मिठीमधील व्याकरण भाग : ३

मी दुर्लक्ष केले आणि हळूहळू तिच्या ब्लाउजचे हुक्स काढले. तिचा ब्लाउज लूज पडला. तिची ब्रापण एकदम सॉफ्ट होती. आता मी ब्रामधून तिचे स्तन कुरवाळू लागलो. खेळता खेळता मी तिचा ब्लाउज उतरवला.

तिने काळ्या रंगाची वेल्वेटी स्ट्रिंग ब्रा घातली होती. मी तिच्या काखेखालून हात घालून बाजूने तिच्या ब्रामध्ये कोंबले. तिच्या स्तनांचा स्पर्श काय छान होता. अगदी लुसलुशीत मऊ आणि मुलायम.

बऱ्याच वेळ तिचे निप्पल्स पिळल्यानंतर आणि तिचे वक्ष पिळून मन भरल्यानंतर मी तिला कवेत उचलून घेतले. माझा एक हात तिच्या उजव्या स्तनावर आला होता आणि एक हात मांडीवर. दोन्ही स्पर्श मला वेड लावत होते. तिचा डावा स्तन माझ्या छातीवर दाबला गेला होता आणि ब्रा स्ट्रिंग्स खांद्यामध्ये खोल रूतल्या होत्या. ती आश्चर्याने आणि कुतुहलाने माझ्याकडे पाहत होती.

मी म्हणालो, “चल, आता अजून मजा येणार आहे.”

मी तिला उचलून बाथरूममध्ये घेऊन गेलो. बाथरूममध्ये तिला खाली ठेवले. तिचे दोन्ही हात माझ्या हातात घेतले आणि तिला जवळ ओढले. ती माझ्या छातीवर आदळली. आम्ही एकमेकांना घट्ट मिठी मारली. तिची छाती अर्ध्याहून अधिक दाबली गेली होती. मी तिच्या ब्रा स्ट्रिंग्समध्ये बोट घालून खेळू लागलो.

ती माझ्या छातीवर किस करत होती. चाटत होतो. तिची योनी माझ्या लिंगावर वरखाली घासत होती. त्याबरोबरच तिचे वक्ष माझ्या पोटावर घासत होते. मी तिच्या स्तनरेषेवर किस करत होतो. मी तिच्या ब्रामध्ये हात घालून खाली ओढणार इतक्यात तिने मला थांबविले. आणि तिने स्वत:चे मंगळसूत्र काढून ठेवले. मी शॉवरचा हैंडल फिरवला. आम्ही दोघेही चिंब भिजून गेलो.

त्यांच्या बाथरूममध्ये चारही भिंतींवर आरसे लावले होते. तिच्या लोण्यासारख्या मऊ मऊ त्वचेवरून पाणी ओघळत होते. तिची ब्रा आणि निकर तिच्या त्वचेला चिकटून बसली होती. आम्ही अतिशय अधाशीपणे एकमेकांना किस करत होतो. आम्ही एकमेकांच्या खांद्यांवर किस करत होतो.

मी तिच्या ब्राची स्ट्रिंग तिच्या खांद्यांवरून खली उतरवली आणि एक स्तन ब्राच्या कप मधून बाहेर काढला. अलगदपणे तिचा स्तन हातात घेतला. तिचे निप्पल आणि बाजूचे वर्तुळ अगदी कडक झाले होते. माझी हाताचा स्पर्श होताच तिच्या अंगावर सरसरून काटा आला. तिने तिचा हात माझ्या अंडरवेअरमध्ये घातला आणि माझ्या लिंगावर घट्ट पकड घेतली. मीही शहारून गेलो.

ती खट्याळ हसत म्हणाली, “आहे की नाही शेरास सव्वाशेर?”

“अगदी!” मी म्हणालो आणि पुन्हा किसिंग करण्यात मग्न झालो.

तिचे निप्पल चिमटीत धरून पिळत होतो. ती उसासे सोडत होती. तीही माझे लिंग जोरजोरात हलवत होती. तिची ब्रा पोटाच्या वर तिच्या मऊ मुलायम त्वचेत रूतली होती. आता मी तिचे दोन्ही स्तन मोकळे केले आणि काखेखालून हात घालून तिच्या ब्राचे हुक काढले.

तिचे स्तन अगदी उभारलेले होते. निप्पल आणि त्याची वर्तुळ अगदी गडद काळ्या रंगाची होती आणि तिच्या गोऱ्यापान त्वचेवर ती खूपच उठून आणि खुलून दिसत होती.

तिच्या स्तनांच्या मधल्या फटीतून पाण्याचे ओघळ वाहत होते आणि स्तनांवरून ओघळणारे पाण्याचे तुषार म्हणजे जणू मोतीच वाटत होते. माझ्या हाताने तिच्या एका स्तनाला खालून आधार दिला. असे वाटत होते जणू मी लोण्याचा गोळाच हातात धरला आहे. अलगद जि‍भेच्या शेंड्याने तिच्या निप्पलच्या टोकाला स्पर्श केला.

“स्स्स्सऽऽऽ उम्म्मऽऽऽऽ भाऊजीऽऽऽऽऽऽ!” ती विव्हळली

मी हाताने तिचा स्तन थोडा दाबला आणि जेवढा तोंडात येईल तेवढा आत घेतला. तिने डोळे गच्च मिटले आणि दोन्ही हातांनी माझे डोके धरून ती तिच्या स्तनावर दाबू लागली. मी एका हाताने तिचा दुसरा स्तन चुरगळू लागलो आणि दुसरा हात तिच्या ओल्या निकरमध्ये घालून तिच्या योनिद्वारावर घुसळू लागलो. आलटून पालटून तिच्या दोन्ही वक्षांचा मनसोक्त आस्वाद घेतला.

“अयाईऽऽऽऽऽ गंऽऽऽ हम्मऽऽऽऽ आहऽऽऽऽऽ हंऽऽऽऽ उफ्फ्फऽऽऽऽ” असं विव्हळत राहिली.

मी गुडघ्यावर बसलो आणि दोन्ही हातांनी तिची कंबर घट्ट पकडली. माझी बोटं तिच्या कमरेत रूतली आणि मी तिच्या पोटावर तुटून पडलो. तिनेही तिच्या हातांनी माझे खांदे तसेच घट्ट पकडले होते. तिच्या पकडीतून तिला चढलेला उन्माद मला जाणवत होता.

तिने खांद्यांना धरून मला फरशीवर खाली झोपवले आणि ती माझ्या वर झोपली आमच्या दोघांच्या सर्वांगाचा एकमेकांना स्पर्श झाला. तिने माझे दोन्ही हात जमिनीवर दाबून धरले आणि ती तिची छाती माझ्या छातीवर पोटावर रगडू लागली.

वरखाली होताना जि‍भेने ती माझ्या छातीवरील पाणी टिपत होती. माझ्या छातीवर खांद्यांवर चुंबनांचा वर्षाव करत होती. छातीवर किस करत ती पोटाकडे सरकली आणि कमरेच्या हाडांवर जि‍भेने गुदगुल्या करू लागली. तिची दोन बोटे माझ्या अंडरवेअरमध्ये घालून तिने माझी अंडरवेअर काढली.

माझ्या लिंगाला तिने दोन्ही हातात घट्ट पकडले. तिच्या हाताच्या गरमीने लिंग अजून मोठे झाले. ती आता माझ्या पायांवर पालथी पडली होती. तिचे स्तन माझ्या गुडघ्यांवर दाबले गेले होते आणि तिचे तोंड माझ्या मांड्यांवर होते. दोन्ही हातांनी माझे लिंग हलवत ती माझ्या मांड्यांवर अधाशीपणे तुटून पडली होती.

किस करत करत आता ती माझ्या गोट्या आणि लिंगाचे मूळ चाटू लागली. हे सगळे करताना ती थेट माझ्या डोळ्यात पाहत होती. तिने तिच्या ओठांचा चंबू केला आणि माझ्या लिंगाच्या टोकावर टेकवला. मी उठूनच बसलो. तिने तिच्या टपोऱ्या लालभडक ओठांनी दाब देत माझे अर्ध्याहून अधिक लिंग तोंडात घेतले आणि तिची जीभ माझ्या लिंगाभोवती घट्ट लपेटली.

ती अजूनही माझ्या डोळ्यातच पाहत होती. मी तिचे खांदे कुरवाळून तिला आणखी उत्तेजित करत होतो. ती तोंडातल्या तोंडात माझ्या लिंगाशी जि‍भेने खेळत होती. तिने तिची कंबर वर उचलली असल्याने तिच्या कमरेवरून वक्र होऊन पुढे वाढलेल्या नितंबांचा रेखीव आकार खूपच आकर्षक दिसत होता. त्यावर पाणी पडून त्याचे तुषारात रूपांतर होत होते.

मी खांद्यांवरून माझे हात तिच्या केसात घातले व तिचे केस दोन्ही हातांनी घट्ट पकडले आणि म्हणालो, “आता कळेल सव्वाशेर कोण आहे ते!”

मी तिच्या केसांना धरून तिचे डोके झटकन माझ्या शरीराच्या दिशेने दाबले. तसं माझं लिंग अख्खंच्या अख्खं तिच्या तोंडात गेलं, अगदी घशात. तिचे डोळे वेदनेने आणि आश्चर्याने वटारले गेले. आणि तिच्या डोळ्यातून अश्रु वाहू लागले. पण तिने तिच्या जि‍भेची आणि ओठांची माझ्या लिंगावर असलेली पकड जराही ढीली होऊ दिली नाही.

मी तिचे केस धरून तीचं डोकं घसाघस वर खाली करत राहलो. तिच्या घशात दणके बसत राहले. शेवटी मी थेट तिच्या घशातच झडलो. तिला ते बाहेरही टाकता आले नाही.

तिने किळस आल्यामुळे डोळे घट्ट मिटले होते आणि कपाळावर आठ्यांचे अगदी दाट जाळे पसरले. आता मी शांत पडून राहलो होतो. तीही माझ्या कुशीत शांत उताणी पडली होती. काही वेळाने मी उठलो आणि तिलाही उठवले.

तिला एका भिंतीकडे तोंड करून उभे केले. एका हाताने तिची कंबर घट्ट पकडली आणि दुसर्‍या हाताने पाठीवर दाबून तिला कमरेत वाकवले. वाकल्यामुळे तिचे नितंब आणखीच फुगीर झाले आणि कमरेचे वळण आणखीच वक्र झाले. मी तिच्या भरदार नितंबावर जोरदार चापटी लगावल्या.

“भाऊजी का मारताय? दुखतंय ना!” ती ओरडली.

मी तिच्या कमरेवर माझी पकड घट्ट केली आणि माझ्या लिंगाचे टोक तिच्या मांड्यांच्या मधून तिच्या योनिद्वारावर अलगद टेकवले. तिने डोळे मिटून घेतले.

“दुखतंय? अजून तर सुरवात आहे.” असं म्हणून मी तिची कंबर झटक्यात मागे ओढली आणि त्याच वेळी पूर्ण जोर लावून माझे लिंग ही पुढे ढकलले.

“आआआह्ह्ह्ह्हऽऽऽऽऽऽ उंऽऽऽऽऽऽ हऽऽऽ हऽऽऽऽ हळूऽऽऽ नाऽऽऽ भाऊजीऽऽऽऽ” ती रडवेली होऊन म्हणाली.

माझे लिंग एक झटक्यात पूर्ण आत गेले होते. तिने तिची मान पूर्ण वर उचलली होती. तिच्या गळ्यावरच्या नसा तट्‍ट झाल्या होत्या. तिने नळांवर तिचे कोपरे टेकवून आधार घेतला होता. समोरच्या भिंतीवरील आरशात मला आम्ही दोघेही दिसत होतो.

“कसं वाटतंय प्रिया आता?” मी हसत म्हणालो

“भाऊजीऽऽऽऽऽ बोलण्यात का वेळ घालवता? थांबू नका ना!” ती लाडिक स्वरात म्हणाली.

मी माझे लिंग सावकाश बाहेर ओढले. ती सेक्समध्ये खरंच खूप एक्सपर्ट आहे. तिने आतून तिचा योनिमार्ग आवळून धरला होता. लिंग आता घुसवताना होणारं घर्षण वाढलं होतं. मी अगदी सावकाश माझे लिंग आत बाहेर करू लागलो. तिने तिची योनी अशी काही आवळून धरली होती की बस! तिलाही खूप मजा येत होती.

“आहाहाऽऽऽऽ ह्म्म्म्मऽऽऽऽऽ स्स्स्स्स्सऽऽऽऽऽ आऽऽऽऽ ईऽऽऽऽऽ” ती कण्हत होती.

आता मला राहवेना. मी माझे लिंग पूर्ण बाहेर काढले. तिला जमिनीवर उताणे झोपवले आणि तिच्या मांड्या फाकवल्या. तिने डोळे गच्च मिटून घेतले. मी माझ्या लिंगाचे टोक तिच्या योनिवर दोन तीन वेळा वरून खाली रगडले. तिचे दोन्ही हात जमिनीवर दाबून धरले. तिने बोटांनी धरून माझे लिंग योनित ढकलले.

मी सरळ होतं पुन्हा तिची कंबर पकडली आणि अगदी जोरात दणके देऊ लागलो. पाण्यामुळे प्रत्येक शॉटला ‘थप्प.. थप्प..’ आवाज येत होता. तिचे गुबगुबीत लुसलुशीत स्तन दणक्यांच्या तालावर उसळत होते. तिने माझे दंड गच्च धरून ठेवले होते. उत्तेजनेमुळे तिने छाती बाहेर काढली होती आणि तिच्या पाठीला बाक आला होता.

प्रत्येक ठोक्याला ती जोरजोरात ओरडत होती. आवेगात कधी ती दात खात होती तर कधी खालचा ओठ दातांनी गच्च पकडत होती तल कधी डोळे गच्च मिटून तोंडाचा मोठा आ वासत होती. मी ठोके टाकत टाकत तिच्या वक्षांचा मनसोक्त आस्वाद घेत होतो.

जस जसा तो क्षण जवळ येऊ लागला तस तशी तिच्या हातांची पकड आणखी घट्ट होऊ लागली. माझा वेग आणखी वाढू लागला. तिच्या योनिचे स्नायू माझ्या लिंगावर आणखी घट्ट पकड घेऊ लागले. तिच्या कण्हण्याचा आवाज आणखी वाढू लागला.

अखेर आम्ही दोघे तृप्त झालो आणि मी उठून शॉवर बंद केला. तिच्या कपाळावर हलकेच चुंबन घेतले. तिचे डोळे मिटलेलेच होते. ती अगदी हलकेच गोड हसली. मी बाहेर जाऊन कपडे घातले आणि टीव्ही लावला.

तीही पंजाबी ड्रेस घालून बाहेर आली. तिने केसांना टॉवेल गुंडाळला होता. तिच्या डोळ्यात वेगळीच चमक आली होती. जमिनीवरील गादी गुंडाळत ती म्हणाली, “आता रात्री हिची गरज नाही, हो ना भाऊजी?” मी फ़क्त तिच्याकडे पाहून खट्याळपणे हसलो.

मिठीमधील व्याकरण

माझा दूरचा नातेवाईक अमित आणि त्याची बायको प्रिया हे दोघे पुण्यात नोकरीस होते. दोघेही एकाच ऑफिसात कामाला होते. माझीही सतत पुण्याच्या कचेरीत कामं निघत असल्याने माझं त्यांच्या घरी बऱ्यापैकी येणं-जाणं असे. नात्याने जरी दूरचा असला तरी अमित आणि मी बरेच क्लोज होतो. आम्ही सतत...

मिठीमधील व्याकरण भाग : २

ती तिथून उठली आणि वर बेडवर झोपली. ती जागीच होती आणि अतिशय घाबरलेली होती. मी मनातल्या मनात विचार केला हे काय करून बसलो आपण? नुसत्या स्पर्शासाठी केवढी मोठी किंमत मोजणार आहोत आपण? केलं तर काहीच नाही. आता असंही प्रॉब्लेम होणारच आहेत तर मग सगळं उरकूनच टाकू. मी माझ्या मनाची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!