ओळख पाहू? भाग : ३

“माझ्या पुच्चीपर्यंत जायची गरज नाही. तिकडे खाली तुला काही करायला मिळणार नाही.” श्वेताताईने असे म्हटले खरे पण तिच्या बोलण्यात अजिबात ठामपणा नव्हता.
“खाली तर मेन स्पॉट आहे, ताई. आता तू पॅन्टीबद्दल विचारतेय ती पॅन्टी कोठे घालतेस तू? तुझ्या पुच्चीवर ना. मग त्या पुच्चीशी संबंधित मला काय मिळणार?? ते मिळाले तर मला इंटरेस्ट वाटेल सांगायला.” मी हसत म्हणालो.
“मला वाटलेलच. तुझे तेवढ्यात समाधान होणार नाही. ठिक आहे. मी स्लॅक काढुन फक्त पॅन्टीवर तुझ्यासमोर असेलच. मग मी माझी पॅन्टी पण काढेन.” ती नाईलाज असल्यासारखी बोलली.
“म्हणजे तू माझ्यासमोर पूर्ण नागडी होणार, ताई??” मी आश्चर्य दाखवत विचारले.
“हो होणार. पूर्ण नागडी होणार. इनफॅक्ट, मी तुलाच माझी पॅन्टी स्वत:च्या हाताने काढायला सांगेन. तुला आवडेल ना माझी पॅन्टी काढायला?” ती चावटपणे हसत म्हणाली.
“म्हणजे काय ताई? आवडेल म्हणजे दौडेल. माझ्या बहिणीची पॅन्टी मला माझ्या हाताने काढायला मिळणार म्हणजे माझे केवढे भाग्य! माझा जन्म धन्य होईल तुझी पॅन्टी मला काढायला मिळाली तर.”
“हो ना. मग तुझ्या समोर मी तशीच नागडी बसेन. तुला माझी पुच्ची दाखवत.” श्वेताताई बेशरम्यासारखी म्हणाली.
“पण मग तुला नागडी बघून माझा लंड उठेल. मग त्याला शांत करायला मी त्याला बाहेर काढेन.” मी उत्तेजनेने म्हणालो.
“हंम्म्म. तू तर असा बोलतोय जसे काही आत्ता तुझा लंड झोपलाय जणु. तो तर सदानकदा उठलेलाच असतो.” श्वेताताईने माझ्या बर्म्युड्यावरील लंडाच्या तंबूवर नजर टाकत हसत म्हटले.
“हो. पण तुला पूर्ण नागडी बघून माझा लंड अजून जास्त टाईट होईल. आणि मग त्याला आत तसाच ताठलेला मला ठेवता येणार नाही. तेव्हा मी त्याला बाहेर काढेनच काढेन.” मी ठामपणे म्हणालो.
“बरं काढ बाहेर. मग मी तुला अजून ट्रिट देते. माझी तू काढलेली पॅन्टी मी माझ्या हाताने तुझ्या लंडाभोवती गुंडाळेन आणि मी तुझा लंड हलवून देईन. ह्यापेक्षा अजून मोठे बक्षिस तुला काय मिळेल? जस्ट कल्पना कर. माझी मुलायम सिल्की पॅन्टी तुझ्या लंडाभोवती गुंडाळली आहे. आणि माझ्या नाजुक हाताच्या बोटांनी मी ती पॅन्टी तुझ्या लंडासकट पकडली आहे. आणि माझ्या मुलायम हातांनी मी तुझा लंड हलवतेय.” श्वेताताईने खरोखर मला ती कल्पना इमॅजिन करायला भाग पाडले आणि अक्षरश: त्या विचाराने माझा लंड कासावीस झाला!
“आणि जर मला बरोबर रंग सांगता नाही आला तर? माझा अंदाज चुकला तर??” मी किंचित काळजीने तिला विचारले.
“तुझा अंदाज चुकला तर मग सगळा खेळ खलास! पुन्हा कधीही तुला असा चान्स मिळणार नाही. हा तुझा लाईफ टाईम चान्स आहे. फर्स्ट आणि लास्ट चान्स.” श्वेताताई गुढपणे म्हणाली.
“बस काय, ताई. फर्स्ट आणि लास्ट चान्स का? आपण अशी गंमत पुन्हा पण करू शकतो. पाहिजे तर मी हरलो की तू मला वेगळ्या प्रकारे शिक्षा कर. पण हा खेळ आपण परत परत खेळूया.” मी तिला आर्जवीच्या सुरात म्हटले.
“नो समीर. आज मी वेगळ्याच मुडमध्ये आहे. मला नाही वाटत ह्या मुडमध्ये मी पुन्हा कधी परत येईल ते. का कोणास ठाऊक पण आज आपल्या नात्याचे बंधन झुगारून तुझ्याशी वेगळीच जवळीक साधावी असे मला सारखे वाटायला लागले. पण हे आपण फक्त एकदाच करायचे असा माझ्या मनाचा ठाम निश्चय आहे. तुझ्यासाठीच फक्त नाही तर माझ्यासाठीही ही लाईफ-टाईम संधी आहे. मला नाही वाटत पुन्हा कधी मी इतकी बेशरम होईल आणि असे काही तुला पुन्हा विचारेल. तेव्हा हा फक्त पहिला आणि शेवटचा चान्स समज.”
श्वेताताईच्या ह्या म्हणण्यावर मी काही क्षण विचार केला. आणि मग मनाशी काहीतरी ठरवून मी तिला म्हणालो,
“ठिक आहे, ताई. मला मान्य आहे. मी जर हरलो तर पुन्हा कधीही असे काही घडेल ही अपेक्षा ठेवणार नाही. अनलेस, तू स्वत: पुन्हा म्हणालीस तर. पण मग ही माझ्यासाठी पहिली आणि अखेरची संधी जर असेल तर माझी एक अट आहे.” मी विचार करून म्हणालो.
“कसली अट?” तिने कुतुहलाने विचारले.
“मला तू स्पर्श करायची मुभा द्यावी.” मी म्हटले.
“स्पर्श करायची म्हणजे??” तिला कळले नाही मी काय म्हणतोय ते.
“म्हणजे मी तुझ्या ब्रा आणि पॅन्टीला स्पर्श करेल आणि ओळखून दाखवेन तुझ्या पॅन्टीचा रंग.” मी उत्तर दिले.
“स्पर्श करून तू कसे काय ओळखशील?” श्वेताताईने आश्चर्याने विचारले.
“ओळखेल. ते माझे कसब. तू मान्य तर कर.” मी आत्मविश्वासाने तिला म्हटले.
“तू स्पर्श करून सांगणार म्हणजे माझ्या कपड्याच्या आत तुझे हात टाकणार?” तिने पुन्हा कुतुहलाने विचारले.
“हो! माझे हात तुझ्या टि-शर्ट आणि स्लॅकमध्ये घालून मी तुझी ती आतली वस्त्रे चाचपडेल. आणि मग अचुकपणे तुझ्या पॅन्टीचा रंग सांगेन.”
“हंम्म्म. इंटरेस्टींग. व्हेरी इंटरेस्टींग. पण मग स्पर्श करताना. काही चावटपणा करायचा नाही.” तिने मला लटकी तंबी देत म्हटले.
“वेल जास्त नाही. पण थोडा फार चावटपणा होईल. तू ऑब्जेक्शन नाही घ्यायचेस.” मी हळूच म्हटले.
श्वेताताईने क्षणभर विचार केला आणि ती हसून म्हणाली, “ठिक आहे. मान्य आहे मला. पण चिटींग करायची नाहीस. माझ्या कपड्यात हात टाकल्यावर खाली बघायचे नाहीस. नाहीतर हात टाकताना माझे कपडे वर करायचा आणि गुपचुप माझ्या पॅन्टीची कड पहाशील.”
“नाही नाही. तशी चिटींग मी करणार नाही. माझ्यावर विश्वास ठेव. इनफॅक्ट मी खाली पहाणारच नाही. वर तुझ्या चेहऱ्याकडे पहात राहील.” मी हसून म्हणालो.
“हां. मग ठिक आहे. माझी काही हरकत नाही.” ती पण हसून म्हणाली.
ते ऐकल्याबरोबर मी खुष झालो! पण मनातल्या मनात थोडा साशंकही होतो की मला बरोबर ओळखता येईल का? नाही आले तर लाईफ-टाईम चान्स गेला! मग आयुष्यभर श्वेताताईच्या नावाने फक्त मूठ मारतच जगावे लागेल. बघू आता अपने नसीब में लिखा है लंड के अपनी बहेन की चुत का श्रीखंड. धाकधुकीत मी जागेवरून उठून उभा राहिलो आणि श्वेताताईच्या जवळ गेलो. तिच्याही मनातली हुरहुर वाढलेली दिसत होती आणि आता काय होईल ह्या उत्सुकतेने तिच्या अंगाला कंप सुटला.
मी श्वेताताईच्या अगदी जवळ जाऊन उभा राहिलो आणि मी तिच्या नजरेला नजर मिळवली. तिनेही माझ्या डोळ्यात खोलवर पाहिले आणि ती कसेनुसे हसली. मी पण हसलो आणि माझे हात उचलुन मी तिच्या कंबरेवर ठेवले. माझ्या हाताचा स्पर्श झाल्याबरोबर श्वेताताईचे अंग शहारलेले मला जाणवले. मी हळूच तिला माझ्या जवळ ओढले. इतके जवळ की माझे ओठ तिच्या ओठांच्या दोन तीन इंच जवळ आले आणि खाली तिचे अंग किंचित माझ्या अंगाला स्पर्श करू लागले. माझा उजवा हात मी मागे तिच्या पाठीवर नेला आणि डावा हात पुढे तिच्या पोटावर आणला. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने तिचे पोट किंचित थरथरलेले मला स्पष्ट जाणवले.
काही क्षण माझे हात तिच्या पाठीवर आणि पोटावर रेंगाळल्यानंतर मी माझे दोन्ही हात मागे आणि पुढे एकाच वेळी तिच्या टि-शर्टच्या आत घुसवले. जसे माझ्या हाताचा स्पर्श तिच्या अंगाच्या त्वचेला झाला तसे पुन्हा एकदा तिचे अंग शहारले आणि तिच्या तोंडातुन एक मादक सुस्कारा बाहेर पडला. आम्ही अजूनही एकमेकांच्या नजरेत रोखून पहात होतो. मी हळुवारपणे माझ्या हाताची बोटे एकाचवेळी मागे तिच्या मुलायम कंबरेच्या वरच्या भागावर तर पुढे तिच्या किंचित मांसल पोटावर फिरवू लागलो.
माझ्या बोटाच्या मुलायम स्पर्शाने तिचे अंग शहारत होते आणि कंप पावत होते. माझा चेहरा तिच्या चेहऱ्याच्या एकदम समीप असल्याने मला तिच्या ओठांची थरथर स्पष्ट दिसत होती. मी तिच्या पोटावर काही क्षण बोटे फिरवल्यावर बोटे तिच्या खोल बेंबीवर आणली. पुन्हा तिचे पोट माझ्या स्पर्शाने थरथरले आणि ते मागे-पुढे व्हायला लागले. जसे ती पोट आत घेत होती तसे माझी बोटे तिच्या खोल बेंबीत अजूनच घुसत होती. श्वेताताईची बेंबी सुद्धा प्रचंड सेक्सी होती. गोलाकार फुगीर आणि तितकीच खोलगट बेंबी जेव्हा जेव्हा माझ्या नजरेस पडायची तेव्हा तेव्हा मी विचार करायचो की हिच्या बेंबीत लंड घालून घुसळायला पाहिजे. सध्या तरी मला तिच्या बेंबीत लंड नाही तरी बोटे घुसळायला मिळाली होती म्हणून मी खुष होतो!
माझ्या तिच्या बेंबीच्या स्पर्शाने ती उत्तेजीत होत होती आणि त्या स्पर्शाने तिला किंचित गुदगुल्याही होत होत्या. शेवटी किंचित हसून तिने म्हटले,
“बंधुराया, पॅन्टीचा रंग स्पर्श करून ओळखतोस म्हणाला. माझी पॅन्टी काय माझ्या बेंबीत आहे? जे तुझी बोटे तिथेच रेंगाळली आहेत ते.”
“का? तुझ्या पॅन्टीला मी स्पर्श करावा म्हणून तू आसुसली आहेस का ताई??” मी चावटपणे विचारले.
“फाजीलपणा करू नकोस. लवक सांग. जे विचारलेय तेच फक्त.” तिने लटकेपणे म्हटले.
“सांगतो ग, ताई. जरा हे पण स्पर्शसुख घेऊ दे ना जरा. असा चान्स परत मिळेल की नाही माहीत नाही.” मी तिच्या बेंबीत अजूनच बोट फिरवत म्हटले.
“अरे चान्स घ्यायला अजूनही काही जागा आहेत की.” ती हळूच पुटपुटली.
“काय? काय म्हणालीस??” मी आश्चर्याने विचारले.
“काही नाही. तू आटप लवकर.” ती हसूं दाबत म्हणाली.
अजून काही क्षण श्वेताताईच्या बेंबीचे स्पर्शसुख घेतल्यानंतर मी माझा हात वर नेला. तिच्या पाठीवरील माझा दुसरा हात मी साईडवर आणला आणि वर नेला. तिच्या दोन्ही साईडवरुन मी हात वर नेत होतो. माझी बोटे हलकेच तिच्या मुलायम त्वचेवर पूर्ण घासली जातील ह्याची मी काळजी घेत होतो. मला खात्री होती की माझा स्पर्श श्वेताताईला आवडत होता. माझ्या स्पर्शाने ती खाली पाणी पाणी होत असावी ह्याची मला पूर्ण शंका होती. आणि ती का नाही होणार? जो भाऊ तिच्यासाठी इतकी वर्षे तरसत होता, त्या भावाला तिने स्पर्श करायला दिले होते. माझ्या इतकीच ती माझ्या स्पर्शाला आसुसली होती ह्याची मला कल्पना होती.

ओळख पाहू? भाग : ९

"इतके काय स्पेशल आहे माझ्या पुच्चीत, समीर? की तू इतके टक लावून पहात रहावेस." तिने न राहवून विचारले."ही माझ्या बहिणीची पुच्ची आहे. बहिणीची पुच्ची जी भावाने बघायला नाही पाहिजे. भावाला जगातील ही एकच गोष्ट कधी बघायला मिळत नाही जे भाग्य मला लाभले आहे. जे बघायला मिळु नये ते...

ओळख पाहू? भाग : ८

उदासपणे असे म्हणत मी खाली गुढगे टेकुन बसलो आणि माझी नजर मी श्वेताताईच्या जांघेमध्ये दिसणाऱ्या तिच्या स्लॅकवरील पुच्चीच्या भागावर टाकली. काही क्षण मी तिच्या पुच्चीच्या भागाकडे टक लावून पहात राहिलो आणि श्वेताताई वरुन माझ्याकडे बघत होती."काय पहातोस? तिच्यावरचा तुझा चान्स...

ओळख पाहू? भाग : ७

माझी शंका खरी ठरली आणि थोड्या वेळाने श्वेताताईच अस्वस्थ होत मला म्हणाली,"तुला काही नाही वाटत? तुझा लाईफ-टाईम चान्स गेला म्हणून?""वाटतं ना. खुप वाईट वाटतंय. पण काय करणार. आता तुच सगळे कॅन्सल झाले म्हटलेय तर मी काय करणार?""मघाशी तर टॉयलेटच्या दारात येऊन माझी मनधरणी करत...

ओळख पाहू? भाग : ६

मी तिन्ही ठिकाणची माझी तीव्रता वाढवली. हिरिरीने मी तिची जीभ चोखत तिला कसुन चुंबू लागलो आणि त्याचवेळी तिच्या पुच्चीत माझे मधले बोट आत-बाहेर करत तिचा दाणा अंगठ्याने जोरात घासू लागलो. झालेच तर मागे तिच्या बोच्याच्या भोकावर मधले बोट दाबुन तिला अजूनच चेकळवू लागलो.आणि...

ओळख पाहू? भाग : ५

त्या स्पर्शाने श्वेताताईच्या अंगाला एक झटका बसला आणि ती पूर्ण शहारली! तिने मला घटट आवळुन धरले आणि माझ्या लंडावर स्वत:ला पूर्ण जखडुन घेतले. मी हळुवारपणे माझ्या चेकाळलेल्या बहिणीच्या बोच्याच्या भोकावर माझे बोट फिरवायला लागलो. मी जसे माझे बोट तिथे फिरवत होतो तसे तिची...

ओळख पाहू? भाग : ४

तिच्या दोन्ही बगलेतुन मी बोटे वर तिच्या काखेत नेली आणि तिच्या घामोजलेल्या काखेच्या फुगीर भागावर मी बोटे फिरवू लागलो. तिला पुन्हा किंचित गुदगुल्या झाल्या आणि तिने आपले अंग हलवले. मी तिच्या काखेची ती किंचित जाडसर निबर त्वचा बोटाच्या मध्ये धरली आणि ती त्वचा दाबायला...

ओळख पाहू? भाग : २

तिने तसे म्हटल्यावर पुन्हा जणु तिचा टि-शर्ट पारदर्शक होऊन मला आतली ब्रा दिसणार होती अश्या तऱ्हेने मी तिच्या उन्नत उभारांकडे टक लावून पहायला लागलो. माझ्या बहिणीच्या छातीचे उभार म्हणजे काय! प्रचंड गोलाकार आणि भरलेले दोन गोळे होते ते! तिला स्वत:ला कल्पना होती की तिच्या...

ओळख पाहू?

"समीर, ओळख पाहू. मी आत कुठल्या रंगाची पॅन्टी घातली आहे??" श्वेताताईने चावटपणे हसत मला विचारले.'पॅन्टी' हा शब्द माझ्या बहिणीच्या तोंडून ऐकला आणि माझ्या लंडाला एक सणसणीत आचका बसला! 'माझी बहिण मला विचारतेय? ती स्वत:हून मला विचारतेय?? एक बहिण आपल्या छोट्या भावाला विचारतेय...

error: नका ना दाजी असं छळू!!