मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : १०

माझा लंड हळूहळू आत घुसत होता आणि मिसेस पम्मी आपले डोळे गच्च मिटून घेत, दात ओठ चावत आपले चित्कार दाबून ठेवत होत्या. शेवटी एकदाचा माझा पूर्ण लंड त्यांच्या बोच्यात गेला. मला लंड कुठल्या तरी ट्रॅपमध्ये घातल्या सारखा वाटत होता. मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि त्यांच्या कानात मी हळूच म्हटले,

“कसे वाटतेय, मिसेस पम्मी? जास्त त्रास होत नाही ना?”

“ओहऽऽऽ राजेश काय सांगू तुम्हाला, मला पूर्ण भरून गेल्यासारखे वाटतेय. त्रास तर होतोय पण सुखही खूप वाटतेय.”

“डोंट वरी पम्मी, जस्ट रिलॅक्स! तुमचा त्रास कमी कमी होत जाईल आणि मजा वाढत जाईल.”

असे म्हणून मी माझा लंड त्यांच्या बोच्यातून बाहेर काढू लागलो. जसा तो बाहेर निघत होता तसे तिच्या भोकाची त्वचा बाहेर खेचली जात होती. मग जेमतेम माझा सुपाडा आत राहील इतपत मी लंड बाहेर काढला आणि पुन्हा आत ढकलला.

असे दोन तीन वेळा हळुवारपणे लंड आतबाहेर केल्यावर मी स्पीड पकडला आणि जोराने लंड आतबाहेर करून तिच्या बोच्याचे भोक झवू लागलो. जसा मी रीदम पकडला तसे तिच्या वेदना कमी झाल्या आणि ती एंजॉय करू लागली. कारण तिच्या चेहऱ्यावरील तणावाचे भाव जाऊन समाधानी भाव आले होते व तिच्या तोंडातून चित्कार बाहेर पडू लागले.

आता तिच्या बोच्याच्या भोकाला मा‍झ्या लंडाची सवय होऊ लागली. तिचे भोक मला पहिल्यासारखे टाईट वाटेनासे झाले कारण ती रिलॅक्स होतं गेली. म्हणजेच माझे तिचा बोचा झवणे तिला आवडायला लागले.

मी मध्ये मध्ये माझा पूर्ण लंड तिच्या बोच्यातून बाहेर काढत होतो तेव्हा तिचे भोक उघडेच रहायचे. ते उघडे राहून जणू मला म्हणत होते की ‘घाल तुझा लंड मा‍झ्यात’. मग मी जास्तच जोराने तिचा बोचा मारू लागलो.

मिसेस पम्मीच्या बोच्याचे भोक नयनाच्या भोकापेक्षा नक्कीच वेगळे होते. मिसेस पम्मीचे भोक झवून मला जी उत्तेजना जाणवत होती तशी नयनाची झवताना जाणवली नाही.

तेव्हा त्वेषाने मी मिसेस पम्मीची गांड मारत होतो आणि त्यांना ते आवडत होते! त्यांच्या तोंडातून हुंकार,चित्कार बाहेर पडत होते. त्यांना अजून उत्तेजित करण्यासाठी मी त्यांच्या अंगावर पडत त्यांच्या कानात बडबडू लागलो.

“ओह मिसेस पम्मी, किती मस्त वाटते तुमची गांड मारताना! इतके सुख मला कधीही जाणवले नव्हते.”

“आहहऽऽऽ मिस्टर राजेशऽऽ मलापण खूप आवडलेय तुमचे गांड मारणेऽऽ आय लाईक ईट! घालाऽऽ अजून घालाऽऽ मा‍झ्या गांडीतऽऽ”

मिसेस पम्मीही चेकाळली होती व मा‍झ्या लंडाची दिवानी झाली होती! मी पण तिच्या बोच्याच्या भोकाचा आशिक झालो होतो. तिच्या बोच्याचे सेंसेशन, माझी कामोत्तेजना, तिचे चित्कारणे, अजून झवा म्हणून सांगणे. ह्या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे माझी कामवासना शिगेला पोहचली.

आता मा‍झ्या लंडावरील माझा ताबा सुटला होता. मी रोखून धरत असलेले माझे स्खलन मा‍झ्या ताब्यातून सुटले! मा‍झ्या लंडावरील ताबा सुटला तसा मा‍झ्या जि‍भेवरीलही माझा ताबा सुटला.

“ओहऽऽ पम्मीऽऽ मी गळणार आताऽऽ तुझ्या भोकात मी गळणार आताऽऽ तुझे हे भोकऽऽ मी कित्ती वेळा स्वप्नात झवलेयऽऽ मी तिच्या भोकाचा इतका दिवाणा होतोऽऽ की नयनाचे भोक तुझे भोक म्हणून झवलोऽऽ तू मला सतवायचीऽऽ चेतवायचीऽऽ तुझी ही मस्त गांड हलवत तू मला चेकळवायचीऽऽ तेव्हा तुझी ही गांड मारताना मी बेभान झालोयऽऽ घेऽऽ घेऽऽ रांडेऽऽ! घेऽऽ माझा लंड गांडीतऽऽ घेऽऽ माझे पाणी गांडीतऽऽ”

मिसेस पम्मीशी तसे घाण घाण बोलल्यावर मा‍झ्या तोंडून एक अस्फुट किंचाळी बाहेर पडली आणि मी तिच्या भोकात लंड गाळायला लागलो. तिला नक्कीच आपल्या बोच्यात स्फोट झालेला जाणवला असेल! मा‍झ्या स्खलनाची जाणीव तिला झाली आणि तीसुद्धा बडबडायला लागली.

“ओहऽऽ राजेशऽऽ गाळा मा‍झ्या भोकातऽऽ तुमचे सगळे पाणीऽऽ मा‍झ्यात सोडाऽऽ मा‍झ्या गांडीतऽऽ सोडाऽऽ ओहहहऽऽऽ आहहहऽऽऽ”

मी तिच्या गांडीत असा गळत होतो की तसा गळण्याचा अनुभव मी कधीही घेतला नव्हता. तिला सुद्धा हा अनुभव नवा होता तेव्हा ती पण रत होऊ लागली. मा‍झ्या स्खलनाबरोबर ती पण झडू लागली. तिचे अंग थरथरत होते आणि ती तडफडल्या सारखी हलत होती.

माझी सगळी कामवासना मा‍झ्या वीर्यातून तिच्या बोच्यात गळत होती. त्या क्षणाला मला इतकेच वाटत होते की तिच्या बोच्यात असाच लंड राहवा व मी कायम असेच गळत राहवे. गळून गळून मी थकलो आणि तिच्या अंगावर पडलो. डोळे मिटून तिच्या अंगावर पडताना मला किंचित ग्लानी आली.

रत होऊन मिसेस पम्मीही निपचित पडली होती म्हणजे तिलाही ग्लानी आली होती. नंतर काही मिनिटानंतर मी भानावर आलो. माझा लंड तिच्या बोच्याच्या भोकातून बाहेर सटकला होता कारण तो मलूल झाला होता. मी तिच्या बाजूला लवंडलो आणि मी तिला मिठीत घेतले.

ती पण भानावर आली आणि माझ्याकडे पाहून हसली. मी तिच्या ओठांचे एक चुंबन घेतले आणि उठलो. मग मी बाथरूममध्ये गेलो आणि लघवी वगैरे करून थोडा फ्रेश झालो. नंतर मी बाहेर आलो आणि तिच्या बाजूला येऊन पुन्हा पडलो.

ती माझ्याकडे पाहून हसली आणि ‘आले हं’ म्हणत उठली व बाथरूममध्ये गेली. साधारण दहा मिनिटांनी ती परत आली. बेडवर येऊन ती मा‍झ्या मिठीत शिरली आणि मला म्हणाली,

“मला खूप आवडले तुमचे गांडीत झवणे, खूपच मस्त! तुम्ही खूप छान झवता!”

तिच्या स्तुतिने माझी छाती फुलली! मी तिच्या ओठांवर ओठ ठेवून तिचे चुंबन घेऊ लागलो. तीपण उत्साहाने मा‍झ्या चुंबनाला साथ देऊ लागली. आमच्या जिभा एकमेकांच्या तोंडात वळवळू लागल्या. आमचे कामवासनेने भरलेले उत्कट चुंबन बराच वेळ चालले होते.

जवळ जवळ दहा बारा मिनिटे आम्ही किसिंग करत होतो. असे वाटत होते आम्ही किसिंग करणे सोडणारच नव्हतो. तिचे चुंबन घेता घेता माझे हात तिच्या नग्न अंगावर फिरत होते. तिच्या अंगाची प्रत्येक गोलाई आणि खाचखळगे मी चाचपून पाहिले.

जेव्हा मी तिच्या पुच्चीवरील दाण्याला बोटाने स्पर्श करू लागलो तेव्हा तिच्या अंगाची अस्वस्थ हालचाल चालू झाली. आपल्या जि‍भेने मा‍झ्या जि‍भेशी खेळत ती पुटपुटली,

“मला आता झवाऽऽ मा‍झ्या चूतमध्येऽऽ मला तुमचा लंड हवाय मा‍झ्या चूतमध्येऽऽ एकदम खोलऽऽ झवाऽऽ मला जोरानेऽऽ”

असे बोलून मिसेस पम्मीने माझा उठत चाललेला लंड हातात घेऊन हलवायाला सुरूवात केली. तो उठत होताच पण तिच्या हाताच्या स्पर्शाने जादू केली व तो बघता बघता कडक झाला! मी तिच्या ओठांवरून चुंबन घेत घेत खाली सरकलो आणि तिच्या मानेवर आलो. तिची मान, गळा चुंबत चुंबत मी खाली तिच्या खांद्यावर आलो.

मा‍झ्या चुंबनाने तिच्या श्वासाची गती वाढली आणि ती उत्तेजित व्हायला लागली. तिच्या खांद्यावरून खाली सरकत मी तिच्या छातीच्या उभारावर आलो. तिच्या कडक निप्पल वर जीभ फिरवत मी हलकेच तिचे उभार चाटायला लागलो.

तिचा कडक निप्पल, निप्पल भोवतीचा फुललेला अरोला चाटताना तिचे अंग थरथरत होते. तिचा निप्पल दातात पकडून मी हलकेच चावू लागलो. त्याला जीभ लावून मी फक्त निप्पल तोंडात घेऊन चोखू लागलो. तिचा दुसरा हात मा‍झ्या केसांत फिरू लागला.

काही क्षणानंतर तिने जोराने माझे तोंड आपल्या छातीच्या उभारावर दाबून धरले. तिचा जास्तीत जास्त उभार मा‍झ्या तोंडात भरून मी चोखायला लागलो. तिच्या मांड्यावर, जांघेत माझे हात फिरवणे चालू होतो.

जेव्हा मी माझे मधले बोट तिच्या पुच्चीत घालून अंगठ्याने तिचा दाणा चोळू लागलो तेव्हा तिच्या भावना अनावर झाल्या आणि ती मादक स्वरात म्हणाली,

“राजेशऽऽ नका तरसवूऽऽ घाला तुमचा लंड मा‍झ्या चूतमध्येऽऽ नाही राहवत आताऽऽ”

मग मी तिला सतावले नाही व आपल्या जागेवरून उठलो. ती आपल्या पाठीवर रेलली आणि तिने आपले पाय फाकवले. तिच्या फाकलेल्या पायांमध्ये मी आलो आणि माझा लंड हातात पकडत मी पवित्रा घेतला.

मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या पुच्चीच्या भेगेवर मी दोन चारदा वरखाली फिरवला आणि पुन्हा माझा लंड तिच्या पुच्चीरसाने ओला केला. तिच्या दाण्याला माझा सुपाडा लागला की तिला झटका बसायचा आणि तिच्या तोंडून चित्कार बाहेर पडायचा.

मग मी तिच्या भेगेत माझा सुपाडा घालून तिच्या पुच्चीचे भोकावर ठेवला. तिच्या पुच्चीच्या पटलाच्या आत खूपच गरमी होती आणि जणू ती पुच्चीनेच श्वास घेत आहे अशी तिची पुच्ची हलत होती. मी हळूहळू लंड तिच्या पुच्चीत घालत गेलो.

तिची पुच्ची मा‍झ्या लंडाला बोच्याच्या भोकासारखीच टाईट वाटत होती! लंड अर्धा अधिक आत गेला पण मला प्रचंड घर्षण जाणवत होते. मी म्हटले लंड बाहेर काढून पुन्हा आत घालू म्हणून मी लंड बाहेर काढायला लागलो. तिच्या ते लक्षात आले आणि ती पटकन मला म्हणाली,

“नकाऽऽ नकाऽऽ बाहेर नका काढूऽऽ खोलवर घालाऽऽ”

तिने तसे म्हणल्यावर मी थांबलो आणि पुन्हा लंड आत घुसवू लागलो. हळूहळू पण थोड्या प्रयत्नाने मी पूर्ण लंड तिच्या पुच्चीत घातला आणि तिच्या अंगावर पडलो. तिचे उभार मा‍झ्या छातीखाली चिरडले गेले. तिच्या ओठांचे चुंबन घेत घेत मी तिला विचारले,

“आर यु ओके? मी चालू करू काय?”

“हो करा नाऽऽ! चोदा मला चांगलीऽऽ!” तिने डोळे बंद करून घेत घोगऱ्या आवाजात म्हटले.

मग मी माझे अंग मा‍झ्या हातावर पेलले आणि हळूहळू लंड तिच्या पुच्चीतून बाहेर काढला. सुपाड्यापर्यंत बाहेर आल्यावर मी पुन्हा जोराने धक्का दिला आणि गपकन पूर्ण लंड आत घातला.

“येस्स्सऽऽऽ” तिच्या तोंडातून चित्कार बाहेर पडला. मग मी पटपट कंबर हलवून तिच्या पुच्चीत लंड आतबाहेर करायला लागलो आणि तिला झवायला लागलो.

मिसेस पम्मी प्यारेलाल

मी अंधारात घड्याळाकडे पाहिले. रात्रीचे साडे दहा वाजत होते. अजून तासभराचा सिनेमा बाकी होता. माझी बायको माहेरी गेली होती तेव्हा घरी जाण्याची मला काही घाई नव्हती. माझी एक मिटींग नरीमन पॉईंटला होती. तेव्हा रात्री मिटींग संपल्यावर मी टाईमपास करण्यासाठी ई-मॅक्समध्ये सिनेमा...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : २

मिसेस पम्मी प्यारेलाल माझ्या बायकोची मैत्रिण होती. तेव्हा बऱ्याचदा ती आमच्या घरात यायची. माझ्या बायकोबरोबर ती तासन तास गप्पा मारत बसायची. ती बऱ्यापैकी मॉडर्न होती तेव्हा तिचे ड्रेस एकदम सेक्सी आणि अंगप्रदर्शन करणारे असायचे. ती आमच्याकडे आली की मी चोरून तिच्याकडे...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ३

माझ्याबरोबर किसिंग करता करता काही क्षण तिचा हात माझ्या मांड्यांवर फिरला पण मग तिने माझा कडक लंड हातात घेतला. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने मी बेभान झालो आणि उत्कटपणे तिची जीभ चोखायला लागलो. वेश्येच्या बाबतीत माझा अनुभव असा होता की त्या येतात, रुपये घेतात, कपडे काढतात आणि...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ४

मला माझेच आश्चर्य वाटत होते की इतक्या पटकन कसे काय मी इतका उत्तेजित झालो आणि गळायच्या बेतात आलो? मला राहवत नव्हते. सटासट फटके मारत मी तिला त्वेषाने झवायला लागलो आणि तिच्या पुच्चीत खोलवर लंड घालू लागलो आणि मग विदाऊट वार्निंग मी तिच्या पुच्चीत माझे वीर्य सोडायला लागलो....

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ५

माझी कामोत्तेजना इतकी प्रचंड वाढली होती की आधी दोनदा गळूनही आता तिसऱ्यांदा मा‍झ्या लंडातून खूप वीर्य बाहेर पडायला लागले. मी तिला गच्च पकडून, धक्के देत तिची गांड मारत राहलो. तिच्या भोकातून मा‍झ्या वीर्याचा चीक बाहेर आला पण तरीही मी तिला झवत राहलो. जेव्हा माझी कामवासना...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ६

दरवर्षी आमच्या सोसायटीत आम्ही सगळे टेनंट मिळून रंगपंचमी साजरी करत असू. यंदाच्या रंगपंचमीलाही जंगी तयारी होती. सोसायटीच्या मागच्या गार्डनमध्ये २/३ छोटे तंबू उभे करून आम्ही एकात ओले सुके रंग, एकात खाणे पिणे आणि एकात बसण्याची व्यवस्था केली होती. मैदानात ४/५ ठिकाणी...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ७

मा‍झ्या मनात मिसेस पम्मीला चार वाजता भेटण्याची आतुरता चालू झाली होती तेव्हा माझे कशातही लक्ष लागेना. चार कधी वाजतायेत असे मला व्हायला लागले. चार वाजता मा‍झ्या बायकोला काय कारण सांगून बाहेर पडावे ह्याबद्दल मी विचार करायला लागलो तेव्हा मला आठवले की साडे चारच्या दरम्यान...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ८

मग मी सुद्धा मिसेस पम्मीला बिनधास्तपणे सांगू लागलो की कसे ती मला आवडते आणि तिच्याबद्दल मा‍झ्या मनात सेक्सच्या कश्या कश्या फॅन्टसी होत्या. त्या रात्री नयनाने मला मिसेस पम्मीबद्दल विचारल्यावर कसे मी तिला मा‍झ्या फॅन्टसीबद्दल सांगितले आणि मग तिने मला मिसेस पम्मी बनून कसे...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ९

ती कंबरेची हलकी हालचाल करायला लागली. तिच्या पुच्चीची पटले व्यवस्थित चोखल्यावर मी वर तिच्या पुच्चीदाण्याला चोखायला लागलो. तिचा दाणा चोखता चोखता मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घातले आणि हलवायाला लागलो. ती खालून कंबर हलवायाला लागली. तिच्या पुच्चीत माझे बोट आतबाहेर होत होते, ते...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ११

बघता बघता मी झवण्याची गती पकडली! तिच्या ओठांचे चुंबन घेता घेता मी तिला झवायला लागलो. आमच्या दोघांची शरीरे तापायला लागली. तिने आपले पाय मा‍झ्या कंबरेभोवती टाकले आणि मला घट्ट आवळले! जरी तिने मला पायाच्या विळख्याने घट्ट पकडले होते तरी मी लंड बाहेर काढताना ती विळखा ढिल्ला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!