राजभोग भाग : ३

तिचे केस ओढुन तिला बाजूला करत मी बाथरूमचा दरवाजा उघडला. तिच्या केसांना धरून ओढ़त तिला मी बाहेर आणले. तिने एका हाताने तिच्या केसांची मुळे धरली होती तर दुसर्‍या हाताने तिची योनि झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत होती.

त्यामुळे तिचे छाती उघडी पडली होती. तिच्या ब्राने तिची भलीमोठी छाती कशीबशी थोपवून धरली होती. तिच्या भरगच्च स्तनांच्या वजनामुळे तिच्या ब्राचे स्ट्रॅप्स तिच्या खांद्यांत खोलवर रूतले होते.

“पुरे ना आता रवी! हात जोडते मी!” ती गयावया करु लागली.

“किती वेळ रडणार आहेस? तुला माहिती आहे आता मी थांबणार नाहिये!” मी

“प्लीज रवी! प्लीज प्लीज प्लीज! प्लीऽऽऽऽज!”

मी तिचा जमिनीवर पडलेला दुपट्टा उचलला आणि तिला बेडकडे तोंड करून उभे केले. दुपट्टा बेडवर् ठेवून मी तिला मागून मा‍झ्या मिठीत घेतले. माझा चेहरा तिच्या खांद्यावर ठेवून तिच्या पोटाभोवती माझी मिठी आवळली.

तिने तिची मान उंचावली आणि डोळे गच्च मिटून घेतले. तिच्या खांद्यांवर मानेवर पाठीवर चुंबनांचा वर्षाव करत मी एका हाताने तिच्या खोल बेंबीशी खेळत होतो तर दुसर्‍या हाताने तिच्या गुबगुबीत मांड्या कुरवळीत होतो.

तिने तिचा खालचा ओठ दातांखाली करकचुन दाबून धरला होता. तिचे उत्तजनेचे उमाळे ती मोठ्या प्रयत्नांनी आतल्या आतच दाबत होती. किसिंग करता करताच मी मा‍झ्या दोन्ही हातांनी अचानक तिचे टच्च उरोज करकचुन पिळले. आता मात्र तिला सहन झाले नाही.

“आऽऽऽईगं!” तिच्या तोंडून आवाज फुटला.

तिने तिचे दोन्ही हात मा‍झ्या हातांवर अलगद धरले मी ब्रावरुन तिच्या छातीचा चोळामोळा करून टाकत होतो. मा‍झ्या आक्रमणामुळे तिची छाती लालभडक झाली होती. ती तिचे उसासे आतल्या आत दाबत होती.

मी हळूच माझे हात तिच्या ब्राच्या कडेने आत घुसवले आणि तिचे गुबगुबीत मुलायम स्तन मा‍झ्या हातांमध्ये आले. तिच्या स्तनांची त्वचा अतिशय मऊ होती. तिचे स्तन मा‍झ्या हातांमध्ये मावत नव्हते. मी तिचे दोन्ही निप्पल्स मा‍झ्या बोटांच्या चिमटीत पकडले आणि एकदम जोरात पिळवटुन काढले.

“आऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ!” ती जोरात ओरडली! तसं मी माझा एक हात तिच्या तोंडावर दाबत तिचे तोंड बंद केले.

तिला ढकलत भिंतीशी उभे केले आणि समोरून तिला भिडलो. तिचे डोळे मिटलेलेच होते. तिच्या अंगावर दाब देत माझे शरीर मी तिच्या उघड्या शरीरावर घासत होतो.

तिला उत्तेजना असहय्य झाली होती परंतु ती कंट्रोल करत होती. मधुनच ती मला बाजूला ढकलन्याचा प्रयत्न करी आणि सेकंदात पुन्हा शांत होइ. तिची मनःस्थिती द्विधा झाली होती आणि हे तिच्या चेहऱ्यावरच्या हावभावांवरुन स्पष्ट कळत होते.

तिच्या ब्राच्या कप्सच्या मधल्या छातीवर मी तुटून पडलो होतो. तिने दोन्ही हातांनी माझे केस गच्च धरले होते. मी अक्षरशः अधाशासारखा तिची छाती खातच होतो. मध्येच मानेवर खांद्यांवर माझा मोर्चा वळवत होतो.

ती निर्विकार चेहर्‍याने एकटक माझ्याकडे पाहत होती. एका हाताने तिची योनि कुरवाळीत दुसर्‍या हाताने माझी ट्रॅक पॅंट काढून टाकली. माझा जाड भाला मोकळा झाला. तो उत्तेजनेने फडफडत होता आणि कमलीचा गरम झाला होता.

मी पुन्हा सरळ उभा राहत तिच्या शरीराला भिडलो. तिने पुन्हा एक बाजूला मान वळवत तिचे ओठ दूर नेले मा‍झ्या केसांवरची पकड सोडून तिने माझे खांदे दोन्ही हातांनी गच्च धरून ठेवले.

तिच्या मानेवर खांदयांवर छातीवर चुंबने घेता घेता मी माझे हात तिच्या नितंबांवर नेले व मागून हातांनी तिचे नितंब धरून तिला मा‍झ्या दिशेने दाबले. त्यामुळे तिची योनि पुढे येऊन माझे लिंग तिच्या योनिद्वारावर घासले.

“ह्ह्ह्ह्ह्ऽऽऽऽऽऽ” तिने जोराचा उसासा सोडला. परंतु ती तोंडातून किंचितही आवाज येऊ देत नव्हती.

माझे हात वर घेत मी तिच्या ब्राचे स्ट्रॅप्स खांद्यांवरून उतरवत तिच्या हातातुन बाहेर काढले. झटक्यात तिच्या ब्राचे कप्स उपडे पडले आणि तिचे गल्ले रिकामे झाले. तिने मान खाली घातली परंतु स्तन झकण्याचा प्रयत्न केला नाही. तिचा विरोध आता जवळ जवळ मावळला होता.

तिचे स्तन जरा जास्तच मोठे होते परंतु त्यांच्या वजनाच्या मानाने ते एवढे लुळे पडलेले नव्हते. बस्ट बऱ्यापैकी भरीव आणि उभारलेला होता. साइज़मुळे ते अगदी किंचित लोंबत होते.

मी तिच्या दोन्ही स्तनांना खालून आधार देत ते वर उचलले. तिने मान झुकवलेली होती. एका हाताने तिच्या हनुवटीला धरून तिचे ओठ मा‍झ्या ओठांसमोर आणले. तिचे डोळे मिटलेलेच होते. मा‍झ्या खांद्यांवरची पकड आणखीच घट्ट झाली होती.

“डोळे उघड ना आता!” मी

“मला लाज वाटतेय!” तिचा आवाज चक्क लडीवाळ झाला होता.

“लाजु नकोस न!”

तिने हळूहळू डोळे उघडले पण नजर झुकलेलीच. मी तिचे स्तन खालून अलगद उचलत निप्पल्स वर आणले. तिच्या उरोजांचा आकार पाहता मला तिचे निप्पल्स अगदी काळेकुट्ट असतील आणि वर्तुळेही मोठाली असतील असं वाटलं होतं.

पण तिचे निप्पल्स गडद गुलाबी रंगाचे होते आणि अगदी इवलेशे होते. वर्तुळेही अगदी एखाद्या कॉइनएवढीच होती. ती माझ्याकडे टक लावून पाहु लागली. मी मान झुकवून तिचे डावे निप्पल मी अलगद तोंडात घेऊन हलकेच चोखले.

“आऽऽऽऽहं! हहहऽऽऽऽऽ! ऊंऽऽऽऽऽऽ!” ती हुळहुळली.

तिने अचानक मा‍झ्या खांद्यावरचा एक हात सोडत मा‍झ्या मांड्यांच्या मध्ये घातला आणि माझे ताठरलेले लिंग मुठीत गच्च पकडले. मी उत्तेजित होऊन तिचा स्तन शक्य होईल तेवढा तोंडात घेतला व् अधाशीपणे चोखू लागलो.

“स्स्स्सऽऽऽऽ उम्म्म्मऽऽऽऽ” उसासे टाकत ती माझे लिंग जोरजोराने हलवू लागली.

मी आलटुन पालटुन तिच्या दोन्ही स्तानांचा मनसोक्त आस्वाद घेत होतो. एक स्तन चोखताना दुसरा स्तन हाताने पिरगळत होतो. ती उत्तेजनेने आणि वेदनेने विव्हळत होती.

अचानक तिने तिच्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा धरून तिच्या चेहर्‍यासमोर आणला आणि गप्पकन मा‍झ्या तोंडात तिचे तोंड खुपसले. तिच्या टपोऱ्या ओठांनी ती माझे ओठ जोरजोरात आधाशीपणे चोखत चावत होती.

मी तिला मा‍झ्या मिठीत अधिका अधिक आवळत होतो. तिचे भव्य उरोज मा‍झ्या छातीवर दाबले गेले होते. तिच्या स्तनांचा मुलायम स्पर्श मला आणखी उत्तेजित करत होता. आमच्या नजरा एकमेकांच्या डोळ्यांत रोखलेल्या होत्या.

आम्ही दोघेही उत्कटतेने एकमेकांवर चढुन चढुन किस करत होतो. दोघेही शरीरे घुसळून एकमेकांच्या अंगाला अंग घासत होतो. तिचे गुबगुबीत मऊमुलायम शरीर मा‍झ्या राकट शरीरावर काटा फुलवत होते. बराच वेळ एकमेकांच्या ओठांचा अस्वाद घेतल्यानंतर तिने अचानक मला दूर ढकलले.

“सॉरी! सॉरी! सॉरी! मी असं करणं चुकीचं आहे. बास रवी. जा तू इथून आत्ताच्या आत्ता.” तिची धार अचानक परत आली. मी पुन्हा तिच्या दिशेने पावलं टाकू लागलो.

“खबरंदार रवी! पाऊल पुढे टाकशील तर!” ती चिडली होती माझ्यावर आणि स्वतःवरही.

मी झटक्यात तिच्यावर झडप घालून तिचे केस पुन्हा हातात घट्ट पकडले. “मजा तुलाही येतेय. जास्त शहाणपणा नकोय.” तिचा चेहरा मा‍झ्या चेहर्‍यासमोर आणत रोखून पाहत मी बोललो.

तिने जोर लावून माझा चेहरा दूर ढकलला आणि एक सणसणीत थप्पड मा‍झ्या गालावर बसली.

“आता आली का मजा?” ती संतापून बोलली.

मी हात उगारुंन जोरात एक फटका दिला. ‘सट्ट!’ आवाज झाला.

“एआईऽऽऽऽ आयाऽऽऽऽ ईऽऽऽऽ!” तिच्या डोळ्यातून पाण्याच्या धारा वाहू लागल्या.

तिचा उजवा स्तन काळा निळाच झाला. मी तिच्या स्तनांवर फटका दिला होता. स्तनाच्या बाजूला मा‍झ्या हाताच शिक्काच उमटला होता.

“हात मला पण आहेत आणि जेवढं प्रेमाने वागतो त्यापेक्षा कित्येक पटींनी वाईटही मी वागू शकतो. कळलं का?”

तिने एका हाताने तो स्तन गच्च दाबून धरला होता व ती मुसमुसुन रडत होती. तिची मान हातात आवळून धरत तिचा चेहरा पुन्हा मा‍झ्या चेहर्‍यासमोर आणत मी तिच्या डोळ्यांत डोळे रोखले.

“मग आता तुला प्रेम हवंय की आणखी काही ते तूच ठरव.” मी

“पण हे चुकीचं आहे ना रवी?” ती हुंदके देत बोलली.

“मी हे बरोबर आहे की चुकीचं हे तुला पटवून देण्याचा प्रयत्न करणार नाहिये. तुला तुझ्या मनाची समजूत कशी घालायची ते तू ठरव.” असं म्हणत जोराचा धक्का देऊन तिला बेडवर पाडले व तिच्या समोर येऊन उभा राहिलो.

राजभोग भाग : ४

“मुली असोत वा स्त्रीया मा‍झ्या एका इशाऱ्यावर मा‍झ्या मागे येतात आणि तू मला थप्पड मारलीस? आता तर तुझ्याबद्दलचं आकर्षण आणखीच वाढलंय.” ती बेडवर उताणी पडली होती. तिच्या मांड्या पसरट झाल्या होत्या. ती उठून बसली आणि मान खाली घालून विचार करु लागली. “तुझ्याकडे वेळ एकदम कमी...

राजभोग भाग : २

मी बारजवळ जाऊन पेग बनवला आणि त्यात झोपेच्या दोन गोळ्या टाकल्या. विरघळवुन ग्लास जायबायकडे देत बोललो, “द्या त्यांना आणि तुम्ही जाऊन झोपा आता!” जायबाय ड्रिंक देऊन आल्या आणि निघून गेल्या. त्यांचे आउटहाउस लांब गेटजवळ होते. मी जाऊन मुख्य दरवाजा बंद केला आणि लाइट घालवले. मी...

राजभोग

सुधारत्या आर्थिक व सामजिक परिस्थितीमुळे मा‍झ्या आजबाजूस आता राजकारणी पुढारी लोकांचे घोळके वाढू लागले होते. इच्छा नसतानाही मी नकळत राजकारणात ओढला जाऊ लागलो होतो. तसा ग्रामीण भाग असल्याने तथाकथित समाजकार्यास बराच वाव होता. वेगवेगळ्या योजना आणण्याची पुढाऱ्यांमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!