राजभोग भाग : ४

“मुली असोत वा स्त्रीया मा‍झ्या एका इशाऱ्यावर मा‍झ्या मागे येतात आणि तू मला थप्पड मारलीस? आता तर तुझ्याबद्दलचं आकर्षण आणखीच वाढलंय.”

ती बेडवर उताणी पडली होती. तिच्या मांड्या पसरट झाल्या होत्या. ती उठून बसली आणि मान खाली घालून विचार करु लागली.

“तुझ्याकडे वेळ एकदम कमी आहे.” मी दरडावलो.

पुढे सरकत ती मा‍झ्या जवळ आली आणि मूठ आवळून ती मा‍झ्या लिंगावर दणका देणार इतक्यात मी तिचा हात पकडला.

“तू अशी ऐकणार नाहीस तर.” असं म्हणत मी पुन्हा तिचे केस पिळून मुठीत घेतले. तिचा दुपट्टा उचलला आणि तिचे दोन्ही हात एकत्र बांधून तिला बेडला आवळून बांधून टाकलं.

“आता तुला कळेल! यु बिच!” असं म्हणत मी तिच्या डाव्या स्तनावर आधीपेक्षाही जोरदार फटका ठेवून दिला.

“आऽऽऽऽऽऽऽऽऽ! आऽऽऽऽईऽऽऽऽ! देवाऽऽऽऽ!” तिचा आवाज कातर झाला.

“ऐकलं असतंस माझं तर?”

“जा कुत्र्या! कितीही मार मी नाहीच ऐकणार!” ती

“मी कुत्रा? कुत्रा कसा असतो पाहायचंय का तुला?” मी

“पाहतेच आहे. अजुन वेगळं काय दाखवणारेस तू?” ती

मी तिचे दोन्ही पाय हातांनी गच्च धरले आणि तिला माझ्याकडे ओढले. तिचे दोन्ही हात वर बांधलेले असल्याने ताणले गेले. पाठीखाली हात घालून तिच्या ब्राचे हुक काढले व ब्रा उतरवली.

पुन्हा तिचे पाय फाकवले. तिची योनि आणि तिच्या मांड्या ओल्या चिकट झाल्या होत्या. तिची योनिही गडद गुलाबी रंगाची होती. जाडीमुळे ती टच्च सुजल्यासारखी दिसत होती. हलकीशी लव उगवलेली होती. फुगीर झाल्यामुळे योनिद्वार अगदी जाम चिकटलेले होते.

धावपळीच्या जीवनात बहुधा मॅडम जीवन जगणं विसरल्या होत्या. मी तिचे पाय फाकवून मा‍झ्या पायांखाली दाबून धरले आणि वर बसलो. एक हाताने तिच्या कमरेचं वळण घट्ट पकडत दुसर्‍या हातांच्या बोटाने अलगद तिचे योनिद्वार उघडले.

“उम्म्मऽऽऽऽऽऽ! हः ऽऽऽऽऽऽ!” ती उत्तेजनेने व्याकुळ होऊन शरीर घुसळू लागली.

“यू अरे सो यंग! इट्स गोइंग टू बी फन!” मी हावरटपणे म्हणालो.

“यू स्काउंडरल! यू विल रिग्रेट!”

“नोवे! यू विल रिग्रेट फॉर नॉट कोऑपरेटिंग!” असं म्हणत मी माझी दोन बोटे तिच्या योनिद्वारातून आत सरकवली.

तिची योनि आतमधून एकदम गरम झाली होती. तिच्या रसाचा झरा चांगलाच झरू लागला होता. आतमध्ये बोटे वळवळवत मी तिला आणखी उत्तेजित करु लागलो.

ती या अंगावरून त्या अंगावर होण्याचा, वळवळण्याचा प्रयत्न करत होती परंतु मी दाबून धरलेले असल्यामुळे आणि हात बांधलेले असल्यामुळे तिला हलता येत नव्हते. फक्त तिचे उरोज हलत होते. आता मी माझे तिसरे बोटही आत सरकवले. ती आणखीच बेचैन झाली.

“काय करतोयस? बस्स ना आता!” ती बोलली.

मी दोन्ही हाताच्या बोटांनी तिचे योनिद्वार फाकवले आणि मा‍झ्या भाल्याचे टोक अलगद टेकवले. तिने स्वतःच तिचे पाय फाकवून मला जागा करून दिली. मी माझे लिंग बोटांत पकडून तिच्या फटीवर वरुन खाली आणि खालून वर घासु लागलो.

ती खुपच जास्त उत्तेजित झाली उत्तेजनेने ती मान जोरजोरात इकडे तिकडे फिरवू लागली. मी तिची कंबरं दोन्ही हातांनी घट्ट पकडली. माझे लिंग तिच्या योनिद्वारावर टेकलेलं होतं. मी सगळा प्राण मा‍झ्या कमरेत गोळा केला आणि एक जबरंदस्त दणका दिला. पण लिंग काही आत घुसले नाही.

ती कुत्सितपणे हसु लागली. मी पुन्हा माझे लिंग तिथे टेकवले आणि बोटांनी पकडून धरत हळूहळू मा‍झ्या शरीराचा भार तिच्यावर सोडू लागलो. तिची योनि फाकली. मा‍झ्या जाड्या गरमागरम भाल्याने आत प्रवेश केला.

अगदी सावकाश मी माझे पूर्ण वजन सोडून दिले आणि माझे लिंग आख्खेच्या आख्खे आत गेले. मा‍झ्या लिंगाच्या मुळाच्या त्वचेला तिच्या गुबगुबीत योनिचा स्पर्श झाला. बारीक लव असल्यामुळे गुदगुल्या होतं होत्या.

“शेवटी प्रेमानेच करावं लागलं ना?” ती डोळे मिटून बडबडत होती. मी अगदी सावकाश माझं लिंग बाहेर ओढलं.

“आहहहऽऽऽऽऽ वाव!” नकळत तिच्या तोंडून शब्द बाहेर पडले.

माझे लिंग तिच्या रसाने थबथबले होते. मी पुन्हा तिच्यात प्रवेश केला. आता मी तिच्या अंगावर पालथा पडलो होतो. गादीच ती. पुन्हा तिचे टवकारलेले निप्पल्स तोंडात घेतले. दुसर्‍या निप्पलशी हाताने खेळू लागलो.

तिने तिचे पाय एकमेकांशी जुळवत मा‍झ्या लिंगावरील दाब वाढविला, असं वाटत होतं की तिने माझे लिंग आवळून आतच धरून ठेवले होते. मी हळूच तिच्या हाताला बांधलेला दुपट्टा सोडून तिचे हात मोकळे केले.

तिची छाती चोखत चावत चाटत मी माझे लिंग अगदी सावकाश आत बाहेर करत होतो. आता सारं संपलं होतं. विरोध करून उपयोग नाहिये हे तिला कळलं होतं. तिने कंबर उंचावून प्रतिसाद द्यायला सुरवात केली. तिच्या हातांची नखे मा‍झ्या पाठीत रुतली होती.

माझे लिंग आत जाताना ती डोळे मोठे करून दीर्घ श्वास घेई आणि बाहेर ओढ़ताना ओठ दाबून धरत ‘उम्म्म ऽऽऽ! ऊंऽऽऽऽऽ! ह्म्म्मऽऽऽऽ!’ असे उसासे टाकी.

“थोडा वेग वाढव ना! जाम मजा यायलीय!” ती बरंळली.

“काय घाई आहे. घे ना तू मजा.”

“हम्मऽऽऽऽऽ! आहऽऽऽऽऽ! आउच!”

मी जोर मारताना जशी घेतात तशी पोज घेतली आणि जीव खाऊन एक जोराची धडक दिली. क्षणार्धात माझा भाला अख्खच्या आख्खा तिच्यात लुप्त झाला.

“आऽऽऽऽऽईऽऽऽऽगंऽऽऽऽऽ मेऽऽऽऽलेऽऽऽऽ!” ती कळवळली. माझी पाठ सोडून तिने तिच्या मिठीत बेडशीट पकडून त्या घट्ट आवळल्या.

आता मी धडाधड धडका घेत होतो. मा‍झ्या दणक्यांच्या तालावर तिचे शरीर धडधडत होते. तिला उत्तेजना आणि वेदना दोन्ही असह्य झाल्या होत्या. प्रत्येक दणक्याला तिचे मस्त उरोज उसळया मारत होते.

तिने डोळे मिटून घेतले होते. तिच्या कपाळावर आठ्यांचे दाट जाळे पसरले होते. ती मध्येच तिचे ओठ दातांत दाबून धरत हुंदके आतल्या आत जिरवी तरीही ठोक्यांच्या तालावर ‘उम्म… उम्म्म… उम्म्म..’ असा दबका आवाज येत होताच.

मध्येच मोठं आ वासुन ती मोठमोठ्याने ओरडे. माझा वेग आता कमालीचा वाढला होता. तिच्या योनिवर मा‍झ्या जांघा आपटुन ‘थप्प थप्प’ असा आवाज येत होता.

“राऽऽऽऽजाऽऽऽऽ!”

“उम्म्म्म्मऽऽऽऽऽ!”

“सस्सऽऽऽऽ आऽऽऽऽऽह!”

“आउच्च!”

“हम्म… ह्म्म्म…हम्म…”

“आऽऽऽऽइऽऽऽऽगंऽऽऽऽऽ!”

असे वेगवेगळे आवाज काढून मा‍झ्या प्रत्येक ठोक्यातील ताकद अजुनच वाढवत होती. काही वेळाने ती निपचित पडली. तिच्या चेहऱ्यावर आता फक्त वेदना दिसत होती.

“झालं? थकलीस? मला वाटलं दमवशील तू मला.” असं म्हणून मी माझं हत्यार बाहेर ओढलं आणि तिला हातांवर आणि गुडघ्यांवर पालथं बसवलं. तिच्या नितंबांचा आकार आणखीच उठावदार झाला. दोन्ही हातांत तिच्या कमरेची पकड घेऊन पुन्हा एकदा जोरदार एंट्री झाली.

“देवाऽऽऽ! मेलेऽऽऽऽऽ!” ती किंचळली.

पुन्हा जोरजोरात दणके सुरु. तिने ओठ दातांत दाबून आवाज आतच कोंडून ठेवला होता. नेमकी गादीच्या फटीत कुत्र्याला ट्रेनिंग देण्याचे बारीक लावचिक छडी दिसली. उजव्या हातात छडी आणि डाव्या हाताने तिच्या कमरेवर ग्रिप घेतली.

आता ती कामातून जाणार होती. तिचे डोळे बंद असल्यामुळे तिला काहीच अंदाज नव्हता. मी सलग गतीमध्ये शॉट देतच होतो. अचानक ‘चट्ट’ आवाज आला.

“ओऽऽऽऽऽऽईऽऽऽऽऽ!” ती खूप जोरात ओरडली.

तिच्या उजव्या नितंबावर लालभडक बारीक रेष उमटली होती.

“का मारतोयस? प्लीज ना!”

चट्ट! दुसरी रेष!

“आऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ!”

तिच्या डोळ्यांतून घळाघळा पाणी वाहू लागले. आणखी एक सटका लावला पण ती हुशार होती. मोठ्या प्रयत्नांनी दात ओठ खात वेदनेचा उमाळा आतच जिरवला आणि काही बोललीही नाही. छडी दूर फेकत मी पुन्हा तिच्या कमरेची पककी पकड घेत दणादण् शॉट देऊ लागलो.

तिचे ओरडणे विव्हळणे तळमळणे चालूच होतं. मी मात्र तिचे नितंब कुरवाळत मस्त मजा घेत होतो. शेवटी आतच फवारा उडाला. पण शेवटचा थेंब पडेपर्यंत मी थांबलो नाही. तिला भरून टाकलं आणि माझे लिंग बाहेर काढले तिच्या योनितून वीर्यचा आणि रक्ताचा ओघळ आला.

ती अक्षरशः तशीच बेडवर कोसळली. मी पुन्हा काही वेळ तिच्या स्तनांचा आस्वाद घेतला आणि तिला माझे लिंग चाटून स्वच्छ करायला लावले. नंतर कपडे घातले.

ती पार गळून गेली होती. ती बेडवर जवळजवळ बेशुद्धच पडली होती. तिचे सगळे कपडे गोळा करून आणले, सगळं साफ करून तिला सगळे कपडे घालून व्यवस्थित बेडवर् झोपवलं आणि मी मा‍झ्या रूममध्ये जाऊन झोपलो.

पहाटे चार वाजताच उठून मी निघून गेलो. सकाळी माउलीचा फोन आला,
“साहेब! तुमच्यामुळे सगळं व्यवस्थित झालं. मॅडम तुमचा नंबर मागत आहेत.”

“दे ना मग!”

काही वेळाने मॅडमचा कॉल आला, “हॅलो! धन्यवाद रवीजी. काल तुम्ही चांगली सोय केलीत आमची. थैंक यू वेरी मच!”

“माय प्लेजर! एनी टाइम!” मी काही झालंच नाही अशा अविर्भावात बोलत होतो.

“पुढच्या वेळी कोल्हापुरास येईन तेव्हा नक्की भेटूयात.”

“हो हो नक्की!”

“चला येते मग! धन्यवाद!” असं म्हणून मॅडमने फोन ठेवला आणि मी हसत मा‍झ्या कामाला लागलो.

राजभोग भाग : ३

तिचे केस ओढुन तिला बाजूला करत मी बाथरूमचा दरवाजा उघडला. तिच्या केसांना धरून ओढ़त तिला मी बाहेर आणले. तिने एका हाताने तिच्या केसांची मुळे धरली होती तर दुसर्‍या हाताने तिची योनि झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत होती. त्यामुळे तिचे छाती उघडी पडली होती. तिच्या ब्राने तिची...

राजभोग भाग : २

मी बारजवळ जाऊन पेग बनवला आणि त्यात झोपेच्या दोन गोळ्या टाकल्या. विरघळवुन ग्लास जायबायकडे देत बोललो, “द्या त्यांना आणि तुम्ही जाऊन झोपा आता!” जायबाय ड्रिंक देऊन आल्या आणि निघून गेल्या. त्यांचे आउटहाउस लांब गेटजवळ होते. मी जाऊन मुख्य दरवाजा बंद केला आणि लाइट घालवले. मी...

राजभोग

सुधारत्या आर्थिक व सामजिक परिस्थितीमुळे मा‍झ्या आजबाजूस आता राजकारणी पुढारी लोकांचे घोळके वाढू लागले होते. इच्छा नसतानाही मी नकळत राजकारणात ओढला जाऊ लागलो होतो. तसा ग्रामीण भाग असल्याने तथाकथित समाजकार्यास बराच वाव होता. वेगवेगळ्या योजना आणण्याची पुढाऱ्यांमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!