ओळख पाहू? भाग : २

तिने तसे म्हटल्यावर पुन्हा जणु तिचा टि-शर्ट पारदर्शक होऊन मला आतली ब्रा दिसणार होती अश्या तऱ्हेने मी तिच्या उन्नत उभारांकडे टक लावून पहायला लागलो. माझ्या बहिणीच्या छातीचे उभार म्हणजे काय! प्रचंड गोलाकार आणि भरलेले दोन गोळे होते ते! तिला स्वत:ला कल्पना होती की तिच्या छातीचे उभार आंधळ्याचीही नजर वेधुन घेणारे आहेत ते. तिच्या सेक्स अपिलमध्ये तिची भरघोस छाती हा केंद्रबिंदु होता, खासकरुन माझ्यासाठी, तिच्या भावासाठी ह्याची तिला कल्पना होती. तेव्हा मी तिच्या उभारांकडे टक लावून पहायला लागलो तसे तिच्या शरीरातुन सुक्ष्म कंप उठायला लागले. नक्कीच उत्तेजनेने तिचे उभार फुलायला लागले आणि तिच्या उभारावरील तिचे निप्पल ताठरले! टि-शर्ट आणि त्याच्या आत ब्रा घातलेली असुनही त्या दोन कपड्यावरुन मला तिची ताठरलेली स्तनाग्रे स्पष्ट जाणवू लागली.
आणि फक्त श्वेताताईचीच नाही तर माझी उत्तेजनाही बाहेर पडायला लागली. माझ्या चेहऱ्यावरील बदलते रंग श्वेताताई निरखत होती. माझ्या बर्म्युडा शॉर्टमध्ये माझा लंड कडक होत चालला होता ज्याची तिला नक्कीच कल्पना होती. माझे ओठ किंचित थरथरत होते आणि आवंढळा गिळत मी ओठांवरुन हलकेच जीभ फिरवत होतो. माझ्या अंगालाही एक कंप सुटला होता आणि मी अस्वस्थपणे हालचाल करत होतो. माझी उत्तेजना मला चिथावत होती ह्याची तिला कल्पना होती आणि म्हणून तिने मिश्किलपणे हसत मला विचारले,
“काय मग समीर भाऊराया. आज तू भलताच अस्वस्थ झालेला दिसतोय. इतका अस्वस्थ या आधी मी तुला कधी पाहिले नाही. का बरं??”
“अस्वस्थ नाही ताई, उत्तेजीत. कामोत्तेजीत म्हण. आणि का नाही होणार? या आधी कधी तू मला असा प्रश्न विचारला होतास का?? तुझ्या प्रश्नांनी माझ्या तोंडाला पाणी सुटलंय.” मी पटकन म्हणालो.
“तोंडाला पाणी सुटलंय की लं. हाऽऽ हाऽऽ हाऽऽऽ.” शेवटचा शब्द अर्धवट ठेवून श्वेताताई खळखळुन हसायला लागली.
खळखळुन हसायला लागली तसे तिचे भरगच्च उभार डुचमळायला लागले आणि त्यांची मनमोहक हालचाल पाहुन माझा लंड शॉर्टमध्ये डुचमळायला लागला. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवरुन खाली तिच्या जांघेत पुच्चीच्या भागावर वर-खाली रेंगळायला लागली. इतक्या स्पष्टपणे, रोखून, निरखून, टक लावून तिच्या छाती-पुच्चीला मी कधीच पाहिले नव्हते. आणि तिनेही कधी मला तसे बघू दिले नव्हते पण त्या क्षणी ती मला मनसोक्त पाहू देत होती. माझ्या उत्तेजनेत ती चावट, पांचट बोलुन अजून भर घालत होती.
“असा काय बघतोय? मी काय बिन टि-शर्ट, ब्राची उभी आहे तुझ्या समोर?? मी घातलेले कपडे अजिबात पारदर्शक नाहीत की तोकडे नाहीत. तरीही इतक्या आसक्तीने पहातोय ह्यांना??”
“ताई. तुझे हे दोन्ही पूर्ण नग्न जितके सेक्सी दिसतात तितकेच सेक्सी ते पूर्ण कपड्यांवरुन दिसतात. भले तुझे कपडे अजिबात तोकडे किंवा पारदर्शक नसले तरीही.” मी पण चावटपणे हसत उत्तर दिले.
“माझे ‘हे दोन्ही’ म्हणजे काय, समीर? त्यांना काय म्हणतात ते तुला माहीत नाही??” पुन्हा तिने चावटपणे विचारले.
“माहीत आहे नां. तुझे दोन्ही उभार.” मी बिनधास्त म्हणालो.
“उभार काय? ह्यांना अजूनही काय काय उत्तेजक नावं आहेत. माहीत नाही की काय तुला??” तिने हसून म्हटले.
“बस काय, ताई. तुला माहीत आहे माझे शब्द-भंडार. माझ्या कथांमध्ये तू वाचले असशीलच.” मी अभिमानाने म्हणालो.
“हो. वाचल्यात ना तुझ्या कथा. पण वाचणे वेगळे आणि तोंडाने म्हणणे वेगळे. कानाने ऐकणे वेगळे.” ती म्हणाली.
“अच्छा. म्हणजे तुला माझ्या तोंडून ते ऐकायचेय. हो ना??” मी चावटपणे हसत तिला विचारले.
“होय. कधी कधी बिनधास्त बोलायला काय जाते? आपण एकटे असतो तेव्हा बोलू शकतोस तू पाहिजे तसे. पाहिजे त्या भाषेत.” श्वेताताईने मिश्किलपणे हसत म्हटले.
“हंम्म्म. तुला काही वाटणार नसेल तर बोलतो बिनधास्त. ताई, तुझे हे दोन गोळे आहेत ना. तुझी दोन जंगली कबुतरं. तुझ्या छातीचे हे भरगच्च आमे. कितीदा मी पाहिलेत चोरुन. जितके नागडे, उघडे, नग्न मस्त दिसतात तितकेच ते तुझ्या कोठल्याही कपड्यावरुन उठून दिसतात. आत्ता पण तुझ्या ह्या टाईट टि-शर्टमधुन तुझी ही भरीव थान ठसठशीत दिसतात. असं वाटतं कुस्करुन टाकावीत तुझी ही दोन्ही पुष्ठान.” मी चेकाळत म्हणालो.
“ओह समीर. किती उत्तेजक बोलतोस.,” डोळ्याची मादक हालचाल करत श्वेताताई म्हणाली आणि पुढच्याच क्षणी ती स्वत:ला सावरत पुढे म्हणाली, “बरं ते जावू दे. अजून सांगितले नाहीस तू. मी आत घातलेल्या पॅन्टीचा रंग काय आहे??”
“मी जर सांगितले तर मला काय मिळणार?” मी हसून तिला विचारले, “माझे बक्षिस काय??”
“हंम्म्म. खुप लवकर विचारलेस. मी जेव्हा विचारले तेव्हाच तू हा प्रश्न विचारायला पाहिजे होतास. एनी वे! तुझे बक्षिस. तुझे प्राईज. काही नाही!” श्वेताताई पटकन म्हणाली.
“काही नाही?? मग काय नुसती गंमत म्हणून मी ओळखून दाखवू??” मी त्रासिकपणे तिच्याकडे पहात म्हटले.
“हो! नुसती गंमत.” ती फुटणारे हसुं दाबत म्हणाली.
“हॅऽऽ. नुसती गंमत म्हणून काय ओळखून दाखवू?? मला काहीतरी मिळायला पाहिजे. तरच ओळखण्यात मजा.” मी उपहासाने म्हणालो.
“काय पाहिजे तुला? सांग मला. मी विचार करेन.” ती जणु माझ्यावर मेहरबानी करतेय अश्या तऱ्हेने विचारु लागली.
“मला काय पाहिजे हे तुला चांगले माहीत आहे, ताई. ते मिळणार असेल तर मी सांगतो बरोबर.” मी चावटपणे हसत म्हटले.
“हॅऽऽ. असे म्हणतोय जणु तुला पक्के माहीत आहे माझ्या पॅन्टीचा रंग काय आहे ते.” ती मला वेडावून दाखवत म्हणाली.
“ते तू माझ्यावर सोड. बरोबर ओळखून दाखवतो की नाही ते बघ.” मी अभिमानाने म्हणालो.
“अच्छा ठिक आहे. पण जर तुला बरोबर ओळखता नाही आले तर??” तिने एक भुवई उडवत विचारले.
“बरोबर नाही ओळखता आले तर माझा चान्स गेला. मग नेक्स्ट टाईम.” मी हसून म्हणालो.
“नोऽऽऽ. देअर ईज नो नेक्स्ट टाईम.” हा चान्स फक्त एकदा आणि फक्त एकदाच तुला मिळेल. आज. आणि आत्ताच फक्त.” श्वेताताईने माझ्याकडे रोखून पहात ठामपणे म्हटले.
“अच्छा. ये बात है. पण मग मी ओळखले बरोबर तर नक्की काय मिळणार मला? तू काय काय करणार???” मी पण जणु तिचे चॅलेंज सिरिअसली स्विकारत विचारले.
“वेल. मी आत घातलेल्या पॅन्टीचा रंग जर तू बरोबर ओळखलास. तर. तर मी माझे हे कपडे तुझ्या समोर काढेन आणि दाखवेन तुला तू बरोबर ओळखले की नाही ते.” श्वेताताईने चावटपणे हसत म्हटले.
“अच्छा. म्हणजे मी बरोबर ओळखले की नाही ते सिद्ध करायला तू माझ्यासमोर कपडे काढणार. म्हणजे बरोबर असेल किंवा नसेल तरी मला तुला ब्रा-पॅन्टीमध्ये बघायला मिळणार तर.” मी उत्साहाने म्हटले.
“असे खुषीत म्हणतोय जणु मला ब्रा-पॅन्टीमध्ये कधी पाहिलीच नाही. सकाळीच पाहिले ना मला??” श्वेताताईने डोळ्याची लटकी हालचाल करत म्हटले.
“पाहिली म्हणजे? आता तू दरवाजा सताड उघडा ठेवून बाथरुममधुन तशी ब्रा-पॅन्टीवर बाहेर आलीस तर मी बघणार नाही तर काय डोळे मिटून घेणार??” मी हसत म्हटले.
“मी काय तुझ्या समोर येऊन उभी राहिले होते? तू मान वळून बघत होतास. तू मला तसे पाहिल्यावर नजर फिरवू शकला असतास.”
“वेल. माझ्या मनात तुझ्याबद्दल काय भावना आहेत ते तुला माहीत आहे ना? मग तू कशी काय अपेक्षा करतेस की मी नजर वळवेन??” मी हसत तिला म्हटले.
“हो! तसा तर तू पक्का नालायक आहेस. बेशरमासारखा बहिणीला अर्धनग्न बघत असतो.” तिने लटक्या तक्रारीत म्हटले.
“बहिण शरम विसरुन भावासमोर अर्धनग्न होते मग भावाला कशी लाज वाटेल?” मी हसत म्हणालो.
“मी तुझ्यासमोर तशी नव्हते आले. मी माझ्या रुममध्ये होते.” श्वेताताईन चेहऱ्यावरची शरम लपवत कसेनुसे म्हणाली.
“बरं ते जाऊ दे. आणि काय काय करणार तू? मी तुझ्या ‘पॅन्टीचा रंग’ बरोबर ओळखलास तर. तुला ब्रा-पॅन्टीवर मी नेहमीच पहातो. अजून काय ‘इंटरेस्टींग’ तू करशील??” मी उत्सुकतेने विचारले.
“हंम्म्म. मी माझे हे कपडे तुझ्यासमोर काढेन. मग माझी. माझी ब्रा तुझ्यासमोर काढेन.” श्वेताताईने मादक आवाज काढत म्हटले.
“हंम्म्म. इंटरेस्टींग. व्हेरी इंटरेस्टींग. अजून??” मी ओठांवरुन जीभ फिरवत म्हणालो.
“अजून. अजून. मी माझ्या गोळ्यांना लपवणारी माझी ब्रा स्वत:च्या हाताने तुला देईन.” श्वेताताई घोगऱ्या आवाजात म्हणाली.
नक्कीच ते बोलताना तिची उत्तेजना वाढत होती. अर्थात! माझी उत्तेजना सुद्धा तिचा एक एक शब्द ऐकून पेटत होती. ऑलरेडी माझ्या बर्म्युड्याचा तंबू उंचावत चालला होता आणि तो तिच्या नजरेत भरावा म्हणून मी अजून सावरुन बसत होतो.
“तुझी ब्रा घेऊन मी काय करू, ताई??” जणु मला काही माहीतच नाही अश्या तऱ्हेने मी तिला विचारले.
“माझी ब्रा घेऊन तू तिचा वास घे. माझ्या कडक झालेल्या स्तनाग्रांचा गंध तुला त्यावर मिळेल. तू वास घेऊ शकतोस. माझी ब्रा चोखू शकतोस.” श्वेताताई उत्तेजितपणे म्हणाली.
“अग मग ब्रा कशाला चोखू. डायरेक्ट ते ‘स्तनाग्रेच’ चोखतो ना.” मी चावटपणे म्हणालो.
“ते नंतर बघू. सध्या तरी मी तुला इतकेच करायला देईन. फार फार तर तुला माझ्या ह्या गोळ्यांना हात लावायला देईन. मला माहीत आहे तुझी किती इच्छा आहे त्यांना हातात तोलून बघायची. त्यांना कुरवळायची.” तिने मला ‘आमिष’ दाखवत म्हटले.
“आत्यंतिक तीव्र इच्छा आहे माझी. पण फक्त तेवढ्यावरच माझे समाधान होणार नाही.” मी तिच्या आमिषाला न भुलता अजून मागणी केली.
“मी तुला माझी सेक्सी काख दाखवेन. तुला माझी घामोजलेली काख चाटायला देईन. तुझी कथा आठव. बहिणीबरोबर प्रवास.” पुन्हा तिने मला अजून एक आमिष दाखवले.
“हंम्म्म. आठव काय, ताई. मी विसरलो असलो तर आठव म्हणशील ना? मी चोवीस तास माझ्या कथांमध्ये काय काय केले त्याचा विचार करत असतो. तुझ्या घामोजलेल्या काखा मी इतक्या आवडीने चाटेल. इतक्या आसक्तीने चोखेल. की तुझ्या पुच्चीतुन रसाची धार लागली पाहिजे. तुझ्या पुच्चीत कामाग्नी भडकला पाहिजे.” मी आतुरतेने म्हणालो.

ओळख पाहू? भाग : ९

"इतके काय स्पेशल आहे माझ्या पुच्चीत, समीर? की तू इतके टक लावून पहात रहावेस." तिने न राहवून विचारले."ही माझ्या बहिणीची पुच्ची आहे. बहिणीची पुच्ची जी भावाने बघायला नाही पाहिजे. भावाला जगातील ही एकच गोष्ट कधी बघायला मिळत नाही जे भाग्य मला लाभले आहे. जे बघायला मिळु नये ते...

ओळख पाहू? भाग : ८

उदासपणे असे म्हणत मी खाली गुढगे टेकुन बसलो आणि माझी नजर मी श्वेताताईच्या जांघेमध्ये दिसणाऱ्या तिच्या स्लॅकवरील पुच्चीच्या भागावर टाकली. काही क्षण मी तिच्या पुच्चीच्या भागाकडे टक लावून पहात राहिलो आणि श्वेताताई वरुन माझ्याकडे बघत होती."काय पहातोस? तिच्यावरचा तुझा चान्स...

ओळख पाहू? भाग : ७

माझी शंका खरी ठरली आणि थोड्या वेळाने श्वेताताईच अस्वस्थ होत मला म्हणाली,"तुला काही नाही वाटत? तुझा लाईफ-टाईम चान्स गेला म्हणून?""वाटतं ना. खुप वाईट वाटतंय. पण काय करणार. आता तुच सगळे कॅन्सल झाले म्हटलेय तर मी काय करणार?""मघाशी तर टॉयलेटच्या दारात येऊन माझी मनधरणी करत...

ओळख पाहू? भाग : ६

मी तिन्ही ठिकाणची माझी तीव्रता वाढवली. हिरिरीने मी तिची जीभ चोखत तिला कसुन चुंबू लागलो आणि त्याचवेळी तिच्या पुच्चीत माझे मधले बोट आत-बाहेर करत तिचा दाणा अंगठ्याने जोरात घासू लागलो. झालेच तर मागे तिच्या बोच्याच्या भोकावर मधले बोट दाबुन तिला अजूनच चेकळवू लागलो.आणि...

ओळख पाहू? भाग : ५

त्या स्पर्शाने श्वेताताईच्या अंगाला एक झटका बसला आणि ती पूर्ण शहारली! तिने मला घटट आवळुन धरले आणि माझ्या लंडावर स्वत:ला पूर्ण जखडुन घेतले. मी हळुवारपणे माझ्या चेकाळलेल्या बहिणीच्या बोच्याच्या भोकावर माझे बोट फिरवायला लागलो. मी जसे माझे बोट तिथे फिरवत होतो तसे तिची...

ओळख पाहू? भाग : ४

तिच्या दोन्ही बगलेतुन मी बोटे वर तिच्या काखेत नेली आणि तिच्या घामोजलेल्या काखेच्या फुगीर भागावर मी बोटे फिरवू लागलो. तिला पुन्हा किंचित गुदगुल्या झाल्या आणि तिने आपले अंग हलवले. मी तिच्या काखेची ती किंचित जाडसर निबर त्वचा बोटाच्या मध्ये धरली आणि ती त्वचा दाबायला...

ओळख पाहू? भाग : ३

"माझ्या पुच्चीपर्यंत जायची गरज नाही. तिकडे खाली तुला काही करायला मिळणार नाही." श्वेताताईने असे म्हटले खरे पण तिच्या बोलण्यात अजिबात ठामपणा नव्हता."खाली तर मेन स्पॉट आहे, ताई. आता तू पॅन्टीबद्दल विचारतेय ती पॅन्टी कोठे घालतेस तू? तुझ्या पुच्चीवर ना. मग त्या पुच्चीशी...

ओळख पाहू?

"समीर, ओळख पाहू. मी आत कुठल्या रंगाची पॅन्टी घातली आहे??" श्वेताताईने चावटपणे हसत मला विचारले.'पॅन्टी' हा शब्द माझ्या बहिणीच्या तोंडून ऐकला आणि माझ्या लंडाला एक सणसणीत आचका बसला! 'माझी बहिण मला विचारतेय? ती स्वत:हून मला विचारतेय?? एक बहिण आपल्या छोट्या भावाला विचारतेय...

error: नका ना दाजी असं छळू!!