला नेवू लागलो. पण ती आपले तोंड अजुन माझ्या कानाकडे आणून माझ्या कानाला पुन्हा पुन्हा हलका स्पर्श करू लागली आणि मी अजुन माझी मान आकसून घेवू लागलो.
त्या गंमतीत ती माझ्या अंगावर जास्तच चिकटायला लागली ज्याने तिचे ऊभार चांगलेच माझ्या अंगावर चिरडले जावू लागले. तसेच खाली तिच्या मांड्या माझ्या मांड्यांना घासल्या जावू लागल्या. झालेच तर तिच्या जांघेचा भाग माझ्या नितंबावर घासला जावू लागला.
मला खरे तर तिच्या ओठांच्या स्पर्शाच्या संवेदनेपेक्षा जास्त संवेदना तिच्या ऊभारांची स्पर्शाची, तिच्या जांघेच्या स्पर्शाची आणि तिच्या मांडीच्या स्पर्शाची जाणवत होती.
“नको ना ग ताई सतवूस. प्लिज!” शेवटी मीच तिला थांबण्याची विनंती केली.
“तू परत इथे का लपायला आलास?” आता वैशूताईने लाडिकपणे माझ्या कानात कुजबूजत पुन्हा मला विचारले.
“अग ही जागा लपायला एकदम बेस्ट आहे म्हणून.” मी उत्तर दिले.
“पण ही जागा माझी आहे. तेव्हा जा तू बाहेर.” असे म्हणत ती मला बाहेर ढकलायला लागली.
पण तिच्या ढकलण्यात सिरिअसनेस नव्हता तर मस्करी होती कारण ती अजिबात जोर लावत नव्हती. माझ्या ते लक्षात आले पण मी पण नाटकीपणे गयावया करत तिला म्हटले,
“नको ना ग ताई. मी पकडला जाईल ना.”
“मग पकडुन दे ना. मला काय त्याचे?” तिने लाडाने म्हटले.
“अस ग काय करतेस ताई? मी तुझा भाऊ आहे ना.”
“भाऊ तर तो राहुल पण आहे. मी त्याला मदत करेन.” ती मिश्किलपणे हसत म्हणाली.
“असं ग काय करतेस, ताई. मी तुझा सख्खा भाऊ आहे ना? मग आपण एकमेकांना सांभाळुन घ्यायला पाहिजे ना?” मी तिची मनधरणी करत म्हटले.
“हंम्म्म. हा बाकी विचार करण्यासारखा पॉईंट आहे.” तिने उसासा सोडत म्हटले.
“हो ना. मग राहू दे ना मला इथे.” मी लाडिकपणे तिला म्हटले.
“बरं. ऐकते मी तुझे आता. पण मग मी सांगेल ते करायचे.” असे म्हणत तिने लाडाने मला मागून आवळले ज्याने तिचे ऊभार अजुनच माझ्या पाठीवर चिरडले.
आमचे हे सगळे बोलणे एकदम बारीक आवाजात कुजबुजल्यासारखे होत होते, जे करताना वैशूताई पुर्णपणे मला चिकटली होती, माझ्या अंगावर रेलली होती. तसेच ती आपले ओठ माझ्या कानाला लावत होती तर कधी आपले ओठ माझ्या कानाच्या पळीवर घासत होती. त्याने मला गुदगुल्याही होत होत्या, मजाही वाटत होती आणि एक वेगळी उत्तेजना जाणवत होती.
मध्ये मध्ये मी डोके थोडे बाजुला वळवत असे ज्याने तिच्या ओठांचा स्पर्श माझ्या गालाला व्हायचा. मी जर अजुन डोके वळवले असते तर तिच्या ओठांचा स्पर्श माझ्या ओठांनाही झाला असता पण ती डेअरींग माझ्याच्याने होत नव्हती.
जे स्पर्शसुख मला वैशूताईच्या अंगाचे मिळत होते ते माझ्यासाठी खुप होते! तिच्याशी इतकी जवळीक मी या आधी कधी अनुभवली नव्हती. आम्ही मोठे झालो तसे एकमेकांना असे चिटकुन ऊभे रहाणे किंवा असा स्पर्श करणे बंदच झाले होते.
त्यामुळे वैशूताईच्या अंगाला असे चिटकुन ऊभे रहाणे हा एक वेगळाच एक्साईटींग अनुभव होता. उत्तेजनेने माझे अंग कंप पावत होते आणि हळूहळू माझा लंड कडक होत चालला होता. पण आता मी तिच्या पुढे ऊभा होतो त्यामुळे मला तो कडक होण्याचे काही टेन्शन नव्हते. तेव्हा मी बिनधास्त ताईच्या मांसल अंगाच्या स्पर्शसुखाची मजा घेत होतो.
“हे बघ. गेल्यावेळी तू धपाटा घालायला बाहेर गेला होतास. ह्या वेळी मी जाणार त्याला धपाटा घालायला.”
“अग पण ताई. तू जेव्हा धपाटा घालायला जातेस तेव्हा आऊट होतेस. तू जोरात पळत नाहीस त्यामुळे पकडली जातेस. एक तर तू पकडली जाशील आणि मी पण पकडला जाईल.”
“ते मला माहीत नाही. मी आता धपाटा घालायला बाहेर जाणार.” तिने हट्ट धरला.
“बरं ठिक आहे. पण मग मी सांगेल तेव्हा बाहेर जा. म्हणजे तो तुला आऊट म्हणायच्या आधी तू धपाटा घालशील.” मी तिला म्हणालो.
“तुझं मी का ऐकावं?” वैशूताईने पुन्हा लाडिकपणे माझ्या कानाची पळी ओठात धरत कुजबुजत म्हटले.
“अग. तो दरवाज्याच्या बाहेर एक्झॅक्टली कुठे असतो त्यावरुन बाहेर पडुन त्याच्या मागे पळायचा स्पीड ॲडजस्ट करायचा असतो. तो मागे वळुन पाहीपर्यंत त्याला गाठायचे असते आणि धपाटा घालायचा असतो. ते जजमेंट मला बरोबर माहीत आहे. म्हणून तुला मी सांगेल तेव्हाच बाहेर पड आणि सांगेल त्या स्पीडने त्याच्यामागे पळ. कळलं?”
मी तिच्या ओठांना माझा कान अजुन दाबत म्हणालो जेणेकरुन मला तिच्या टपोऱ्या ओठांचा मांसलपणा अजुन जास्त अनुभवायला मिळावा.
“येस्स, सर. जसा काय तू माझा टिचर आहेस असा बोलतोयस.” तिने हसुन मला कसुन मिठीत घेत म्हटले. माझे लक्ष फक्त तिच्या खुपणाऱ्या ऊभाराच्या स्पर्शावर केंद्रित होते.
“ॲटलिस्ट खेळात तरी मी तुझा टिचर आहे.” मी फुशारकी मारत म्हणालो.
“बरं बरं. स्वत:ला जास्त शहाणा समजू नकोस. आता तू मागे ये. मी पुढे गेले तरच बाहेर पडु शकते.”
“अग पण ते कसे शक्य आहे?” मी शंकेने विचारले.
“का? शक्य नसायला काय झालं?”
“अग. तुला पुढे यायचे म्हणजे मला आधी बाहेर निघावे लागेल आणि मगच तू बाहेर पडशील. मग मी पहिला आत आलो की तू आत येशील आणि माझ्या पुढे ऊभी रहाशील.” मी खुलासा केला.
“अरे तू आणि मी बाहेर पडलो तर पकडले जावू. नाही नाही. आपल्याला बाहेर नाही पडता येणार. आपल्याला इथेच जागा बदलायला पाहिजे.” वैशूताईने ठामपणे म्हटले.
“अग पण कसे काय? इथे जागाच नाही फिरायला.” मी शंका व्यक्त करत म्हटले.
“आपल्याला मॅनेज करायला पाहिजे. तू कपाटाला पाठ लावून जास्तीत जास्त चिटकुन ऊभा रहा. मी वळुन तुझ्या साईडने पुढे जाते. जसे मी पुढे जाईल तसे तू माझ्या मागे ये. कळले का?” वैशूताईने ते कसे जमवायचे ते सांगितले.
“ओके. चालेल!” मी आनंदाने म्हटले.
ज्या तऱ्हेने वैशूताईने जागा बदलण्याबद्दल सांगितले त्याने मी प्रचंड उत्साहित झालो! कारण त्याने मला वैशूताईच्या मांसल भरीव अंगाचे पुरेपूर स्पर्शसुख मिळणार होते. त्या विचाराने माझ्या हृदयाचे ठोके वाढायला लागले आणि मनातली हुरहूर शिगेला पोहचली.
आधीच माझा लंड थोडा कडक झालेला होता जो आता अजुन कडक व्हायला लागला होता. नक्कीच आमच्या फिरण्याच्या धांदलीच माझा कडक लंड तिच्या अंगावर घासला जाणार होता आणि तिला कळणार होते की माझा लंड कडक झालेला आहे. तिला ते कळले तर ती काय विचार करेल? का कोणास ठाऊक पण त्य प्रश्नाची मला फारशी काळजी वाटत नव्हती की ते घडण्याबद्दल मला कसली भिती वाटत नव्हती.
“अरे चल ना लवकर. कसला विचार करतोयस?” वैशूताईने त्रासिकपणे विचारले.
“काही नाही ग. चलं.”
असे म्हणून मी माझा डावा खांदा बाजुच्या कपाटाला चिटकवला आणि वळायला लागलो, जेणेकरून माझी पुर्ण पाठ कपाटाला चिटकेल. त्याचवेळी वैशूताई माझ्या मागुन माझ्या उजव्या बाजुने मला चिटकत पुढे सरकू लागली. ती माझ्या मागे होती म्हणजे तिच्या अंगाचा पुढचा भाग माझ्या उजव्या भागाला घासत ती पुढे येत होती.
त्याने आधी तिचा उजवा ऊभार माझ्या उजव्या हाताच्या दंडावर पुर्णपणे घासत पुढे गेला. मग माझा दंड तिच्या दोन ऊभारांचा घळीमध्ये रुतला. त्याचवेळी माझ्या त्या उजव्या हाताच्या कोपराखालील भाग तिच्या मांसल पोटावर रुतला होता.
झालेच तर माझ्या मनगटाचा भाग तिच्या ओटीपोटाखालील भाग म्हणजे जांघेच्या वरच्या भागावर दबला होता. आणि सगळ्यात खाली माझ्या हाताचा पंजा तिच्या पुच्चीच्या भागावर दबला होता. म्हणजेच वैशूताईच्या ऊभारापासून खाली तिच्या पुच्चीपर्यंतचा भाग माझ्या उजव्या अंगाला वरपासून खालपर्यंत पुर्णपणे रुतत, घासत होता.

लपा-छपी भाग : ११

अचानक दरवाज्याच्या बाहेर पाऊले वाजली अन वैशूताई पटकन परत आत आली. मी लगेच तिला जवळ ओढून घेतले अन जास्तीत जास्त आत अंधारात पकडून धरले. राज्य असलेला रोहित गुपचूप अडगळीच्या खोलीत आला होता. तो इकडे तिकडे पडलेल्या फर्नीचर अन सामानाच्या मागे जावून कोणी भेटतय का हे चेक करत...

लपा-छपी भाग : १०

मी अडगळीच्या खोलीत आधी सगळीकडे इतरांना शोधले होते तेव्हा वैशूताई मला कुठे दिसली नव्हती. बरें मी इथेच येवून लपणार हे पण तिला माहित होते अन तसे तिनेच मला सांगितले होते. तेव्हा मग आता ती कुठे गेली ह्याचे मला आश्चर्य वाटायला लागले.तेवढ्यात मला त्या सिक्रेट जागेच्या पुढे...

लपा-छपी भाग : ९

आमची दुपारची जेवणे झाली आणि घरातली वडिलधारी मंडळी वामकुक्षी घ्यायला आपापल्या रूममध्ये निघून गेली. आम्ही सगळी मुलें अन अर्थात वैशूताई पुढच्या आवारात जमलो आणि आमची अनोखी छुपी लपाछपी आम्ही चालू केली.सगळ्यात पहिले माझ्यावर राज्य आले आणि मी हडबडलो. आता मला आधी सगळ्यांना...

लपा-छपी भाग : ८

मध्यानीला साडे-बाराच्या दरम्यान आम्ही सगळी मुलें मागच्या आवाराच्या भिंतीच्या मागे जी झाडी होती तेथे खेळत होतो तेव्हा वैशूताई आम्हाला जेवायला बोलवायला आली. आल्या आल्या तिने आम्हा सगळ्यांना गोळा केले आणि उत्साहाने आम्हाला म्हणू लागली,“मुलांनो. आज पण आपल्याला लपाछपी...

लपा-छपी भाग : ७

त्या वाक्यात तिला काय म्हणायचे होते ते आता मला स्पष्ट व्हायला लागले. म्हणजे वैशूताईला म्हणायचे होते की आम्ही दोघे परत त्या जागी लपणार होतो. म्हणजे त्या एकदम टाईट जागी आम्ही दोघे परत एकमेकांना चिटकुन ऊभे रहाणार होतो.कदाचित ती पुढे अन मी मागे. किंवा मी पुढे अन ती मागे...

लपा-छपी भाग : ६

त्याने बहुतेक सगळ्यांना आऊट केले होते आणि तो मला अन वैशूताईला वेड्यासारखा शोधत होता. आम्हा दोघांना शोधून काढले की तो फ्री होणार होता आणि दुसऱ्या कोणावर राज्य येणार होते.मी किंवा वैशूताईने त्याला धपाटा घातला तर त्याला परत राज्य घेवून परत सगळ्यांना आऊट करावे लागणार...

लपा-छपी भाग : ५

पुन्हा एकदा आमच्या हालचाली सिनेमातल्या स्लो-मोशन सारख्या एकदम कमी स्पीडमध्ये हळुवारपणे होत होत्या. तिच्या दोन्ही ऊभारांच्या घळीमध्ये माझा दंड, तिच्या पोटावर हाताचा भाग आणि खाली तिच्या पुच्चीच्या भागावर माझ्या हाताचा पंजा जरा जास्तच वेळ रेंगाळत होता. माझ्या अंगाचा भाग...

लपा-छपी भाग : ३

मला चांगले माहीत होते की मुलगी उत्तेजित झाली की तिची स्तनाग्रे कडक आणि लांब होतात. मुलगी एक्साईट असेल तर तिचे निप्पल हार्ड होतात. आत्ताही वैशूताईचे कडक आणि निबर झालेले निप्पल माझ्या पाठीला जसे रुतत होते, घासत होते त्यावरून नक्कीच ती उत्तेजित झालेली कळत होती.म्हणजे...

लपा-छपी भाग : २

ते जे काही मी हातात धरले होते ते मी सोडुन दिले आणि त्याकडे पाठ करून वळलो. कपाट आणि त्या गोष्टीच्या मध्ये दबलेल्या अवस्थेत मी ऊभा होतो. ते काय आहे ह्याचा मी अंदाज घेवू लागलो तेव्हा मला जाणीव झाली की माझ्या पाठीवर दोन मऊ मऊ गोळे दवलेले होते.तो स्पर्श, त्याचा मऊपणा,...

लपा-छपी

मे महिन्याच्या किंवा नाताळाच्या सुट्टीत आमचा वाडा पाहुण्यांनी अगदी भरून जायचा. आजी-आजोबांना ३ मुलें आणि २ मुलीं होत्या. त्यांच्या मुलींची म्हणजे आमच्या आत्यांची लग्ने झाली आणि त्या आपल्या सासरी गेल्या.त्यांची दोन्ही लहान मुलें, म्हणजे आमचे काका नोकरी निमित्त एक...

error: नका ना दाजी असं छळू!!