मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (लग्न) भाग : ६

प्रिथा मांड्या फाकवू लागली. “ओह आई, तुझ्या मांड्या थरथरतायत.. तुझा चेहरा दैवी दिसतोय!” “प्लिज बेबी… ओह गॉड… शेवटी एकदाचं!” “हि धडधडतीये!” सलीम तिच्या योनीकडे पाहून म्हणाला. “स्स्स्स… खूप.. घट्ट आहे…” सलीम तिच्या योनीत आपले लिंग घालताना म्हणाला. “ते… ते खूप घट्ट झालंय. हळुवारपणे कर…” “मी प्रयत्न करतोय… स्स्स्स…” “आत चाललंय… ओह आई… हे आत चाललंय… खूप दिवसांनी!” “आआअह्ह्ह्ह!” प्रिथा विव्हळली. आनंदाच्या लाटा त्यांच्या शरीराच्या किनाऱ्यावर पसरल्या. सलीम त्याच्या नितंबांना धक्का देऊ लागला, स्वत: ला तिच्या ओल्या, मांसल विहिरीच्या आत गाडून आणि मागे खेचत, सतत प्रवाहात तिच्या स्त्री रस बाहेर काढू लागला.

“आअह्ह्ह्ह…” “ऊहहनन…” दोघेही कण्हत होते. विव्हळत होते. एक महिन्याहून अधिक काळ संयम आणि प्रखर पूर्वपरीक्षेनंतर, त्यांच्या पहिल्या रात्री, प्रीथा आणि सलीमचे लग्न शेवटी प्रवेशाच्या अवर्णनीय आनंदाने संपन्न झाले. सलीम काहीच बोलत नव्हता. त्याच पूर्ण लक्ष त्याच्या नव्या नवरीला सुख देण्यावर होतं. प्रीताला या शारीरिक मिलनाची खूप दिवस इच्छा होती की प्रत्येक जोराने तिला नवीन संवेदना जाणवत होत्या. तिचं डोकं चक्कर आल्यासारखं वाटत होतं, डोळे तीव्र आनंदाने वर आले होते.
ती इतकी हरवली होती की तिच्या तोंडाच्या कोपऱ्यातून लाळेची एक गळती निघाली हे तिच्या लक्षातही आलं नाही. पण सलीमच्या हे लक्षात आलं आणि तो आणखीनच उत्साहित झाला. “तुझ्या मांड्या वर घे आई… मला अजून खोलात जायचंय!” “उऊऊऊऊहहह….”

सलीम ने तिच्या मांड्या कमरेतून फोल्ड करून तिच्याच अंगावर दाबल्या. अन तो दणके देऊ लागला. “देवा… बघ तुझ्याकडे… तू सगळीकडून गळतीयेस, तू आधीच राडा केलायस आपला!” सलीमने खर्‍या नवर्‍याप्रमाणे वर्चस्व गाजवायला सुरुवात केली आणि पहिल्या रात्रीच पत्नीला रगडण्याचा निर्धार केला. “झव मला सलीम…. झव तुझ्या बायकोला…. मला पूर्णत्वाला ने!” प्रिथा ओरडत होती. “आआह्ह…. आअह्ह्ह…. मी माझ्या बायकोला झवतोय!” “म्म्म्मम्मम…” “मी…. मी तिला आज रात्री मी तिला अनेक ऑर्गेज्म देणार आहे. झड माझ्यासाठी आई!” सलीमला ते म्हणायची सुद्धा गरज नव्हती.

ती आधीच तिच्या दुसऱ्या ऑरगॅज्मला पोचली होती. “आआआआअह्ह्ह” सलीम तिचे रसांचे कारंज उडवत होता. “झड… झड… प्लिज झड माझ्यासाठी!” “मी… दोनदा झडलीये… विश्वासच बसत नाहीये!” प्रिथाने सलीमच तोंड दोन्ही हातानी कवटाळून तिच्या विशाल स्तनांमध्ये दाबून धरलं. “ओह बेबी… बेबी… बेबी…. आय लव्ह यू!” “गणनणणम्हह्ह्ह…. मला दाबू नकोस यू बिग बीच!” सलीम बोलला. “नाही…. मला ते नको म्हणूस… मी तुझी आई आहे!” “गप्प बस… आज रात्री तू माझी झवण्यासाठी हपापलेली बायको आहेस!” “आअह्ह्ह्ह…. मला ते बोल…. मला तुझी बायको बोल!” सलीम तिला निर्दयपणे झवत होता.

तिच्या रडण्याचा आनंद घेत होता. हा त्याचा बदला होता. प्रीताने तिचे शरीर दुसऱ्या कोणाशी तरी शेअर केले हे त्याला अजूनही समजू शकले नाही. त्याचा दबलेला राग आणि निराशा त्यांच्या लग्नाच्या बेडवर ज्वालामुखीप्रमाणे उफाळून येत होती. “तू माझी बायको आहेस…. माझी संपत्ती आहेस!” “मी तुझीच आहे. फक्त तुझीच आहे बेबी… नेहमी तुझीच.” तिची तीव्र कामोत्तेजना थोडीशी कमी झाल्यावर प्रीथाच्या लक्षात आले की सलीम अजूनही तिच्यावर रागावलेला आहे. तो त्याच्या आत असलेला निराशा आणि राग होता म्हणून तो तिला क्रूरपणे झवत होता. “बेबी…. शांत हो… थोडासा शांत हो प्लिज!

हि आपली नवविवाहित म्हणून पहिली रात्र आहे. हि मुलीच्या आयुष्यातली सगळ्यात गोड रात्र असते. तू मला मारू शकतोस, शिक्षा देऊ शकतोस… तुला काय करायचंय ते करू शकतोस, मी तुझी बायको आहे. पण प्लिज माझ्याशी आजची रात्र नीट वाग….” “आअह्ह्ह… मला माफ कर आई… आय लव्ह यू सो मच… ओह देवा!” असे म्हणत सलीम प्रीथाच्या पोटावर पडला आणि शांत होऊ लागला. त्याचे लिंग योनीतच होते. “चाव मला… तुझी खूण माझ्यावर सोड बेबी… अह्ह्ह!” सलीमने तिच्या खांद्यावर चावा घेतला. प्रीथाने वेदनेचा आनंद लुटला, जसे त्याचे दात तिच्या मऊ मांसावर खोदले गेले.

तिने त्याच्या गालावर गरम चुंबन घेऊन त्याला बक्षीस दिले. सलीमने तिचं मनगट आक्रमकपणे पकडत तिला खाली पाडलं. आणि ओठांवर चुंबन घेऊ लागला. “म्म्म्मम्मह्ह्ह्ह….” “म्म्म्म…” प्रीताने तिचे पाय वर केले, शरीराला कुरवाळत त्याला तिच्या आत खोलवर खेचले आणि त्याला तिच्या चेहऱ्यावर आरामशीर प्रवेश दिला.
त्याचे चुंबन मादक होते. सलीम धक्के देत होता. “आई… आई…. हे आपल्या पहिल्या रात्रीसारखं वाटतंय… फक्त तीच एक रात्र होती ज्या दिवशी तू मला बिगर काँडमचं करू दिल होतंस… मी जवळजवळ विसरलो होतो की तुझ्या आतमध्ये किती उबदार आणि ओलसर वाटत. ते रबर नेहमी आपल्यामध्ये असायचं.” “आअह्ह्ह… आता नाही… आता आपल्यामध्ये काहीच नसेल…” “आई…. मी तुला परत झडवणार आहे!” “आअह्ह्ह… ओह देवा… तू थकला नाहीयेस का?”

“नाही मी रात्रभर करू शकतो. झड माझ्यासाठी प्लिज…” “प… पण मी आधीच दोनवेळा झडलीये… बेडशीट माझ्या वीर्याने पूर्ण भिजून गेलंय!” “मला नाही फरक पडत… मला तू झाडायला हवीये. माझ्यासाठीच तूझं प्रेम सिद्ध कर… आणि मला माहित आहे तू खोट नाही दाखवू शकत. प्रत्येक वेळी झडताना तू कारंजासारखं उडवतेस. तुझे हात वर घे. तुला घाम येतोय. मला त्याचा वास घ्यायचाय.” “ये… ये तुझ्या बायकोजवळ बेबी…” सलीम तिच्या स्तनांवर डोकं ठेऊन वास घेऊ लागतो. “मी तुला कॉंडम घालायला लावायचे कारण मला त्या गोळ्या घ्यायच्या नव्हत्या. मी तुझ्या सुखापुढे माझ्या आरोग्याला ठेवलं. मला माफ कर स्विटी.”

“नाही… नाही आई तू बरोबर निर्णय घेतलेलास… तुझ्या आरोग्यापुढे काहीच येत नाही.” “देवा… तू किती समजूतदार आहेस. किस मी बेबी….” “म्म्म्मम्म…..” “म्म्म्मम्हह्ह्ह्ह….. आईला थुंकी दे…..” “म्म्म्म… फ्फथ” “म्म्म्म…” “स्स्स्स… अह्ह्ह… बेबी… माझा वास तुला लवकर झडवेल.” “नाही… मी माझी शक्ती तपासतोय… वास… मी कंट्रोल करतोय… मी नाही झडणार…” “ओह शीट… ओह शीट… तू मला तिथं परत नेतोयंस… मी…. मला विश्वास बसत नाहीये तू मला तीन वेळा एका ओळीत झडवत आहेस….” “अहहम्म्म्म हि हॅट्ट्रिक आहे आई….” “हा काही खेळ नाहीये…. आह्हह्हह्हह्ह…..” “आई… तू बरोबर होतीस… तुझ्या काखेतल्या वासाने मी झडायला आलोय…. आह्हह्ह…. मला ते जाणवतंय…. मला बाहेर काढावं लागेल नाहीतर मी झडेल.” “नो…. नोनोनोनो… बाहेर काढू नकोस प्लिज… मी येणारच आहे”. “मी… मी नाही… करू शकत… सॉरी… मी काढतोय…” “नाही… मी नाही काढू देणार तुला…”

“मम्म्म्मम्म…” प्रिथाने त्याचे ऑर्गॅज्म थांबवले. कारण ती झडायला आली होती. तिने तिचा घट्ट स्त्रीरस ओघळांद्वारे बेडवर सोडला. तिने तिची मधली दोन बोटं त्याच्या गांडीत घुसवली आणि त्याच्या प्रोस्ट्रेट वर दाब दिला. त्याच झडणं थांबवलं. “अआह्ह… आई… थांब दुखतंय!” जेव्हा ती तिच्या आनंदात आली तेव्हा तिने कधीही तडजोड केली नाही. जेव्हा गरज होती तेव्हा तिने आपले वर्चस्व सिद्ध केले. “मला माफ कर… मला माफ कर…. मला करावं लागलं आणि मी झडले… तू आईला तीनवेळा सलग झडवलयस बेबी! तू किती ग्रेट नवरा आहेस! आयानने कधीच मला इतक्यावेळा झडवलं नव्हतं! पण मला मला माफ कर मी तुला यातना दिल्यात… मी एक वाईट बायको आहे! मला शिक्षा दे!” “नाही, ते बोलू नकोस! तू जेव्हा तुझ्या आधीच्या नवऱ्याबद्दल बोलतेस तेव्हा मला जास्त यातना होतात! मी तुला शिक्षा देणार…. मी तुला परत एकदा झडवणार!” “अ… अशक्य! अह्ह्ह” “नाही… शक्य आहे!” सलीमने अथकपणे तिच्या वाहणाऱ्या आणि सुजलेल्या योनीला दणके दिले. आणखी एक कळस गाठला! हे प्रीताने अनुभवलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या पलीकडे होते.

तिला आश्चर्य वाटत होत आणि विश्वास बसत नव्हता कि ती अजून एकदा झडणार आहे. त्या लहान मुलाने तिला अकल्पित उंचीवर नेले होते. तिच्या शरीरात तीव्र उबळ पसरली. तिच्या तीव्र किंकाळ्या अपार्टमेंटच्या आत घुमत होत्या. हे तिचे आजवरचे सगळ्यात मोठे कामोत्तेजन होते. “बेबी… थांब… बस… तुला इजा होईल… तू बेशुद्ध होतोयस!” “मी… मला गोष्टी दिसतायत आई…” सलीम झडायला आल्यामुळे त्याला भ्रम होऊ लागले होते. त्याच्या स्तब्ध डोळ्यांसमोर उन्मत्त दृश्ये चमकली. त्याने खजुराहोच्या भिंती जिवंत होण्याची कल्पना केली. दगड मांस बनून त्याच्या आईचे, पत्नीचे सुंदर रूप धारण करते. तिचे सौंदर्य खूपच विलोभनीय होते. तिचे नृत्य खूप कामुक होते.
मग त्याने तिची देवी म्हणून कल्पना केली. महान आणि सुंदर. आकाराने प्रचंड. जवळजवळ बारा फूट उंच.
प्रीथा कशीही उंच आणि मजबूत होती पण सलीमच्या सेक्सच्या नशेत ती लार्जर दॅन लाईफ झाली होती. सुंदर आणि विदेशी दागिन्यांनी सजलेली, ती एक दृष्टी होती ज्यासाठी माणूस मरू शकतो आणि सलीम तिचा नम्र उपासक होता.

अपरिहार्य भावनोत्कटतेच्या प्रत्येक दणक्याने सलीमचे डोके कल्पनेच्या दूरच्या किनाऱ्यावर पोहत होते. त्याला स्वप्न नसलेले दृष्टान्त दाखवत आहे. मग त्याने तिची कल्पना अरबी राजकुमारी म्हणून केली. तिची आनंदाची खोली कल्पित बगदादच्या पॅरापेट्सच्या वर आहे. सलीम हा तिचा नम्र गुलाम होता, नेहमी तिच्या इशाऱ्यावर. त्याचे संपूर्ण अस्तित्व तिच्या शाही उच्चतेची सेवा करण्यावर केंद्रित होते. आणि मग लँडस्केप बदलला. काळापूर्वीपासून ते एक आदिम जंगल बनले.
प्रीथा त्या जंगलतील सुंदर आणि मायावी राणी होती. मजबूत आणि शक्तिशाली. तर सलीम हा आदिवासी मुलगा होता जो या लेडी टारझनच्या प्रेमात पडला होता. त्यांनी विस्तीर्ण पर्णसंभाराच्या पाचूच्या छताखाली कोणत्याही प्रतिबंधाशिवाय प्रेम केले.

मातृ निसर्ग आणि खोल जंगलातील पक्षी आणि प्राणी त्यांच्या प्रेमाचे एकमेव साक्षीदार होते. मग एका झटपट फ्लॅशने परिस्थिती बदलली. त्यांची शयनकक्ष एका विशाल मध्ययुगीन बेडचेंबरमध्ये बदलले. जिथे त्यांचे नग्न शरीर जळत्या मेणबत्त्यांच्या उबदार चमकाने आनंदाने कुरवाळत होते. आणि मग सलीमची उत्कंठापूर्ण कल्पनाशक्ती त्यांना वेगळ्या अवकाशात आणि वेळेत घेऊन गेली. अफाट आकार आणि प्रमाणात एक रिक्त कॅथेड्रल. ते व्यासपीठासमोर जमिनीवर प्रेम करत होते.
ते एक नवीन पोझ वापरत होते जे यापूर्वी कधीही प्रयत्न केले नव्हते. प्रेथाच्या योनीत प्रवेश करताच सलीमचे पाय तिच्या कमरेभोवती गुंडाळले गेले. प्रीताचे पाय त्याला तिच्या आत प्रवेश देण्यासाठी रुंद फाकले होते.

त्यांचे नितंब एकमेकांकडे धडकत असताना त्यांच्या हातांनी त्यांना आधार दिला, ही अवघड पोझ जवळजवळ दैवी वाटली कारण ते दोघेही त्यांचे गुप्तांग सृष्टीच्या क्रियेत संभोग करताना स्पष्टपणे पाहू शकत होते. कॅथेड्रलची नीरस शांतता त्यांच्या उसासे आणि आक्रोशांच्या संगीताने गुंजत होती. कॅथेड्रलची निर्जंतुक हवा त्यांच्या घामाच्या आणि संभोगाच्या फेरोमोन समृद्ध सुगंधाने भरलेली होती.
आणि जसजसे ते ऑर्गॅस्मिक उंचीच्या जवळ आले, तसतसे त्यांचे रडणे विशाल हॉलमध्ये प्रतिध्वनीत झाले. देव त्यांच्या चिरंतन प्रेमाचा एकमेव साक्षीदार होता. त्यांचे शरीर स्वतःच्या वाहत्या रसाने बरबटले होते. जर स्वर्ग असेल तर ते त्यांच्या मिलनातून तिथे पोहोचले होते.

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (लग्न) भाग : ७

आणि मग ते खरोखर स्वर्गात होते. एक सुंदर शहर, ज्यात फक्त शेकडो आणि हजारो स्त्रिया त्यांच्या नग्न वैभवात आहेत. त्या शहराच्या मध्यभागी त्या विस्तीर्ण मोकळ्या चौकात सलीम आणि प्रीथा प्रेम करत होते. ती त्याच्यावर जबरदस्त शक्ती आणि उर्जेने त्याला चोदत होती आणि त्या नग्न...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (लग्न) भाग : ५

“आपलं लग्न झालंय आता, नवरा बायको असुरक्षित संभोग करू शकतात, ते चालतं…” “आणि… जर आपल्याकडून बाळ झालं तर?” “उऊऊहह… मग तू एका नवऱ्याचं कर्तव्यच करत आहेस. तू माझ्या बाळाचा बाबा होशील.. उफ्फ…” प्रिथाने त्याची कॉलर पकडून त्याच्या तोंडावर तोंड नेत सांगितलं. “आई, तो खूप मोठा...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (लग्न) भाग : ४

आणि मग जसजसा दिवस जवळ येऊ लागला तसतसा उत्साह वाढला.ते त्यांच्या लग्नाच्या खरेदीसाठी साउथ सिटी मॉलमध्ये गेले होते, कोलकातामधील सर्वात पॉश मॉलपैकी एक. प्रीथाला त्यांच्या पवित्र विवाहासाठी दोघांनाही सर्वोत्तम दिसण्यासाठी कोणताही खर्च कमी करायचा नव्हता. त्यांनी इतर अनेक...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (लग्न) भाग : ३

ते घरी परतले. सलीम ने डबल लॉक केलं, सेफ्टी चेन सुद्धा लावली. सुमन भादुरीच्या घटनेनंतर तो अधिक काळजी घेऊ लागला होता. त्याला तिथे कोणाचीच घुसखोरी नको होती. ते त्यांचं घर होत त्यांचं प्रेमाचं घरटं.. त्याने कामवाली बाई सुद्धा बंद केली. घरातली सर्व कामे तो करत होता. “डबल...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (लग्न) भाग : २

सलीमला काही कळण्याची गरज नव्हती. त्याला वाईट वाटेल.प्रीथाला तो तिच्या लग्नाच्या पोर्ट्रेटकडे डोळे न मिचकावता बघताना दिसला. तो मंत्रमुग्ध झाला. “खूप सुंदर!” “बघ मी तेव्हा किती बारीक होते, आता मी एका जाड गाईसारखी दिसते!” “नाही आई तू आता अजून सुंदर दिसतेस. ज्या मुली उंच...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (लग्न)

पण दुसरं युद्ध तिची घरी वाट पाहत होतं. ती घरी पोहोचली सलीमच्या चेहऱ्यावरचे भाव बघून तिच्या काळजाचा ठोकाच चुकला. “ह… हाय बेबी…” सलीम असह्य झाला होता, त्याची आई, त्याची प्रियकर, त्याची देवी तिचे शरीर आत्ताच दुसऱ्या माणसाला देऊन आलीये या वस्तुस्थितीशी तो पटवून घेऊ शकला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!