पावसाची कृपा भाग : ३

बाहेर पावसाची रिपरिप चालूच होती. पावसाच्या थेंबाचा झाडाच्या पानावर पडताना येणारा आवाज बंद खिडकीतूनही इथवर येत होता. इतकी निरव शांतता होती सभोवताली पण आता ती भंग पावत होती. तिच्या तोंडातून येणारे उसासे ती शांतता भंग करत होते. मी आता तिच्या शरीर स्पर्शाचा आनंद घ्यायला लागलो होतो.

तिच्या गांडीचे मर्दन झाल्यावर मी तसाच फिरून त्यांच्या पाठीवर बसलो. खाली पायांना आणि मांड्यांना तेल लावून घेतले आणि मग दोन्ही हाताने तिचे तळपाय चोळले. मग पोटऱ्या आणि मग माझे हात तिच्या मांड्यांवर आले. तिथे मात्र माझी बोटे अलगद फिरू लागली होती, अगदी अलगद, एखाद्या नाजूक फुलावरून फिरावी तशी!

तिच्यातली उत्तेजना वाढत होती. तिच्या कंबरेच्या हालचालीवरून मला ते जाणवत होते पण मी तिच्या पाठीवर बसलेलो असल्याने तिला कंबर वर करता येत नव्हती. माझी बोटे तशीच फिरत तिच्या जांघेवर आली.

तिच्या जांघेतल्या उष्णतेने माझ्यातल्या पुरुषाला अजूनच उत्तेजित केले होते, माझा लंड चड्डीतच फुलला होता. तिच्या जांघेतून हळुवारपणे तिच्या योनिचीरेवर बोट फिरू लागले. केशरहीत गुळगुळीत योनिच्या फुगलेल्या ओठांवर फिरून पुन्हा बाहेरच्या त्वचेवर फिरू लागले.

काही वेळ तिथे बोट फिरवले तसे तिच्या तोंडातून “अम्म्म्म अह्ह्ह्ह्हूह्ह” असे हुंकार बाहेर येत होते. तिने हातानेच मला उठवले. मी उठलो. तिने आपले शरीर फिरवले. आता ती पाठीवर झोपली. तिच्या स्तन द्वयाचे दर्शन मला घडले.

काहीसे मुरगळलेले स्तन होते ते. त्यावर एक मोठा अरोला आणि एक जाडेसे स्तनाग्र दिसत होते. अगदी पोक्त बाईसारखे. त्याखाली पोट काहीसे वर आलेले होते त्यात दिसणारी तिची खोलगट बेंबी मला उत्तेजित करत होती.

मी पुन्हा तिच्या कंबरेवर बसलो. तिच्या स्तनांना तेल चोपडले आणि हातानेच ते भरगच्च स्तन चिरडू लागलो. मध्येच तिचे स्तनाग्र बोटांच्या चिमटीत पकडून फिरवू लागलो. अरोलावर हलकेच बोट फिरवू लागलो. मग पुन्हा स्तनमर्दन!

असाच खेळ बराच वेळ चालला होता. मग हलकेच बोटे तिच्या पोटावर फिरू लागली. पोटावरच्या खोलगट बेंबीत शिरून तर्जनी स्क्रू-ड्रायवर फिरवावा तसे फिरत होती. तिने आपले दोन्ही हात माझ्या मांडीवर आणले. माझ्या मांडीवर तिची बोटे फिरायला लागली. हळूहळू वर सरकत माझ्या जांघेवर तिची बोटे फिरायला लागली.

मी देखील आतमध्ये काही न घातल्याने तिची बोटे माझ्या गोट्यांपर्यंत अगदी आरामात पोहोचली. आता मात्र माझ्यातली उत्तेजना शिगेला पोहोचली होती. तिच्या पोटावर फिरणारे हात स्तब्ध झाले होते कंबरेवरचे अंग ताठ झाले होते. मी डोळे मिटून तिच्या बोटातली जादू अनुभवत होतो.

तिने माझ्या चड्डीला ओढले. तसा मी उभा राहलो. माझ्या अंगातली चड्डी तिने काढून टाकली. मी माझा टी-शर्ट काढला. मी देखील त्या बाईपुढे नागवा झालो होतो. माझा लवडा जमिनीशी ९० अंशाचा कोन करून तिच्या पोटावर आपटत होता.

तिने आपल्या बोटाने माझ्या सुपारीला स्पर्श केला तशी माझ्या अंगात जणू वीजच चमकली. जणू आता माझ्या लवड्यातून पावसाच्या धाराच येणार होत्या असेच वाटून गेले एक क्षण. मी गुडघ्यावर उभा राहलो. तिच्या एका हाताच्या बोटात माझी अंडगुळे होती तर दुसऱ्यात लवडा.

मा‍झ्या दोन्ही गुप्तांगाशी ती खुलेपणाने खेळत होती. मी तसाच फिरलो. माझे तोंड तिच्या पायाकडे झाले. तिने मागून हात घालून माझ्या लंडाशी आणि अंडगुळांशी खेळणे चालूच ठेवले. मीही माझी बोटे मग तिच्या जांघेत फिरवली. तशी एक उत्तेजनेची वीज तिच्या शरीरात धावली.

तिच्या अंगावरचा शहारा मला सांगत होता ती उत्तेजित झाली आहे. माझी बोटे तिच्या पुच्चीवर आली. तिथे तिच्या पुच्चीचे फाटलेले आणि लटकते ओठ माझ्या हातांना लागले. तिच्या ओठावर बोट फिरवून मी तिच्या योनित बोट सारले तिथला लिबलिबीत रस माझ्या बोटाला लागला. त्याने माझे बोट अजूनच आत घुसले.

तिने माझ्या मानेवर आपला एक हात ठेवला. आणि माझी मान झुकवली. अगदी तिच्या जांघांमध्ये माझी मान शिरली तिच्या पुच्चीतल्या त्या उग्र दर्पाने आपोआपच माझी जीभ बाहेर आली. काही कळायच्या आतच मी तिच्या योनिला लपलप चाटू लागलो.

भाद्रपदात एखादा माजावर आलेला कुत्रा जसा कुत्रीच्या पुच्चीला चाटतो, तसाच मीही तिच्या पुच्चीला चाटत होतो. तिची पुच्ची चाटताना होणारा ‘लपलप’ आवाज तिथल्या उत्तेजित वातावरणात अजूनच भर घालत होता.

तिनेही माझी कंबर वर केली. माझ्या गोट्या तिच्या तोंडावर आल्या होत्या. ती चाटून, पुसून मध्येच त्या गोट्या तोंडात घेत होती. तिची लाळ माझ्या गोट्यांना ओले करत होती. तिने थोडी माझी कंबर खाली केली तसा माझा लंड तिच्या ओठावर आला. तिने त्याचे एक चुंबन घेऊन पूर्ण लंड आपल्या तोंडात भरून घेतला.

सुपारीवरून जीभ फिरवतच ती लंड चोखायला लागली. दुसरीकडे तिने एका हाताच्या बोटावर तेल घेऊन ते माझ्या गांडीच्या भोकावर पसरले. माझ्या त्या भोकाच्या आजूबाजूला तिचे बोट फिरू लागले. हळूच तिने आत सारले. काही वेळ मला एक कळ सोसावी लागली पण नंतर मात्र माझ्या भोकात तिचे बोट फिरतानाची जाणीव माझ्या लंडाचा आकार वाढवू लागली.

आता मात्र माझ्या लंडातले पाणी सुपारीपर्यंत आले होते. कुठल्याही क्षणी मी वीर्य स्खलित होणार होतो. तिने ते हेरले असावे. तिने तोंडातून लवडा बाहेर काढला. सुपारीवरून मागे सरकलेली कातडी पुढे ओढून तिने सुपारीचे मुखच बंद केले. त्याने पुढे येत असलेले माझे पाणी तसेच मागे फिरायला लागले.

मी मात्र तिची पुच्ची अतिशय चवीने चोखत होतो. तिच्या पुच्चीतून बाहेर येणाऱ्या खारट तुरट पाण्यानी मला वेडे केले होते. काही वेळ चोखाल्यावर मी तोंड बाहेर काढले. उलटा होऊन तिच्या अंगावर झोपलो. तिच्या पुच्चीवर माझा लंड आपटायला लागला होता.

तिने माझा चेहरा हातात धरून माझे ओठ आपल्या ओठावर आणले. माझ्या तोंडात आपली जीभ घालून माझ्या जि‍भेशी खेळायला लागली. माझ्यातली उत्तेजना मला शांत बसू देत नव्हती. मी सरळ तिच्या पुच्चीवर असलेला लंड तिच्या पुच्चीत सारला.

बाहेरून भोसडा दिसणारी तिची पुच्ची आतून मात्र घट्ट होती. तिच्या पुच्चीच्या स्नायूंनी माझ्या लवड्याला घट्ट आपल्या कवेत घेतले. त्या घट्ट पुच्चीत माझा लवडा केवळ दोन चार धडका मारूनच थकला आणि आपले पाणी तिथेच गाळून मोकळा झाला.

हा माझ्या आयुष्यातला पहिला संभोग असल्याने मी नवशिका होतो तर पूर्ण परिपक्व आणि पूर्ण अनुभवी अशी ती. तिला माझ्या या तीन चार धडकांनी काय समाधान होणार होते. तिने मला अजूनच घट्ट आपल्या अंगावर दाबले.

माझा लवडा पाणी गाळून मलूल होऊन तिच्या पुच्चीचे सारे बंध तोडून बाहेर येत होता. ती मात्र माझ्या शरीराला आपल्या शरीरावर दाबत आपलेच स्तन माझ्या स्तनानी दाबून घेत होती. तिची कंबर अजूनही हलत माझ्या लवड्याला आत घेण्यासाठी तरफडत होती. मी मात्र निश्चल होऊन तिच्या मखमली शरीरावर पडलो होतो. तिला माझ्या लवड्याबद्दल नक्कीच प्रेम वाटले असणार आणि माज्या नवशिकेपणाचा तिला राग आला असणार.

काही वेळ तसाच पडल्यावर मी डोळे उघडले. तिच्या मिठीतून सोडवून घेत मी बाथरूमकडे निघालो होतो. टाकी पाण्याने भरली होती. मी बेडवरून उतरलो. तसे तिने मला विचारले

“कुठे चाललास राजू?”

“लघवीला आणि फ्रेश होऊन येतो.”

“अरे मग तिकडे कुठे निघालास, चल आपण दोघेही फ्रेश होऊ निसर्गानी दिलेल्या शॉवरखाली.”

असे म्हणतच ती उठली तिने माझा हात पकडला. मला घेऊन ती घराच्या मागच्या बाजूला आली. तिने दरवाजा उघडला. तसा एक हवेचा जोरदार झोत आतमध्ये आला. त्याच्या संगतीने बाहेर पडत असलेल्या पावसाचे काही तुषारही आतमध्ये प्रवेशित झाले.

ती माझ्या हाताला पकडून बाहेर अंगणात घेऊन गेली. जोरदार पाऊस आमच्या अंगाला चुंबू लागला. दोघेही त्या पावसामध्ये नग्न होतो. मागच्या बाजूला डोंगर असल्याने कुणी बघणे शक्य नव्हते. तसेच आजूबाजूचे लोक गाढ झोपलेले असल्याने तिकडूनही कुणी डोकावणे अशक्य होते. त्यातही पावसाने आपल्या धारानी आमच्या आजूबाजूला केलेला पडदा.

“तू आज पहिल्यांदाच संभोग केलास का?” तिने तसेच भिजत आपल्या स्तनावर हात फिरवत मला विचारले.

“हो.” मी ही माझ्या अंगावर सांडणारे पाणी हाताने खाली सरकवत तिला उत्तर दिले.

“म्हणूनच तू लवकर गळालास, ठीक आहे मी तुला शिकवते कशी आपली ताकद जोपासायची ते.” ती बोलून गेली.

ती माझ्यासमोर उभी झाली. तिने माझ्या ओठावर आपले बोट फिरवले. माझ्या केसात हात घालून तिने माझे ओठ तिच्या ओठावर झुकवले. आणि माझ्या जिव्हेला चुंबू लागली. दुसरा हात माझ्या पाठीवरून माझ्या कूल्ह्यांवर आणतच ती माझे कूल्हे दाबू लागली.

आपली कंबर माझ्या लवड्यावर घासत होती. माझा लवडा आता पुन्हा फणफणू लागला. पुन्हा एकदा तो ताठ होत होता. वरून गार पावसाच्या धारा तर खाली हिच्या प्रेमाच्या धारा माझ्यावर वर्षाव करत होत्या. मीही पेटत होतो. माझेही हात तिच्या नितंबांना कुस्करत होते.

जेव्हा तिला खात्री झाली माझा लवडा पुन्हा उठला आहे तेव्हा ती खाली बसली, चवड्यावर. तिने माझा लवडा आपल्या ओठांत घेतला. त्या आजूबाजूच्या गार वातावरणात तिच्या मुखातले गरम हवामान माझ्या लवड्याला चांगलीच ऊब देत होते.

तिने माझ्या लवड्याला चोखायला सुरूवात केली. मी शांत उभा राहून तिच्याकडून माझ्या लवडोबाची सेवा करून घेत होतो. तिने बराच वेळ माझ्या लवड्याला चोखल्यावर माझ्या चेहर्‍याकडे पाहिले. मी तिच्या डोक्यावर हात ठेवून ‘पुन्हा घे, पुन्हा घे’ असेच तिला दर्शवत होतो.

पण ती उठली. बाजूला असलेल्या झुल्याकडे मला घेऊन आली. झुल्यावर एक पाय ठेवून ती उभी राहिली. मी तिच्यासमोर होतो. तिने मला मागे यायला सांगितले. मी तिच्या मागे गेलो. तिने झुल्यावर तसाच पाय ठेवून ती थोडीशी पुढे झुकली.

माझा लवडा जमिनीशी ९० अंशाचा कोन करून उभा असल्याने बरोबर तिच्या पुच्चीसमोर होता. पण तो तिथे घालणे हे मला जिकीरीचे काम होते. तिनेच आपल्या दोन्ही पायांच्या गॅपमधून हात मागे माझ्या लवड्यावर आणला आणि बरोबर आपल्या पुच्चीमुखावर ठेवला. बस एक धक्का देण्याचे काम मात्र मलाच करावे लागणार होते. ते मी अगदी निष्ठेने केले. तिच्या पुच्चीत माझा लवडा घुसला होता. आता मात्र मी धक्के देऊ लागलो.

बराच वेळ धक्के दिले तरी माझा लवडा आता गळत नव्हता. मलाही समाधान लाभत होते. काही वेळ या आसनात झवल्यावर तिने माझा लवडा बाहेर काढायला लावला. तिथेच तिने मला जमिनीवर झोपायला लावले. खाली गवत आणि चिखल होता. तरीही मी झोपलो. वरून येणाऱ्या पावसाच्या धारा माझ्या शरीराला फटके देत होत्या. तरीही आता मला शुद्ध नव्हती.

मी खाली झोपल्यावर तिने आपले दोन्ही पाय माझ्या कंबरेभोवती ठेवले. आणि माझ्या लवड्यावर तिने आपली पुच्ची ठेवली. हळूहळू खाली वर करत ती माझ्या लवड्याचा आनंद घेत होती. मीही माझे दोन्ही हात तिच्या स्तनावर ठेवून तिचे स्तन कुरवाळत होतो.

तिने डोळे बंद केलेले होते. ती केवळ माझ्या लवड्यावर नाचण्याचा आनंदात गुंग होती. तिचा वेग वाढत होता. पावसाच्या पाण्याबरोबरच तिच्या पुच्चीचे पाणी माझ्या लवड्या भोवतीच्या केसात साठले होते.

तिच्या वाढत्या वेगाबरोबरच माझ्या अंडुकल्यातले पाणी वेगाने माझ्या सुपारीकडे धावत होते. माझ्या सुपारीपर्यंत येऊन ते पावसाच्या वेगाचा आणि तिच्या वेगाचा सामना करतच तिच्या पुच्चीत घुसले. त्या गरम पाण्याच्या धारांनी तिच्या योनिला शांती मिळालेली मला तिच्या हसऱ्या चेहर्‍यावर दिसले. तरीही तिने वरखाली होतच सगळे पाणी आपल्या पुच्चीत सामावून घेतले. मगच ती निपचित होऊन माझ्या शरीरावर पडली.

काही वेळ तिथेच पडून आम्ही दोघे आत आलो. एकाच टॉवेलने शरीरे पुसून पुन्हा बेडरूममध्ये आलो. पुन्हा एकदा विस्कीचे पेग एकमेकांना धडकले, औषध म्हणून पण आता सर्दीचे नव्हे तर संभोगाचे. पुन्हा एकदा आमची शरीरे एकमेकांना तृप्त करत राहिली. त्या रात्री,पहिल्या रात्रीच मी संभोगाचा मनमुराद आनंद लुटला होता.

दुसर्‍या दिवशी मी निघालो तेव्हा ती जरा हिरमुसली होती. तरीही हिय्या करून ती बोललीच,

“राजू काल आपण खूपच भिजलो ना, मला आज सर्दी होणार आहे हे नक्की, आजदेखील ठोकेंचा हात मला माझ्या स्तनांना लावून घ्यावा लागणार आहे आणि आजही हे येणार नाहीत, तू येशील ना रे माझ्याबरोबर डॉक्टरांकडे संध्याकाळी आणि माझी सेवा करायला रात्री?”

तिच्या या प्रश्नावर मी केवळ हसलो, नाही म्हणणे आता तर शक्यच नव्हते. मी केवळ देवाला सांगत होतो, ‘देवा आजपण पाऊस पाड रे बाबा, म्हणजे ही उद्यापण आजारी पडेल, आणि आजचे तर ठरले आहे उद्याचेही ठरून जाईल या पावसाच्या कृपेने!!’

पावसाची कृपा

मोबाईलची रिंग खणखणली. अशा शिव्या घालाव्याशा वाटल्या समोरच्याला. डोक्यावर धो धो पाऊस कोसळतोय, रस्त्यावरचा चिखल अंगावर उडतोय, कशीबशी गाडी चालवतोय, प्रत्येकालाच पटकन घरी पोहोचायची घाई त्यामुळे जिथे तिथे गर्दी झालेली, मधूनमधून बाजूने जाणारी खटारा बस आणि ट्रक पाण्याचा...

पावसाची कृपा भाग : २

माझे हे बोलणे होईपर्यंत आमचे दोघांचेही चहाचे ग्लास मोकळे झालेले होते. त्यांनी ते ट्रेमध्ये ठेवले. आणि आत ठेवायला निघाल्या. अचानक “आईऽऽऽ ग्ग्ग्ग” म्हणून त्या तिथेच खुर्चीवर बसल्या. “काय झाले काकू?” मी थोडासा दचकूनच हा प्रश्न केला. “काही नाही रे, पायाच्या दुखण्याने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!