माझी चांदण्याची हौस भाग : १४

मा‍झ्या योनितला चिकट ओलसर स्त्राव तो आपल्या बोटाने मा‍झ्या अंगाला फासत होता. त्याने मा‍झ्या पोटावरून मा‍झ्या एका उभारावर बोटे घासत आणली. मग मा‍झ्या निप्पलवरून वर नेत मा‍झ्या गळ्यावर आणली. आणि मग मा‍झ्या ओठांवर आणली.

त्याला वाटले मी तोंड उघडून त्याची ओली बोटे तोंडात घेईन. पण मी काहीच हालचाल न करता, तोंड घट्ट बंद ठेवत तशीच उभी राहले तेव्हा एकाने माझे तोंड दाबून आणि मग नाक दाबून मला तोंड उघडायला भाग पाडले.

जबरदस्तीने मला तोंड उघडायला लावण्यात आले आणि माझ्याच योनितला रस मला चाटवण्यात आला. जरी मी दाखवत होते की ही जबरदस्ती होती जी मा‍झ्या मनाविरूद्ध चालली होती. तरी मनातून मला हे आवडत होते आणि त्यांची जबरदस्ती मला भावत होती.

“रंडी आन्टी नाव काय तुझं?” लिडरने मला विचारले.

“कविता.” मी गुपचुप माझे नाव सांगितले.

“हंम्म्म. कविता आन्टी! कविता भाभी! पण आता ते तू बदलून घे, ‘रंडी कविता भाभी’ असे ठेव.”

त्या लिडरच्या बोलण्यावर सगळे हसले. मी चेहर्‍यावर काही दाखवले नाही पण मनातून मी खूप सुखावले. अनामिक मला कित्येकदा रांड म्हणाला होता. पण त्यापेक्षा जास्त मला ह्याने ‘रंडी’ म्हटलेले आवडले होते.

“आता तुला आम्ही खरीखुरी रंडी बनवणार, आमची झवती रंडी, चुदासी रंडी. बारमध्ये तुला वाटले तू मजा म्हणून आम्हाला चेतवशील, आमची उत्तेजना पेटवून आम्हाला तडफडत ठेवून भुर्रकन उडून जाशील काय? अशी कशी तुला आम्ही जाऊ देणार?

“आता आम्ही तुला पक्की रांड बनवणार. तुझे प्रत्येक भोक आम्ही चोदणार आणि तुझ्या जवानीचा माज उतरवणार. आणि तू ते मुकाट्याने सहन करायचे. रांडेसारखे सगळे करून घ्यायचे आणि अजून करायला सांगायचे.” तो लिडर तरूण उद्दामहून मला म्हणाला.

ओह गॉड! ह्या मुलाला कसे काय माहीत मला काय हवे होते ते? ह्याला कसे काय माहीत माझे मादक सेक्साट अंग काय करायला कासावीस होते. त्याचे शब्द मा‍झ्या अंगातील कामज्वरात अजूनच तेल ओतत गेले आणि मा‍झ्या शरीरातली वासना अजूनच भडकली. आणि माझी ती उत्तेजना मा‍झ्या थरथरणाऱ्या अंगावरून कळून येत होती आणि म्हणूनच तो लिडर मुलगा मा‍झ्या कानात कुजबुजला.

“रंडी कविता भाभी तुझ्या योनित बोटे घालून आम्हाला तुझा शो दाखव. पाहू तरी दे, तुझी तापलेली चूत तू कशी थंड करतेस.”

त्याचे बोलणे मी सहजपणे मा‍झ्या ओंजळीत झेलले आणि तशीच वागायला लागले. मा‍झ्या एका हाताच्या बोटाने मी मा‍झ्या योनिच्या पाकळ्या फाकवल्या, त्यांना मा‍झ्या योनिच्या आतली गर दाखवत आणि मग दुसर्‍या हाताचे एक बोट ओठांमध्ये नेऊन मी ओले केले आणि खाली आणून मा‍झ्या योनिवरील दाण्यावर फिरवत घासू लागले.

उत्तेजनेने मी स्वत: बेभान झाले आणि जोराने श्वास घेत, डोळे मिटून घेत, माझे डोके मी मागच्या बाजूला पाडले.

मला ते सगळे बघत होते, सगळ्यांच्या नजरा मा‍झ्या योनिवर होत्या, मा‍झ्या बोटावर होत्या आणि त्यांच्या हावऱ्या नजरे समोर मी माझा दाणा घासत होते आणि माझी उत्तेजना शिगेला नेत होते. ते फिलिंग, ती जाणीव मा‍झ्या सहनशक्तीच्या बाहेरची होती आणि मी अस्वस्थ हालचाल करत, हुंकारात माझा दाणा त्वेषाने घासत होते.

ते पाहून तो लिडर सगळ्यांना म्हणाला,

“बघा! बघा ही रांड! झवाडी, निव्वळ विरोध करायचे नाटक करत होती. हिला हेच पाहिजे होते.”

सगळ्यांनी काही ना काही आवाज करत त्याच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला. त्यातल्या त्यात एकाचा आवाज खूपच स्पष्ट आणि मोठा होता.

“अरे मग बघताय काय. देऊन टाकूया हिला. साली रांड! झवायला बेताब झालीय तर चोदा हिला.”

मला जबरदस्ती खाली बसवण्यात आले. मी माझे पाय फाकवून गुडघ्यावर बसले. हे करताना मी माझा हात थांबवला नव्हता. माझा टरारलेला दाणा मी अजूनही घासत होते. माझे डोळे बंद होते आणि मा‍झ्या कानाजवळ मला झिप खाली केल्याचा आवाज आला. मी हळूच डोळे उघडून त्या दिशेला पाहिले तर एक छोटा पण जाडा लंड मा‍झ्या डोळ्यासमोर होता.

“रांडे! चोख ह्याला आणि चांगले चोखून खुश कर मला.” ज्याचा लंड होता तो मला आवाज देत म्हणाला.

इतके बोलून तो थांबला नाही तर त्याने माझे केस धरले आणि माझे डोके मागे खेचत माझे तोंड त्याच्या लंडाला लावले आणि मला जबरदस्तीने तो तोंडात घ्यायला लावला. मी माझे तोंड उघडून त्याला आत घेतले आणि त्याने एक धक्का मारत त्याचा लंड मुळापर्यंत मा‍झ्या तोंडात घातला.

मा‍झ्या तोंडून एक घुसमटलेला चित्कार बाहेर पडला. चित्कार ऐकून तो मुलगा अजूनच चेकाळला आणि त्याचा लंड किंचित बाहेर काढत त्याने परत खसकन धक्का मारत आत सारला.

त्याला वाटत असावे की तो जबरदस्तीने मला लंड चोखायला लावत होता. पण त्याला काय माहीत होते की मनातून मी एकदम खुश होते? असे फोर्स फुली माझे तोंड वापरले जावे, मला लंड चोखायला भाग पाडले जावे ही माझी सुप्त इच्छा होती आणि ती पुरी होत होती.

नंतर मग मी आवडीने त्याचा लंड चोखायला लागले. मला खूप मजा वाटली की त्याचा लंड बघता बघता मा‍झ्या तोंडात लांब आणि कडक होत गेला. मला वाटले तितका तो छोटा नव्हता आणि बऱ्यापैकी लांब आणि जाड झाला होता.

त्याच्या लंडातून गळणारे वीर्याचे थेंब मा‍झ्या जि‍भेवर मला कळत होते आणि त्याची चव मी घेत होते. त्याच्या सुपाड्याच्या खालच्या बाजूला माझी जीभ त्याला कुरवाळत होती, प्रेम देत होती.

“साली रांड! पक्की लंडचोखी आहे. काय मस्त चोखतेय रे! झवाडीने कित्ती तरी लंड खाल्लेले दिसताहेत.” ज्याचा लंड चोखत होते तो सुखाने इतरांना म्हणाला.

जरी तो अभिमानाने सगळ्यांना तसे म्हणाला पण तो जास्त वेळ मा‍झ्या तोंडात तग धरू शकला नाही. त्याचा लंड ज्या तऱ्हेने आचके द्यायला लागला त्यावरून मी ओळखले की तो आता मा‍झ्या तोंडात गळणार होता.

तो अजून पॉवरफूल फोर्सने गळावा म्हणून मी एक ट्रिक वापरायचे ठरवले. मला माहीत होते की कोणा पुरूषाला जास्त तीव्रतेने गळायला लावायचे असेल तर काय करायचे असते. मी मान हलवून वर त्या मुलाकडे पाहिले.

तो अर्थात खाली मा‍झ्या तोंडाकडेच बघत होता आणि आता त्याची आणि माझी नजरा नजर झाली. मग मी प्रचंड आवेशाने त्याचा लंड चोखत त्याच्या डोळ्यात रोखून पाहू लागले. ते त्याला असह्य झाले आणि त्याने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला. त्याचा मा‍झ्या तोंडात स्फोट झाला आणि तो गळायला लागला.

नजरेला नजर देऊन जोराने लंड चोखला तर कोणीही आपली उत्तेजना रोखून धरू शकत नाही हे मला माहीत होते. तेच टेक्निक मी वापरले आणि ह्या मुलाला असे तीव्रपण झडवले की आयुष्यभर तो हे लक्षात ठेवणार होता. ह्या रंडी कविता भाभीचे तोंड जन्मभर विसरणार नव्हता.

तो जसे मा‍झ्या तोंडात गळायला लागला तसे मी माझे तोंड मागे ओढून घेतले. पहिल्या दोन पिचकाऱ्या त्याने मा‍झ्या तोंडात सोडल्या होत्या आणि पुढील पिचकाऱ्या त्याने मा‍झ्या चेहर्‍यावर उडवल्या.

माझा चेहरा त्या कोवळ्या मुलाच्या फ्रेश आणि गरम वीर्याच्या फव्वाऱ्याने त्याने भरून काढला. त्या क्षणी मला इतके उत्तेजित आणि चावट असल्यासारखे वाटत होते की मी सांगू शकत नव्हते की मला काय फिल होत होते.

मला जराही उसंत न देता खाली ढकलण्यात आले. जबरदस्तीने मला हात आणि पाय खाली टेकवत कुत्री सारखे ओणवे उभे करण्यात आले. मी खरोखर एक कुत्री झाले होते, रंडी कुत्री झाले होते.

एका बोळात पूर्ण नागडी जमिनीवर कुत्रीसारखी ओणवी होते आणि चेहरा एकाच्या वीर्याने बरबटलेला होता व भुकेलेले चार पाच कुत्रे आपला लंड हातात घेऊन माझ्यावर चढण्याच्या बेतात होते.

मग त्यातील एक जण मा‍झ्या मागे आला. मी त्याचा चेहरा पण पाहिला नव्हता पण तो माझे दोन्ही नितंब कुस्करत हाताने फाकवत होता. नॅचरली त्याला आणि इतर पहाणार्‍यांना मागून माझी झिरपणारी योनी आणि वरील सुरकतलेले बोच्याचे भोक दिसत असावे.

मग मला जाणवले की त्याचा लंड त्याने मागून मा‍झ्या योनिवर टेकवला होता. मग एक खसकन धक्का मारत त्याने आपला लंड मा‍झ्या गळणाऱ्या ओल्या मऊ योनित सहज घातला. खरे तर मला ते एकदम सोपे वाटत होते पण पुढच्याच क्षणी मी चकीत झाले!

त्याचा लंड खूपच लांबडा होता आणि मा‍झ्या योनित खूपच खोलवर जाऊन रूतला. मी इतक्या खोलवर अजून पर्यंत कोणाचाही लंड घेतला नव्हता. नक्कीच ह्या मुलाचा लंड १०/११ इंच असावा.

तो आत घालत होता रेमटवत होता आणि मी पाचर मारल्यासारखी घट्ट घट्ट फिल करत होते. तेवढ्यात कोणी तरी माझे केस धरून माझे डोके वर केले आणि काही कळायच्या आत एक कडक लंड मा‍झ्या तोंडात खुपसला गेला.

मा‍झ्या भोवती असलेल्या प्रत्येक मुलाला माहीत होते की प्रत्येकाचे मन भरेपर्यंत समाधान केले जाणार होते. जरी त्या क्षणी दोन लंड मा‍झ्या अंगात घुसले होते तरी प्रत्येकाला ती संधी मिळणार होती.

मा‍झ्या योनित जणू आग लागली होती. आयुष्यात कधी मी घेतला नव्हता असा लांबडा लंड मा‍झ्या योनित आतबाहेर होत होता. ते कमी होते की काय म्हणून तो लांबड्या लंडवाला मुलगा त्याचा अंगठा मा‍झ्या बोच्याच्या भोकात टाकत होता.

आणि मी स्वर्गात पोहचले? शेवटी एकदाची माझी गॅन्ग बॅन्ग करत रेप करून घ्यायची इच्छा पुरी झाली. मा‍झ्या योनित एक लंड होता आणि तोंडात दुसरा लंड होता. झालेच तर मा‍झ्या बोच्याच्या भोकात बोट घातले जात होते.

मा‍झ्या दोन्ही बाजूने अजून काही लंड मा‍झ्या अंगाला घासत होते. खऱ्याखुऱ्या रंडीसारखी मी वागत होते आणि खरी रांड झाले होते.

माझी चांदण्याची हौस

संदीप, माझा नवरा नेहमीप्रमाणे एक आठवड्याकरिता बिझनेस टूरवर बाहेर गावी गेला होता आणि आज रात्री परत येणार होता. का कोणास ठाऊक पण ह्या आठवड्यात तो गेल्यापासून मला त्याची खूप आठवण येत होती. तो माझ्याशी जसा प्रणय करतो, संभोग करतो आणि मला मनसोक्त कुटतो ते मला सारखे आठवत...

माझी चांदण्याची हौस भाग : २

आता तो मला काय करेल ह्या विचाराने माझा थरकाप उडत होता. त्याने त्याचा दुसरा हात उचलला आणि पुढे आणून मा‍झ्या उजव्या उभारावर ठेवला. नुसता ठेवून तो थांबला नाही तर त्याने माझा पुष्ट उभार करकचून दाबला. वेदनेची एक कळ मा‍झ्या उभारातून वर मेंदूकडे गेली. माझा उजवा उभार कुस्करून...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ३

घाबरून मी ‘नाही नाही’ म्हणत त्याला आश्वासन दिले की मी काही करणार नाही. मग तो हातातील काळा कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधायला लागला. डोक्या मागे गाठ मारून त्याने घट्टपणे तो कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधला आणि आत्तापर्यंत मी सगळे बघत होते ती माझी नजर बंद केली. मा‍झ्या नजरे...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ४

त्याने आपली जीभ कडक केली आणि सरळ मा‍झ्या चीरेत घुसवली. मग मागे-पुढे होत तो मा‍झ्या योनिला जि‍भेने चोदायला लागला आणि वर माझा दाणा बोटाने घासायला लागला. म्हटले तर तो हळुवारपणे करत होता पण तरीही त्याच्या करण्यात एक राकटपणा होता. आणि तो प्रकार मा‍झ्या मनाविरूद्ध मला...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ५

तो मा‍झ्या तोंडात काय पण कुठेही आपला चीक सोडणार असेल तरी मी काही बोलू शकत नव्हते. माझा नवरा सोडून मी कोणा परपुरूषाचा चीक क्वचितच कधी मा‍झ्या तोंडात गाळून घेतला आहे. पण ह्या क्षणी मला कुठलीही चॉईस नव्हती. जर त्याने पाणी सोडले तर ते गिळून घेण्याशिवाय मला दुसरा मार्ग...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ६

मनातून मला वाटले की माझे हात मोकळे असले असते तर किती बरे झाले असते. मी त्याचा लंड हातात पकडून हलवला असता आणि त्याला खाली चोखत चाटत राहले असते. पण त्याचा लंड मी त्याच्या मर्जीनुसार आता चोखत होते. एकदा जेव्हा त्याचा सुपाडा मा‍झ्या ओठांवर होता तेव्हा मी त्याच्या...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ७

मा‍झ्या विचाराच्या तंद्रीत मी होते तेवढ्यात माझा मोबाईल फोन वाजला. बहुतेक मा‍झ्या नवऱ्याचा असावा असे मला वाटले आणि मी फोन घेतला. नंबर पाहिला तर तो लोकल नंबर होता. आत्ताच माझ्यावर जबरदस्ती करून गेलेल्या पुरूषाचाच तर कॉल नसेल हा? तो विचार मनात आला आणि मा‍झ्या अंगाचा...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ८

ओह माय गॉड! आत्ता जेव्हा मी हे सगळे नीट वाचले तेव्हा मला कळले की तो मला काय करायला सांगत होता. मी कल्पना पण केली नव्हती की तो मला असे काही करायला लावेल. गेल्या आठवड्यात ती सेक्सी साडी घालून मी मॉलमध्ये जाऊन काही जणांना चाळवले होते, ती गोष्ट वेगळी होती. पण आता तो मला...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ९

जवळ जवळ पाऊण तास मी ड्रेसिंग टेबल जवळ बसून माझा मेकअप, हेअर-स्टाईल करत होते. ओठांवर मी डार्क रेड कलरची लिपस्टिक लावली होती. नंतर मग मी त्या अनामिकने सुचवलेला आणि काल काढून ठेवला ड्रेस अंगावर घातला. सगळे घालून तयार झाल्यावर मी आरशात स्वत:ला न्याहाळू लागले. प्रत्येक...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १०

"हा हा हाऽऽऽ! अहो मग लाजताय काय असे बोलायला. सेक्सीला सेक्सी नाही तर काय अग्ली म्हणणार तुम्ही." मी पुन्हा चावटपणे हसत म्हटले. "तुम्ही खूप फ्रॅन्क आहात," तो हसत बोलला आणि पुढे म्हणाला, "काश! माझी बायको पण तुमच्या सारखी फ्रॅन्क असली असती तर? आणि तिने तुमच्या सारखे असे...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ११

पुन्हा बसल्यानंतर तिसरी सॅन्डल मा‍झ्या पायात घालताना त्याच्या हाताला घाम फुटलेला मला जाणवत होता. आता त्याची डेअरींगही वाढली होती की तो मा‍झ्या पायातून सॅन्डल काढण्या घालण्याच्या बहाण्याने मा‍झ्या पायाचा घोटा कुरवाळत होता. पाय आत सारताना वर मा‍झ्या नितळ मुलायम...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १२

मग मी सू केली आणि टिश्यु पेपरने माझी योनी साफ केली. मा‍झ्या चिंब झालेल्या पॅन्टीवरील चिकट योनिरस मी टिश्युने पुसून घेतला आणि पॅन्टी जमेल तितकी कोरडी केली. मग मी पॅन्टी योनिवर सरळ करून उभी राहले आणि फ्लश करून, माझे कपडे ठीकठाक करून, मा‍झ्या बॅगा घेऊन बाहेर आले. वॉश...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १३

मी अनामिक यायची वाट बघत होते आणि अधीर होऊन पहात होते. पण तो येतच नव्हता. एक एक मिनिट जात होता आणि त्याचा तास झाला. पण तो काही आला नाही. तो कुठे काही कामात अडकला का कुठे ट्राफिकमध्ये अडकला काही कळायला मार्ग नव्हता. त्याची वाट पाहून पाहून मी जास्तच उत्तेजित होत चालले...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १५

जस जसे त्या मुलाचा अंगठा मा‍झ्या बोच्याच्या भोकात आत खोल जाऊ लागला तसे मा‍झ्या तोंडातून मादक हुंकार आणि चित्कार बाहेर पडू लागले. मा‍झ्या तोंडात एकाचा लंड होता नाही तर मी नक्कीच किंचाळले असते. पण त्याचा परिणाम भलतीकडेच झाला. माझी तिन्ही भोके भरली आहेत ही भावना मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!