ओळख पाहू? भाग : ९

“इतके काय स्पेशल आहे माझ्या पुच्चीत, समीर? की तू इतके टक लावून पहात रहावेस.” तिने न राहवून विचारले.
“ही माझ्या बहिणीची पुच्ची आहे. बहिणीची पुच्ची जी भावाने बघायला नाही पाहिजे. भावाला जगातील ही एकच गोष्ट कधी बघायला मिळत नाही जे भाग्य मला लाभले आहे. जे बघायला मिळु नये ते बघायला मिळतेय म्हणून माझे मन भरत नाही आहे, ताई.”
“माझ्या पुच्चीची तुझी आसक्ती मी समजु शकते. पण बघायला भरपूर वेळ आहे नंतर, समीर. आधी माझ्या ह्या पुच्चीची आग शांत कर. मग बघत बस हवी तेवढी माझी पुच्ची.” श्वेताताई अस्वस्थपणे म्हणाली.
त्यावर मी उठलो आणि तसाच श्वेताताईच्या नग्न अंगावर झोपलो. तिच्या ओठांवर मी ओठ नेले आणि तिला किस करायला लागलो. आमची तोंडे कधी उघडली आणि कधी आम्ही फ्रेंच किसींग करायला लागलो ते आम्हाला कळलेच नाही. तिच्या नग्न छातीचे उभार माझ्या मग्न छातीखाली चिरडले होते. सपाट पोट तिच्या किंचित चरबीयुक्त मुलायम पोटाला चिकटले होते. खाली माझ्या लंडाचा भाग तिच्या ओलसर पुच्चीवर दबला होता. आमच्या नग्न मांड्यां एकमेकांना भिडल्या होत्या. खऱ्या अर्थाने आता आम्हा बहिण-भाऊ नग्न अंगाने एकरुप झालो.
मनसोक्त किसींग करून झाल्यावर मी माझे तोंड खाली घेतले. तिच्या हनुवटीचे चुंबन घेऊन मी माझे ओठ खाली तिच्या गळ्यावर घासत नेले. मग तिच्या दोन्ही खांद्यावर आळीपाळीने मी चुंबनाची बरसात केली. आणि मग अजून खाली सरकत मी तिच्या एका उभारावरील ताठरलेला निप्पल माझ्या तोंडात घेतला. माझ्या बहिणीच्या नग्न उभाराचा एक निप्पल मी चोखायला लागलो आणि दुसऱ्या उभारावरील निप्पल मी बोटांत धरुन कुस्करू लागलो. तिचा निप्पल मी दातात धरत होतो तर कधी त्याला ओठात पकडुन चोखत होतो. त्याने श्वेताताईच्या अंगातुन उत्तेजक संवेदना सळसळुन जात होती आणि तिच्या अंगाचा थरकाप उडत होता. माझ्या चोखण्याने आणि कुस्करल्याने तिची ताठर स्तनाग्रे अजूनच कडक होत होती. उत्तेजनेने ती हुंकारत होती आणि चित्कारत होती.
तिच्या स्तनाग्राचे रसपान मनसोक्त केल्यावर मी खाली सरकलो. तिच्या सपाट पण किंचित मांसल पोटावर मी माझे ओठ फिरवत खाली नेले. आणि मग मी तिच्या खोलसर बेंबीत माझी जीभ घातली आणि तिच्या बेंबीचा आतला भाग चाटू लागलो. तिचे पोट थरथरत होते आणि डुचमळत होते. तिच्या खोलगट नाभीचा आस्वाद घेतल्यानंतर मी तोंड अजून खाली नेले. माझे दोन्ही हात मी श्वेताताईच्या दोन्ही उभारांवर ठेवून मी त्यांना चिवडायला लागलो आणि माझे ओठ खाली मी तिच्या पुच्चीच्या वरील केसाळ भागावर ठेवले. मग तिच्या पुच्चीच्या वरच्या केसाळ भागाला मी आवडीने चाटायला लागलो. पुच्चीच्या वरचा भाग चाटता चाटता कधी माझे तोंड खाली सरकले ते मला कळलेच नाही आणि मी श्वेताताईचा पुच्चीदाणा तोंडात घेतला.
उत्तेजनेने श्वेताताईने आपली कंबर उडवली आणि माझे तोंड तिने आपल्या पुच्चीवर घटट दाबुन धरले. मी तिच्या पुच्चीच्या भेगेवर माझी जीभ फिरवली. खालुन वर चाटत येत असताना श्वेताताई आपली कंबर उडवत माझ्या तोंडावर अजून आपली पुच्ची दाबत होती. तिची पुच्चीही मनसोक्तपणे चाटुन चोखल्यावर मी माझे तोंड वर केले आणि तिची पुच्ची इतक्या जवळुन नीट निरखून पहायला लागलो. मी पुन्हा तिच्या पुच्चीकडे टक लावून पहातोय हे पाहुन श्वेताताईने मला विचारले,
“पुन्हा काय इतके टक लावून बघतोय माझ्या पुच्चीकडे.?”
“काय करू, मनच भरत नाही. मी तुझ्या पुच्चीकडे चोवीस तास बघत राहु शकतो.”
“अरे पण तू पाहिली आहेस तिला मघाशी मनसोक्त.”
“बघितली ना. पण प्रत्येकवेळी मी तुझ्या पुच्चीकडे पहातो तर मला ती नवी भासते. तुझ्या पुच्चीवरील हा केसाळपणा बघ. जंगल घनदाट वाटते आणि त्यातुन तुझा पुच्चीदाणा किंचीतसा दिसतोय. तुझा दाणासुद्धा एकदम सेक्सी दिसतो. एकदम मोठा नाही की छोटाही नाही. तुझ्या पुच्चीच्या ह्या दोन पाखळ्या. केसातुन फुलपाखरु डोकावत आहे असा भास देतात. आणि तुझ्या पुच्चीतुन बाहेर पडणारा तुझा हा पुच्चीरस. तिर्थासारखा गोड आहे.”
“तुला आवडला आपल्या बहिणीच्या पुच्चीचा रस?” तिने कुतुहलाने विचारले.
“खुप खुप, ताई. कोठल्याही ज्युसपेक्षा तुझा पुच्चीरस गोड आहे.”
“अरे पण तू फक्त एकदाच चाखलाय. तरी इतका आवडला?”
“मग काय झालं. सॅम्पल इतके मधुर होते तर खरा मुद्देमाल किती स्वीट असेल ह्याची कल्पना येते त्याने.”
“ओह समीर. नाही रहावत आता. झव माझी ही पुच्ची मग आता.”
“ओके, ताई. पण तू तुझ्या हाताने माझा लंड तुझ्या पुच्चीवर ठेव. पहिला मान बहिणीला.”
“चालेल. आण तुझा लंड माझ्या पुच्चीवर.”
मी वर झालो आणि श्वेताताईच्या अंगावर पवित्रा घेतला. माझा कडक लंड तिच्या पुच्चीच्या वर भाल्यासारखा लपापत होता. आपल्या सावजाचा भेद करायला तो आतूर झाला होता. श्वेताताईने प्रेमाने माझा लंड आपल्या हातात पकडला. माझ्या लंडाला प्रथमच माझ्या बहिणीने स्पर्श केला होता. काही क्षण ती माझा लंड कुरवाळत राहिली. आणि मग तिने आपल्या हाताने माझा लंड आपल्या पुच्चीच्या भेगेवर ठेवला आणि आपले हात माझा कंबरेवर ठेवून ती मला लंड आत घुसवायला मदत करू लागली.
मी हळु हळु दाब दिला आणि माझ्या लंडाचा सुपाडा माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत शिरला. तिची पुच्ची चांगलीच ओली होती त्यामुळे माझा लंड सहजच तिच्या पुच्चीत घुसला. बघता बघता माझा लंड श्वेताताईच्या पुच्चीत गडप होवू लागला. एक एक क्षण एका युगासारखा भासत होता. मी लंड आत घुसवत होतो, पुढे नेत होतो आणि त्याला माझ्या बहिणीच्या पुच्चीचा तळ काही भेटत नव्हता. तिची पुच्ची भलतीच खोल होती. तिच्या पुच्चीच्या आतल्या मांसल भागावर घासत माझ्या लंडाचा सुपाडी पुढे कुच करत होता. शेवटी एकदाची माझी जांघ तिच्या जांघेला भिडली आणि माझ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या पुच्चीच्या तळाला टेकला.
खऱ्या अर्थाने आता मी श्वेताताईच्या पुच्चीशी एकरुप झालो होतो. माझी इतक्या वर्षाची प्रतिक्षा संपली होती आणि माझ्या लंडाने त्याचे आवडते घर काबीज केले होते. न रहावून मी श्वेताताईला गच्च आवळुन धरले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घ्यायला लागलो. तिच्या पुच्चीत लंड घातल्यावर खरे तर मी तिला गचागच झवायला सुरुवात करायला पाहिजे होती. पण मी संयम ठेवून प्रत्येक क्षणाचा आस्वाद घेत तिला उपभोगत होतो. माझ्या लंडाच्या वरच्या भागाखाली तिच्या पुच्चीचा दाणा चिरडला होता आणि माझ्या लंडाच्या घर्षणासाठी तो आसुसला होता.
“झव समीर मला. झव तुझ्या बहिणीची पुच्ची.” श्वेताताई पुटपुटली.
आणि मी कंबर हलवायला लागलो आणि माझ्या बहिणीला झवायला लागलो. सुरवातीला मी हलकेच धक्के देत होतो. मध्येच मी जरा जोराचा धक्का देवून तिच्या पुच्ची खोल लंड खुपसला तसे ती विव्हळली.
“तुला त्रास होतोय का, ताई?” मी हळूच तिला विचारले.
“नाही, समीर. उलट मजा वाटतेय. झव मला चांगली आता.”
आणि मग मी माझ्या बहिणीला जोमाने चोदायला लागलो. प्रत्येक धक्क्याला मी तिच्या पुच्चीत लंड खोलवर घुसवत होतो आणि ती खालुन कंबर उचलुन धक्का देत मला साथ देत होती. दोघांच्या धक्क्याचा ताळमेळ इतका सुरेख जुळला होता की जणु आम्ही एकाच चक्राच्या दोन बाजु होतो. माझ्या उत्तेजनेची तीव्रता वाढली की मी गचागच तिची पुच्ची झवत होतो आणि माझा लंड गळेल की काय असे फिलींग आले की मी स्तब्ध रहात होतो. त्या स्तब्धतेच्या काळात मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेत होतो, तर कधी तिच्या छातीच्या उभारावर तोंड ठेवून ते आळीपाळीने चोखत होतो. तर कधी मी माझे तोंड तिच्या घामोजलेल्या काखेत नेवून तिची काख चाटत होतो. मी जे जे काही करत होतो त्याने श्वेताताई पाणी पाणी होत होती आणि आवडीने माझ्याकडुन ते सगळे करून घेत होती.
“झव समीर. झव तुझ्या बहिणीची पुच्ची. अजून जोरात झव. मी तुला खुप तरसवलेय. तुझी खुप परिक्षा पाहिली. त्याची शिक्षा म्हणून मला चोदुन काढ. मला पाहिजे तशी वापर. मला कुस्करुन टाक. माझा चोळामोळा कर.”
“हो ताई. झवतोय मी तुला जोमाने. ओह गॉड. किती सुख वाटतेय. किती मज्जा वाटतेय. असे का, ताई? मला इतका आनंद का मिळतोय तुला झवताना?.”
“कारण तू मला पूर्ण आनंद देतोय. माझी सगळी तहान भागवतोय.. माझ्या कामातूर अंगातला कामाग्नी तू शांत करतोय. मला मिळत असलेल्या सुखाचे प्रतिबिंब तुझ्या सुखात विलीन होतेय. म्हणून तुला इतक्या जास्त सुखाची अनुभुती होतेय. आपण आता एकरुप झालो आहे. आपल्या ह्या पहिल्या मिलनाने आपण एकसंध आणि एक जान होणार आहोत. ओहहहऽऽ समीरऽऽऽ. मी आता झडणार आहे. तू किती लांब आहेस? जर तुला गळायला वेळ असेल तर पटपट मला झव आणि लवकर गळ. आपण दोघे एकत्रच फिनीश होवूया. आपल्या ह्या पहिल्या झवण्याचा अंत आपण एकत्रच करुया.”
“चालेल, ताई. मी पण आलोय आता जवळ. तयार रहा झडायला.”
“पण त्या आधी, समीर. काहीतरी बोल ना. काहीतरी घाण घाण. तुझ्या बहिणीबद्दल, आपल्या झवण्याबद्दल. बोल ना समीर बोल.” श्वेताताईने आर्जवीच्या स्वरात मला म्हटले.
“ओह ताई. तुझी पुच्ची किती मस्त आहे. तुला झवायला किती छान वाटयेय. इतकी वर्षे मी तुला झवायला तरसलोय. स्वप्नात मी तुला कशी कशी आणि किती किती झवलीय.”
“कशी झवलीय, समीर? सांग ना मला.”
“तुला ऊभ्याने झवलीय. तुला झोपवून झवलीय. तुझी पुच्ची मागुन पुढुन झवलीय. तुझा बोचा झवलाय. तुझे तोंड सगळ्या प्रकारे झवलेय. तुला उभे करून, तुला बेडवर आडवी करून, सिक्स्टी-नाईन पोजीशनमध्ये करून झवलीय. तुझ्या तिन्ही भोकात तुला चोवीस तास झवलीय. तुला बेडरुमध्ये चोदलीय, तुला हॉलमध्ये रेमटवलीय. तुला किचनमध्ये उचलु उचलुन कचकवलीय. शॉवर खाली तुझी गांड मारलीय. पार्कींग लॉटमध्ये तुला गाडीत हेपलीय. जिजु घरात असताना ते एका रुमध्ये तर तुला मी दुसऱ्या रुममध्ये झवलीय. सिनेमा थिएटरमध्ये पब्लिकसमोर तुला मी रांडेसारखी चोदलीय. तुला मी माझी झवती बनवली. माझी झवाड रांड बनवली. माझी छिनाल रंडी बनवली. माझ्या मित्रांकडुन तुला रांडेसारखी गॅंगबॅंग करून चोद चोद चोदलीय.”
“काय सांगतोस, समीर. तुझ्या मित्रांकडुनही? किती मित्र? कसे कसे चोदलीय मला? काय काय केले त्यांने माझ्याशी? तुला खरच मला त्यांची रांड झालेली पहायचीय? मी होईल त्यांची रांड. तुझी रांड तर मी आत्ताच झालीय. झव तुझ्या रांड बहिणीला. आहहऽऽऽ समीरऽऽऽ. ओहहहऽऽऽ समीरऽऽऽऽ. मीऽऽऽऽ झडलेऽऽऽ रेऽऽऽ. ओहहहहहऽऽऽऽ.”
आणि जसे श्वेताताई, माझी रांड बहिण झडायला लागली तसे मी तिच्या पुच्चीत माझा लंड गाळायला लागलो. गचागच धक्के मारत मी तिला चोदत राहिलो आणि तिच्या पुच्चीत गळत राहिलो. माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत माझा लंड गळत होता. बहिणीची पुच्ची, जिच्यात भावाच्या लंडाला शिरायचीही परवानगी नसते तेथे मी तिच्या पुच्चीत माझा चीक गाळत होतो. वयाच्या १४व्या वर्षापासून मनात असलेली माझ्या बहिणीला झवण्याची इच्छा ३५व्या वर्षी पूर्ण झाली होती.
आणि आता तर सुरुवात झाली होती. आत्ताशी पहिले झवणे झाले होते. आता येथुन पुढे किती किती झवणे होणार होते. माझ्या बहिणीबद्दलची माझ्या मनातली इतक्या वर्षाची लैंगिक कामवासना पुर्णपणे मला तिच्यात सोडायची होती. त्या जाणीवतेने मी माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत माझा लंड गाळत होतो आणि सत्खलीत होत होतो. माझा भर ओसरला तसे डोळे मिटून घेऊन मी तिच्या अंगावर निपचित पडुन राहिलो. माझ्या कानात एकच वाक्य घुमत होते तेव्हा.
‘समीर, ओळख पाहू. मी आत कुठल्या रंगाची पॅन्टी घातली आहे??’

ओळख पाहू? भाग : ८

उदासपणे असे म्हणत मी खाली गुढगे टेकुन बसलो आणि माझी नजर मी श्वेताताईच्या जांघेमध्ये दिसणाऱ्या तिच्या स्लॅकवरील पुच्चीच्या भागावर टाकली. काही क्षण मी तिच्या पुच्चीच्या भागाकडे टक लावून पहात राहिलो आणि श्वेताताई वरुन माझ्याकडे बघत होती."काय पहातोस? तिच्यावरचा तुझा चान्स...

ओळख पाहू? भाग : ७

माझी शंका खरी ठरली आणि थोड्या वेळाने श्वेताताईच अस्वस्थ होत मला म्हणाली,"तुला काही नाही वाटत? तुझा लाईफ-टाईम चान्स गेला म्हणून?""वाटतं ना. खुप वाईट वाटतंय. पण काय करणार. आता तुच सगळे कॅन्सल झाले म्हटलेय तर मी काय करणार?""मघाशी तर टॉयलेटच्या दारात येऊन माझी मनधरणी करत...

ओळख पाहू? भाग : ६

मी तिन्ही ठिकाणची माझी तीव्रता वाढवली. हिरिरीने मी तिची जीभ चोखत तिला कसुन चुंबू लागलो आणि त्याचवेळी तिच्या पुच्चीत माझे मधले बोट आत-बाहेर करत तिचा दाणा अंगठ्याने जोरात घासू लागलो. झालेच तर मागे तिच्या बोच्याच्या भोकावर मधले बोट दाबुन तिला अजूनच चेकळवू लागलो.आणि...

ओळख पाहू? भाग : ५

त्या स्पर्शाने श्वेताताईच्या अंगाला एक झटका बसला आणि ती पूर्ण शहारली! तिने मला घटट आवळुन धरले आणि माझ्या लंडावर स्वत:ला पूर्ण जखडुन घेतले. मी हळुवारपणे माझ्या चेकाळलेल्या बहिणीच्या बोच्याच्या भोकावर माझे बोट फिरवायला लागलो. मी जसे माझे बोट तिथे फिरवत होतो तसे तिची...

ओळख पाहू? भाग : ४

तिच्या दोन्ही बगलेतुन मी बोटे वर तिच्या काखेत नेली आणि तिच्या घामोजलेल्या काखेच्या फुगीर भागावर मी बोटे फिरवू लागलो. तिला पुन्हा किंचित गुदगुल्या झाल्या आणि तिने आपले अंग हलवले. मी तिच्या काखेची ती किंचित जाडसर निबर त्वचा बोटाच्या मध्ये धरली आणि ती त्वचा दाबायला...

ओळख पाहू? भाग : ३

"माझ्या पुच्चीपर्यंत जायची गरज नाही. तिकडे खाली तुला काही करायला मिळणार नाही." श्वेताताईने असे म्हटले खरे पण तिच्या बोलण्यात अजिबात ठामपणा नव्हता."खाली तर मेन स्पॉट आहे, ताई. आता तू पॅन्टीबद्दल विचारतेय ती पॅन्टी कोठे घालतेस तू? तुझ्या पुच्चीवर ना. मग त्या पुच्चीशी...

ओळख पाहू? भाग : २

तिने तसे म्हटल्यावर पुन्हा जणु तिचा टि-शर्ट पारदर्शक होऊन मला आतली ब्रा दिसणार होती अश्या तऱ्हेने मी तिच्या उन्नत उभारांकडे टक लावून पहायला लागलो. माझ्या बहिणीच्या छातीचे उभार म्हणजे काय! प्रचंड गोलाकार आणि भरलेले दोन गोळे होते ते! तिला स्वत:ला कल्पना होती की तिच्या...

ओळख पाहू?

"समीर, ओळख पाहू. मी आत कुठल्या रंगाची पॅन्टी घातली आहे??" श्वेताताईने चावटपणे हसत मला विचारले.'पॅन्टी' हा शब्द माझ्या बहिणीच्या तोंडून ऐकला आणि माझ्या लंडाला एक सणसणीत आचका बसला! 'माझी बहिण मला विचारतेय? ती स्वत:हून मला विचारतेय?? एक बहिण आपल्या छोट्या भावाला विचारतेय...

error: नका ना दाजी असं छळू!!